„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 275
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110714010, 14/07/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.016435
  • Word
275
12/07/2011
ვებგვერდი, 110714010, 14/07/2011
340030000.10.003.016435
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 275

2011 წლის 12 ივლისი

ქ. თბილისი

„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის 430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „ცხოველთა, მეც­ხოველეობის ნედლეუ­ლისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის 430 დადგენილებაში (სსმ, ვებპორტალი, 14.­01.2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

 1. დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის პირ­ვე­ლი პუნქ­ტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „1. ვეტერინარული სერტიფიკატი (შემდგომში – სერტიფიკატი) არის 13 სახის:

 ა) საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოვე­ლებზე, ფრინველებზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე (ფუტკრის ხელოვ­ნურად შექმნილი ახალი ოჯახი) (დანართი №1);

 ბ) საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხო­ველების ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე (დანართი №2);

 გ) საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პრო­დუქ­ტებზე (დანართი №3);

 დ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედ­ლეულზე (დანართი №4);

 ე) საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარ­­მოებ­ლის სპერმაზე, ემბრიონზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვი­რითზე და ა.შ.) (და­ნართი №5);

 ვ) საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის გან­­კუთვ­ნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე (დანართი №6);

 ზ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუ­ძუმწო­ვა­რი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედ­ლეულზე (დანართი №7);

 თ) საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პრო­დუქ­ტებსა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე (დანართი №8);

 ი) საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრე­ობის პრო­დუქციაზე (დანართი №9);

 კ) საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერ­ცხის ფხვნილზე (დანართი №10);

 ლ) საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირე­ბულ საკ­ლავ დაკოდილ ცხვარზე (დანართი №11);

 მ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ და­მუშავე­ბულ ცხვ­რის მატყლზე (დანართი №12);

ნ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე, სუბს­­ტანციაზე, ნედლეულზე, დაუფასოებელ და შუალედურ პროდუქციაზე (დანართი №13).“.

2. დადგენილების დანართი №12 ჩამოყალიბდეს თან­დართული რედაქ­ციით (დანართი №1).

3. დადგენილებას დაემატოს დანართი №13 (დანართი №2).

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                    ნ. გილაური

                                                                                                                           

 

 

   დანართი №1

                                                                                                                             „დანართი  №12

 

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERİNER SERTİFİKASI

№000000

 

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ დამუშავებულ ცხვრის მატყლზე

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek işlem görmüş koyun yünleri (1) içinfor sheep’s treated wool (1) intended for dispatch to the Republic of Turkey

 

ეს სერტიფიკატი განკუთვნილია მხოლოდ ვეტერინარული მიზნებისათვის და თურქეთის რესპუბლიკაში სასაზღვრო შემოწმების პუნქტში მისვლისას თან უნდა ახლდეს საქონელს

Bu sertifika sadece veteriner amaçlıdır ve mallar Türk sınır kontrol noktasına ulaşıncaya kadar malların yanında  bulunmalıdır.

This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consigment until it reaches the Turkish border inspection post.

 

დანიშნულების ქვეყანა: თურქეთის რესპუბლიკა/Gideceği ülke: Türkiy/Country of destination: Turkey

ვეტერინარული სერტიფიკატის საცნობარო ნომერი/Sağlık sertifikasının referans numarası / Reference number of the veterinary certificate: ____________________________________________
წარმოშობის ქვეყანა: საქართველო/Orijin ülke: Gürcistan/ Country of origin : Georgia

ექსპორტიორი ქვეყანა: საქართველო/İhracatçı ülke: Gürcistan/Exporting country: Georgia

პასუხისმგებელი სამინისტრო/Sorumlu bakanlık/Responsible ministry: _________________________ 

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო/Onaylayan Bölüm/Issued by:___________________________ _______

________________________________________________________________________________________

I. ცხვრის მატყლის იდენტიფიკაცია/Koyun yünlerinin tanımı/Identification of sheep’s wool

შეფუთვის სახეობა/Amblaj özelliği/Type of package:___________________________________

შეფუთვის რაოდენობა/Ambalaj sayısı/Number of packages: _______________________________

წონა, ნეტო/Net Ağırlık/Net weight:____________________________________________________

კონტეინერ(ებ)ის, სატვირთო ავტომანქანის, ვაგონის ან ფუთების  ლუქის ნომრები/ Konteynır (lar) ın, kamyonun, tren vagonlarının veya balya(ları)ın mühür(ler)inin numarası veya numaraları/Number(s) of the seal(s) of the contaıner(s), truck, railway carriage or bales(s):__________________________________________

