„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 286
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110725022, 25/07/2011
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.016447
  • Word
286
20/07/2011
ვებგვერდი, 110725022, 25/07/2011
200250000.10.003.016447
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 286

2011 წლის 20 ივლისი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად შეტანილ იქნეს ცვლი­ლება საჯარო სამარ­თლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამ­სახურის მიერ მო­მ­სახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნაკ­ვეთების და­მ­ტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარ­ტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) და დადგენილებით დამ­ტკიცებულ სსიპ შემო­სავ­ლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურე­ და მათ განაკვე­თების 88-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

,,88

პირისათვის უცხო  ქვეყნის მოქა­ლაქეთა მიერ საქართველოში შე­ძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული ღირებულების გა­დასახადის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მინიჭება

 

 

200 ლარი.“.

 

მუხლი 2.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 18 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი                    ნ.  გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.