„საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის N355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის N355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 399
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/10/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111024025, 25/10/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 16/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 240090000.10.003.016559
  • Word
399
21/10/2011
ვებგვერდი, 111024025, 25/10/2011
240090000.10.003.016559
„საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის N355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის N355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 399

2011 წლის 21 ოქტომბერი

. თბილისი

„საწყობის, თავისუფალი საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საწყობის, თავისუფალი სა­წყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზესაქართ­ველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილებაში ცვლილე­ბის შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 სექტემბ­რის №355 დადგენილებაში  (სსმ, ვებპორტალი, 28/09/2011) შეტანილ იქ­ნეს შემდეგი ცვლილება:

1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „მ1“ ქვეპუნქტი:

„მ1) დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;“.

2. დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

3. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებამდე გაცემული ნებართ­ვები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას მათი მოქმედების ვადის ამოწურ­ვამდე, ხოლო ნებართვის მფლობელებზე ვრცელდება ამ დადგენილებით გათვალისწინებული პირობები.“.

4. დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 მუხლი:

„მუხლი 3.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მი­სი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                              . გილაური

 

 


 „დანართი №4

 

საქონლის მფლობელის  ს/ნ

საქონლის მფლობელის

დასახელება

 

წელი

საგადასახადო ორგანოს კოდი

აღრიცხვის მოწმობის ნომერი

საწყობში საქონლის შესვლის თარიღი

 

საქონლის დასახელება

 

საქონლის

რაოდენობა (კგ)

განაცხადის ნომერი

განაცხადის

თარიღი

დეკლარაციის ნომერი

დეკლარაციის   თარიღი

საწყობიდან დეკლარაციის ნომერი

საწყობიდან დეკლარაციის  თარიღი

საწყობიდან

აღრიცხვის მოწმობის ნომერი

საწყობიდან

აღრიცხვის მოწმობის თარიღი

საწყობიდან საქონლის გატანის თარიღი

 

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.