_________________________________________________________________________________________

II. მატყლის წარმოშობა/Yünlerin orijini/Origin of wool:_________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

რეგისტრირებული და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოს მისამართი და ვეტერინარული რეგისტრაციის ნომერი/Kayıtlı olan ve denetilen tesinin adresi ve veteriner kayıt numarası / Address and veterinary registration number of the registered establishment under  supervision: ________________________________________________________________________

III. დანიშნულების ადგილი/Yünlerin gideceği yer/Place of destination:_____________________

ცხვრის მატყლი იგზავნება/Koyun yünleri/The sheep’s wool will be sent from ____________________

________________________________________ დან/‘den/to ___________________________________

(დატვირთვის ადგილი/Yükleme yeri/Place of loading)

_________________________________________________________________________________________

თურქეთის რესპუბლიკაში/Türkiye’ye/Turkey, ქვემოთ მოცემული სატრანსპორტო საშუალებით/Aşağıdaki nakliye vasitası ile gönderileceklerdir./By the following means of transport:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ლუქის ნომერი/Mühür numarasi / Number of the seal (1):___________________________________

გამგზავნის სახელი და მისამართი/Gönderenin adı ve adresi/Name and address of consignor:_________

_________________________________________________________________________________________

მიმღების სახელი და მისამართი/Alıcının adı ve adresi/Name and address of consignee:______________

_________________________________________________________________________________________

IV. ოფიციალური განაცხადი/Resmi beyan/Attestation:

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი ვეტერინარი ვადასტურებ, რომ ზე­მოთ აღნიშნულ ცხვრის მატყლს არ გააჩნია ადამიანზე ან ცხოველზე გადამდები საშიში დაავადებები და იგი არ არის მიღებული ინფექციური დაავადებების ლიკ­ვიდაციის მიზნით დაკლული ცხოველებისაგან/Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner, yukarıda tanımlanan koyun yünlerinin İnsan veya hayvanlara bulaşabilen önemli hastalıklardan ari olarak bulunan ve epizootik hastalıkların eradikasyonu maksadıyla öldürülmemiş hayvanlardan elde edildiğini, /I, the undersigned official veterinarian certify that the sheep’s wool described above has been obtained from animals which have been found to be free of dangerous human or animals transmissible diseases and were not slaughtered in order to eradicate epizootic diseases:

 1. ან/Ya / has been either  (1)

  ა) დაექვემდებარა საწარმოო გარეცხვას მატყლის თანმიმდევრული ჩაძირვით აბაზანაში წყლის, საპნისა და ნატრიუმის ან კალიუმის სოდის შემცველობით/ Su, sabun ve sodyum hidroksit (soda) veya potasyum hidroksit (potas) içeren bir seri banyoda yün immerziyonundan oluşan endüstryel yıkamaya tabi tutulduğunu/ Subjected to the industrial washing, which consists of the immersion of the wool in  series of baths of water, soap and sodium hydroxyde (sada) or potassium hydroxyde (potash) (1) 

  ბ) მიღებულია ქიმიური დეპილაციის საშუალებით ჩამქრალი კირის ან ნატრიუმის სულფიდის გამოყენებით/Kireç veya sodyum sülfit ile kimyasal depilasyon vasıtası elde edildiklerini/Obtained by chemical depilation by means of slaked lime or sodium sulphide (1)

 ან/Veya/or

  გ) დაექვემდებარა ჰერმეტულ ოთახში არანაკლებ 24‑საათიან ფუმიგაციას ფორმალდეჰიდით/Hava almayacak şekilde kapatılmış bir odada en az 24 saat süresince formaldehitle fumigasyona tabi tutulduğunu/Subjected to the fumigation in formaldehyde in a hermetically sealed chamber for at least 24 hours (1)

ან/Veya /or 

 დ) დაექვემდებარა საწარმოო წესით ცხიმის გაცლას ცხიმგამცლელი საშუა­ლებების შემცველ წყალხსნარში ჩაშვებით 60-700C‑ზე/Suda çözünür bir deterjanla 60-700C’de immerziyonundan oluşan endüstriyel yıkamaya tabi tutulduğunu/Sub­jected to the industrial scouring which consists of the immersion of wool in a water-soluble detergent held at 60-700C (1)

