„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 308
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/08/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110809023, 09/08/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016468
  • Word
308
04/08/2011
ვებგვერდი, 110809023, 09/08/2011
340170000.10.003.016468
„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 308

2011 წლის 4 აგვისტო

. თბილისი

 „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული  სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის  დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში (სსმ, 12/01/2011) შეტანილ იქნეს ცვლილებ:

 1. „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის“ მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ა) ექსპორტის შემთხვევაში ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის წარდგენა სავალდებულო არ არის;“.

 2. „ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „1. ექსპორტის შემთხვევაში ვეტერინარული სერტიფიკატის წარდგენა სავალდებულო არ არის.“.

 3. ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის“ №1 დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

დანართი №1

ნ უ ს ხ ა

სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდების ჩვენებით

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატუ-რიკოდი

საქონლის დასახელება, რომლის იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი და ტრანზიტი არ დაიშვება საქართველოში სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გარეშე

 

1

2

 

01 ჯგუფიდან      

ცოცხალი ცხოველები

 

 0101

ცხენი, ვირი, ჯორი და ჯორცხენა

 

 0102

მსხვილფეხა პირუტყვი

 

 0103

ღორი

 

 0104

ცხვარი და თხა

 

 0105

შინაური ფრინველი, ანუ Gallus domesticus (შინაური ქათამი) სახეობის ფრინველები, იხვი, ბატი, ინდაური, ციცარი

 

 0106

სხვა ცხოველები

 

02 ჯგუფიდან

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

 

 0201

ხორცი მსხვილფეხა პირუტყვის, ახალი ან შეყინული

 

 0202

ხორცი მსხვილფეხა პირუტყვის, გაყინული

 

 0203

ხორცი ღორის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0204

ხორცი ცხვრის ან თხის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0205

ხორცი ცხენის, ვირის, ჯორის ან ჯორცხენის, ახალი, შეყინული და გაყინული

 

 0206

კვების სუბპროდუქტები მსხვილფეხა პირუტყვის, ღორის, ცხვრის, თხის, ცხენის, ვირის, ჯორის ან ჯორცხენის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0207

ხორცი და კვების სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველის, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0209 00

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, შეყინული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამომშრალი ან შებოლილი

 

 0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამომშრალი ან შებოლილი, საკვები ფქვილი ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

 

03 ჯგუფიდან

 

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

 0301

ცოცხალი თევზი

 

 0302

თევზი, ახალი ან შეყინული, 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ფილეს და თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით

 

 0303

თევზი, გაყინული, 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ფილესა და თევზის ხორცის გამოკლებით

 

 0304

თევზის ფილე და თევზის სხვა ხორცი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, შეყინული ან გაყინული

 

 0305

თევზი, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი, თევზის ფქვილი წმინდად ან უხეშად ნაფქვავი, გრანულები, საკვებად ვარგისი

 

 0306

კიბოსნაირნი, გამოშიგნული ან გამოუშიგნავი, ცოცხალი, ახალი, შეყინული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; კიბოსნაირნი გამოუშიგნავი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, შეყინული ან გაუყინავი, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები კიბოსნაირებისაგან, საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი

 

 0307

მოლუსკები, გამოშიგნული ან გამოუშიგნავი, ცოცხალი, ახალი, შეყინული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; წყლის სხვა უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან, ცოცხალი, ახალი, შეყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი

 

04 ჯგუფიდან

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 

 0401

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე

 

 0402

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით

 

 0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, კეფირი და სხვა ფერმენტირებული, ან შედედებული რძე და ნაღები, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით, ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით, ან მათ გარეშე

 

 0404

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე; პროდუქტები რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 

 0405

ნაღების კარაქი და რძის სხვა ცხიმები; რძის პასტები

 

 0406

ყველი და ხაჭო

 

 0407 00

ფრინველის კვერცხი, ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული

 

 0408

ფრინველის კვერცხი, უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, ფორმირებული, გაყინული ან სხვა სახით დაკონსერვებული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

 

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

 

0410 00 000 00

 

ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 

05 ჯგუფიდან

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 

 0502

ღორის ან ტახის ჯაგარი; მაჩვის ან სხვა თმა, საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის გამოსაყენებელი; მათი ნარჩენები

