სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 921
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/06/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 18, 28/06/2001
სარეგისტრაციო კოდი 200.010.000.05.001.000.930
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
921
08/06/2001
სსმ, 18, 28/06/2001
200.010.000.05.001.000.930
სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (08/05/2019 - 20/12/2019)

საქართველოს კანონი

 

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

 

თავი I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1

1. ყველას აქვს უფლება თავისუფლად ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას.

2. სამეწარმეო საქმიანობა საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ კანონით.

3. სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია მეწარმის საქმიანობაზე განახორციელოს კონტროლი მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით.

საქართველოს 200 9 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1697 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.180

    მუხლი 2

1. ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) მეწარმე – „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმო, აგრეთვე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას ამ საქმიანობის ნაწილში;

ბ) სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლი – საქართველოს კანონმდებლობით მოწესრიგებული სახელმწიფო ორგანოთა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობა, რომლის მიზანია მეწარმის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობისა და მისთვის დაკისრებული მოვალეობების შესრულების შემოწმება, აგრეთვე მეწარმის საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა, მის საქმიანობაში სამართალდარღვევების გამოვლენა ან შესაბამისი სანქციის დადება. ამ კანონის მიზნებისათვის კონტროლი არ არის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ლიცენზიის, ნებართვის, სერტიფიკატის გაცემა ან ავტორიზაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, სავაჭრო ქსელში სერტიფიკატის მოთხოვნა და შესაბამისი აქტის შედგენა, გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესრულების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის და სხვა გარემოსდაცვით მოთხოვნათა შესრულების შემოწმების მიზნით განხორციელებული საქმიანობა, ნავთობისა და გაზის რესურსებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებებითა და ლიცენზიებით გათვალისწინებული საქმიანობა, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემოწმება, აგრეთვე იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით განხორციელებული საქმიანობა;

გ) მაკონტროლებელი ორგანო – სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობის, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც კანონის შესაბამისად უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი სამეწარმეო საქმიანობაზე. 

2. მეწარმის საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობაზე კონტროლს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებსა და კანონით დადგენილ ფარგლებში ახორციელებენ საგადასახადო ორგანოები, აგრეთვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული საგადასახადო ურთიერთობებისა).

3. (ამოღებულია).

საქართველოს 200 3 წლის 23 ივლისის კანონი № 2565 - სსმ I, № 24 , 20.08.2003 წ., მუხ .183

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №919 - სსმ I, №41, 30.12.2004 წ., მუხ.203

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №843 - სსმ I, №42, 30.12.2004 წ., მუხ.220

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4229 - სსმ I, №50, 30.12.2006 წ., მუხ.380

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4302 - სსმ I, №51, 31.12.2006 წ., მუხ.411

საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1697 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.180

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3539 - სსმ I, №47, 05.08.2010 წ., მუხ.306

საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის კანონი №3595 - სსმ I, №54, 12.10.2010 წ., მუხ.347

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4415 – ვებგვერდი, 17.03.2011წ.

საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6550 - ვებგვერდი, 29.06.2012წ.

საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №4 89 – ვებგვერდი, 05.04.2013წ.

საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის კანონი №4086  – ვებგვერდი, 31.07.2015წ.

საქართველოს 2017 წლის 22   მარტის კანონი  №489  - ვებგვერდი, 27.03.2017წ.

 

თავი II. სამეწარმეო საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელების წესი

    მუხლი 3

1. სამეწარმეო საქმიანობა შეიძლება გააკონტროლოს მხოლოდ მაკონტროლებელმა ორგანომ. შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას მეწარმის სამეწარმეო საქმიანობის შემოწმების წინადადებით სხვა სახელმწიფო ორგანომ შეიძლება მიმართოს მაკონტროლებელ ორგანოს ან სასამართლოს.

2. მაკონტროლებელი ორგანო უფლებამოსილია გააკონტროლოს სამეწარმეო საქმიანობა (მათ შორის, შევიდეს საწარმოში, მოითხოვოს დოკუმენტები, შეაჩეროს საწარმოს საქმიანობა, დალუქოს მეწარმის კუთვნილი ქონება, დაათვალიეროს საწარმო, შეამოწმოს მეწარმის მიერ გამოშვებული ნაწარმის ხარისხი) მხოლოდ მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე.

3. მოსამართლე ბრძანებას მეწარმის საქმიანობის შემოწმების შესახებ გასცემს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაკონტროლებელი ორგანო მას წარუდგენს შესაბამის ინფორმაციას დასაბუთებული და საფუძვლიანი ეჭვით მეწარმის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევის შესახებ.

4. თუ მოსამართლე არ გასცემს ბრძანებას მეწარმის საქმიანობის შემოწმების შესახებ, მეწარმის შემოწმება არ განხორციელდება. თუ მეწარმის შემოწმება უკვე დაწყებულია, მოსამართლის მიერ შემოწმების შესახებ ბრძანების გაცემაზე უარის თქმისას იგი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს და მეწარმეს უპირობოდ დაუბრუნდეს მაკონტროლებელი ორგანოსათვის, აგრეთვე სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდილი თანხა ან სხვა გადაცემული ქონება თუ დოკუმენტი. ხოლო თუ ეს შეუძლებელია, მეწარმეს მიეცემა სათანადო და სრული ანაზღაურება. მეწარმეს უფლება აქვს მოითხოვოს და მიიღოს უკანონო შემოწმებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

5. კანონის დარღვევით განხორციელებული შემოწმების შედეგად მიღებულ მტკიცებულებებს იურიდიული ძალა არა აქვს.

6. მაკონტროლებელი ორგანო უფლებამოსილია შეამოწმოს მეწარმე მხოლოდ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც არსებობს მოსამართლის ბრძანება.

7. ამ მუხლით განსაზღვრული საკითხის მოსამართლის მიერ განხილვისა და გადაწყვეტის წესი განისაზღვრება საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსით.

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3052 - სსმ I, №26, 20.05.2010 წ., მუხ.180

    მუხლი 4

1. თუ მეწარმე შეამოწმა უფლებამოსილმა მაკონტროლებელმა ორგანომ, დაუშვებელია საქმიანობის იმავე საკითხთან დაკავშირებით იგი შეამოწმოს სხვა მაკონტროლებელმა ორგანომ (გარდა ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მეორე წინადადებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), ან იმავე მაკონტროლებელი ორგანოს სხვა დანაყოფმა.

2. მაკონტროლებელი ორგანო ვალდებულია კონტროლის განხორციელებამდე მეწარმეს გადასცეს მისი უფლებებისა და მოვალეობების წერილობითი ჩამონათვალი.

    მუხლი 5

1. ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნები არ ვრცელდება:

ა) საგადასახადო ორგანოების მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 255-ე მუხლის საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებულ საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებებზე;

ბ) საქართველოს ეროვნული ბანკის კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

გ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

დ) (ამოღებულია);

ე) (ამოღებულია);

1) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე;

2) (ამოღებულია – 25.03.2013, №489);

ვ) ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განხორციელებულ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

ზ) (ამოღებულია);

1) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

თ) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტის დარგებში მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების შესრულების ზედამხედველობის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებზე, აგრეთვე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის ან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების შესრულების კონტროლთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე;

ი) მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის შესრულების შემოწმებაზე, თუ ის ხორციელდება შერჩევითი კონტროლით, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ;

1) სააღმზრდელო საქმიანობის ზედამხედველობის სფეროში განხორციელებულ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

კ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სურსათის ეროვნული სააგენტოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

ლ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

მ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების ზედამხედველობის სფეროში განხორციელებულ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე; 

ნ) მუნიციპალიტეტის ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განხორციელებისას:

ნ.ა) ტექნიკური რეგლამენტის − საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების შესრულების შემოწმებაზე, თუ შემოწმება შერჩევითი კონტროლით, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ ხორციელდება;

ნ.ბ) ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პირობების შესრულების შემოწმებაზე, თუ შემოწმება შერჩევითი კონტროლით, კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ ხორციელდება;

) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმების განმახორციელებელი სამსახურისშრომის უსაფრთხოების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე

პ) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებულ „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემოწმებაზე.

2. ყველა მაკონტროლებელ ორგანოს ეკრძალება, მოსთხოვოს მეწარმეს ისეთი ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც სცილდება მისი უფლებამოსილების ფარგლებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საფინანსო-სამეურნეო კონტროლის სხვა სახელმწიფო ორგანოთა შემოწმებისას უფლებამოსილია შესაბამის ორგანოს მოსთხოვოს ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ამსახველი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარდგენა მათი კამერალური წესით შემოწმების მიზნით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ცალკეული იურიდიული პირის სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი ორგანოს ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

4. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ მოქმედებაზე. ის მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლს ახორციელებს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანოს თხოვნით, შემოწმების უფლებას მოიპოვებს მოსამართლის ბრძანებით. სასამართლოში შემოწმების შესახებ შუამდგომლობით შედის მოკვლევისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანო, რომელიც მოსამართლეს წარუდგენს შესაბამის ინფორმაციას მეწარმის მიერ კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ. მოსამართლე საკითხს იხილავს ერთპიროვნულად, დახურულ სასამართლო სხდომაზე, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე. განსახორციელებულ შემოწმებაზე არ მოქმედებს ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნები.

საქართველოს 2003 წლის 23 ივლისის კანონი №2565 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.183

საქართველოს 2003 წლის 26 აგვისტოს კანონი №3115 - სსმ I, №29, 18.09.2003 წ., მუხ.230

საქართველოს 2004 წლის 24 თებერვლის კანონი №3373 - სსმ I, №7, 16.03.2004 წ., მუხ.33

საქართველოს 2005 წლის 22 მარტის კანონი №1125 - სსმ I, №13, 12.04.2005 წ., მუხ.86

საქართველოს 2006 წლის 6 ივნისის კანონი №3188 - სსმ I, №21, 15.06.2006 წ., მუხ.178

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4302 - სსმ I, №51, 31.12.2006 წ., მუხ.411

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4275 - სსმ I, №51, 31.12.2006 წ., მუხ.434

საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5264 - სსმ I, №30 , 30.07.2007 წ., მუხ.335

საქართველოს 2008 წლის 10 ოქტომბრის კანონი №341 - სსმ I, №25 , 23.10.2008 წ., მუხ.165

საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1689 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.172

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3052 - სსმ I, №26, 20.05.2010 წ., მუხ.180

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3555 - სსმ I, №46, 04.08.2010 წ., მუხ.281

საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის კანონი №3595 - სსმ I, №54, 12.10.2010 წ., მუხ.347

საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4145 - სსმ I, №76, 29.12.2010 წ., მუხ.517

საქართველოს 2011 წლის 22 თებერვლის კანონი №4219 – ვებგვერდი, 10.03.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4415 – ვებგვერდი, 17.03.2011წ.

საქართველოს 201 1 წლის 5 მა ის ის კანონი №4657 - ვებგვერდი,13.05.2011წ.

საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6170 - ვებგვერდი, 25.05.2012წ.

საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6550 - ვებგვერდი, 29.06.2012წ.

საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №4 89 – ვებგვერდი, 05.04.2013წ.

საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი №1468 - ვებგვერდი, 16.10.2013წ.
საქართველოს 2013 წლის 20 ნოემბრის კანონი №1596 - ვებგვერდი, 03.12.2013წ.
საქართველოს 2014 წლის 29 მაისის კანონი №2470 - ვებგვერდი, 12.06.2014წ.
საქართველოს 2016 წლის 8  ივნისის კანონი  5364  - ვებგვერდი, 17.06.2016წ.
საქართველოს 2016 წლის 24 ივნისის  კანონი  №5572  - ვებგვერდი, 13.07.2016წ.
საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის   კანონი №1712   ვებგვერდი, 14.12.2017წ.
საქართველოს 2018 წლის 7 მარტის  კანონი  №2052  - ვებგვერდი, 21.03.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 27  ივნისის  კანონი №2618  –  ვებგვერდი, 06.07.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის   კანონი №3096  –  ვებგვერდი, 11.07.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 21  ივლისის  კანონი №3299  –  ვებგვერდი, 09.08.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 22  დეკემბრის კანონი №4092 – ვებგვერდი, 28.12.2018წ.
საქართველოს 2018 წლის 27 დეკემბრის კანონი №4262 – ვებგვერდი, 29.12.2018წ.
საქართველოს 2019  წლის  19  თებერვლის   კანონი №4286  – ვებგვერდი, 04.03.2019წ.
საქართველოს 2019 წლის 8 მაისის კანონი №4601 - ვებგვერდი, 08.05.2019წ.
 

მაკონტროლებელი ორგანო ვალდებულია ყოველი წლის 25 იანვრამდე წარუდგინოს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს ანგარიში გასული წლის განმავლობაში ბრძანებების გაცემის შესახებ სასამართლოში წარდგენილი შუამდგომლობების, სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანებების ოდენობისა და მოსამართლის ბრძანებების საფუძველზე განხორციელებული შემოწმებების შედეგების შესახებ.

საქართველოს 2013 წლის 20 სექტემბრის   კანონი №1234  – ვებგვერდი, 08.10.2013წ.
 

თავი III. (ამოღებულია)

საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №799 - სსმ I, №40, 29.12.2008 წ., მუხ.261

    მუხლი 7 (ამოღებულია)

საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №799 - სსმ I, №40, 29.12.2008 წ., მუხ.261

    მუხლი 8 (ამოღებულია)

საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №799 - სსმ I, №40, 29.12.2008 წ., მუხ.261

 

თავი IV. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 9

1. (ამოღებულია).