  ე) ინახებოდა 180C -ზე 4 კვირა, 40C -ზე 4 თვე ან 370C-ზე 8 დღის განმავლობაში/ 180C’de 4 hafta, veya 40C’de 4 ay, 370C’de 8 gün depolandığını/stored at 180C for 4 week (1), or 40C for 4 months (1), or 370C for 8 days (1)

 2. ვადასტურებ, რომ დამუშავების შემდეგ გავლილი აქვს ყველა პროცედურა პათოგენური აგენტებით ხელმეორედ დაბინძურების (რეკონტამინაციის) თავი­დან ასაცილებლად/Uygulanan işlemden sonra patojenik etkenlerle yeniden bulaş­maya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylarım./Has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment.                                                          

 

შედგენილია,                                                  de/da

Done                                                                       at_____________________________,on ___________________________                                          Tarihinde düzenlenmiştir.

 (ადგილი/Yer/Place/)                                                                                (თარიღი/Tarih/Date)

 

 

 

ბეჭედი/Mühür/Stamp (2)

                                                                   ___________________________________________________________________________________                                                                         (ხელმოწერილია უფლებამოსილი ვეტერინარის მიერ/

                                           Resmi veterinerin imzası/Signature of the authorised  veterinarian (2)

 

 

________________________________________________________________________________________

(ვეტერინარის სახელი და თანამდებობა/

                                   Resmi veterinerin adı ve görevi/Name and position of the authorised veterinarian)

 

 

1. შესაბამისად წაშალეთ/Uygun olarak siliniz/Delete as appropriate.

2. ხელმოწერის და ბეჭდის ფერი განსხვავებული უნდა იყოს ტექსტის ფერისაგან/İmza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır/The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.“.

 

                                                                                           დანართი  №2

„დანართი  13

 

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

VETERINARY CERTIFICATE

№ 000000

 

 

საქართველოდან ექსპორტირებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე, სუბსტანციაზე, ნედლეულზე, დაუფასოებელ და შუალედურ პროდუქციაზე

 

For Veterinary medicines,substances,raw materials, unpakaged and intermediate products exported

from Georgia

 

 

 

 

სერტიფიკატის გამცემი ორგანო  __________________________________________________

Issued by

პროდუქციის დასახელება________________________________________________________

Name of the product

ადგილთა რაოდენობა___________________________________________________________

Number of packages

შეფუთვის სახე, შეფუთვაში რაოდენობა  __________________________________________

Type of package, quantity in package

პროდუქციის ფორმა, დოზა, კონცენრაცია ________________________________________

Form, dose and concentration of product

წონა, ნეტო ______________________________________________________________________

 Net weight(kg)

 

 

1.  პროდუქციის წარმოშობა/Origin of the product:

     

ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი __________________________________________

Name and address of the exporter

__________________________________________________________________________________

                                  

მწარმოებლის დასახელება და მისამართი ______________________________________

Name and address of the producer

 

 

_________________________________________________________________________________

 

2. პროდუქციის მიმართულება/Destination of the product:

დანიშნულების ქვეყანა ___________________________________________________________

Country of destination

ტრანზიტის ქვეყანა ______________________________________________________________

 Country of transit

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი  ___________________________________________________

Border crossing point

მიმღების დასახელება და მისამართი ______________________________________________

Name and address of the consignee

__________________________________________________________________________________

ტრანსპორტი ______________________________________________________________________

Means of transport (ვაგონის, ავტომანქანის ნომერი, თვითმფრინავის რეისი, გემის დასახელება)

(The number of the railway carriage,truck,container, flight-number, name of the ship)

 _________________________________________________________________

 

 

ტრანსპორტირების პირობები ______________________________________________________

Conditions of transportation                   

 

 

3.  დეკლარაცია/Declaration:

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი პროდუქცია წარმოებულია საქართველოში და გამოიყენება ვეტერინარული დანიშნულებით.

I the undersigned official person (veterinarian) certify that the above listed product have  been  produced in Georgia and is permited to use for veterinary purposes.

 

  

პრეპარატი დარეგისტრირებულია ___________________________ Veterinary medicine was registered

(მარეგისტრირებელი ორგანოს დასახელება, რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი და ვადა)

(Registration  autority, registration number, date and validity)

  

__________________________________________________________________________________

 

          

შედგენილია/Signed on                    ____ ______________________ 201 _წ./Year

 

 

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი) ________________________________________________________

 Official person (veterinarian)   

 

(თანამდებობა, გვარი/Title,name)

 

ხელმოწერა/Signature  _____________________________.“.     

 

   ბეჭედი/Stamp                                                                     

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.