"გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4653
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110513019, 13/05/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 15/05/2011
სარეგისტრაციო კოდი 360000000.05.001.016300
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
4653
05/05/2011
ვებგვერდი, 110513019, 13/05/2011
360000000.05.001.016300
"გარემოს დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს კანონი

გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, 1-2 (33-34/7), 22 იანვარი, 1997, გვ. 24) XVI თავი ჩმოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი XVI

სახელმწიფო კონტროლი გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში

    მუხლი 57. სახელმწიფო კონტროლი

1. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო კონტროლს საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებენ საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო და საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბუნებრივი რესურსების სააგენტო.

2. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, გამოიყენო სამსახურებრივ-საშტატო ცეცხლსასროლი იარაღი, ფიზიკური იძულება და სპეციალური საშუალებები პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით.“.

    მუხლი 2. (ამოღებულია)

საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №4 56 – ვებგვერდი, 05.04.2013წ.

 

მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 15 მაისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი        მ. სააკაშვილი

თბილისი,

20 11 წლის 5 მაისი.

№4 653I

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №456 – ვებგვერდი, 05.04.2013წ.