 

0503 00 000 00

ძუა და მისი ნარჩენები, მათ შორის, ქვესადებიანი ტილოს სახით ან მის გარეშე

 

0504 00 000 00

ცხოველების (თევზების გარდა) ნაწლავები, ბუშტები და კუჭები, მთლიანი ან ნაჭრებად, ახალი, შეყინული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი

 

 0505

ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან ბუმბულით; ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით) და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები

 

 0506

ძვლები და რქის ღერო, დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, პირველადი დამუშავებით (ფორმის მიუცემლად), დამუშავებული მჟავათი ან დეჟელატინიზებული; ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

 

 0507

 

 

სპილოს ძვალი, კუს ჯავშანი, ვეშაპის ან ზღვის სხვა ძუძუმწოვრების ულვაში, რქები, ირმის რქები, ჩლიქები, ფრჩხილები, ბრჭყალები, ნისკარტები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით (ფორმის მიუცემლად); ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

 

0508 00 000 00

მარჯანი და ანალოგიური მასალები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავების; მოლუსკების, კიბოსნაირების ან ნემსკანიანების ნიჟარები და ჯავშნები, მელანთევზების ჩონჩხის ფირფიტები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით, ფორმის მიუცემლად; ამ პროდუქტების ფხვნილები და ნარჩენები

 

0510 00 000 00

ამბრა რუხი, თახვის ყაირი, ცივეტა და მუშკი; ცოფის ბუზი, ნაღველი, მათ შორის, გამხმარი; ცხოველური წარმოშობის ჯირკვლები და სხვა პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში, ახალი, შეყინული, გაყინული ან სხვა წესით დამუშავებული ხანმოკლე შენახვისათვის

 

 0511

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი; დავარდნილი ცხოველები 01 ან 03 ჯგუფიდან, საკვებად უვარგისი

 

10 ჯგუფიდან

პურეული მარცვლოვნები

 

 1001

ხორბალი და მესლინი (საფურაჟე)

 

1002 00 000 00

ჭვავი (საფურაჟე)

 

 1003 00

ქერი (საფურაჟე)

 

1004 00 000 00

შვრია (საფურაჟე)

 

 1005

სიმინდი (საფურაჟე)

 

 1006

ბრინჯი (საფურაჟე)

 

 1007 00

სორგო მარცვლოვანი (საფურაჟე)

 

 1008

წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; სხვა მარცვლეული (საფურაჟე)

 

12 ჯგუფიდან

ზეთოვანი მცენარეების თესლი და ნაყოფი; სხვა თესლი, ნაყოფი და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

 

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, გალეწილი ან გაულეწავი, დაპრესილი ან გრანულების ფორმით

 

 1214

 

 

 

თალგამურა, ჭარხალი საფოთლე (მანგოლდი), პირუტყვის საკვები ძირნაყოფები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, პირუტყვის საკვები კომბოსტო, ხანჭკოლა, ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები, გრანულირებული ან არაგრანულირებული

 

15 ჯგუფიდან

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი დაშლის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

 1501 00

ცხიმი ღორისა (ლიარდის გადამდნარი მუცლის ქონის ჩათვლით) და ცხიმი შინაური ფრინველის, გარდა 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმისა

 

 1502 00

ცხიმი მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის ან თხის, გარდა 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმისა

 

 1503 00

ლიარდ-სტეარინი, ლიარდ-ოილი, ოლეოსტეარინი, ოლეო-ოილი (ოლეო-მარგარინი) და ცხოველური ცხიმი (ტექნიკური მარგარინი), არაემულგირებული ან შეურეველი ან დაუმზადებელი რაიმე სხვა ხერხით

 

 1504

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრებისაგან, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ მათი ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

 

 1505

ცხიმი მატყლისა და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (ლანოლინის ჩათვლით)

 

1506 00 000 00

სხვა ცხოველური ცხიმები და ქონები და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, ოღონდ მათი ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

 

 1516 10

ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები

 

 1517 10

მარგარინი (გარდა მცენარეულისა), თხევადი მარგარინის გამოკლებით

 

