"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 231
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/06/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110608010, 08/06/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016391
  • Word
231
07/06/2011
ვებგვერდი, 110608010, 08/06/2011
040030000.10.003.016391
"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 231

2011 წლის 7 ივნისი

ქ. თბილისი

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის  №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შე სა ხებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის  №96 დადგე ნილებაში (სსმ, 2010 წელი, მუხლი 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების 17 მუხლის ,, ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემ დეგი რედაქ ციით:

,,) საქონლის ექსპორტი, რეექსპორტი (,,სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების 86-ე გრაფით გათვალისწინებული მომსახურების გარ და) და საქონლის საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიის გარეთ გადამუშავება;.

2. დადგენილებით დამტკიცებული ,,სსიპ შემოსავლების სამსა ხურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათ განაკვეთების“:

ა) 75-ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

75

ავტოსატრანსპორტო საშუალების დეკლარაციით დეკლარირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაფორმება (ექსპორტისა და რეექ სპორტის გარდა)

 

ერთ დეკლარაციაზე

– 150 ლარი“;

 ბ) 85- გრაფა ამოღებულ იქნეს.

 მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 6 ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი  . გილაური

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.