„ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1549
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/06/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 21, 12/07/2002
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2003
ძალის დაკარგვის თარიღი 10/10/2006
სარეგისტრაციო კოდი 010.250.000.04.001.001.102
  • Word
1549
21/06/2002
სსმ, 21, 12/07/2002
010.250.000.04.001.001.102
„ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ორგანული კანონი

„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №44, 11.11.97) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტში სიტყვები „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოსათვის“.

2. მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში – სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის ხელის შეწყობას სამხედრო-სასწავლო შეკრებების ორგანიზებასა და სამხედრო ნაწილების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით მომარაგების საკითხებში; მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას; საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას; სამოქალაქო თავდაცვას; ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარებას; სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციას; კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და ეპიდემიების შედეგების ლიკვიდაციას; სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებათა განხორციელებისათვის ხელის შეწყობას; საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში მოსახლეობისა და სატრანსპორტო საშუალებათა მობილიზაციას;“.

3. 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“–„ლ“ ქვეპუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს „თ“–„მ“ ქვეპუნქტებად და დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:

„ზ) მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება;“.

4. 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“–„უ“ ქვეპუნქტები შესაბამისად ჩაითვალოს „მ“–„ფ“ ქვეპუნქტებად და დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ“ ქვეპუნქტი:

„ლ) უზრუნველყოფს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას და სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას;“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2003 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი            ე. შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 21 ივნისი.

№1549-IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.