„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 311
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/08/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110812015, 12/08/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016471
  • Word
311
10/08/2011
ვებგვერდი, 110812015, 12/08/2011
040030000.10.003.016471
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 311

2011 წლის 10 აგვისტო

ქ. თბილისი

 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად შეტანილ იქნეს ცვლილება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლე­ბის სამსახუ­რის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნაკვეთების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2010 წლის 30 მარტის 96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) და ამ და­დ­გენილებით დამ­ტკიცებული სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურების და მათი განაკვე­თების მე-14 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

14

საგადასახადო ორგა­ნოს მიერ წინასწარი გადა­წყვე­­­ტილების გამოცემა (გარდა 48-ე და 49-ე გრა­ფებით გათვალის­წინებული შემთხვევებისა)

 

 

 

 

 

 

 

 

20 სა­მუ­შაო დღე­ზე მეტი

 

 

 

 

 

20 სა­მუშაო დღე

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტა­ლის მქონე ან/და 10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 10 000 ლარი;

 

სხვა პირებისათვის – 5 000 ლარი.

 

1 000 000 ლარზე მეტი კაპიტა­ლის მქონე ან/და        10 000 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვის მქონე პირებისათვის – 30 000 ლარი;

 

სხვა პირებისათვის – 15 000 ლარი.

 

შენიშვნა: საფასურის ოდენო­ბის განსაზღვრის მიზნები­სათ­ვის მხედველობაში მიიღება პი­­რის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ბოლო წლიური საგადასახადო დეკლარაციის მონაცემები“.

 

 

  მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

  პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.