"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4657-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110513023, 13/05/2011
სარეგისტრაციო კოდი 200010000.05.001.016304
  • Word
4657-Iს
05/05/2011
ვებგვერდი, 110513023, 13/05/2011
200010000.05.001.016304
"სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონი(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 18, 28.06.2001, მუხ. 58) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის:

ა) „1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1) საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე;“;

ბ) „1 ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე2“ ქვეპუნქტი: 

2) საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე;“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 15 მაისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი        მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 5 მაისი.

№4657I