„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1284
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/02/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 4, 05/03/2002
სარეგისტრაციო კოდი 070.000.000.05.001.001.032
  • Word
1284
14/02/2002
სსმ, 4, 05/03/2002
070.000.000.05.001.001.032
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონს (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №13(20) 1999წ., მუხ. 52 ) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 მუხლი:

     „მუხლი 21.  ქონებრივი შეზღუდვა

„სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ქონება, აგრეთვე გენერაციის ობიექტები, ელექტროგამანაწილებელი და რეგიონალური გაზის ქსელები, რომლებიც სახელმწიფოს საკუთრებას ან იმ საწარმოთა საკუთრებას წარმოადგენენ, სადაც სახელმწიფო ფლობს აქციათა ან საწესდებო კაპიტალში წილის არანაკლებ 50 %-ს, არ ექვემდებარება იძულებით აღსრულებას, იძულებით აუქციონს, ყადაღის დადებასა და სეკვესტრს.“.

    მუხლი 2. ამ კანონის ამოქმედებამდე გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ხდება ამ კანონით დადგენილი წესით.

    მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 14 თებერვალი.

№1284-IIს