კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1720
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/12/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 7, 31/12/1998
სარეგისტრაციო კოდი 360.050.000.05.001.000.456
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1720
09/12/1998
სსმ, 7, 31/12/1998
360.050.000.05.001.000.456
კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს კანონი

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ

 

კარი I. ზოგადი ნაწილი

თავი I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. ტერმინების განმარტება

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) „დაცული ტერიტორია“ – „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი განსაზღვრული სტატუსის მქონე სახმელეთო ტერიტორია და/ან ზღვის აკვატორია;

ბ) „დაცული ტერიტორიების სისტემა“ – „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა კატეგორიების ქსელი, რომელიც ფუნქციონირებს და იმართება, როგორც ერთიანი სისტემა;

გ) „დაცული ტერიტორიების საერთაშორისო ქსელი“ – ბიოსფერული რეზერვატების, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნების და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო სამართლის ნორმებით დადგენილი სტატუსის მქონე დაცული ტერიტორიების ქსელი;

დ) „სახელმწიფო ნაკრძალი“ – დაცული ტერიტორია, რომელიც შეესაბამება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების I კატეგორიას – მკაცრი ბუნებრივი რეზერვატი (Strict Nature Reserve / Wilderness Area);

ე) „ეროვნული პარკი“ – დაცული ტერიტორია, რომელიც შეესაბამება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების II კატეგორიას – ეროვნული პარკი (National Park);

ვ) „აღკვეთილი“ – დაცული ტერიტორია, რომელიც შეესაბამება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების IV კატეგორიას – ჰაბიტატების/სახეობების მართვის ტერიტორია (Habitat / Species Management Area);

ზ) „მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია“ – დაცული ტერიტორია, რომელიც შეესაბამება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების VI კატეგორიას – რესურსების მართვის დაცული ტერიტორია (Managed Resource Protected Area);

თ) „ანთროპოგენური ზემოქმედება“ – ადამიანის, საზოგადოების მხრიდან სასიცოცხლო გარემოზე გათვალისწინებული და გაუთვალისწინებელი გარდამქმნელი ზემოქმედება, რომელსაც უმეტესწილად მოსდევს ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევა და ბუნებრივი რესურსების აღუდგენელი განადგურება;

ი) „ვიზიტორი“ – დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის პერსონალის გარდა ამ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დაშვებული პირი;

კ) “მანიპულაციები“ – მეცნიერული კვლევისა და მოვლა-პატრონობის აქტიური ქმედება და საქმიანობა, კერძოდ, ბუნებრივი მასალის მოპოვება, ლაბორატორიებისა და საცდელი სადგურების მოწყობა, ცხოველთა სახეობების ინტროდუქცია, რეინტროდუქცია, ტრანსლოკაცია, სანიტარიული და სხვა მოვლითი და აღდგენითი სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები და სხვა;

ლ) „სამენეჯმენტო გეგმა“ – დაცული ტერიტორიის ფუნქციონალურ-გეგმარებითი ორგანიზაციისა და ეკონომიკური დაგეგმვის ინტეგრალური, განხორციელებად ღონისძიებებზე ორიენტირებული დოკუმენტი;

მ) (ამოღებულია - 20.07.2018, №3233);

ნ) (ამოღებულია);

ო) „ისტორიულ-კულტურული ძეგლების კონსერვაცია“ – ისტორიულ-კულტურული ძეგლების არსებულ მდგომარეობაში შენარჩუნება;

პ) “მონიტორინგი“ – გარემოს მდგომარეობაზე დაკვირვებისა და მიღებული ინფორმაციის ანალიზისა და პროგნოზირების ერთიანი სისტემა;

ჟ) „მდგრადი განვითარება“ – საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც გა­რე­მოს და­ცვისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველ­ყოფს ადამიანის ცხოვრების დონის ზრდას და მომავალი თაო­ბების უფლებას, ისარგებლონ შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარის­ხობრივი ცვლილებებისაგან მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი;

რ) „ეკოსისტემა“ – გარკვეულ ტერიტორიაზე არსებულ ურთიერთმოქმედ ცოცხალ ორგანიზმთა და არაორგანულ ელემენტთა ერთობლიობა;

ს) „ბიოლოგიური მრავალფეროვნება“ – ცხოველთა და მცენარეთა მრავალფეროვნება სახეობებს შორის, ერთი სახეობის ფარგლებში და ეკოსისტემებში;

ტ) „ჭარბტენიანი ტერიტორიები“ – ჭაობები, ჭანჭრობები, ტორფიანი ადგილები ან წყალსატევები – ბუნებრივი, ხელოვნური, მუდმივი, დროებითი, გამდინარი, გაუდინარი, მტკნარი, ნაკლებად მარილიანი ან მარილიანი, ზღვის აკვატორიის ჩათვლით, რომლის სიღრმე უკუქცევის დროს არ აღემატება 6 მეტრს;

უ) „ბიომრავალფეროვნების კონვენცია“ – 1992 წლის კონვენცია „ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №17, 1994წ., მუხ. 344);

ფ) „რამსარის კონვენცია“ – 1971 წლის რამსარის კონვენცია „საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების შესახებ” (პარლამენტის უწყებანი, №008, 1996 წ.);

ქ) „in-situ კონსერვაცია“ – გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა ბიოლოგიური სახეობების დაცვა ბუნებრივ პირობებში;

ღ) „დამხმარე (ბუფერული) ზონა“ – დაცული ტერიტორიის გარშემო არსებული ზონა, რომლის გამოყენება „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმოებს მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის კატეგორიის გამოყენებით.

საქართველოს 2007 წლის 23 მაისის კანონი №4791 - სსმ I, №19, 01.06.2007 წ., მუხ.167

საქართველოს 2018 წლის 20  ივლისის  კანონი №3233  –  ვებგვერდი, 13.08.2018წ .

    მუხლი 2. კანონის რეგულირების სფერო

1. ეს კანონი არეგულირებს ძირითად სამართლებრივ ურთიერთობებს კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის სფეროში.

2. კოლხეთის დაცული ტერიტორიებისათვის მიკუთვნებული მიწის, ტყის, წყლის და სხვა ბუნებრივი რესურსების, აგრეთვე ისტორიულ-კულტურული ძეგლების განკარგვასთან, დაცვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით.

3. ქონებრივი ურთიერთობები კოლხეთის დაცული ტერიტორიების დაცვისა და გამოყენების სფეროში რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით.

    მუხლი 3. საქართველოს კანონმდებლობა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის სფეროში

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუციას, ბიომრავალფეროვნების კონვენციას, რამსარის კონვენციას და საქართველოს სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“, „გარემოს დაცვის შესახებ“, „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“, „წყლის შესახებ“ და „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონებს, ამ კანონსა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №901  - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

    მუხლი 4. კანონის ძირითადი მიზნები და ამოცანები

1. კანონის ძირითადი მიზნებია:

ა) უზრუნველყოს კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნა;

ბ) დაარეგულიროს კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მართვის მექანიზმი.

2. კანონის ძირითადი ამოცანებია:

ა) ხელი შეუწყოს ბუნებრივი პროცესების უწყვეტი განვითარების უზრუნველსაყოფად ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით გამორჩეული, კოლხეთის ბუნებრივი ან სახეცვლილი ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვასა და აღდგენას;

ბ) უზრუნველყოს კოლხეთის დაცულ ტერიტორიებზე ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების, ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს, განსაკუთრებით – საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა, აღდგენა და ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება;

გ) ხელი შეუწყოს ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების სამართლებრივი მექანიზმის ჩამოყალიბებას კოლხეთის დაცულ ტერიტორიებზე;

დ) კოლხეთის დაცული ტერიტორიების ფარგლებში უზრუნველყოს მიწის, წყლის, ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს (მათ შორის, ტყეების) და სხვა ბუნებრივი რესურსების მოვლა, დაცვა, აღდგენა და ამ რესურსებით რაციონალური სარგებლობა; მიმდებარე სანაპირო ზოლში ეკოლოგიური წონასწორობის შესანარჩუნებლად 5 საზღვაო მილის სიგანის ზღვის აკვატორიის დაცვა; განათლებისა და მეცნიერული კვლევა-ძიებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტებისა და ძეგლების დაცვა და აღდგენა; წყლის ობიექტების ბუნებრივი ბიოეკოლოგიური რეჟიმის დაცვა და მონიტორინგის განხორციელება.

საქართველოს 2003 წლის 6 ივნისის კანონი №2371 - სსმ I, №19, 01.07.2003 წ., მუხ.129

 

თავი II. კომპეტენციათა გამიჯვნა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნასა და მართვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობათა მოწესრიგების სფეროში

    მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა კომპეტენცია კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნასა და მართვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობათა მოწესრიგების სფეროში

კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნასა და მართვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობათა მოწესრიგების სფეროში საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოთა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა კომპეტენცია განისაზღვრება „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1696 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.179

    მუხლი 6. ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მონაწილეობა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მართვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობათა მოწესრიგების სფეროში

ფიზიკური და იურიდიული პირები კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მართვასთან დაკავშირებულ ურთიერთობათა მოწესრიგების სფეროში მონაწილეობენ ამ კანონითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

კარი II. ძირითადი ნაწილი

თავი III. კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მდებარეობა, ფართობი და საზღვრები

    მუხლი 7. კოლხეთის დაცული ტერიტორიების კატეგორიები

კოლხეთის დაცული ტერიტორიები საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ნაწილია. ისინი იქმნება ამ კანონის მე-8–10 მუხლებით დადგენილი საზღვრების ფარგლებში და მოიცავს დაცული ტერიტორიების შემდეგ კატეგორიებს:

ა) კოლხეთის ეროვნული პარკი;

ბ) ქობულეთის სახელმწიფო ნაკრძალი;

გ) ქობულეთის აღკვეთილი;

დ) კოლხეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია;

ე) ქობულეთის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია.

     მუხლი 8. კოლხეთის ეროვნული პარკის მდებარეობა, ფართობი და საზღვრები

1. კოლხეთის ეროვნული პარკის საერთო ფართობია 44308,5 ჰექტარი, მათ შორის, ხმელეთისა – 29032,5 ჰექტარი, ხოლო ზღვის აკვატორიისა – 15276 ჰექტარი.

2. კოლხეთის ეროვნული პარკის ზღვის აკვატორია მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:

 

X

Y

X

Y

X

Y

1

704529,8

4693509

8

710260,1

4685407

15

717229,5

4683683

2

713382,7

4693252

9

714044,3

4685395

16

716965,7

4676726

3

716348,5

4684437

10

715961,3

4684345

17

707063,5

4675311

4

714114,6

4685594

11

716035,3

4683994

18

708510,7

4680982

5

710183

4685780

12

716250,4

4683880

19

715101,3

4688593

6

707445,3

4685230

13

716572,6

4684010

20

714469,4

4690468

7

707544,5

4684761

14

717103,5

4683755

21

716076

4685712

 

 3. კოლხეთის ეროვნული პარკის სახმელეთო საზღვარი მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:

 

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

727076

4657389

182

717356

4689630

363

736699

4674970

544

728390

4662466

2

726855

4657727

183

717680

4689753

364

736806

4674933

545

728026

4662370

3

726635

4658065

184

717962

4689825

365

736881

4674873

546

714885

4692862

4

726429

4658410

185

718234

4689534

366

737021

4674699

547

740900

4674157

5

726228

4658757

186

718305

4689489

367

737178

4674567

548

726268

4670529

6

726338

4658806

187

718588

4689492

368

737269

4674368

549

726282

4670594

7

726324

4658833

188

718840

4689343

369

737227

4674334

550

742852

4674876

8

726261

4658807

189

719230

4689231

370

737385

4674145

551

742611

4674462

9

726220

4658939

190

719343

4689156

371

737630

4674068

552

742738

4674598

10

726168

4658896

191

719354

4688642

372

737573

4673910

553

737943

4673760

11

726076

4659172

192

719228

4688604

373

737755

4673806

554

727537

4680890

12

725959

4659409

193

719062

4688665

374

738176

4673776

555

727934

4680835

13

725813

4659799

194

719065

4688616

375

738522

4674003

556

719324

4676810

14

725771

4660044

195

719112

4688603

376

738816

4674294

557

719406

4676419

15

725807

4660111

196

719252

4688493

377

739167

4674526

558

726010

4676927

16

725783

4660296

197

719266

4688433

378

739535

4674711

559

726347

4677108

17

725699

4660533

198

719539

4688431

379

739944

4674794

560

722511

4675079

18

725543

4660759

199

719845

4688493

380

739959

4674698

561

720672

4682558

19

725402

4660949

200

720138

4688332

381

740055

4674695

562

720340

4682503

20

725176

4661317

201

720422

4688327

382

740126

4674427

563

720506

4682550

21

725396

4661414

202

720695

4688465

383

740359

4674417

564

721045

4682574

22

725709

4661558

203

721139

4688226

384

740646

4674456

565

715365

4690642

23

726071

4661757

204

721442

4688090

385

740852

4674388

566

715246

4691009

24

726366

4661871

205

722049

4687822

386

740827

4674149

567

715117

4691372

25

726816

4661978

206

721905

4687377

387

740880

4674092

568

714974

4691748

26

727261

4662106

207

722350

4687403

388

741302

4674238

569

721767

4684889

27

727707

4662229

208

722718

4687170

389

741423

4674436

570

721397

4684801

28

727811

4661806

209

723154

4687098

390

741434

4674402

571

728390

4677713

29

727686

4661601

210

723594

4687243

391

741645

4674348

572

739299

4667701

30

728045

4661314

211

723921

4687154

392

741922

4674371

573

738971

4667475

31

727856

4661269

212

724245

4687050

393

742198

4674394

574

743644

4675157

32

728137

4660966

213

724624

4686812

394

742636

4674397

575

743653

4675156

33

727980

4660921

214

724817

4686496

395

743314

4675306

576

743652

4675149

34

727906

4660721

215

724845

4686103

396

743652

4675510

577

743643

4675150

35

727945

4660708

216

724816

4685652

397

743597

4675230

578

743598

4675143

36

727932

4660460

217

724716

4685226

398

743808

4675146

579

743594

4675144

37

727792

4660471

218

724368

4685193

399

744016

4675176

580

743595

4675148

38

727471

4660152

219

724020

4685159

400

744244

4675315

581

743599

4675147

39

727520

4660059

220

723778

4685268

401

744405

4675360

582

743557

4674957

40

727509

4659904

221

723650

4685123

402

744690

4675199

583

743561

4674955

41

727348

4659609

222

723271

4685087

403

744980

4675049

584

743560

4674951

42

727293

4659286

223

722893

4685050

404

745409

4675104

585

743556

4674952

43

727258

4659283

224

722514

4685014

405

745832

4675201

586

738644

4667247

44

727266

4659029

225

722139

4684964

406

745944

4675019

587

738317

4667020

45

727327

4658655

226

721037

4684680

407

746170

4674964

588

734406

4663766

46

727512

4658627

227

720676

4684560

408

746176

4674934

589

731676

4663259

47

727584

4658309

228

720491

4684551

409

746614

4674846

590

731312

4663169

48

727495

4658297

229

720175

4684418

410

747058

4674717

591

730942

4663110

49

727516

4657988

230

719859

4684285

411

747499

4674662

592

747028

4670350

50

727419

4657863

231

719536

4684168

412

747787

4674510

593

734341

4675807

51

727459

4657444

232

719212

4684056

413

747891

4674288

594

752340

4674423

52

719788

4675460

233

718734

4684101

414

747825

4673882

595

727772

4670828

53

719638

4675744

234

718256

4684145

415

748169

4673792

596

728061

4670885

54

719489

4676029

235

717799

4684274

416

748505

4673699

597

729856

4671421

55

719241

4677200

236

727706

4662281

417

748877

4673415

598

743076

4674922

56

719160

4677591

237

727601

4662857

418

748949

4673286

599

743231

4675094

57

719077

4677981

238

727147

4662908

419

749405

4673249

600

743569

4671194

58

718970

4678365

239

727026

4662896

420

749842

4673190

601

749736

4670948

59

718856

4678748

240

726892

4663154

421

750285

4673059

602

750519

4671966

60

718750

4679131

241

726841

4663309

422

750675

4673330

603

751116

4672262

61

718632

4679512

242

726739

4663486

423

750856

4673335

604

719348

4688899

62

718524

4679896

243

726649

4663691

424

750854

4673289

605

751655

4673226

63

718524

4680311

244

726605

4663774

425

750908

4673284

606

740795

4669226

64

718505

4680725

245

726448

4663864

426

750914

4673297

607

718866

4682935

65

718497

4680905

246

726338

4663976

427

751226

4673350

608

721877

4687521

66

718486

4681122

247

726276

4663885

428

751504

4673418

609

721751

4687966

67

718463

4681601

248

726011

4663772

429

751879

4673453

610

720956

4688508

68

718440

4682080

249

725863

4663905

430

751870

4673364

611

726091

4670205

69

718417

4682559

250

725585

4664040

431

751443

4673085

612

730058

4674147

70

718394

4683038

251

725378

4664223

432

751414

4673086

613

721640

4675373

71

718380

4683331

252

725303

4664495

433

751369

4672724

614

727876

4661873

72

718538

4683293

253

725033

4664590

434

751324

4672363

615

727867

4661460

73

718726

4683179

254

724632

4664655

435

750908

4672160

616

727638

4660303

74

718765

4683194

255

724564

4664543

436

750895

4672186

617

727267

4657417

75

718893

4683183

256

724494

4664531

437

750837

4672169

618

727996

4661118

76

719188

4682915

257

724482

4664482

438

750854

4672134

619

727154

4662748

77

719471

4682776

258

724122

4664442

439

750184

4671799

620

743573

4674791

78

719666

4682793

259

723989

4664775

440

749851

4671628

621

743582

4674789

79

719901

4682533

260

723783

4665146

441

749520

4671451

622

743580

4674782

80

720180

4682507

261

723622

4665580

442

749519

4671328

623

743571

4674784

81

721419

4682591

262

723504

4666027

443

749769

4671310

624

743520

4674764

82

721793

4682607

263

723439

4666485

444

749633

4671188

625

743516

4674765

83

722166

4682624

264

723444

4666701

445

749840

4670707

626

743515

4674761

84

722241

4682205

265

723260

4667024

446

749836

4670677

627

743519

4674760

85

722528

4681899

266

723196

4667467

447

749563

4670565

628

743479

4674574

86

722884

4681669

267

723093

4667890

448

749572

4670468

629

743484

4674573

87

723083

4681526

268

722898

4668103

449

749388

4670457

630

743483

4674568

88

723564

4681460

269

722791

4668319

450

748959

4670327

631

743478

4674569

89

723563

4681440

270

722628

4668596

451

748536

4670182

632

743506

4674424

90

723960

4681385

271

722484

4668786

452

748135

4669984

633

743515

4674422

91

724358

4681330

272

722484

4668863

453

747744

4669765

634

743514

4674415

92

724756

4681281

273

722681

4668893

454

747574

4670040

635

743505

4674417

93

725153

4681227

274

723055

4669013

455

747405

4670314

636

743438

4674386

94

725551

4681173

275

723414

4669084

456

746651

4670386

637

743443

4674385

95

725948

4681116

276

723466

4668981

457

746274

4670421

638

743437

4674382

96

726344

4681055

277

723712

4669007

458

745897

4670457

639

743442

4674381

97

726742

4681000

278

724177

4668954

459

745521

4670493

640

743400

4674192

98

727139

4680945

279

724522

4668941

460

745144

4670528

641

743404

4674191

99

728331

4680779

280

724804

4668958

461

744767

4670564

642

743399

4674187

100

728638

4680692

281

725158

4669026

462

744390

4670600

643

743403

4674186

101

728626

4680652

282

725347

4669147

463

744253

4670856

644

743433

4674054

102

728826

4680361

283

725638

4669160

464

744051

4671021

645

743442

4674052

103

728994

4680093

284

725930

4669173

465

743851

4671187

646

743431

4674047

104

729047

4679866

285

725928

4669520

466

743770

4671080

647

743440

4674045

105

728959

4679694

286

726012

4669860

467

743367

4671307

648

743363

4673998

106

729031

4679505

287

726168

4670550

468

743383

4671415

649

743368

4673997

107

728878

4679187

288

726420

4670564

469

743341

4671471

650

743363

4673994

108

728911

4678701

289

726447

4670683

470

742923

4671580

651

743367

4673993

109

729251

4678560

290

726708

4670645

471

742819

4671465

652

743322

4673803

110

729297

4678309

291

726733

4670817

472

742646

4671125

653

743330

4673801

111

729105

4678258

292

727135

4670817

473

742807

4670799

654

743321

4673795

112

729146

4678102

293

727537

4670818

474

742759

4670758

655

743329

4673793

113

728947

4678039

294

727911

4670891

475

742267

4670799

656

743365

4673699

114

728726

4678041

295

728314

4670963

476

741776

4670841

657

743374

4673697

115

728760

4677837

296

728701

4671075

477

741284

4670883

658

743363

4673692

116

728021

4677589

297

729086

4671189

478

741251

4670822

659

743372

4673690

117

727651

4677465

298

729471

4671306

479

741650

4670784

660

743282

4673612

118

727281

4677341

299

730241

4671539

480

742048

4670747

661

743294

4673609

119

726911

4677217

300

730372

4671488

481

742446

4670709

662

743280

4673600

120

726680

4677297

301

730275

4671858

482

742844

4670672

663

743291

4673597

121

725673

4676746

302

730066

4672079

483

742853

4670547

664

743243

4673421

122

725336

4676566

303

729890

4672378

484

742584

4670378

665

743247

4673420

123

724997

4676389

304

729913

4672737

485

742132

4670218

666

743242

4673416

124

724657

4676212

305

729907

4673096

486

741892

4670195

667

743246

4673415

125

724318

4676036

306

730108

4673379

487

741629

4670169

668

743292

4673332

126

723970

4675878

307

730283

4673676

488

741502

4669816

669

743301

4673330

127

723616

4675734

308

730236

4673945

489

741344

4669477

670

743290

4673325

128

723261

4675591

309

730179

4674261

490

741067

4669227

671

743299

4673323

129

723430

4675200

310

729738

4674145

491

741040

4669293

672

743203

4673227

130

723029

4674912

311

729664

4674600

492

740549

4669159

673

743207

4673226

131

722806

4674900

312

729397

4674817

493

740506

4669104

674

743202

4673223

132

722206

4675242

313

729300

4674954

494

740329

4669079

675

743206

4673222

133

721890

4675379

314

729321

4675068

495

740316

4669107

676

743165

4673034

134

721391

4675362

315

729405

4675086

496

740219

4669092

677

743169

4673033

135

721216

4675400

316

729521

4675500

497

740226

4669054

678

743164

4673030

136

721189

4675494

317

729654

4675905

498

740079

4668933

679

743168

4673029

137

720702

4675523

318

729928

4676161

499

739900

4668896

680

743214

4672964

138

720226

4675524

319

730247

4676359

500

739697

4668576

681

743223

4672963

139

717348

4684411

320

730619

4676394

501

739409

4668560

682

743212

4672957

140

717227

4684774

321

730884

4676390

502

739357

4668874

683

743222

4672956

141

717136

4685148

322

730888

4676372

503

738915

4669039

684

743126

4672832

142

717044

4685522

323

731048

4676352

504

738789

4669022

685

743130

4672831

143

716953

4685897

324

731047

4676321

505

738769

4668884

686

743125

4672827

144

716861

4686271

325

731187

4676276

506

739036

4668819

687

743130

4672826

145

716769

4686645

326

731166

4676202

507

739272

4668701

688

743147

4672588

146

716661

4687015

327

731372

4676126

508

739264

4668623

689

743156

4672586

147

716527

4687376

328

731518

4676004

509

739222

4668569

690

743145

4672581

148

716386

4687735

329

731688

4676031

510

739308

4668396

691

743154

4672579

149

716245

4688094

330

731746

4675997

511

739368

4668414

692

743088

4672636

150

716104

4688452

331

731851

4676020

512

739442

4668111

693

743093

4672635

151

715963

4688811

332

731970

4675968

513

739396

4668090

694

743092

4672631

152

715827

4689172

333

731993

4675985

514

739439

4668007

695

743088

4672632

153

715755

4689384

334

732288

4675714

515

739478

4668016

696

743048

4672436

154

715618

4689822

335

732591

4675453

516

739512

4667963

697

743053

4672435

155

715479

4690274

336

732948

4675283

517

739625

4667930

698

743047

4672432

156

714833

4692088

337

733349

4675250

518

737987

4666796

699

743052

4672431

157

715034

4692152

338

733748

4675283

519

737657

4666572

700

743066

4672195

158

714945

4692435

339

734082

4675501

520

737328

4666348

701

743075

4672193

159

714699

4693254

340

734541

4676156

521

736998

4666125

702

743065

4672188

160

714267

4693315

341

734817

4675975

522

736669

4665901

703

743074

4672186

161

714201

4693456

342

735111

4676286

523

736339

4665677

704

743008

4672239

162

714610

4693474

343

735167

4676285

524

736010

4665453

705

743012

4672238

163

714908

4693435

344

735420

4676490

525

735677

4665233

706

743011

4672233

164

714919

4693487

345

735724

4676595