სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

  • Word
სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 921
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/06/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 18, 28/06/2001
სარეგისტრაციო კოდი 200.010.000.05.001.000.930
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
921
08/06/2001
სსმ, 18, 28/06/2001
200.010.000.05.001.000.930
სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (23/07/2003 - 26/08/2003)

საქართველოს კანონი

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1

1. ყველას აქვს უფლება თავისუფლად ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას.

2. სამეწარმეო საქმიანობა საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ კანონით.

3. სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანო, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია მეწარმის საქმიანობაზე განახორციელოს კონტროლი მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით.

    მუხლი 2

1. ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) მეწარმე – „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის საწარმო, აგრეთვე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას ამ საქმიანობის ნაწილში;

ბ) სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლი – კანონმდებლობით მოწესრიგებული სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმართველობისა და მმართველობის, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობა, რომლის მიზანია მეწარმის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობისა და მასზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულების შემოწმება, აგრეთვე მეწარმის საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა, მის საქმიანობაში სამართალდარღვევების გამოვლენა ან შესაბამისი სანქციის დადება. ამ კანონის მიზნებისათვის კონტროლს არ წარმოადგენს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ლიცენზიის, ნებართვის, სერტიფიკატის გაცემა, სავაჭრო ქსელში სერტიფიკატის მოთხოვნა და შესაბამისი აქტის შედგენა, გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესრულებისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის შემოწმების მიზნით საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობა, აგრეთვე ნავთობისა და გაზის რესურსებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებებითა და ლიცენზიებით გათვალისწინებული საქმიანობა;

გ) მაკონტროლებელი ორგანო – სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანო, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც კანონის შესაბამისად უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი სამეწარმეო საქმიანობაზე.

2. მეწარმის საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობაზე კონტროლს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებსა და კანონით დადგენილ ფარგლებში ახორციელებენ საგადასახადო ორგანოები და საქართველოს კონტროლის პალატა, ხოლო მეწარმის მიერ სავალდებულო სოციალური დაზღვევის შესატანის შეტანასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე კონტროლს ახორციელებს საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი.

საქართველოს 200 3   წლის 23 ივლისის კანონი № 2565 - სსმ I, № 24 , 20.08.2003 წ., მუხ .183

თავი II

სამეწარმეო საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელების წესი

    მუხლი 3

1. სამეწარმეო საქმიანობა შეიძლება გააკონტროლოს მხოლოდ მაკონტროლებელმა ორგანომ. შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას მეწარმის სამეწარმეო საქმიანობის შემოწმების წინადადებით სხვა სახელმწიფო ორგანომ შეიძლება მიმართოს მაკონტროლებელ ორგანოს ან სასამართლოს.

2. მაკონტროლებელი ორგანო უფლებამოსილია კონტროლი გაუწიოს სამეწარმეო საქმიანობას (მათ შორის, შევიდეს საწარმოში, მოითხოვოს დოკუმენტები, შეაჩეროს საწარმოს საქმიანობა, დალუქოს მეწარმის კუთვნილი ქონება, დაათვალიეროს საწარმო, შეამოწმოს მეწარმის მიერ გამოშვებული ნაწარმის ხარისხი ან საწარმოში გარემოს დაცვის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა) მხოლოდ მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე.

3. მოსამართლე ბრძანებას მეწარმის საქმიანობის შემოწმების შესახებ გასცემს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მაკონტროლებელი ორგანო მას წარუდგენს შესაბამის ინფორმაციას დასაბუთებული და საფუძვლიანი ეჭვით მეწარმის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევის შესახებ.

4. თუ მოსამართლე არ გასცემს ბრძანებას მეწარმის საქმიანობის შემოწმების შესახებ, მეწარმის შემოწმება არ განხორციელდება. თუ მეწარმის შემოწმება უკვე დაწყებულია, მოსამართლის მიერ შემოწმების შესახებ ბრძანების გაცემაზე უარის თქმისას იგი დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს და მეწარმეს უპირობოდ დაუბრუნდეს მაკონტროლებელი ორგანოსათვის, აგრეთვე სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდილი თანხა ან სხვა გადაცემული ქონება თუ დოკუმენტი. ხოლო თუ ეს შეუძლებელია, მეწარმეს მიეცემა სათანადო და სრული ანაზღაურება. მეწარმეს უფლება აქვს მოითხოვოს და მიიღოს უკანონო შემოწმებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

5. კანონის დარღვევით განხორციელებული შემოწმების შედეგად მიღებულ მტკიცებულებებს იურიდიული ძალა არა აქვს.

6. მაკონტროლებელი ორგანო უფლებამოსილია შეამოწმოს მეწარმე მხოლოდ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც არსებობს მოსამართლის ბრძანება.

7. ამ მუხლით განსაზღვრული საკითხის მოსამართლის მიერ განხილვისა და გადაწყვეტის წესი განისაზღვრება საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსით.

    მუხლი 4

1. თუ მეწარმე შეამოწმა უფლებამოსილმა მაკონტროლებელმა ორგანომ, დაუშვებელია საქმიანობის იმავე საკითხთან დაკავშირებით იგი შეამოწმოს სხვა მაკონტროლებელმა ორგანომ (გარდა ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მეორე წინადადებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), ან იმავე მაკონტროლებელი ორგანოს სხვა დანაყოფმა.

2. მაკონტროლებელი ორგანო ვალდებულია კონტროლის განხორციელებამდე მეწარმეს გადასცეს მისი უფლებებისა და მოვალეობების წერილობითი ჩამონათვალი.

    მუხლი 5

1. ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნები არ ვრცელდება:

ა) საგადასახადო ორგანოების მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებულ გეგმურ შემოწმებებზე;

ბ) საქართველოს ეროვნული ბანკის კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

გ) საქართველოს კონტროლის პალატის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

დ) დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

ე) ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

ვ) დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ეროვნული კომისიებისა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე;

ზ) საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის მიერ განხორციელებულ, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემოწმებებზე.

2. ყველა მაკონტროლებელ ორგანოს ეკრძალება მოსთხოვოს მეწარმეს ისეთი ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც სცილდება მისი უფლებამოსილების ფარგლებს. კონტროლის პალატა საფინანსო-სამეურნეო კონტროლის სხვა სახელმწიფო ორგანოთა შემოწმებისას უფლებამოსილია შესაბამისი ორგანოსაგან მოითხოვოს ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ამსახველი დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარდგენა მათი კამერალური წესით შემოწმების მიზნით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ცალკეული იურიდიული პირის სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი ორგანოს ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე.

4. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ მოქმედებაზე. ის მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლს ახორციელებს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანოს თხოვნით, შემოწმების უფლებას მოიპოვებს მოსამართლის ბრძანებით. სასამართლოში შემოწმების შესახებ შუამდგომლობით შედის მოკვლევისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანო, რომელიც მოსამართლეს წარუდგენს შესაბამის ინფორმაციას მეწარმის მიერ კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ. მოსამართლე საკითხს იხილავს ერთპიროვნულად, დახურულ სასამართლო სხდომაზე, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე. განსახორციელებულ შემოწმებაზე არ მოქმედებს ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნები.

საქართველოს 200 3   წლის 23 ივლისის კანონი № 2565 - სსმ I, № 24 , 20.08.2003 წ., მუხ .183

    მუხლი 6

მაკონტროლებელი ორგანო ვალდებულია ყოველი წლის 25 იანვრამდე წარუდგინოს საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს პარლამენტს ანგარიში გასული წლის განმავლობაში ბრძანებების გაცემის შესახებ სასამართლოში წარდგენილი შუამდგომლობების, სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანებების ოდენობისა და მოსამართლის ბრძანებების საფუძველზე განხორციელებული შემოწმებების შედეგების შესახებ.

თავი III

მაკონტროლებელ ორგანოთა სახელმწიფო რეესტრი

    მუხლი 7

1. მაკონტროლებელ ორგანოთა სახელმწიფო რეესტრის მიზანია მაკონტროლებელ ორგანოთა აღრიცხვა და არაუფლებამოსილი ორგანოების მიერ სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის განხორციელების დაუშვებლობა.

2. აკრძალულია სამეწარმეო საქმიანობაზე კონტროლი განახორციელოს იმ ორგანომ, რომელიც დადგენილი წესით არ არის რეგისტრირებული მაკონტროლებელ ორგანოთა სახელმწიფო რეესტრში.

    მუხლი 8

1. მაკონტროლებელი ორგანო რეგისტრაციის თაობაზე განცხადებით მიმართავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს.

2. განცხადებას უნდა დაერთოს:

ა) სამეწარმეო საქმიანობის იმ სახეობათა ჩამონათვალი, რომელებზედაც უნდა განხორციელდეს კონტროლი;

ბ) მითითება ნორმატიული აქტის იმ კონკრეტულ ნორმაზე (ნორმებზე), რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ სამეწარმეო საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელების სამართლებრივი საფუძველია.

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო განცხადებას რეგისტრაციის თაობაზე განიხილავს წარდგენიდან 10 დღის ვადაში და იღებს გადაწყვეტილებას მაკონტროლებელი ორგანოს რეგისტრაციის ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის თაობაზე. დავა რეგისტრაციის შესახებ განიხილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. მაკონტროლებელი ორგანოს რეგისტრაციისას საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მაკონტროლებელ ორგანოზე გასცემს რეგისტრაციის ცნობას.

5. მაკონტროლებელ ორგანოთა სახელმწიფო რეესტრის წარმოების ფორმა და წესი, ასევე რეგისტრაციის ცნობის ფორმა მტკიცდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.

თავი IV

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 9

1. ამ კანონის გამოქვეყნებიდან 2 თვის ვადაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ უზრუნველყოს მაკონტროლებელ ორგანოთა სახელმწიფო რეესტრის შექმნასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული და სამართლებრივი საკითხების გადაწყვეტა.

2. დაევალოთ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტებს ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან ერთად მოამზადონ კანონპროექტი მაკონტროლებელი ორგანოების უფლებამოსილების გამიჯვნისა და კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 3 თვის განმავლობაში უზრუნველყოს ამ კანონის ტექსტის გადაცემა იმ იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც საგადასახადო ორგანოებში გადასახადის გადამხდელებად არიან რეგისტრირებულნი.

4. დაევალოს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, კანონიერებისა და ადმინისტრაციული რეფორმების კომიტეტს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის დაწესებულებებთან ერთად 3 თვის ვადაში მოამზადოს წინადადებები საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ამ კანონთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.

საქართველოს 2002  წლის 10 მაისი ს კანონი № 1399 - სსმ I, № 10 , 13.05.2002 წ., მუხ. 44

    მუხლი 10

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

2001 წლის 8 ივნისი.

№921–IIს

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს 2002  წლის 10 მაისის კანონი №1399 - სსმ I, №10, 13.05.2002 წ., მუხ.44

2. საქართველოს 2003  წლის 23 ივლისის კანონი №2565 - სსმ I, №24, 20.08.2003 წ., მუხ.183

 

54. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3798-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 20/12/2023 53. 03/07/2023 - საქართველოს კანონი - 3460-XIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/07/2023 52. 28/06/2023 - საქართველოს კანონი - 3313-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/07/2023 51. 31/05/2023 - საქართველოს კანონი - 3002-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/06/2023 50. 01/12/2022 - საქართველოს კანონი - 2274-IXმს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/12/2022 49. 30/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1337-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 13/01/2022 48. 16/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1151-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 27/12/2021 47. 29/09/2020 - საქართველოს კანონი - 7186-Iს - ვებგვერდი, 05/10/2020 46. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6894-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 45. 20/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5692-რს - ვებგვერდი, 26/12/2019 44. 08/05/2019 - საქართველოს კანონი - 4601-რს - ვებგვერდი, 08/05/2019 43. 19/02/2019 - საქართველოს კანონი - 4286-IIს - ვებგვერდი, 04/03/2019 42. 27/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4262-რს - ვებგვერდი, 29/12/2018 41. 22/12/2018 - საქართველოს კანონი - 4092-რს - ვებგვერდი, 28/12/2018 40. 21/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3299-რს - ვებგვერდი, 09/08/2018 39. 05/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3096-რს - ვებგვერდი, 11/07/2018 38. 27/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2618-IIს - ვებგვერდი, 06/07/2018 37. 07/03/2018 - საქართველოს კანონი - 2052-IIს - ვებგვერდი, 21/03/2018 36. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1712-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 35. 22/03/2017 - საქართველოს კანონი - 489-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2017 34. 24/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5572-IIს - ვებგვერდი, 13/07/2016 33. 08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5364-IIს - ვებგვერდი, 17/06/2016 32. 22/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4086-რს - ვებგვერდი, 31/07/2015 31. 29/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2470-IIს - ვებგვერდი, 12/06/2014 30. 20/11/2013 - საქართველოს კანონი - 1596-რს - ვებგვერდი, 03/12/2013 29. 04/10/2013 - საქართველოს კანონი - 1468-Iს - ვებგვერდი, 16/10/2013 28. 20/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1234-Iს - ვებგვერდი, 08/10/2013 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 27. 25/03/2013 - საქართველოს კანონი - 489-რს - ვებგვერდი, 05/04/2013 26. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6550-Iს - ვებგვერდი, 29/06/2012 25. 08/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6170-Iს - ვებგვერდი, 25/05/2012 24. 05/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4657-Iს - ვებგვერდი, 110513023, 13/05/2011 23. 11/03/2011 - საქართველოს კანონი - 4415-Iს - ვებგვერდი, 110317045, 17/03/2011 22. 22/02/2011 - საქართველოს კანონი - 4219-Iს - ვებგვერდი, 110310014, 10/03/2011 21. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4145 - სსმ, 76, 29/12/2010 20. 17/09/2010 - საქართველოს კანონი - 3595-IIს - სსმ, 54, 12/10/2010 19. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3539 - სსმ, 47, 05/08/2010 18. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3555 - სსმ, 46, 04/08/2010 17. 04/05/2010 - საქართველოს კანონი - 3052 - სსმ, 26, 20/05/2010 16. 24/09/2009 - საქართველოს კანონი - 1697 - სსმ, 29, 12/10/2009 15. 24/09/2009 - საქართველოს კანონი - 1689 - სსმ, 29, 12/10/2009 14. 19/12/2008 - საქართველოს კანონი - 799 - სსმ, 40, 29/12/2008 13. 10/10/2008 - საქართველოს კანონი - 341 - სსმ, 25, 23/10/2008 12. 11/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5264 - სსმ, 30, 30/07/2007 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4275 - სსმ, 51, 31/12/2006 10. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4302 - სსმ, 51, 31/12/2006 9. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4229 - სსმ, 50, 30/12/2006 8. 06/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3188 - სსმ, 21, 15/06/2006 7. 22/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1125 - სსმ, 13, 12/04/2005 6. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 843 - სსმ, 42, 31/12/2004 5. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 919 - სსმ, 41, 30/12/2004 4. 24/02/2004 - საქართველოს კანონი - 3373 - სსმ, 7, 16/03/2004 3. 26/08/2003 - საქართველოს კანონი - 3115 - სსმ, 29, 18/09/2003 2. 23/07/2003 - საქართველოს კანონი - 2565 - სსმ, 24, 20/08/2003 1. 10/05/2002 - საქართველოს კანონი - 1399 - სსმ, 10, 13/05/2002 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას