"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1610
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 30/09/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 2, 26/10/1998
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.000.05.001.000.425
  • Word
1610
30/09/1998
სსმ, 2, 26/10/1998
010.320.000.05.001.000.425
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21. 11. 1997) 64-ე მუხლსა და 89-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი სიტყვები „თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი“.

2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 30 სექტემბერი.

№1610-Iს