„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1596
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/06/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 22, 13/07/2002
სარეგისტრაციო კოდი 070.000.000.05.001.001.115
  • Word
1596
25/06/2002
სსმ, 22, 13/07/2002
070.000.000.05.001.001.115
„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №13 (20), 1999 წელი, მუხ. 52) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. პირველ მუხლს ბოლოში დაემატოს სიტყვები „გარდა ამ კანონის 171 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა“.

2. მე-3 მუხლის:

ა) პირველ პუნქტს ბოლოში დაემატოს სიტყვები „აგრეთვე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 247-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული სახელმწიფო ორგანო (მისი სტრუქტურული ერთეული)“;

ბ) მე-2 პუნქტს ბოლოში დაემატოს შემდეგი წინადადება: „ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული სახელმწიფო ორგანო (მისი სტრუქტურული ერთეული) განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 247-ე მუხლით გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსთა და იუსტიციის მინისტრების ერთობლივი ბრძანებით.“.

3. მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტს სიტყვის „თანხის“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „(გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 247-ე მუხლის შესაბამისად ამოღებული თანხისა)“.

4. 171 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების დასაფარავად მისი ქონების საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 245-ე და 247-ე მუხლებით გათვალისწინებული ამოღება და რეალიზაცია ხორციელდება ამავე მუხლების შესაბამისად დადგენილი წესით.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 25 ივნისი.

№1596-რს