„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 401
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/10/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111026002, 26/10/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016561
  • Word
401
21/10/2011
ვებგვერდი, 111026002, 26/10/2011
040030000.10.003.016561
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 401

2011 წლის 21 ოქტომბერი

. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლე­ბის სამსახუ­რის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის №96 დად­გენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 14 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ოქროს  სიის მონაწილე პირისათვის საქართველოს ეკონო­მი­კურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებასა და გაფორმებასთან დაკავშირე­ბული, ამ დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისას მომსა­ხუ­რე­ბის საფასური გადახდილ უნდა იქნეს საქარ­თვე­ლოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №993 ბრძა­ნებით დამტკიცებული „საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორი­აზე სა­ქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ“ ინსტრუქ­ციით დად­გენილ, ოქროს სიის მონაწილე პირის მიერ იმპორტის გადა­სახ­დელების გადახდის ვადაში.“.  

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე  და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 18 ოქტომბრიდან წარმოშო­ბილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი                             ნ. გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.