 1518 00

ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები, მოხარშული, დაჟანგული, დეჰიდრატირებული, სულფირირებული, ჰაერის შებერვით დაჟანგული, ვაკუუმში ან ინერტულ გაზში გახურებით პოლიმერიზებული ან სხვა საშუალებით ქიმიურად მოდიფიცირებული, გარდა 1516 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა; საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა და ზეთებისაგან, ან მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი სხვადასხვა ცხოველური ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან

 

 1521

ცვილები (ტრიგლიცერიდების გარდა), ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა და სპერმაცეტი, შეღებილი ან შეუღებავი, რაფინირებული ან არარაფინირებული

 

 1522 00

დეგრა; ნარჩენები, მიღებული ცხოველური წარმოშობის ცხიმოვანი ნივთიერებების ან ცვილების დამუშავების შემდეგ

 

16 ჯგუფიდან

მზა პროდუქტები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან ზღვის სხვა უხერხემლოებისაგან

 

 1601 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; კვების მზა პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე

 

 1602

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან, სხვა

 

 1603 00

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

 

 1604

თევზი მზა ან დაკონსერვებული; ხიზილალა ზუთხისნაირებისა (შავი ხიზილალა) და ხიზლალის შემცვლელები, დამზადებული სხვა თევზის ქვირითის მარცვლებისაგან

 

 1605

 

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

21 ჯგუფიდან

კვების სხვადასხვა პროდუქტები

 

 2104 10

 

მზა წვნიანები, ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად

 

 2105 00

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები, კაკაოს შემცველობით ან მის გარეშე

 

2106 90 100 00

მდნარი ყველი

 

23 ჯგუფიდან

კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები მზა საკვები ცხოველებისათვის

 

 2301

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცის ან ხორცის სუპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირებისგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისგან, საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი; ხოხოზიკები

 

 2302

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვნების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით დამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 

 2303

 

 

 

ნარჩენები სახამებლის წარმოებისა და ანალოგიური ნარჩენები, ჭარხლის ნაწნეხი, ბაგასა (შაქრის ლერწმის ნაწნეხი) და შაქრის წარმოების სხვა ნარჩენები, ბუყი და ლუდის ხარშვის ან სპირტის (არყის) გამოხდის სხვა ნარჩენები, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 

2305 00 000 00

 

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული მიწის თხილის (არაქისის) ზეთის ექსტრაგირებისას, დაფქული ან დაუფქველი, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 

 2306

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული მცენარეული ცხიმების ან ზეთების ექსტრაგირებისას, 2304 ან 2305 სასაქონლო პოზიციების ნარჩენების გარდა, დაფქული ან დაუფქველი, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

 

 2308

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები და მცენარეული ნარჩენები, მცენარეული ნაშთები და თანაპროდუქტები, არაგრანულირებული ან გრანულირებული, ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

 

 2309

 

პროდუქტები, ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი

 

30 ჯგუფიდან

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 3002

სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად; იმუნური შრატები (ანტიშრატები), სისხლის სხვა ფრაქციები და მოდიფიცირებული იმუნოლოგიური პროდუქტები, მათ შორის, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით; ვაქცინები, ტოქსინები, მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუარების გარდა) და ანალოგიური პროდუქტები (3002 10 950, 3002 20 000 და 3002 90 100 ქვესუბპოზიციის საქონლის გარდა)

 

41 ჯგუფიდან

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავეულის ნედლეული (გარდა ნატურალური ბეწვისა) და ტყავი

 

 4101

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავი მსხვილფეხა პირუტყვისა ან ცხენების ოჯახის ცხოველებისა (ახალგატყავებული ან მარილიანი, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა მეთოდით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე) ბეწვის საფარით ან ბეწვის საფარის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი

 

4102

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავი ცხვრისა ან ბატკნისა (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე) ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი, გარდა მოცემული ჯგუფის 1შენიშვნით გამორიცხულებისა

 

4103

 

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავის ნედლეული (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ დაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუყვანელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, სპილოკი ან არასპილოკი, გარდა მოცემლი ჯგუფის 1შენიშვნით გამორიცხულებისა

 

4104

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან ცხენების ოჯახის ცხოველების გათრიმლული ტყავი ან ტყავის კრასტი ბეწვის

საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, მაგრამ ემდგომი დამუშავების გარეშე.

