„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 264
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110707012, 07/07/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016424
  • Word
264
05/07/2011
ვებგვერდი, 110707012, 07/07/2011
340170000.10.003.016424
„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 264

2011 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზოგადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის 173 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად სურსათის/­ცხო­ვე­ლის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტრიბუტორის ჰიგიენის ზო­გადი წესისა და სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცე­ნა­­რეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტორინგისა და სა­ხელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ საქარ­­ვე­­ლოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის 173 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 1092) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დად­გე­ნი­ლებით დამტკიცებული „სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში ზედამხედველობის, მონიტო­რინ­გი­სა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის“ (2 და­ნარ­თი):

1. მე‑3 მუხლის მე‑3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ცი­­ით:

3. არაგეგმური ინსპექტირება ხორციელდება წინასწარი გაფ­­თხი­ლების გარეშე, დასაბუთებული ეჭვის არსებობის შემ­თხვე­ვაში.“.

2. მე‑5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. არაგეგმური ინსპექტირების საფუძველი

არაგეგმური ინსპექტირების განხორციელებისათვის, ამ წე­სის მე-3 თავის შესაბამისად, სააგენტო საცალო ვაჭრობის პუნქ­ტიდან აღ­­ბული ნიმუშის ლაბორატორიული დასკვნის, სახელ­მწი­ფო ან სა­მარ­თალდამცავი ორგანოს წერილობითი შუამდგომ­ლო­ბის საფუ­­ველ­­ზე ახორციელებს არა­გეგმურ ინსპექტირებას.“.

3. №2.2 დანართის 7.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ­ცი­ით:

„7.2. არაგეგმური (მიუთითეთ ნიმუშის ლაბო­რა­ტორიული დას­კვნა)“.

4. №2.3 დანართის 7.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­დაქ­ცი­­ით:

„7.2. არაგეგმური (მიუთითეთ ნიმუშის ლაბო­რა­ტორიული დას­კვნა)“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური