ადვოკატთა შესახებ

  • Word
ადვოკატთა შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 976
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/06/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 22, 06/07/2001
სარეგისტრაციო კოდი 160.000.000.05.001.000.950
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
976
20/06/2001
სსმ, 22, 06/07/2001
160.000.000.05.001.000.950
ადვოკატთა შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (01/07/2004 - 29/12/2004)

საქართველოს კანონი

ადვოკატთა I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. ადვოკატი

1. საქართველოში საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს ადვოკატი.

2. ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესიის პირი, რომელიც ემორჩილება მხოლოდ კანონსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებს და შეყვანილია საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში.

    მუხლი 2. საადვოკატო საქმიანობა

საადვოკატო საქმიანობა მოიცავს: ადვოკატის მიერ იურიდიული რჩევის მიცემას იმ პირისათვის, რომელმაც მას დახმარებისათვის მიმართა (კლიენტი); კლიენტის წარმომადგენლობას საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, წინასწარი დაკავების, მოკვლევისა და გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებას და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენას; ისეთი იურიდიული დახმარების გაწევას, რომელიც არ უკავშირდება მესამე პირის წინაშე წარმომადგენლობას.

    მუხლი 3. საადვოკატო საქმიანობის პრინციპები

საადვოკატო საქმიანობის პრინციპებია:

ა) კანონიერება;

ბ) საადვოკატო საქმიანობის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა;

გ) ადვოკატთა თანასწორობა და მათი დისკრიმინაციის დაუშვებლობა;

დ) საადვოკატო საქმიანობაში ჩაურევლობა;

ე) ადვოკატის მიერ კლიენტის უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცემა და დაცვა;

ვ) ადვოკატის მიერ დაცვის უფლების განხორციელებაზე უარის თქმის დაუშვებლობა, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

ზ) ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დაცვა;

თ) ადვოკატის მიერ პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა.

თავი II

ადვოკატის ზოგადი უფლებები და მოვალეობები

    მუხლი 4. ადვოკატის უფლებები

1. ადვოკატს უფლება აქვს:

ა) წარმოადგინოს და დაიცვას კლიენტი, მისი უფლებები და თავისუფლებები საკონსტიტუციო, უზენაეს და საერთო სასამართლოებში, არბიტრაჟში, მოკვლევისა და გამოძიების ორგანოებში, სხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;

ბ) კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოითხოვოს და მიიღოს საადვოკატო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო დოკუმენტები, ცნობები და სხვა ფაქტობრივი მონაცემები;

გ) დაუბრკოლებლად, ნებისმიერ დროს და კონტროლის გარეშე, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პირისპირ შეხვდეს დაკავებულ, დაპატიმრებულ ან თავისუფლების სხვაგვარი შეზღუდვის ადგილებში მოთავსებულ პირს, იქონიოს მასთან მიმოწერა;

დ) ისარგებლოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.

2. ადვოკატის საქმიანობა შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ კანონით.

    მუხლი 5. ადვოკატის მოვალეობები

ადვოკატი ვალდებულია კეთილსინდისიერად შეასრულოს პროფესიული ფუნქციები, ზუსტად და განუხრელად დაიცვას პროფესიული ეთიკის ნორმები, არ შელახოს სასამართლოს და პროცესის სხვა მონაწილეთა უფლებები, დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება, შეასრულოს საპროცესო კანონმდებლობით მისთვის დაკისრებული მოვალეობები და ინტერესთა შეუთავსებლობის შემთხვევაში კლიენტს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ.

    მუხლი 6. კლიენტის ინტერესების დაცვა

1. ადვოკატს უფლება აქვს კლიენტის ინტერესების დასაცავად გამოიყენოს ყველა საშუალება, რომელიც აკრძალული არ არის კანონმდებლობით ან პროფესიული ეთიკის ნორმებით.

2. ადვოკატი ვალდებულია დროულად მიაწოდოს კლიენტს ყველა ინფორმაცია და განუმარტოს ყველა შესაძლო ფინანსური ვალდებულება, რომელიც დაკავშირებულია მისი საქმის წარმოებასთან.

    მუხლი 7. პროფესიული საიდუმლოება

1. ადვოკატი ვალდებულია:

ა) დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება, გასული დროის მიუხედავად;

ბ) კლიენტის თანხმობის გარეშე არ გაავრცელოს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში მისგან მიღებული ინფორმაცია.

2. ადვოკატის მიერ პროფესიული საიდუმლოების დარღვევა იწვევს ამ კანონით და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

    მუხლი 8. ინტერესთა შეუთავსებლობა

1. ადვოკატი ვალდებულია არ განახორციელოს ისეთი ქმედება და არ დაამყაროს ისეთი ურთიერთობა, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის კლიენტის ინტერესებს, ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობას ან დამოუკიდებლობას.

2. ადვოკატს უფლება არა აქვს შეასრულოს პროფესიული ფუნქციები, თუ იმავე საქმეზე უკვე განახორციელა საადვოკატო საქმიანობა მეორე მხარის სასარგებლოდ.

3. დაუშვებელია ადვოკატის მიერ პროფესიული ფუნქციების შესრულება იმ საქმეზე, რომელზედაც მან უკვე განახორციელა მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის, მომკვლევის, სასამართლო სხდომის მდივნის, თარჯიმნის, დამსწრის, მოწმის, ექსპერტის, სპეციალისტის, საჯარო მოსამსახურის ან ნოტარიუსის სტატუსით და საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებანი.