 

– ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით):

4104 11

– – გაუხეხავი, წაღმა გაუყოფელი; წაღმა გაყოფილი

4104 11 100 00

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთლიანი ტყავებისაგან, რომელთა ზედაპირის ფართობი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):

 

– – – დანარჩენი:

 

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):

4104 11 510 00

– – – – – მთლიანი ტყავებისაგან, რომელთა ზედაპირის ფართობი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

4104 11 590 00

– – – – – დანარჩენი

4104 11 900 00

– – – – დანარჩენი

4104 19

– – დანარჩენი:

4104 19 100 00

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთელი ტყავებისაგან, რომელთა ზედაპირის ფართობი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

 

– – – დანარჩენი:

 

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):

4104 19 510 00

– – – – – მთელი ტყავებისაგან, რომთა ზედა-

პირის ფართობი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

4104 19 590 00

– – – – – დანარჩენი

4104 19 900 00

– – – – დანარჩენი

 

– მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი):

4104 41

– – გაუხეხავი, წაღმა გაუყოფელი; წაღმა გაყოფილი

 

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთელი ტყავებისაგან, რომთა ზედაპირის ფართობი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):

4104 41 110 00

– – – – ინდური ზებუს ხბოების მთელი ტყავებისაგან, თავითა და ფეხებით ან მათ გარეშე, თითოეული ნეტო-მასით, არა უმეტეს 4,5 კგ-ისა, მცენარეული თრიმვლით, შემდგომი დამუშავების გარეშე ან გარკვეული დამუშავებით, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის აშკარად უვარგისი

4104 41 190 00

– – – – დანარჩენი

 

– – – დანარჩენი:

 

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):

4104 41 510 00

 

4104 41 590 00

– – – – – დანარჩენი

4104 41 900 00

– – – – დანარჩენი

4104 49

– – დანარჩენი:

 

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთელი ტყავებისაგან, რომელთა ზედაპირის ფართობი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):

4104 49 110 00

– – – – ინდური ზებუს ხბოების მთელი ტყავებისაგან, თავითა და ფეხებით ან მათ გარეშე, თითოეული ნეტო-მასით, არა უმეტეს 4,5 კგ-ისა, მცენარეული თრიმვლით, შემდგომი დამუშავების გარეშე ან გარკვეული დამუშავებით, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის აშკარად უვარგისი

4104 49 190 00

– – – – დანარჩენი

 

– – – დანარჩენი:

 

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):

4104 49 510 00

– – – – – მთელი ტყავებისაგან, რომელთა ზედაპირის ფართობი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

4104 41 590 00

– – – – – დანარჩენი

4104 41 900 00

– – – – დანარჩენი

4105

ცხვრისა ან ბატკნის გათრიმლული ტყავი ან ტყავეულის კრასტი, მატყლის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშა-

ვების გარეშე

4105 10

– ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით):

4105 10 100 00

– – გაუყოფელი

4105 10 900 00

– – გაყოფილი

4105 30

– მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი):

4105 30 100 00

– – ინდური უხეშმატყლიანი ცხვრის ტყავებისაგან, მცენარეული თრიმვლით, გარკვეული დამუშავებით ან მის გარეშე, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის აშკარად უვარგისი

 

– – დანარჩენი:

4105 30 910 00

– – – გაუყოფელი

4105 30 990 00

– – – გაყოფილი

43 ჯგუფიდან

 

ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი

4301

 

 

ნედლეული ბეწვეულისა (თავების, კუდების, თათებისა და ბეწვეულის ნაწარმის დასამზადებლად გამოსადეგი სხვა ნაწილებისა და ჩამონაჭრების ჩათვლით), გარდა 4101, 4102 და 4103 სასაქონლო პოზიციების ტყავეულის ნედლეულისა და ტყავებისა

51 ჯგუფიდან

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი; ნართი, ცხენის ძუისაგან და ქსოვილი

 5101

მატყლი, კარდ- ან სავარცხნდაუჩეჩავი დამუშავების გარეშე

 5102

 

ბეწვი ცხოველებისა, წმინდა ან უხეში, კარდ- ან სავარცხნდაუჩეჩავი დამუშავების გარეშე

95 ჯგუფიდან

სათამაშოები, თამაშობანი და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

9508 10 000 00

 

მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები.“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.