„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებეისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებეისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1569
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/06/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 21, 12/07/2002
სარეგისტრაციო კოდი 010.130.000.05.001.001.108
  • Word
1569
21/06/2002
სსმ, 21, 12/07/2002
010.130.000.05.001.001.108
„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებეისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

 „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და პირადობის დადასტურების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №19-20, 30.07.96, გვ.28) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. მე-4 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „და მისცემს რეგისტრაციის მოწმობას“;

ბ) მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ნ“ ქვეპუნქტი:

„ნ) მისამართი.“.

3. მე-18 მუხლის პირველ პუნქტს სიტყვის „მიღწევისას“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „და საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას“.

    მუხლი 2

 ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-5 დღეს.

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 21 ივნისი.

№1569-IIს