2. დაევალოთ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტებს ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან ერთად მოამზადონ კანონპროექტი მაკონტროლებელი ორგანოების უფლებამოსილების გამიჯვნისა და კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 3 თვის განმავლობაში უზრუნველყოს ამ კანონის ტექსტის გადაცემა იმ იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც საგადასახადო ორგანოებში გადასახადის გადამხდელებად არიან რეგისტრირებულნი.

4. დაევალოს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის დაწესებულებებთან ერთად 3 თვის ვადაში მოამზადოს წინადადებები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ამ კანონთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.

5. ამ კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი და მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2006 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს 2002 წლის 10 მაისი ს კანონი № 1399 - სსმ I, № 10 , 13.05.2002 წ., მუხ. 44

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №843 - სსმ I, №42, 30.12.2004 წ., მუხ.220

საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №799 - სსმ I, №40, 29.12.2008 წ., მუხ.261

    მუხლი 10

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2001 წლის 8 ივნისი.

№921–IIს

54. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3798-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/12/2023 53. 03/07/2023 - საქართველოს კანონი - 3460-XIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/07/2023 52. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3313-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/07/2023 51. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 3002-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 50. 01/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2274-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 49. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1337-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/01/2022 48. 16/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1151-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2021 47. 29/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7186-Iს - ვებგვერდი, 05/10/2020 46. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6894-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 45. 20/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5692-რს - ვებგვერდი, 26/12/2019 44. 08/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4601-რს - ვებგვერდი, 08/05/2019 43. 19/02/2019 - საქართველოს კანონი - 4286-IIს - ვებგვერდი, 04/03/2019 42. 27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4262-რს - ვებგვერდი, 29/12/2018 41. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4092-რს - ვებგვერდი, 28/12/2018 40. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3299-რს - ვებგვერდი, 09/08/2018 39. 05/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3096-რს - ვებგვერდი, 11/07/2018 38. 27/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2618-IIს - ვებგვერდი, 06/07/2018 37. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2052-IIს - ვებგვერდი, 21/03/2018 36. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1712-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 35. 22/03/2017 - საქართველოს კანონი - 489-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2017 34. 24/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5572-IIს - ვებგვერდი, 13/07/2016 33. 08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5364-IIს - ვებგვერდი, 17/06/2016 32. 22/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4086-რს - ვებგვერდი, 31/07/2015 31. 29/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2470-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2014 30. 20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1596-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013 29. 04/10/2013 - საქართველოს კანონი - 1468-Iს - ვებგვერდი, 16/10/2013 28. 20/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1234-Iს - ვებგვერდი, 08/10/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 27. 25/03/2013 - საქართველოს კანონი - 489-რს - ვებგვერდი, 05/04/2013 26. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6550-Iს - ვებგვერდი, 29/06/2012 25. 08/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6170-Iს - ვებგვერდი, 25/05/2012 24. 05/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4657-Iს - ვებგვერდი, 110513023, 13/05/2011 23. 11/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4415-Iს - ვებგვერდი, 110317045, 17/03/2011 22. 22/02/2011 - საქართველოს კანონი - 4219-Iს - ვებგვერდი, 110310014, 10/03/2011 21. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4145 - სსმ, 76, 29/12/2010 20. 17/09/2010 - საქართველოს კანონი - 3595-IIს - სსმ, 54, 12/10/2010 19. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3539 - სსმ, 47, 05/08/2010 18. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3555 - სსმ, 46, 04/08/2010 17. 04/05/2010 - საქართველოს კანონი - 3052 - სსმ, 26, 20/05/2010 16. 24/09/2009 - საქართველოს კანონი - 1697 - სსმ, 29, 12/10/2009 15. 24/09/2009 - საქართველოს კანონი - 1689 - სსმ, 29, 12/10/2009 14. 19/12/2008 - საქართველოს კანონი - 799 - სსმ, 40, 29/12/2008 13. 10/10/2008 - საქართველოს კანონი - 341 - სსმ, 25, 23/10/2008 12. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5264 - სსმ, 30, 30/07/2007 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4275 - სსმ, 51, 31/12/2006 10. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4302 - სსმ, 51, 31/12/2006 9. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4229 - სსმ, 50, 30/12/2006 8. 06/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3188 - სსმ, 21, 15/06/2006 7. 22/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1125 - სსმ, 13, 12/04/2005 6. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 843 - სსმ, 42, 31/12/2004 5. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 919 - სსმ, 41, 30/12/2004 4. 24/02/2004 - საქართველოს კანონი - 3373 - სსმ, 7, 16/03/2004 3. 26/08/2003 - საქართველოს კანონი - 3115 - სსმ, 29, 18/09/2003 2. 23/07/2003 - საქართველოს კანონი - 2565 - სსმ, 24, 20/08/2003 1. 10/05/2002 - საქართველოს კანონი - 1399 - სსმ, 10, 13/05/2002 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას