„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 303
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/08/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110809018, 09/08/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.016463
  • Word
303
04/08/2011
ვებგვერდი, 110809018, 09/08/2011
340030000.10.003.016463
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 303

2011 წლის 4 აგვისტო

ქ. თბილისი

„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „ცხოველთა, მეც­ხოვე­ლე­ობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გა­მოსა­ყენე­ბელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გა­ცე­მის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში (სსმ, 14/01/2011) შეტანილ იქ­ნეს შემდეგი ცვლილება:

 1. დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის პირ­ვე­ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „1. ვეტერინარული სერტიფიკატი (შემდგომში – სერტიფიკატი) არის 14 სახის:

 ა) საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველებზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე (ფუტ­კრის ხელოვნურად შექმნილი ახალი ოჯახი) (დანართი №1);

 ბ) საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხო­ველების ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე (დანართი №2);

 გ) საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პრო­დუქ­ტებზე (დანართი №3);

 დ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე (დანართი №4);

 ე) საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარ­­მოებლის სპერმაზე, ემბრიონზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვი­რითზე და სხვ.) (დანართი №5);

 ვ) საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის გან­­კუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე (და­ნარ­თი №6);

 ზ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუ­ძუმ­წოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედ­ლე­ულზე (დანართი №7);

 თ) საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პრო­დუქ­ტებ­სა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე (დანართი №8);

 ი) საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრე­ობის პროდუქციაზე (დანართი №9);

 კ) საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე (დანართი №10);

 ლ) საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირე­ბულ საკლავ დაკოდილ ცხვარზე (დანართი №11);

 მ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ, და­მუშავებულ ცხვ­რის მატყლზე (დანართი №12);

 ნ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ვეტერინარულ პრეპარა­ტებზე, სუბს­­ტანციაზე, ნედლეულზე, დაუფასოებელ და შუალედურ პროდუქციაზე (დანართი №13);

 ო) საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის საკვებისა და საკვებდანამატების (დანართი №14).“.

 2. დადგენილებას დაემატოს №14 დანართი და ჩამოყალიბდეს თან­დართული რედაქციით.

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

 პრემიერ-მინისტრი                                                                      ნ. გილაური

 

 

 

დანართი 14

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის

საკვებისა და საკვებდანამატების

For animal origin food and food additives exported from Georgia

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Issued by ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პროდუქციის დასახელება

Name of product ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ადგილთა რაოდენობა

Number of packages –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შეფუთვა

Type of packing ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

აღწერილობა

Description ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა ნეტო

Net weight ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1. პროდუქციის წარმომავლობა / Origin of the products

 ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

Name and address of exporter –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. პროდუქციის მიმართულება / Destination of the products

დანიშნულების ქვეყანა

Country of destination –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ტრანზიტის ქვეყანა

Country of transit –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Border cross point ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Name and address of consignee ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--–––––––––––––––––––––––––––––

ტრანსპორტი

Means of transport ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(მიეთითება ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(Specify the number of the waggon, truck, flight-number, name of the ship)

 

ტრანსპორტირების პირობები

Condition of transportation ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

3. დეკლარაცია / Declaration

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯი ცხოველური წარმოშობის საკვები (საკვებდანამატი):

I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify that subjected to examination meat products (meat) are:

 

– გადამუშავებულია საწარმოებში, რომლებიც მუდმივად კონტროლდება სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და პასუხობს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;

Manufactured at the enterprises, which are under permanent supervision of the State Veterinary Service, have export permission and satisfy veterinary requirements of Georgia;

 

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო ------------- თვის განმავლობაში;

Originated from the area, which is reliable to all diseases declared by the O.I.E. during the last ––– months;

 

– ცხოველთა საკვების დასამზადებლად გამოყენებული იყო მხოლოდ სასაკლაოს წარმოშობის ნედლეული, რომელსაც ჩაუტარდა დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა;

Only raw materials originated from slaughterhouse have been used for manufacturing feed which was subject of post slaughtering veterinary-sanitary axpertise;

 

– ცხოველთა საკვები არ შეიცავს სალმონელებს, ბოტულინის ტოქსინს, ენტეროპათოგენურ და ანაერობულ მიკროფლორას;

Feed does not contain salmonellas, botulinic toxins, antaropathogenic or anaerobic micro flora;

 

მძიმე ლითონების, მიკოტოქსინის, პესტიციდებისა და ასევე ჯამური

 ბეტა-აქტივობის მაჩვენებლები არ აღემატება ზღვრულად დასაშვებ

 სიდიდეებს;

       Parameters of heavy metals. Micro toxin, pesticides as well as total amount of beta actives do not exceed MRL;

 

 – ვარგისია ცხოველთა საკვებად;

Recognized as fit for animal consumption;

 

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

 

შედგენილია / Signed on „ ––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Authorised person (veterinarian) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(თანამდებობა, გვარი / title, name)

ხელმოწერა / Signature –––––––––––––––––––––                                  

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.