„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 265
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110707013, 07/07/2011
სარეგისტრაციო კოდი 310090000.10.003.016425
  • Word
265
05/07/2011
ვებგვერდი, 110707013, 07/07/2011
310090000.10.003.016425
„გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის №213 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 265

2011 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

გზათსარგებლობის საასურის ოდენობისა და მის გადადასთან დაკავირებული პროედურებისა და პირობების განსაზვრის თაობაზე“ საართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 ივლისის #213 დადგენილებავლილების ეტანის ესაებ

მული 1. ნორმატიული ატების ესაებ საართველოს კანონის მე-20 მუხ­ლის მე-4 პუნტის ესაბამისად, გზათსარგებლობის საასურის ოდენო­ბისა და მის გადადასთან დაკავირებული პროედურებისა და პირობების განსაზვრის თაობაზე“ საართველოს მთავრობის 2010 ლის 28 ივლისის #213 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, მუხლი 1360)ეტანილ იცვლილებები და დამატება და დადგენილებით განსაზღვრულ „გზათ­სარ­გებლობის საასურის სავალდებულო გა­დახ­დასთან დაკავირე­ბულ პრო­ცედურებსა და პირობებ“:

1. მე-4 და მე-5 პუნტები ამოალიბდეს ემდეგი რედაქციით:

4. დაუვებელია გზათსარგებლობის საასურის გადადის გარეე საელმო კონტროლის/ზედამედველობის ვე სატვირთო ავტოსატ­რანს­პორტო საშუალების მევეობით საართველოს ტერიტორიაზე ტრან­ზი­ტული ტვირთის გადაზიდვა.

5. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტული ტვირთის გადამზიდა­ვი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი/მძღოლი ვალ­დე­ბულია, ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებისას პორტალში წარადგინოს გზათ­სარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესებულებაში გადახდის დამა­დას­­ტურებელი ქვითარი ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათი. წარ­დგენილი ქვითრის ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათის საფუძ­ველ­ზე, გზათსარგებლობის საფასურის გადახდის კონტროლს ახორციელებს შე­მო­სავ­ლების სამსახური.“.

2. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:

„51. საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტული ტვირთის გადამზი­დავ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ქვეყნის ტერიტორიის და­ტო­­ვება შეუძლია მხოლოდ სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლო­ბელის/მძღოლის მიერ გზათსარგებლობის საფასურის საბანკო დაწესე­ბულებაში გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის ან გზათსარგებლობის საფასურის ბარათის პორტალში წარდგენის შემდეგ.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 11 ივნისიდან წარმოშობილ ურთი­ერ­თობებზე.

პრემიერ‑მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.