„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 938
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/06/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 19, 02/07/2001
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 240.000.000.05.001.000.937
  • Word
938
19/06/2001
სსმ, 19, 02/07/2001
240.000.000.05.001.000.937
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

    მუხლი 1

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №21-22, 1994, მუხ.455) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. ამოღებულ იქნეს მე-5 მუხლის მე-9 პუნქტის ბოლო წინადადება.

2. 51 მუხლის მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„12. თუ წარდგენილი ანკეტა აკმაყოფილებს ამ მუხლის მოთხოვნებს, საგადასახადო ორგანო ანკეტას უსვამს ბეჭედს, მიუთითებს რეგისტრაციის თარიღსა და სარეგისტრაციო ნომერს და ანიჭებს კოდს, რომელიც აგრეთვე ჩაითვლება სტატისტიკის კოდად.“.

3. ამოღებულ იქნეს 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2001 წლის 19 ივნისი.

№938–IIს