„საკონსტიტუციო სამართლწარმოების შესახებ“ საქართველო კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საკონსტიტუციო სამართლწარმოების შესახებ“ საქართველო კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2313
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/06/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 13, 02/06/2003
სარეგისტრაციო კოდი 110.030.060.05.001.001.288
  • Word
2313
02/06/2003
სსმ, 13, 02/06/2003
110.030.060.05.001.001.288
„საკონსტიტუციო სამართლწარმოების შესახებ“ საქართველო კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

             მუხლი 1.  „საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №5-6, აპრილი, 1996, გვ.66) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) მხარეთა ინტერესების დამცველნი–ადვოკატები, რომლებიც კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ საადვოკატო საქმიანობა, ან უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე სხვა პირები, რომლებიც სამართალწარმოებაში მონაწილეობენ მხოლოდ მხარეებთან ან მათ წარმომადგენლებთან ერთად. მათი დანიშვნის უფლება აქვს როგორც მხარეს, ისე მის წარმომადგენელს.“.

    მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი

2003 წლის 2 ივნისი.

№2313–რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.