„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1957
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/01/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 5, 19/02/2003
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2010
სარეგისტრაციო კოდი 430.000.000.05.001.001.209
  • Word
1957
29/01/2003
სსმ, 5, 19/02/2003
430.000.000.05.001.001.209
„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №33, 31 ივლისი, 1997, გვ. 58) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. 38-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. „მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიან რეგიონს მიკუთვნებულ დასახლებულ პუნქტებში განლაგებული განათლების სახელმწიფო დაწესებულებების პედაგოგებს, ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ მუშაკებს ეძლევათ ხელფასზე დანამატი 50 პროცენტის ოდენობით.“.

2. 47-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 47. სახელმწიფოს ხარჯით საშუალო განათლების უზრუნველყოფაზე გადასვლის ვადა

ეკონომიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით თავისი ხარჯით საშუალო განათლებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს ეტაპობრივად – 2003 წლის 1 სექტემბრამდე; მანამდე საშუალო განათლების მიღების ფარგლებს განსაზღვრავს საბიუჯეტო დაფინანსებით უზრუნველყოფილი სახელმწიფო დაკვეთა, წესს კი – კონკურსი, რომლის პირობებს ადგენს საქართველოს განათლების სამინისტრო.“.

3. მე-60 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ამ კანონის 38-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დანამატი ხელფასზე (2003 წლის 1 სექტემბრისათვის არსებულ ოდენობაზე) გაიცემა:

ა) 2003 წლის 1 სექტემბრიდან – 25 პროცენტი;

ბ) 2004 წლის 1 სექტემბრიდან – 35 პროცენტი;

გ) 2005 წლის 1 სექტემბრიდან – 50 პროცენტი.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი           ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 29 იანვარი.

1957რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.