„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 353
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/09/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110927006, 28/09/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016513
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
353
23/09/2011
ვებგვერდი, 110927006, 28/09/2011
040030000.10.003.016513
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (28/09/2011 - 18/11/2011)

  საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 353

2011 წლის 23  სექტემბერი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საჯარო სამართლის იური­დიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწე­ვისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, III ნაწილი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი­ლება:

1. დადგენილების 17 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ნ“ ქვეპუნქტი:

„ნ) საწყობის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გაფორმება.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „სიპ – შემოსავლების სამსა­ხურის მიერ მომსახურების გაწე­ვი­სათვის საფასურებსა და მათ განაკვეთებში:

ა) მე-6 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6

 

 

თავისუფალი ვაჭრობის პუნ­ქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემა

20 სამუშაო დღე

5 სამუშაო დღე

უფასო

 

100 ლარი.“;

 

 

         ბ) მე-13 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

         „13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგარეო-ეკონომიკური საქმი­ანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლა­ტურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704,  8705 და 8711 (რომლის ძრავს მუშა მოცუ­ლო­ბა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისაბმე­ლე­ბი და ნახევარ­მი­საბ­მელები) სასაქონლო პო­ზი­ციებით გათვალის­წინებუ­ლი მექანი­კუ­რი სატრანსპორ­ტო საშუალე­ბე­ბის გაფორმების მიზნით სასა­ქონლო დეკლარა­ციის წარდგე­ნის ვადის გაგრძე­ლება საწყო­ბში დროებით დასაწყობების გარეშე)

 

არა უმეტეს 5 კა­ლენ-დარული დღის ვადით – ყოველ კალენდა­რულ დღეზე 20 ლარი;

 

 

 5 კალენდარულ დღეზე მეტი  ვა­დით – 100 ლარს + ყოველ  კალენ­დარულ დღეზე 10 ლარი.“;

 

         გ) 86-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„86

 

 

 

 

 

 

 

სასაქონლო დეკლარაციის წარ­დგენით რეექსპორტში დეკლა­რირებული საქონლის გაფორ­მება (სეს ესნ-ის 8701, 8702, 8703, 8704,   8705 და 8711 (რომ­ლის ძრავს მუშა მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია) და 8716 (მისა­ბ­მე­ლე­ბი და ნახევარმისაბ­მე­ლები) სასაქონლო პოზიციე­ბით გათვალის­წინებული მექანი­კუ­რი სატრანსპორტო საშუალე­ბე­ბის გარდა)

 

50 ლარი.“;

 

        დ) 92-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„92

 

 

 

საერთაშორისო ფინანსური კომ­პანიის სტატუსის, საერთა­შორისო საწარმოს სტატუსის მინიჭება

 

1 სამუშაო დღე –

200 ლარი;

3 სამუშაო დღე –

150 ლარი.“;

 

         ე) დაემატოს 95-ე გრაფა შემდეგი რედაქციით:

 

„95

 

 

 

 

 

საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაცემა

 

 

 

 

3 სამუშაო დღე

 

3 სამუშაო

დღეზე ნაკლები

უფასო

 

 

100 ლარი.“.

 

 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 დეკემბრიდან.

რემიერ-მინისტრი                                                                                           ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.