„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/01/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.016695
  • Word
22
24/01/2012
ვებგვერდი, 26/01/2012
200250000.10.003.016695
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 22

2012 წლის 24 იანვარი

. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იური­დი­ული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევი­სათ­ვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქარ­თველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების:

ა) 111 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამ­სა­ხურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განა­კ­ვეთების“ მე-5 გრაფით გათვალისწინებული მომსახურება არ მოიცავს გადასახადის გადამხდელის ინიციატივით საგადასახადო შემოწმების ჩ­ა­ტ­არებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-6 ნაწი­ლით გათვალისწინებული პირის მიერ.“.

ბ) 111 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 112 მუხლი:

     „მუხლი 112.

1. თუ პირმა პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურებით სარ­გებ­ლობა დაიწყო 2012 წლის 1 იანვრამდე, იგი უფლებამოსილია აღნიშ­ნული მომსახურებით სარგებლობის 6-თვიანი ვადის განმავლობაში მი­მარ­თოს საგადასახადო ორგანოს „საჯარო სამართლის იურიდიული პი­რის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის სა­ფა­სურებისა და მათი განაკვეთების“ მე-2 გრაფით გათვალისწინებული პირობებით, პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურებით სარგებ­ლო­ბის მოთხოვნით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მომსახურების საფასური გადახდილი უნდა იქნეს პირადი საგადასა­ხა­დო აგენტის მომსახურების ახალი პირობებით სარგებლობის დაწყე­ბამ­დე. ამასთან, პირი უფლებამოსილია საფასურის ანგარიშში ჩაითვა­ლოს 2012 წლის 1 იანვრამდე დაწყებული მომსახურებით სარგებლო­ბი­სათვის გადახდილი საფასურის თანხა, დარჩენილი პერიოდის (მიუღე­ბელი მომსახურების) პროპორციულად.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებულ „სსიპ – შემოსავლების სამსახუ­რის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვე­თების“ მე-15 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგო რედაქციით:

 

„15

ვადაგასული ან/და გამოსა­ყე­ნებლად ან შემდგომი მიწოდე­ბისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასე­ულო­ბის ჩამოწერის დოკუმენტის და­დასტურება

 

სააღრიცხვო ღირებუ­ლების 5%, მაგრამ არა­ნაკლებ 50 და არა უმეტეს 5 000 ლარისა“.

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.