,,შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

  • Word
,,შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 01-8/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 05/03/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/03/2012
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.016128
  • Word
01-8/ნ
05/03/2012
ვებგვერდი, 05/03/2012
470230000.22.035.016128
,,შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის №1/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-8/ნ

2012 წლის 5 მარტი

ქ. თბილისი

შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის 1/ნ ბრძანებაში ცვლილების ეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. ,,შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 13 იანვრის 1/ნ ბრძანებით (სსმ III, 9, 2003 წ., მუხლი 86) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში „შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ” (დანართი 1) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებ :

1. მე -9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ჰ.ტ” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ჰ.ტ) წვივის ტაკვი, მათ შორის ძვალ-პლასტიკური ოპერაციის შემდეგ (უვადოდ);”.

2. ამოღებულ იქნეს მე -9 მუხლის მე-3 პუნქტის „რ” ქვეპუნქტი.

3. დანართი №1-1 ( ექიმ-სპეციალისტთა ნუსხა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ დაავადებების, ტრავმების, ანატომიური და გონებრივი დეფექტებისა და ფუნქციური დარღვევების მიხედვით შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის დროს) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ურუშაძე

 

 დანართი №1-1

ექიმ-სპეციალისტთა ნუსხა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ დაავადებების, ტრავმების, ანატომიური და გონებრივი დეფექტებისა და ფუნქციური დარღვევების მიხედვით შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის დროს

 

 

ექიმი-სპეციალისტი

დაავადებების, ტრავმების, ანატომიური და გონებრივი დეფექტებისა და ფუნქციური დარღვევების ჩამონათვალი მე-9 და მე-10 მუხლების პუნქტებისა და ქვეპუნქტების მიხედვით

მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტები

მე-9 მუხლის მე-2

პუნქტის ქვეპუნქტები

მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის ქვეპუნქტები

მე-10 მუხლის პუნქტები და ქვეპუნქტები

 

 

ზოგადი ქირურგი

 

 გ”; ი”; ტ”; უ“; ფ”; ქ”

 თ”; ლ”; მ”; ჩ” ძ”; წ”;ჭ”; ჰ.თ”; ჰ.ი”; ჰ.კ”; ჰ.ლ”; ჰ.მ”; ჰ.ნ”; “ჰ.ო”; ჰ.შ”; ჰ.ჟ”; ჰ.რ”; ჰ.ყ“;ჰ.ს”; ჰ.ტ”; ჰ.უ”

თ”; ი”; კ”; ლ”; მ”; ნ”; ო”; პ”; ჟ”; ს”; ტ”; უ”; ფ”; ქ”; ღ”; ყ”; შ”; ჩ”; ც”; ძ”; წ”; ჭ”; ხ”

პირველი პუნქტის დ”; ვ”; ზ”; თ”; ი”; კ”. და მე-2 პუნქტის ა.გ”; ა.ე”; ბ.ბ”; ბ.გ”; ბ.დ”; გ.ა” „გ.ფ”.

ნეფროლოგი

გ”

ზ”;

 

 

უროლოგი

გ”

ზ”; თ”; ლ”; მ”; ჰ.პ”

 

 

შინაგანი მედიცინა

ა”; ბ”; გ”; ს”; ქ”

ა”; ბ”; გ”; დ”; ე”; ვ”; ზ”; ჰ.ე”; ჰ.ვ”; ჰ.ზ” ჰ.ფ”; ჰ.ქ”

ა”

მე-2 პუნქტის ა”

ონკოლოგი

ი”; კ”; ლ”; ; ნ”; ო”; პ”; ჟ”; ს”

 

ძ”; წ”;ჭ”; ხ”; ჯ”; ; ჰ.ა”; ჰ.ბ”; ჰ.გ”; ჰ.დ”; ჰ.ჟ”; ჰ.რ”; ჰ.ფ”; ჰ.ღ”

 

 

 

 

ნევროლოგი

 

ზ”; თ”; ს”; ფ”

 

უ”; ფ”;  ქ”; ღ”; ყ”; შ”; ჩ”; ც.”; ჰ.ვ”

 

ა”; ბ”; დ”; ვ”; ლ”;ფ”; წ”

პირველი პუნქტის ა”; ბ”; გ” და მე-2 პუნქტის ა.გ”; ა.დ”; ბ.ა”; გ.ა”; გ.ბ”; გ.ფ“.

 

ნეიროქირურგი

 

ზ”; თ”.

 

ჩ”

 

 ვ”;

 წ”

 

პირველი პუნქტის ა”; ბ”; გ” და მე-2 პუნქტის ა.გ”; ა.დ”; ბ.ა”; გ.ა”; გ.ბ”; გ.ფ”

ოფთალმოლოგი

რ”

ნ”; ო”; პ”; ჟ”

ზ”

პირველი პუნქტის “კ”

კარდიოლოგი

ა”

ა”; ბ”; გ”; დ”; ე”

 

მე-2 პუნქტის ა.ა”; ა.ბ”

ფსიქიატრი

 

”დ”; “ე”; “ვ”

რ”; ს”; ტ”; ”

 

 

ჰემატოლოგი

,,კ”; “ლ”; “მ; “ნ”; “ო”; პ”; ჟ”

ხ”; ჯ”; “ჰ..; “ჰ.ა”; ჰ.ბ”; “ჰ.გ”; “ჰ.დ”;

 

 

 

 

ორთოპედ-

ტრავმატოლოგი

 

 “ტ”; უ“; ,,ფ”; ,,ქ”

ვ”; კ”; ჩ”; ჰ.თ ”; ჰ.ი”; ჰ.ლ”; ჰ.მ”; ჰ.ნ”; “ჰ.ო”; ჰ.ს”; ჰ.ტ”; ჰ.უ” ,,ჰ.ყ “

 თ”; ი”; კ”; ლ”; მ”; ნ”; ო”; პ”; ჟ”; ს”; ტ”; უ”; ფ”; ქ”; ღ”; ყ”; შ”; ჩ”; ც”; წ”

პირველი პუნქტის დ”; ვ”; ზ”; თ”; ი”; კ” და მე-2 პუნქტის ა.გ”; ა.ე”; ბ.ბ”; ბ.გ”;ბ.დ”; გ.ა-გ.ფ”

სისხლძარღვთა

ქირურგი

“ტ”

,,ჰ.კ”

 

 

ფთიზიატრი

 

,,ი”; “კ”; “მ”;

,,ნ”

 

 

პულმონოლოგი

 

,,ვ”; ,,ი”

 

“ჭ”

 

ოტორინოლარინგოლოგი

 

“ჰ.რ”

“გ”; “ე”; “,,ძ”

პირველი პუნქტის “ე”

ენდოკრინოლოგი

,,ს”

 ,,ჰ.ფ”; ,,ჰ.ქ”

“ა”

 

რევმატოლოგი

,,ქ”

 “ჰ.ე”; “ჰ.ვ”; “ჰ.ზ”; “

 

 

ოჯახის ექიმი

 

“ჰ.ლ”; “ჰ.ო”; “ჰ.ს”; “ჰ.ტ”

,,თ”; “ი”; “კ”;

”პ”; ”ჟ”

 

კარდიო-ქირურგი

 

,,დ”; ,,ე”

,,ჯ”

 

დერმატო-ვენეროლოგი

 

,,ჰ.ღ”

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.