„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 510
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/12/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.016670
  • Word
510
29/12/2011
ვებგვერდი, 30/12/2011
200250000.10.003.016670
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 510

2011 წლის 29 დეკემბერი

. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იუ­რიდიული პირის შემოსავლე­ბის სამსახუ­რის მიერ მომსახურების გა­წევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნაკვეთების დამტკიცების შესა­ხებ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენი­ლე­აში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ და­დგენილებით დამ­ტკიცებულ სსიპ შემოსავლების სამსახურის მი­­ერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებ და მათ განაკვე­თებ­ის“ მე-2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

2

პირადი საგადასახადო აგენტის მომსახურება

 

1 წელი

 

 

 

 

 

 

მსხვილი გადამხდელის სტა­ტუ­სის მქონე პირებისათვის ან/და 

3 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირისათვის –

3 000 ლარი;

 

1 000 000 ლარიდან 3 000 000 ლა­რამდე წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 2 000 ლარი;

 

სხვა პირებისათვის – 1 000 ლარი.

 

შენიშვნა: საფასურის ოდენო­ბის განსაზღვრის მიზნები­სათ­ვის მხე­დველობაში მიიღება პი­­რის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ბოლო წლიური საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემები“.

 

მუხლი 2.  დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრი                  ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.