    მუხლი 9. ადვოკატის დაზღვევა

ადვოკატი ვალდებულია კლიენტისათვის შესაძლო მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით, კანონით დადგენილი წესით და გათვალისწინებულ შემთხვევებში დააზღვიოს თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა.

თავი III

  ადვოკატი

    მუხლი 10. მოთხოვნები ადვოკატისადმი

1. ადვოკატი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი, რომელსაც:

ა) აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება;

ბ) გავლილი აქვს ადვოკატთა ტესტირება ამ კანონით დადგენილი წესით;

გ) დადებული აქვს ადვოკატის ფიცი (დაწერილი აქვს განცხადება) ამ კანონით დადგენილი წესით;

დ) აქვს იურისტად ან ადვოკატის სტაჟიორად მუშაობის არანაკლებ 1 წლის შრომის სტაჟი.

2. ადვოკატი არ შეიძლება იყოს განზრახი მძიმე დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირი, თუ ნასამართლობა არა აქვს მოხსნილი ან გაქარწყლებული კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 11. ადვოკატთა ტესტირება

1. ტესტირების გავლის უფლება აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე ნებისმიერ პირს.

2. ტესტირება ტარდება წელიწადში ორჯერ. ტესტირების ჩატარების თარიღს, წესს, პროგრამას და ადვოკატთა საკვალიფიკაციო კომისიის დებულებას საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრუ-ლებელი საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება ტესტირებამდე არა უგვიანეს 2 თვისა.

3. ტესტირება არის საერთო ან სპეციალიზაციის მიხედვით.

4. ადვოკატების სპეციალიზაცია ხდება სამოქალაქო სამართლისა და სისხლის სამართლის დარგებში.

5. საერთო ტესტირება ტარდება შემდეგ საგნებში:

ა) საკონსტიტუციო სამართალი;

ბ) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი;

გ) ადმინისტრაციული სამართალი;

დ) ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;

ე) სისხლის სამართალი;

ვ) სისხლის სამართლის პროცესი;

ზ) სამოქალაქო სამართალი;

თ) სამოქალაქო სამართლის პროცესი.

6. სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატთა ტესტირება ტარდება შემდეგ საგნებში:

ა) საკონსტიტუციო სამართალი;

ბ) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი;

გ) ადმინისტრაციული სამართალი;

დ) ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;

ე) სამოქალაქო სამართალი;

ვ) სამოქალაქო სამართლის პროცესი.

7. სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატთა ტესტირება ტარდება შემდეგ საგნებში:

ა) საკონსტიტუციო სამართალი;

ბ) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი;

გ) ადმინისტრაციული სამართალი;

დ) ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;

ე) სისხლის სამართალი;

ვ) სისხლის სამართლის პროცესი.

8. ადვოკატს, რომელსაც ტესტირება გავლილი აქვს სპეციალიზაციის მიხედვით, საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლება ეძლევა შესაბამის დარგში. საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში ადვოკატად მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ ადვოკატს.

9. ტესტირება ტარდება სახელმწიფო ენაზე.

10. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში პირი იღებს ადვოკატთა ტესტირების გავლის დამადასტურებელ მოწმობას.

11. ადვოკატთა ტესტირების გავლის დამადასტურებელი მოწმობა ძალას კარგავს, თუ პირი ტესტირების გავლიდან 7 წლის განმავლობაში არ დაიწყებს საადვოკატო საქმიანობას.

    მუხლი 12. საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სია

1. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებული ყველა პირი ამ კანონით დადგენილი წესით შეიყვანება საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში.

2. საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში შესაყვანად პირი განცხადებით მიმართავს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოს უშუალოდ ან აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადვოკატთა ასოციაციის მეშვეობით. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო განცხადების მიღებიდან 10 დღის ვადაში ამ კანონით დადგენილი წესით იღებს გადაწყვეტილებას პირის ადვოკატთა ერთიან სიაში შეყვანის შესახებ ან პირის ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებაზე და შესაბამისად ადვოკატთა ერთიან სიაში შეყვანაზე უარის თქმის თაობაზე.

3. საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიას ადგენს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო.

4. საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში შეტანილი უნდა იქნეს შემდეგი მონაცემები:

ა) ადვოკატის სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი;

ბ) ადვოკატის საცხოვრებელი ადგილის და საადვოკატო ბიუროს მისამართები, საკონტაქტო ტელეფონი;

გ) ადვოკატის სპეციალიზაცია, თუ მას ტესტირება გავლილი აქვს სპეციალიზაციის მიხედვით.

5. პირის ასოციაციაში გაწევრიანებაზე და საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში შეყვანაზე უარის თქმის საფუძვლებია:

ა) იგი ვერ აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-10 მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

ბ) მის მიერ ტესტირების გავლიდან გასულია 7 ან მეტი წელი;

გ) იგი გამოყვანილია ადვოკატთა ერთიანი სიიდან ამ კანონის მე-14 მუხლის „ბ“, „ვ“ ან „ზ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და გამოყვანის მომენტიდან არ გასულა 5 წელი.

6. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს უარი ასოციაციაში გაწევრიანებაზე და საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში შეყვანაზე შეიძლება უარის მიღებიდან 1 თვის განმავლობაში გასაჩივრდეს სასამართლოში.

7. ნებისმიერ პირს შეუძლია გაეცნოს საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში არსებულ მონაცემებს. ადვოკატთა ერთიან სიას წელიწადში ორჯერ აქვეყნებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო.

