"სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
"სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 201
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110517005, 17/05/2011
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.016361
  • Word
201
13/05/2011
ვებგვერდი, 110517005, 17/05/2011
240140000.10.003.016361
"სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
"სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 201

2011 წლის 13 მაისი

ქ. თბილისი

 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის 174 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახ

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე‑20 მუხლის მე‑4 პუნქტის შესაბამისად შეტანილ იქნეს ცვლილება „სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილე­ობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწი­ლებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტი­ლების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვ­რის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის 174 დად­გენილებაში (სსმ, 15.04.2011წ.) და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი სახელ­მწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განა­წილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გა­და­წყვეტილების მიმღები კომისია განისაზღვროს შემდეგი შემადგენ­ლობით:

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კომისიის თავმჯდომარე

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრა­დი განვითარების მინისტრი კომისიის წევრი

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი –        კომისიის წევრი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე კომისიის წევრი

საქართველოს რეგიონული განვი­თარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე კომისიის წევრი

სსიპ – საწარმოთა მართვის სააგენტოს თავმჯდომარე –        კომისიის წევრი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფისკალური პროგნოზირების დეპარ­ტამენტის უფროსის მოადგილე კომისიის წევრი.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი   ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.