„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2303
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 02/06/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 13, 02/06/2003
სარეგისტრაციო კოდი 160.000.000.05.001.001.285
  • Word
2303
02/06/2003
სსმ, 13, 02/06/2003
160.000.000.05.001.001.285
„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ადვოკატთა შესახებ“  საქართველოს კანონში

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

 „ადვოკატთა შესახებ" საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №22, 6.07.2001, მუხ.78) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-40 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. პირს, რომელსაც გავლილი არა აქვს ადვოკატთა ტესტირება, 2006 წლის 1 ივნისიდან ეკრძალება საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება ტესტირების გავლამდე.“.

2. 42-ე და 43-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 42. ადვოკატთა ასოციაციის პირველი საერთო კრება და ადვოკატთა პირველი ტესტირება

1. საქართველოს იუსტიციის საბჭო და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების იუსტიციის საბჭოები პირველი სამი ტესტირების ჩატარების შემდეგ, მაგრამ არა უგვიანეს 2005 წლის 1 იანვრისა, ტესტირებაგავლილ ადვოკატთა სიითი შემადგენლობიდან იწვევს ადვოკატთა ასოციაციის პირველ საერთო კრებას. კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ტესტირებაგავლილ ადვოკატთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

2. საქართველოს იუსტიციის საბჭომ და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების იუსტიციის საბჭოებმა უზრუნველყონ ადვოკატთა პირველი ტესტირების ჩატარება 2004 წლის 1 მარტამდე, ხოლო დანარჩენი ორი ტესტირებისა – 2005 წლის 1 იანვრამდე.

    მუხლი 43. საადვოკატო ბიუროების რეგისტრაცია გარდამავალ პერიოდში

1. საერთო სასამართლოებმა სამეწარმეო იურიდიული პირის სახით შექმნილი საადვოკატო ბიუროების რეგისტრაცია 2005 წლის 1 თებერვლიდან მოახდინონ ამ კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სამეწარმეო იურიდიული პირის სახით 2005 წლის 1 თებერვლამდე შექმნილი საადვოკატო ბიუროების სარეგისტრაციო დოკუმენტები 2006 წლის 1 ივნისამდე შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი ამ კანონის მე-18 მუხლის მოთხოვნებთან.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2003 წლის 2 ივნისი.

№2303_რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.