    მუხლი 13. ადვოკატის ფიცი (განცხადება)

1. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანებისა და საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიაში შეყვანის შემდეგ პირი ვალდებულია ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წინაშე დადოს შემდეგი ფიცი:

„ვფიცავ, ვიყო სამართლიანობის იდეების ერთგული, კეთილსინდისიერად და პირნათლად შევასრულო ადვოკატის მოვალეობები, დავიცვა საქართველოს კონსტიტუცია და კანონები, ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები!“

2. თუ პირი თავისი მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე უარს ამბობს ფიცის დადებაზე, იგი ფიცის ნაცვლად წერს განცხადებას, რომლითაც ადასტურებს, რომ კეთილსინდისიერად დაიცავს ამ კანონით დადგენილ ადვოკატის უფლებებსა და მოვალეობებს.

3. ფიცის (განცხადების) ტექსტს ხელს აწერს პირი და იგი ინახება მის პირად საქმეში.

4. ფიცის დადების (განცხადების დაწერის) შემდეგ პირი იძენს ადვოკატის სტატუსს და იღებს საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ მოწმობას, რომლითაც იგი ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას.

    მუხლი 14. ადვოკატის გამოყვანა საქართველოს  ადვოკატთა ერთიანი სიიდან

1. ადვოკატი გამოიყვანება საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან:

ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;

ბ) ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის ან/და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე;

გ) თუ სასამართლომ ცნო შეზღუდულქმედუნარიანად ან ქმედუუნაროდ, აღიარა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოაცხადა გარდაცვლილად;

დ) თუ მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი განზრახი მძიმე დანაშაულისათვის, რომელიც სასჯელის სახით ითვალისწინებს ტუსაღობას ან თავისუფლების აღკვეთას;

ე) თუ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილებით მის მიმართ გამოყენებული იქნა სამედიცინო ხასიათის იძულებითი ღონისძიება;

ვ) თუ ცნობილი გახდა, რომ იგი არ აკმაყოფილებდა ამ კანონის მე-10 მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რისი დროულად აღმოჩენაც გამოიწვევდა ადვოკატთა ერთიან სიაში მის შეყვანაზე უარის თქმას;

ზ) თუ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დადგენილი წესით არ იხდის საწევრო გადასახადს;

თ) გარდაცვალების შემთხვევაში.

2. ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობისას სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას ადვოკატისათვის ასოციაციის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, ხოლო „ა“, „გ“, „დ“, „ე“ და “თ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ პირობებს იღებს ცნობად და ორივე შემთხვევაში ადვოკატს გამოიყვანს საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან.

3. გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და გამოცხადებიდან 5 დღის ვადაში უნდა ჩაბარდეს ადვოკატს პირადად ან იმავე ვადაში უნდა გაეგზავნოს მას, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტის “გ" და “თ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. ადვოკატისათვის ასოციაციის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილების ასლი გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა გაეგზავნოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოს ადვოკატის საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან გამოყვანის მიზნით.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „ვ“ და „ზ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე შეჩერდება საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება ადვოკატისათვის ასოციაციის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან მისი გამოყვანის შესახებ.

6. საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან გამოყვანის მომენტიდან პირი კარგავს ადვოკატის სტატუსს და ჩამოერთმევა საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობა.

    მუხლი 15. საადვოკატო საქმიანობის შეჩერება

1. ადვოკატს საქმიანობის უფლება შეუჩერდება მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილებით:

ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;

ბ) ამ კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქმიანობის უფლების შეჩერების შემთხვევაში ადვოკატი თავისუფლდება ადვოკატთა ასოციაციის საწევრო გადასახადის გადახდისგან და ეკრძალება ასოციაციის საქმიანობაში მონაწილეობა.

3. ადვოკატს საქმიანობის უფლება აღუდგება შესაბამისი განცხადების შეტანის ან ამ კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდეგ.

თავი IV

  ადვოკატის სტაჟიორი. ადვოკატის თანაშემწე

    მუხლი 16. ადვოკატის სტაჟიორი

1. პირმა, რომელსაც გავლილი აქვს ადვოკატთა ტესტირება და სურს გაიაროს სტაჟირება ადვოკატთან ან საადვოკატო ბიუროში, განცხადებით უნდა მიმართოს შესაბამის ადვოკატს ან საადვოკატო ბიუროს. ადვოკატი ან ბიურო იღებს გადაწყვეტილებას პირის სტაჟიორად გამწესების შესახებ და ამ გადაწყვეტილებას არა უგვიანეს 5 დღისა აცნობებს შესაბამის ადვოკატთა ასოციაციას.

2. საადვოკატო სტაჟირების პერიოდი შედის შრომის საერთო და პროფესიული საქმიანობის სტაჟში.

3. სტაჟიორი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და გათვალისწინებულ შემთხვევებში შესაბამისი ადვოკატის დავალებით ახორციელებს მის უფლებამოსილებებს.

4. სტაჟიორი არ შეიძლება დაიკითხოს მოწმედ იმ საკითხზე, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პროცესში. მასზე ვრცელდება ამ კანონის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

    მუხლი 17. ადვოკატის თანაშემწე

1. საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პროცესში ტექნიკური ან სხვა სახის დახმარების მიღების მიზნით ადვოკატმა შეიძლება აიყვანოს თანაშემწე. იგი არ სარგებლობს ადვოკატის უფლებებით და არ დაიშვება სამართალწარმოებაში, სასამართლოში, არბიტრაჟში, მოკვლევისა და გამოძიების ორგანოებში, სხვა სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში, საზოგადოებრივ გაერთიანებებში, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2. ადვოკატის თანაშემწეს უფლება აქვს შესაბამისი ადვოკატის თანდასწრებით ან მისი დავალებით, ადვოკატის მიერ ხელმოწერილი და დამოწმებული ნებართვის საფუძველზე გაეცნოს მის წარმოებაში არსებული საქმის მასალებს სასამართლოში, არბიტრაჟში, მოკვლევისა და გამოძიების ორგანოებში, სხვა სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში ან საზოგადოებრივ გაერთიანებებში.

