„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 314
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 02/06/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110602004, 03/06/2011
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016196
  • Word
314
02/06/2011
ვებგვერდი, 110602004, 03/06/2011
190040000.22.033.016196
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება 314

2011 წლის 2 ივნისი

ქ. თბილისი

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის 1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ, 29.11.07, III ნაწილი, №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ამოღებულ იქნეს სახაზინო კოდი:

აქციზის გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2077

 

2. სახაზინო კოდი – 3288-ის (ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3289 სახაზინო კოდი:

შემოსავალი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტის მომსახურების ტარიფიდან

3289

 

3. სახაზინო კოდი – 8700-ის (საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 8800 სახაზინო კოდი:

სიმინდის თესლის რეალიზაციით მიღებული თანხები

8800

             

მუხლი 2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

. ბაინდუაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.