"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილევბისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილევბისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4650-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 05/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110513016, 13/05/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.05.001.016297
  • Word
4650-Iს
05/05/2011
ვებგვერდი, 110513016, 13/05/2011
010320000.05.001.016297
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილევბისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, 45, 21.11.1997, გვ. 55) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებ და დამატება:

1. 112- მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 112. მოთხოვნის უფლება სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლების შემთხვევაში

სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლებული მოხელე უფლებამოსილია მოითხოვოს განთავისუფლების უკანონოდ ცნობა, განთავისუფლების საფუძვლის შეცვლა და თანამდებობრივი სარგო. იძულებით გაცდენილი პერიოდის შრომითი გასამრჯელო მოსამსახურეს მიეცემა არა უმეტეს 3 თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით..  

2. 127- მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:

6. სასამართლოს მიერ სამსახურიდან განთავისუფლებაზე ან გადაყვანაზე გაცემული ბრძანების, განკარგულების ან გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა არ იწვევს მოხელის სამსახურში დაუყოვნებლივ აღდგენას, თუ, სასამართლო გადაწყვეტილების შესაბამისად, დაწესებულება ვალდებულია ახალი ბრძანება, განკარგულება ან გადაწყვეტილება გამოსცეს სამსახურიდან განთავისუფლებასთან ან გადაყვანასთან დაკავშირებულ გარემოებათა გამოკვლევისა და შეფასების შემდეგ. მოხელის მიერ მოთხოვნილი განაცდური ხელფასი ამ კანონის 112- მუხლით დადგენილი ოდენობით ანაზღაურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულებ მოხელე აღდგენს სამსახურში. სხვა შემთხვევაში განაცდური ხელფასი არ ანაზღაურდება..

მუხლი 2. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება ამ კანონის ამოქმედებამდე წარმოშობილ განაცდურის ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ ყველა სამართალურთიერთობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კანონიერ ძალაში შესული და აღსრულებული სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხელე აღდგენილ იქნა სამსახურში და მას მიეცა განაცდური ხელფასი.

მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი             მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2011 წლის 5 მაისი.

№4650-Iს