3. ადვოკატის თანაშემწე არ შეიძლება დაიკითხოს მოწმედ იმ საკითხზე, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პროცესში. მასზე ვრცელდება ამ კანონის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

თავი V

  საადვოკატო საქმიანობის ორგანიზება

    მუხლი 18. საადვოკატო საქმიანობის ორგანიზაციულ -სამართლებრივი ფორმა

1. საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობის მიღების შემდეგ ადვოკატს უფლება აქვს საადვოკატო საქმიანობის განსახორციელებლად ინდივიდუალურად ან სხვა ადვოკატებთან ერთად შექმნას საადვოკატო ბიურო (ოფისი, კანტორა, იურიდიული ფირმა და ა.შ.) ამხანაგობის ან იმ სამეწარმეო იურიდიული პირის სახით, რომელშიც არანაკლებ 1 პარტნიორის პასუხისმგებლობა არ არის შეზღუდული.

2. საადვოკატო ბიუროს შექმნის შესახებ ინფორმაცია მისი შექმნიდან 10 დღის ვადაში უნდა წარედგინოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოს. ინფორმაციაში მითითებული უნდა იყოს საადვოკატო ბიუროს მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ბიუროში გაერთიანებული ადვოკატის (ადვოკატების) ვინაობა და სამართლის ის დარგი, რომელშიც ადვოკატი (ადვოკატები) ახორციელებს (ახორციელებენ) საადვოკატო საქმიანობას.

3. საადვოკატო ბიუროს ორგანიზებისა და მუშაობის წესს და სტრუქტურას განსაზღვრავს ბიურო.

    მუხლი 19. საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების საფუძველი

1. ადვოკატი საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს ხელშეკრულების საფუძველზე.

2. მოკვლევისა და წინასწარი გამოძიების ორგანოებში ან საქმის სასამართლოში განხილვისას ადვოკატი ვალდებულია საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ მოწმობასთან ერთად წარადგინოს დადგენილი წესით კლიენტის მიერ მასზე გაცემული დოკუმენტი –მინდობილობა ან ორდერი.

3. ადვოკატის ორდერის ნიმუშს შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო.

თავი VI. ადვოკატთა ასოციაციები

    მუხლი 20. ადვოკატთა ასოციაცია

1. ადვოკატები გაწევრიანებულნი არიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის შემადგენლობაში შედიან აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციები.

2. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების წევრები იმავდროულად ითვლებიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებად.

    მუხლი 21. ადვოკატთა ასოციაციის სტატუსი

1. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, აგრეთვე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციები არიან პირთა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები.

2. ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები და მიმართულებები განისაზღვრება ასოციაციის წესდებით.

3. ადვოკატთა ასოციაციის მიმართ არ გამოიყენება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლი.

    მუხლი 22. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სიმბოლიკა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სიმბოლიკას ამტკიცებს ასოციაციის საერთო კრება აღმასრულებელი საბჭოს წარდგინებით.

    მუხლი 23. ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზაციული სტრუქტურა

1. ადვოკატთა ასოციაციაში ამ კანონით განსაზღვრულ ფუნქციათა შესასრულებლად იქმნება:

ა) აღმასრულებელი საბჭო;

ბ) ეთიკის კომისია;

გ) სარევიზიო კომისია.

2. ადვოკატთა ასოციაცია უფლებამოსილია თავისი ფუნქციების შესასრულებლად შექმნას სხვა სტრუქტურული დანაყოფებიც, რომელთა საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება შესაბამის დანაყოფთა დებულებებით. თითოეულ დანაყოფს ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი.

3. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან იქმნება ადვოკატთა სასწავლო ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ადვოკატთა პროფესიულ გადამზადებას. ადვოკატთა სასწავლო ცენტრის საქმიანობის წესი განისაზღვრება ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ დამტკიცებული დებულებით.

    მუხლი 24. ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება

1. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის უმაღლესი ორგანოა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციებისა – შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება. საერთო კრება იმართება სულ მცირე წელიწადში ერთხელ.

2. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება:

ა) სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს ასოციაციის წესდებას და მისი სტრუქტურული დანაყოფების დებულებებს, შეაქვს მათში ცვლილებები და დამატებები;

ბ) ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს და ათავისუფლებს ასოციაციის თავმჯდომარეს, აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის წევრებს;

გ) საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს ადვოკატთა ტესტირების ჩატარების თარიღს, წესს, პროგრამას და საკვალიფიკაციო კომისიის დებულებას;

დ) ამტკიცებს ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსს;

ე) ამტკიცებს დებულებას „ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ";

ვ) ამტკიცებს ადვოკატთა სასწავლო ცენტრის საქმიანობის წესს;

ზ) ამტკიცებს ასოციაციის მომდევნო წლის ხარჯთაღრიცხვას;

თ) ისმენს ასოციაციების, ეთიკის კომისიებისა და სარევიზიო კომისიების თავმჯდომარეთა ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;

ი) აწესებს ფიქსირებულ საწევრო გადასახადს და ადგენს მისი გადახდის ვადას;

