შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 41
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/02/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 15/02/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300230000.10.003.016714
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
41
08/02/2012
ვებგვერდი, 14/02/2012
300230000.10.003.016714
შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
ყურადღებით! თქვენ ეცნობით არა საბოლოო რედაქციას. საბოლოო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (14/02/2012 - 22/11/2017)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 41

2012 წლის 8 თებერვალი

. თბილისი

შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 2261 მუხლის შე­სა­ბა­მისად:

1. შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლი­თონების ნარჩენის ექსპორტისათვის განისაზღვროს მომსახურების ტა­­რიფი შემდეგი მოცულობით:

ა) შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლი­თონების ნარჩენის (შავი ლითონის წარმოების ნარჩენისა და ფერადი ლი­თონების დაუმუშავებელი შენადნობის გარდა) ექსპორტისათვის – 160 ლა­რის ოდენობით 1 ტონაზე;

ბ) შავი ლითონის წარმოების ნარჩენის ექსპორტისათვის – 40 ლა­რის ოდენობით 1 ტონაზე;

გ) ფერადი ლითონების დაუმუშავებელი შენადნობის ექსპორ­ტი­სა­თვის – 50 ლარის ოდენობით 1 ტონაზე.

2. შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართად და შავი ან/და ფერადი ლი­თონების ნარჩენად (შავი ლითონის წარმოების ნარჩენისა და ფერადი ლი­თონების დაუმუშავებელი შენადნობის გარდა) მიიჩნევა ლითონის მე­­რადი ნედლეული, რომელიც განკუთვნილია საწარმოო გადამუ­შავები­სა­თვის და რომელიც წარმოიშვება ლითონის წარმოების ან მექანიკური და­მუშავების პროცესში, ასევე ლითონის ის ნაკეთობები, რომლებიც გა­მო­უსადეგარია იმ დანიშნულებით გამოსაყენებლად, რისთვისაც ისინი შე­იქმნა გატეხვის, გაცვეთის (მათ შორის, მორალური), მექანიკური, ქიმი­­რი დაზიანების ან სხვა მიზეზთა გამო.

შენიშვნა: ამ პუნქტით წარმოდგენილი შავი ან/და ფერადი ლი­თო­ნე­ბის ჯართისა და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის (შავი ლი­თო­ნის წარმოების ნარჩენისა და ფერადი ლითონების დაუმუშავებელი შე­ნადნობის გარდა) განმარტება არ მოიცავს შავი ლითონის სხმულებს, ზო­­დებს, ნაგლინს, სხვა პირველადი გადამუშავების ნედლეულს და ნა­ხე­ვარ­ ფაბრიკატებს, რომლებიც კლასიფიცირდება საგარეო-ეკონომიკური სა­­­მიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 7201, 7102, 7203, 7205, 7206, 7207 სასაქონლო პოზიციებსა და 7204 50 000 00 სასაქონლო ქვე­­სუბპოზიციაში.

3. შავი ლითონის წარმოების ნარჩენად მიიჩნევა ლითონის მაღა­ლი (20% და მეტი) შემცველობის მქონე ნარჩენი.

4. ფერადი ლითონის დაუმუშავებელ შენადნობად მიიჩნევა ფე­რა­დი ლითონი ან/და ფერადი ლითონების შენადნობი წარმოდგენილი შო­თე­ბის, ზოდების, ლუგვების, ბრიკეტების ან სხვა პირველად ფორმებში.

5. მომსახურების ტარიფის გადახდის გარეშე დაუშვებელია შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის, ან შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარ­ჩენის ექსპორტის განხორციელება.

6. შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლი­თონების ნარჩენის (შავი ლითონის წარმოების ნარჩენისა და ფერადი ლი­თონების დაუმუშავებელი შენადნობის გარდა) ექსპორტის მომსა­ხუ­რე­ბის ტარიფის გადახდა ხორციელდება 302003289 სახაზინო კოდზე, შა­ვი ლითონის წარმოების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის გა­დახდა ხორციელდება 302003290 სახაზინო კოდზე, ხოლო ფერადი ლი­თო­ნების დაუმუშავებელი შენადნობის ექსპორტის მომსახურების ტა­რი­ფის გადახდა ხორციელდება 302003293 სახაზინო კოდზე და შესაბამისი მომ­სახურების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი საგადასახადო ორ­განოს წარედგინება ექსპორტის დეკლარაციასთან ერთად.

7. შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლი­თონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ადმინის­­რი­რე­ბას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსა­­ლების სამსახური.

მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგუ­­ად გამოცხადდეს „შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარ­­ფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართვე­ლოს მთავრობის 2011 წლის 1 დეკემბრის №440 დადგენილება.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 15 თებერვ­ლი­დან.

პრემიერ-მინისტრი            ნ. გილაურ

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.