„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4933-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/06/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110630018, 30/06/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040170310.05.001.016357
  • Word
4933-რს
24/06/2011
ვებგვერდი, 110630018, 30/06/2011
040170310.05.001.016357
„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №15, 19.04.2005, მუხ. 96) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. სამორინეს, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოსა და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვები გაიცემა 1 წლის ვადით, ხოლო სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა 5 წლის ვადით.“.

2. 371 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 ქვეპუნქტი:

1) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელის მიმართ, მის მიერ სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში – 10 000 ლარს;.

მუხლი 2. სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვას, რომლის მოქმედების ვადა იწურება 2012 წლის 1 იანვრამდე, ნებართვის მფლობელის განცხადების საფუძველზე ვადა უგრძელდება 2012 წლის 1 იანვრამდე.

მუხლი 3. ამ კანონის ამოქმედებამდე გაცემულ სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვას 2012 წლის 1 იანვრიდან არ აქვს იურიდიული ძალა.

მუხლი 4. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველო პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 24 ივნისი.

№4933-რს