„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 398
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/10/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 111024024, 25/10/2011
სარეგისტრაციო კოდი 300280020.10.003.016558
  • Word
398
21/10/2011
ვებგვერდი, 111024024, 25/10/2011
300280020.10.003.016558
„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 398

2011 წლის 21 ოქტომბერი

. თბილისი

„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008 საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის 107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სახელმწიფო პროგ­რა­მა „განახ­ლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენ­ერ­გიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამ­ტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპ­რი­ლის 107 დადგენილებაში (სსმ, 2008 წელი, მუხლი 696) შეტა­ნილ იქნეს ცვლილება და დად­გე­ნილებით დამტკიცებულ წესმე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყა­როების მშენებ­ლობის ხელშეწყობის მიზნით, დაინტერესების შემთხვევაში ან ინტერესთა გამოხატვის შედეგად ამ პროგ­რამით განსაზღვრული პირობების თანახმად ფორმდება ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერა­ტორსა“ (ესკო) და შესაბამის პირს შორის (შემდგომში – მემორანდუმი), გარდა იმ შემთხვე­ვისა, როცა შესაბამისი პირი უარს აცხადებს სს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტე­მის კომერციულ ოპერატორთან“ (ესკო) წინასწარ გასაფორმებელი გა­რან­ტი­რებული შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ასეთ შემთხვე­ვაში მემორანდუმი ფორმდება საქართველოს მთავრობასა და შესაბამის პირს შორის. მემორანდუმი არის მხარეთა შეთანხმება თანა­მშრომ­ლობის თაობაზე.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                                        . გილაური