კ) გამოყოფს სახსრებს ასოციაციის საერთო პრობლემებისათვის გაწეული ხარჯების დასაფარავად;

ლ) ადგენს დაქირავებულ პირთა ხელფასების, სამივლინებო და სხვა ადმინისტრაციული ხარჯების საერთო ოდენობას;

მ) ახორციელებს ამ კანონით, საქართველოს კანონმდებლობითა და ასოციაციის წესდებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

3. აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება:

ა) სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ამტკიცებს ასოციაციის წესდებას და მისი სტრუქტურული დანაყოფების დებულებებს, შეაქვს მათში ცვლილებები და დამატებები;

ბ) ირჩევს ასოციაციის თავმჯდომარეს;

გ) ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს და ათავისუფლებს ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის წევრებს;

დ) ისმენს ასოციაციის, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეთა ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;

ე) გამოყოფს სახსრებს ასოციაციის საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფისათვის გაწეული ხარჯების დასაფარავად;

ვ) ადგენს დაქირავებულ პირთა ხელფასების, სამივლინებო და სხვა ადმინისტრაციული ხარჯების საერთო ოდენობას;

ზ) ახორციელებს ამ კანონით, საქართველოს კანონმდებლობითა და ასოციაციის წესდებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

    მუხლი 25. ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებაზე გადაწყვეტილების მიღებისა და რიგგარეშე კრების მოწვევის წესი

ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებაზე გადაწყვეტილების მიღებისა და რიგგარეშე კრების მოწვევის წესი განისაზღვრება საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების წესდებების შესაბამისად.

    მუხლი 26. აღმასრულებელი საბჭო

1. ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი ორგანოა აღმასრულებელი საბჭო, რომლის სხდომა იმართება სულ მცირე თვეში ერთხელ.

2. აღმასრულებელი საბჭო შედგება 9 წევრისაგან. 6 წევრს ირჩევს საერთო კრება 3 წლის ვადით.

3. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების თავმჯდომარეები თანამდებობრივად შედიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელ საბჭოში.

4. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო უფლებამოსილია:

ა) ადვოკატთა ასოციაციების აღმასრულებელი საბჭოების მიერ მიწოდებული მონაცემების საფუძველზე, ამ კანონით დადგენილი წესით ორგანიზება გაუწიოს საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიის შედგენას, მასში ცვლილებების შეტანას და მის გამოქვეყნებას;

ბ) განსაზღვროს ადვოკატთა ტესტირების ჩატარების თარიღი; ორგანიზება გაუწიოს ტესტირების მომზადებასა და ჩატარებას (აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების გარდა); კოორდინაცია გაუწიოს ტესტირების ჩატარებას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;

გ) ორგანიზება გაუწიოს ადვოკატთა მიერ ფიცის დადებას (განცხადების დაწერას);

დ) აღასრულოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის გადაწყვეტილებები;

ე) დაამტკიცოს ადვოკატის ორდერის ნიმუში;

ვ) დაამტკიცოს საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ნიმუში;

ზ) დაამყაროს საერთაშორისო კავშირები, ამ ურთიერთობებში იყოს ასოციაციის წარმომადგენელი;

თ) აწარმოოს ადვოკატთა და მათ სტაჟიორთა პირადი საქმეები;

ი) ორმხრივი თხოვნის საფუძველზე იყოს ასოციაციის მოდავე წევრების ან წევრებისა და მათი კლიენტების მომრიგებელი;

კ) გამოსცეს ადვოკატთა საინფორმაციო ბიულეტენი ან სხვა პერიოდული ორგანო;

ლ) განახორციელოს ამ კანონითა და ასოციაციის წესდებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებანი.

5. აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო უფლებამოსილია:

ა) ორგანიზება გაუწიოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოსთვის ადვოკატთა მონაცემების მიწოდებას საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიის შედგენის, მასში ცვლილებების შეტანის და მისი გამოქვეყნების მიზნით;

ბ) ორგანიზება გაუწიოს ადვოკატთა მიერ ფიცის დადებას (განცხადების დაწერას);

გ) ორგანიზება გაუწიოს ტესტირების მომზადებასა და ჩატარებას;

დ) ორმხრივი თხოვნის საფუძველზე იყოს ასოციაციის მოდავე წევრების ან წევრებისა და მათი კლიენტების მომრიგებელი;

ე) აწარმოოს ადვოკატთა და მათ სტაჟიორთა პირადი საქმეები;

ვ) აღასრულოს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების, შესაბამისი აღმასრულებელი საბჭოს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის გადაწყვეტილებები;

ზ) განახორციელოს ამ კანონითა და ასოციაციის წესდებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებანი.

6. აღმასრულებელი საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მის სხდომას ესწრება წევრთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია თავმჯდომარის ხმა.

    მუხლი 27. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე

1. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ირჩევს საერთო კრება აღმასრულებელი საბჭოს წევრებისგან, 3 წლის ვადით, კანდიდატის წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

2. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იმავდროულად არის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე და წარმოადგენს ასოციაციას.

3. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარედ მუშაობისას ადვოკატი ანაზღაურებას იღებს ასოციაციის სახსრებიდან და ამ პერიოდში ეკრძალება საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება.

    მუხლი 28. ეთიკის კომისია

1. ეთიკის კომისია შედგება 3 წლის ვადით არჩეული 9 წევრისგან.

2. ეთიკის კომისიის 7 წევრს ირჩევს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება, ხოლო თითო წევრს ირჩევენ აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების საერთო კრებები.

3. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების ეთიკის კომისიების წევრთა რაოდენობა, უფლებამოსილება და არჩევის წესი განისაზღრება დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება.

4. ეთიკის კომისიის წევრის ხელახლა არჩევა შეიძლება მხოლოდ ერთხელ.

5. ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს ირჩევს აღმასრულებელი საბჭო თავისი წევრებისგან, 1 წლის ვადით, კანდიდატის წინასწარი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

6. ეთიკის კომისია ამოწმებს ადვოკატზე შემოსულ ინფორმაციას, სწავლობს მის საფუძვლიანობას და წყვეტს ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხს.

7. ანონიმური წერილები და შეტყობინებები არ შეიძლება საფუძვლად დაედოს ადვოკატის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვას.

8. ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების წესი განისაზღვრება საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ დამტკიცებული დებულებით.

    მუხლი 29. სარევიზიო კომისია

1. ადვოკატთა ასოციაციის ფინანსური საქმიანობის კონტროლის მიზნით იქმნება სარევიზიო კომისია.

2. სარევიზიო კომისია შედგება ასოციაციის საერთო კრების მიერ 2 წლის ვადით არჩეული 3 წევრისგან. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარეს ირჩევს კომისია თავისი წევრებისგან, 1 წლის ვადით.

3. სარევიზიო კომისია ამოწმებს ასოციაციის ფინანსურ საქმიანობას, სწავლობს საბუღალტრო წიგნების წარმოების სისწორეს და ხარჯების მიზანშეწონილობას.

    მუხლი 30. აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის წევრად ადვოკატის არჩევის შეზღუდვა

1. ადვოკატი არ შეიძლება არჩეულ იქნეს აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის ან სარევიზიო კომისიის წევრად, თუ:

ა) შეუსრულებელი აქვს სასამართლო წესით დაკისრებული ქონებრივი ვალდებულება;

ბ) ბრალდებულის სახით მიცემულია სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში;

გ) უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში დადებული ჰქონდა დისციპლინური სახდელი ან უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ჩამორთმეული ჰქონდა საადვოკატო საქმიანობის უფლება.

2. ასოციაციის თავმჯდომარის ანდა აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის ან სარევიზიო კომისიის წევრის ზედიზედ არჩევა შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.

    მუხლი 31. ადვოკატისთვის აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიისა და სარევიზიო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა

1. ადვოკატს აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის ან სარევიზიო კომისიის წევრის უფლებამოსილება უწყდება:

ა) პირადი განცხადების საფუძველზე;

ბ) საადვოკატო საქმიანობის უფლების შეჩერების შემთხვევაში;

გ) უფლებამოსილების ვადის ამოწურვისას;

დ) საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან გამოყვანის შემთხვევაში.

2. თუ ადვოკატს ვადაზე ადრე უწყდება აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის ან სარევიზიო კომისიის წევრის უფლებამოსილება, მაშინ უახლოეს საერთო კრებაზე, უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით აირჩევა ახალი წევრი. თუ აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის ან სარევიზიო კომისიის წევრთა რაოდენობა ნახევარზე ნაკლები აღმოჩნდა, დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მოწვეული საერთო კრება ახალი წევრების ასარჩევად.

თავი VII

  ადვოკატის პასუხისმგებლობა

    მუხლი 32. ადვოკატისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძვლები

1. ადვოკატს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრება:

ა) ამ კანონის მე-5–მე-9 მუხლებით გათვალისწინებულ მოვალეობათა შეუსრულებლობისათვის;

ბ) ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის დარღვევისათვის.

2. ადვოკატს არ დაეკისრება დისციპლინური პასუხისმგებლობა, თუ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ან აღმოჩენის დღიდან გასულია 3 წელი.

    მუხლი 33. ადვოკატის მიმართ დისციპლინური დევნის აღძვრა

ადვოკატის მიმართ დისციპლინურ დევნას აღძრავს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია. ეთიკის კომისია ინფორმაციის შემოსვლიდან 1 თვის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას დევნის აღძვრის ან დევნის აღძვრაზე უარის თქმის შესახებ.

    მუხლი 34. ადვოკატის დისციპლინური სახდელის სახეები. ადვოკატზე დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიებები

1. ადვოკატის დისციპლინური სახდელის სახეებია:

ა) გაფრთხილება;

ბ) სააადვოკატო საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 6 თვიდან 3 წლამდე ვადით;

გ) საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიიდან გამოყვანა.

2. ადვოკატზე დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიებებია:

ა) კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვა;

ბ) საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციების აღმასრულებელი საბჭოების, ეთიკის კომისიებისა და სარევიზიო კომისიების წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა.

    მუხლი 35. ადვოკატისთვის დისციპლინური სახდელის დადების წესი

1. ადვოკატისთვის დისციპლინური სახდელის დადების საკითხი ეთიკის კომისიის სხდომაზე განიხილება კოლეგიურად, კომისიის 3 წევრის შემადგენლობით, ხოლო გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. განსხვავებული აზრის არსებობის შემთხვევაში იგი დაერთვის გადაწყვეტილებას.

2. ეთიკის კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე ადვოკატს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გამოთქვას აზრი ზეპირად ან წერილობით.

3. ეთიკის კომისიის სხდომა დახურულია, ხოლო გადაწყვეტილება ცხადდება საჯაროდ.

4. ეთიკის კომისიის სხდომაზე ადვოკატის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში საკითხის განხილვა გადაიდება 10 დღით. ამასთან, ადვოკატის არასაპატიო მიზეზით, ხელმეორედ გამოუცხადებლობა არ აბრკოლებს საკითხის განხილვას.

5. ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული და გამოცხადებიდან 5 დღის ვადაში უნდა ჩაბარდეს ადვოკატს პირადად, ხოლო მისი გამოუცხადებლობის შემთხვევაში იმავე ვადაში უნდა გაეგზავნოს მას.

6. ადვოკატს უფლება აქვს მისთვის გადაწყვეტილების გადაცემის დღიდან 1 თვის ვადაში გაასაჩივროს იგი უზენაეს სასამართლოში.

    მუხლი 36. ადვოკატის პასუხისმგებლობა

ადვოკატს სამართალდარღვევის ჩადენისათვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საერთო წესით.

    მუხლი 37. ადვოკატის წახალისება

ადვოკატის წარმატებული საქმიანობისათვის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წარდგინებით ასოციაციის საერთო კრებამ შეიძლება დაადგინოს ადვოკატთა წახალისების ფორმები და წესი.

თავი VIII

ადვოკატის სამართლებრივი დაცვა

    მუხლი 38. ადვოკატის სამართლებრივი დაცვა

1. ადვოკატი საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს დამოუკიდებლად და მასში ჩარევა დაუშვებელია.

2. ადვოკატები თანასწორნი არიან კანონის წინაშე.

3. არ შეიძლება ადვოკატი დაიკითხოს მოწმედ იმ საქმეზე, რომელშიც იგი მონაწილეობდა, როგორც ადვოკატი (დამცველი ან წარმომადგენელი).

4. ადვოკატს არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა იმ განცხადებისათვის, რომელიც მან ზეპირად ან წერილობით წარუდგინა სასამართლოს ან ადმინისტრაციულ ორგანოს კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.

5. ადვოკატის მიერ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის უფლება აქვთ: საქართველოს გენერალურ პროკურორს ან მის მოადგილეს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების პროკურორებს.

6. კონფიდენციალურია ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატმა მიიღო კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების სხვა მსურველისაგან.

7. ადვოკატსა და კლიენტს შორის წარმოებული საუბრის მიყურადება და ჩაწერა დაუშვებელია, ხოლო მათ შორის მიმოწერა –ხელშეუხებელი.

8. ადვოკატის პიროვნება, საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილი, პირადი სატრანსპორტო საშუალება, დოკუმენტები, კორესპონდენცია (კომპიუტერული კორესპონდენციის ჩათვლით) და სატელეფონო საუბრები ხელშეუხებელია. ადვოკატის, მისი საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილის, პირადი სატრანსპორტო საშუალებისა და დოკუმენტების ჩხრეკა, კორესპონდენციისა (კომპიუტერული კორესპონდენციის ჩათვლით) და სატელეფონო საუბრების კონტროლი სანქცირებულ უნდა იქნეს საოლქო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ. ადვოკატის დაპატიმრების ან დაკავების თაობაზე მისი დაპატიმრებიდან ან დაკავებიდან 2 საათის განმავლობაში უნდა ეცნობოს საოლქო სასამართლოს თავმჯდომარეს. ადვოკატის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე განხილულ უნდა იქნეს პირველი ინსტანციით, უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მიერ.

თავი IX

ადვოკატის მანტია

    მუხლი 39. ადვოკატის მანტია

1. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო და საერთო იურისდიქციის სასამართლოებში საქმის განხილვისას ადვოკატისათვის შეიძლება შემოღებულ იქნეს განსაკუთრებული ჩაცმულობა – მანტია.

2. ადვოკატის მანტიის ფორმას ამტკიცებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება აღმასრულებელი საბჭოს წარდგინებით.

თავი X. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 40. ადვოკატთა ტესტირება გარდამავალ პერიოდში

1. ადვოკატთა ასოციაციების ამოქმედებამდე ადვოკატთა ტესტირების ჩატარებას უზრუნველყოფს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო კომისია.

2. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო კომისიის არანაკლებ ნახევარს შეადგენენ საქართველოს ადვოკატთა და იურისტთა სხვა გაერთიანებების (საადვოკატო ფირმა, კავშირი და ა.შ.) წარმომადგენლები.

3. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო კომისიის შექმნის წესს, ტესტირების პროგრამას, აგრეთვე ტესტირების ჩატარების წესსა და ვადებს საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პრეზიდენტი.

4. პირს, რომელსაც გავლილი არა აქვს ადვოკატთა ტესტირება, 2006 წლის 1 ივნისიდან ეკრძალება საადვოკატო საქმიანობის განხორციელება ტესტირების გავლამდე.

საქართველოს 2003 წლის 2 ივნის ის კანონი № 2303 - სსმ I,  № 13 , 02 .0 6 .200 3 წ., მუხ. 86

    მუხლი 41. ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანება და საქართველოს ადვოკატთა ერთიანი სიის წარმოება გარდამავალ პერიოდში

1. ადვოკატთა ასოციაციების ამოქმედებამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანების ან ასოციაციიდან გასვლის მსურველებმა განცხადებით უნდა მიმართონ საქართველოს იუსტიციის საბჭოს, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციებში გაწევრიანების ან ასოციაციებიდან გასვლის მსურველებმა – შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის საბჭოს, რომლებიც დროებით განახორციელებენ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს უფლებამოსილებებს ამ კანონის შესაბამისად.

2. საქართველოს ადვოკატთა ერთიან სიას გარდამავალ პერიოდში აწარმოებს საქართველოს იუსტიციის საბჭო.

    მუხლი 42. ადვოკატთა ასოციაციის პირველი საერთო კრება და ადვოკატთა ტესტირება

1. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პირველი ორი ტესტირების ჩატარების შემდეგ, მაგრამ არა უგვიანეს 2005 წლის 1 იანვრისა, ტესტირებაგავლილ ადვოკატთა სიითი შემადგენლობიდან იწვევს ადვოკატთა ასოციაციის პირველ საერთო კრებას. კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ტესტირებაგავლილ ადვოკატთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

2. ადვოკატთა მეორე ტესტირების ჩატარება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს ­– 2005 წლის 1 იანვრამდე.

საქართველოს 2003 წლის 2 ივნის ის კანონი № 2303 - სსმ I,  № 13 , 02 .0 6 .200 3 წ., მუხ. 86

საქართველოს 2004 წლის 1 ივლის ის კანონი № 304 - სსმ I,  № 20 , 16 .0 7 .200 4 წ., მუხ. 102

    მუხლი 43. საადვოკატო ბიუროების რეგისტრაცია გარდამავალ პერიოდში

1. საერთო სასამართლოებმა სამეწარმეო იურიდიული პირის სახით შექმნილი საადვოკატო ბიუროების რეგისტრაცია 2005 წლის 1 თებერვლიდან მოახდინონ ამ კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სამეწარმეო იურიდიული პირის სახით 2005 წლის 1 თებერვლამდე შექმნილი საადვოკატო ბიუროების სარეგისტრაციო დოკუმენტები 2006 წლის 1 ივნისამდე შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი ამ კანონის მე-18 მუხლის მოთხოვნებთან.

საქართველოს 2003 წლის 2 ივნის ის კანონი № 2303 - სსმ I,  № 13 , 02 .0 6 .200 3 წ., მუხ. 86

    მუხლი 44. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცება

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია პირველი საერთო კრების მოწვევიდან 3 თვის ვადაში ამტკიცებს ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსს.

    მუხლი 45. ამ კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგული და მისაღები ნორმატიული აქტები

1. ამ კანონით დადგენილი წესით ადვოკატთა ასოციაციის ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს სსრ 1980 წლის 12 ნოემბრის კანონით დამტკიცებული დებულება „საქართველოს სსრ ადვოკატურის შესახებ“.

2. 2002 წლის 1 ივნისამდე მიღებულ იქნეს საქართველოს კანონები „ადვოკატის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ“ და „საზოგადოებრივი (სახაზინო) ადვოკატის შესახებ“.

3. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტმა ამ კანონის მიღებიდან 3 თვის ვადაში აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის დაწესებულებებთან ერთად შეიმუშაოს საკანონმდებლო წინადადებები ადვოკატთა დაბეგვრის განსაკუთრებულ რეჟიმთან დაკავშირებით.

4. “საზოგადოებრივი (სახაზინო) ადვოკატის შესახებ" საქართველოს კანონის მიღებამდე საზოგადოებრივ (სახაზინო) მომსახურებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საზოგადოებრივი (სახაზინო) ადვოკატის სამსახური, რომელსაც “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად ქმნის საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

    მუხლი 46. კანონის ამოქმედება

1. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კანონის მე-9 მუხლი და 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტი პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ნაწილში ამოქმედდეს „ადვოკატის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან ერთად.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2001 წლის 20 ივნისი.

N976 

 

 

 

 

22. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 7016-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 21. 30/10/2019 - საქართველოს კანონი - 5235-Iს - ვებგვერდი, 30/10/2019 20. 30/11/2018 - საქართველოს კანონი - 3797-Iს - ვებგვერდი, 13/12/2018 19. 04/05/2018 - საქართველოს კანონი - 2266-IIს - ვებგვერდი, 21/05/2018 18. 22/02/2018 - საქართველოს კანონი - 1972-IIს - ვებგვერდი, 26/02/2018 17. 04/05/2017 - საქართველოს კანონი - 771-IIს - ვებგვერდი, 25/05/2017 16. 21/12/2016 - საქართველოს კანონი - 127-რს - ვებგვერდი, 28/12/2016 15. 27/10/2015 - საქართველოს კანონი - 4347-Iს - ვებგვერდი, 11/11/2015 14. 13/12/2013 - საქართველოს კანონი - 1780-Iს - ვებგვერდი, 28/12/2013 13. 27/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1639-Iს - ვებგვერდი, 10/12/2013 12. 13/09/2011 - საქართველოს კანონი - 5036-IIს - ვებგვერდი, 110923001, 23/09/2011 11. 24/09/2010 - საქართველოს კანონი - 3619-რს - სსმ, 51, 29/09/2010 10. 17/11/2009 - საქართველოს კანონი - 2040 - სსმ, 38, 01/12/2009 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 9. 04/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5209 - სსმ, 28, 18/07/2007 8. 22/06/2007 - საქართველოს კანონი - 5029 - სსმ, 26, 11/07/2007 7. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4332 - სსმ, 2, 04/01/2007 6. 14/12/2006 - საქართველოს კანონი - 3980 - სსმ, 48, 22/12/2006 5. 25/11/2005 - საქართველოს კანონი - 2155 - სსმ, 51, 06/12/2005 4. 20/04/2005 - საქართველოს კანონი - 1364 - სსმ, 19, 28/04/2005 3. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 970 - სსმ, 6, 19/01/2005 2. 01/07/2004 - საქართველოს კანონი - 304 - სსმ, 20, 11/07/2004 1. 02/06/2003 - საქართველოს კანონი - 2303 - სსმ, 13, 02/06/2003
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.