იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 295
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110801022, 01/08/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 07/05/2013
სარეგისტრაციო კოდი 200090000.10.003.016455
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

( ძალადაკარგულია – 02.05.2013, №101)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 295

2011 წლის 26 ივლისი

. თბილისი

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე , რომელც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად სსიპ – შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, რომ სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/ნ 204470740) გადასცეს იდენტიფიცირებული ინფორმაცია – 1 000 ლარამდე საგადასახა­დო დავალიანების მქონე ფიზიკური პირის მიერ გადაუხდელი გადასახა­დების ან/და სანქციების შესახებ.

მუხლი 2. სს „კრედიტინფო საქართველო“ (ს/ნ 204470740) უფლე­ბამოსილია, რომ კომერციულ ბანკს გადასცეს სსიპ – შემოსავლების სამ­სახურის მიერ გადაცემული იდენტიფიცირებული ინფორმაცია – 1 000 ლა­რამდე საგადასახადო დავალიანების მქონე ფიზიკური პირის მიერ გა­და­უხ­დელი გადასახადების ან/და სანქციების შესახებ.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 25 ივლისიდან წარმოშობილ სამართ­ლებ­რივ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი                  ნ. გილაური

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.