„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 368
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/09/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110927021, 28/09/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016528
  • Word
368
23/09/2011
ვებგვერდი, 110927021, 28/09/2011
040030000.10.003.016528
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 368

2011 წლის 23 სექტემბერი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად შეტანილ იქნეს ცვლილება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, მუხლი 538) და ამ დადგე­ნი­ლებით დამტკიცებული „სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომ­სა­ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების“ 62-ე და 63-ე გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

62

გადასახადის გადამხდელის მო­თხოვნით, მექანიკური სატ­რანსპორტო საშუალების (3500 კგ ჩათვლით) ან/და მისაბმე­ლის (3500 კგ ჩათვლით) საბაზ­რო ან/და სატარიფო ღირებუ­ლების განსაზღვრა ან/და ტექ­ნიკური მახასიათებლების დადგენა

 

1 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება/მისაბმელი – 40 ლარი

63

გადასახადის გადამხდელის მო­თხოვნით მექანიკური სატ­რანსპორტო საშუალების (3500 კგ-ზე მეტი) ან/და  მისაბმელის (3500 კგ-ზე მეტი) საბაზრო ან/და სატარიფო ღირებულე­ბის განსაზღვრა ან/და ტექნი­კური მახასიათებლების დადგენა

 

1 მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება/მისაბმელი – 80 ლარი“.

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

რემიერ-მინისტრი                                                       ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.