საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 14.11.2018, №3725)

 

საქართველოს ორგანული კანონი

საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ

    მუხლი 1

1. ეს კანონი საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის თანახმად ადგენს საქართველოს სახელმწიფო დროშის, როგორც სახელმწიფო სიმბოლოს, აღწერილობას, მისი გამოყენებისა და დაცვის წესს.

2. ამ კანონით დადგენილი საქართველოს სახელმწიფო დროშა არის საქართველოს სახელმწიფო დროშის ერთადერთი ვარიანტი. აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო დროშად სხვა დროშის გამოყენება.

3. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ორიგინალი ინახება საქართველოს პარლამენტის მიერ დადგენილ ადგილას.  

საქართველოს 2013 წლის  6 სექტემბრის ორგანული კანონი №1068 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

    მუხლი 2

1. საქართველოს სახელმწიფო დროშა არის მართკუთხა თეთრი ფერის ქსოვილი, რომლის ცენტრალურ ნაწილში გამოსახულია დროშის ოთხივე გვერდთან დაკავშირებული სწორკუთხა წითელი ფერის დიდი ჯვარი; ჯვრის ვერტიკალურ-ჰორიზონტალური მკლავებით გამოყოფილ ოთხკუთხედებში გამოსახულია ოთხი იმავე ფერის, ბოლნურ-კაცხური ჯვარი.

2. საქართველოს სახელმწიფო დროშის სტანდარტული ზომები და ზუსტი გამოსახულება განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ზომების შეცვლა შესაძლებელია საქართველოს პარლამენტის იმავე დადგენილებით განსაზღვრული შესაბამისი პროპორციების დაცვით.

3. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დამზადების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით.

საქართველოს 2013 წლის  6 სექტემბრის ორგანული კანონი №1068 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

    მუხლი 3

1. საქართველოს სახელმწიფო დროშა მუდმივად აღიმართება:

ა) საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შენობაზე;

ბ) საქართველოს პარლამენტის შენობაზე;

გ) საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულების შენობაზე;

დ) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შენობაზე;

ე) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შენობაზე;

ვ) საქართველოს ეროვნული ბანკის შენობაზე;

ზ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შენობაზე;

თ) საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შენობაზე;

ი) საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობაზე;

კ) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაზე;

ლ) სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების შენობებზე;

მ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების შენობებზე, აგრეთვე იმ შენობებზე, სადაც ტარდება ამ ორგანოთა სესიები – სესიების მთელ პერიოდში;

ნ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების, საწარმოების, ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების შენობებზე;

ო) საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა შენობებზე, აგრეთვე იმ შენობებზე, სადაც ტარდება ამ ორგანოთა სხდომები – სხდომების მთელ პერიოდში;

პ) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შენობებზე ;

ჟ) საზღვაო გემებსა და საზღვაო მიმოსვლის სხვა საშუალებებზე, რომელთა მიწერის ადგილი საქართველოს ტერიტორიაა.

2. საქართველოს სახელმწიფო დროშა გამოიფინება:

ა) სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებიც ემსახურება საზღვარგარეთ არსებულ საქართველოს წარმომადგენლობებს;

ბ) საქართველოში მიმდინარე ოფიციალურ საერთაშორისო ღონისძიებებზე;

გ) საზღვაო და შიგა მიმოსვლის გემებსა და მიმოსვლის სხვა საშუალებებზე, რომლებზედაც, როგორც ოფიციალური პირები, იმყოფებიან საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ან სხვა პირები, რომლებიც, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, წარმოადგენენ საქართველოს სახელმწიფოს, აგრეთვე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელები.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებულ დაწესებულებათა ხელმძღვანელები განსაზღვრავენ თავიანთ დაწესებულებებში საქართველოს სახელმწიფო დროშის გამოყენებისა და დაცვის სხვა შემთხვევებს.

საქართველოს 2008 წლის 1 ნოემბრის ორგანული კანონი №464 - სსმ I, №30, 07.11.2008 წ., მუხ.179

საქართველოს 2012 წლის 12 ივნისის ორგანული კანონი №6441 - ვებგვერდი, 22.06.2012წ.

საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის ორგანული კანონი №6551 - ვებგვერდი, 29.06.2012წ.

საქართველოს 2013 წლის  6 სექტემბრის ორგანული კანონი №1068 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

     მუხლი 4

1. საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშასთან ერთად აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროშის აღმართვის შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო დროშა უნდა იყოს მასზე დიდი ზომის და აღმართული უფრო მაღლა.

2. საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშასთან ერთად სხვა ქვეყნის დროშის აღმართვის შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო დროშა არ უნდა იყოს მასზე მცირე ზომის.

    მუხლი 5

1. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დაცვას უზრუნველყოფენ შესაბამისი სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები.

2. აკრძალულია დაზიანებული, გაუფერულებული ან სხვაგვარად შელახული საქართველოს სახელმწიფო დროშის გამოყენება.

3. საქართველოს სახელმწიფო დროშის გამოყენების დადგენილი წესის დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს 2008 წლის 1 ნოემბრის ორგანული კანონი №464 - სსმ I, №30, 07.11.2008 წ., მუხ.179

    მუხლი 6

ამ კანონის მიღების დღე ცხადდება საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღედ.

    მუხლი 7

1. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 1990 წლის 14 ნოემბრის საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ და 1990 წლის 28 დეკემბრის საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“.

2. ამ კანონით გათვალისწინებულმა შესაბამისმა სახელმწიფო ორგანოებმა ერთი კვირის ვადაში უზრუნველყონ თავის ადგილსამყოფელზე ამ კანონით განსაზღვრული საქართველოს სახელმწიფო დროშის აღმართვა.

3. საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს ამ კანონით გათვალისწინებული საქართველოს პარლამენტის დადგენილების მიღება.

4. ამ კანონის საფუძველზე გამოცემული საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი დადგენილების ამოქმედებამდე.

საქართველოს 2013 წლის  6 სექტემბრის ორგანული კანონი №1068 – ვებგვერდი, 23.09.2013წ.

    მუხლი 8

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი           ნინო ბურჯანაძე

თბილისი,

2004 წლის 14 იანვარი

№3233-რს

 

 

 

 

Объявить утратившим силу. (14.11.2018 N3725, ввести в действие с принятием присяги Президентом Грузии, избранным в результате следующих выборов Президента Грузии.

   

Контрольный  текст  по  состоянию  на  6.09.2013 N1068

 

Органический  закон  Грузии

 

О Государственном флаге Грузии

 

Статья 1

1. Настоящий Закон согласно статье 11 Конституции Грузии  устанавливает описание Государственного  флага Грузии как государственного символа, порядок его использования и охраны.

2. Государственный флаг Грузии, установленный настоящим Законом, является единственным вариантом Государственного флага Грузии. Запрещается использование другого флага в качестве Государственного флага Грузии.

3. Оригинал Государственного флага Грузии хранится в установленном Парламентом Грузии месте. (6.09.2013 №1068)

 

Статья 2

1. Государственный флаг Грузии представляет собой прямоугольное белое полотнище, в центральной части которого изображен большой красный крест с прямыми углами, соединенный с четырьмя сторонами флага; в четырехугольниках, разделенных вертикальной и горизонтальной полосами креста, изображены четыре болнисско-кацхских креста того же цвета.

2. Стандартные размеры и точное изображение Государственного флага Грузии определяются постановлением Парламента Грузии. Размеры Государственного флага Грузии могут изменяться с соблюдением соответствующих пропорций, определенных тем же постановлением Парламента Грузии. (6.09.2013 №1068)

3. Порядок и условия изготовления Государственного флага Грузии определяются постановлением Парламента Грузии. (6.09.2013 №1068)

 

Статья 3

1. Государственный флаг Грузии поднят постоянно:

а) на здании Резиденции Президента Грузии;

б) на здании Парламента Грузии;

в) на зданиях учреждений исполнительной власти Грузии;

г) на здании Конституционного Суда Грузии;

д) на здании Верховного Суда Грузии;

е) на здании Национального банка Грузии;

ж) на здании Службы государственного аудита; (22.06.2012 №6551)

з) на здании Аппарата Народного Защитника Грузии;

и) на здании  Главной прокуратуры Грузии;(1.11.2008 №464)

 к) на здании Центральной избирательной комиссии Грузии;

л) на зданиях других административных органов;

м) на зданиях высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик, а также тех зданиях, где проводятся сессии этих органов, в течение всего периода сессий;

н) на зданиях учреждений исполнительной власти, предприятий, организаций и учреждений Абхазской и Аджарской автономных республик;

о) на зданиях органов местного самоуправления Грузии, а также на тех зданиях, где  проводятся заседания этих органов, – в течение всего периода заседаний; (1.11.2008 №464)

п) на зданиях дипломатических представительств и консульских учреждений Грузии за границей; (12.06.2012 №6441)

р) на морских судах и иных средствах  морского сообщения, местом приписки которых является территория Грузии.

2. Государственный флаг Грузии вывешивается:

а) на транспортных средствах, обслуживающих находящиеся за рубежом  представительства Грузии;

б) во время официальных международных  мероприятий;

в) на морских судах, судах внутреннего сообщения и других средствах сообщения, на которых в качестве официальных лиц находятся Президент Грузии, Премьер-министр Грузии, Председатель Парламента Грузии и другие лица, которые согласно законодательству Грузии представляют Грузинское государство, а также руководители дипломатических представительств и консульских учреждений Грузии за рубежом.(6.09.2013 №1068)

3. Руководители учреждений, предусмотренных настоящей статьей, определяют иные случаи использования и охраны Государственного флага Грузии в своих учреждениях.

 

Статья 4

1. При одновременном подъеме Государственного флага Грузии и флагов Абхазской или Аджарской автономных республик на территории Грузии Государственный флаг Грузии должен быть по размерам больше  и поднят выше них.

2. При одновременном подъеме  Государственного флага Грузии и флагов иностранных государств на территории Грузии Государственный флаг Грузии не должен быть по размерам меньше них.

 

Статья 5

1. Охрану Государственного флага Грузии обеспечивают соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления. (1.11.2008 №464)

2. Запрещается использование выцветшего или поврежденного иным образом Государственного флага Грузии.

3. Нарушение установленного порядка использования Государственного флага Грузии влечет ответственность  согласно законодательству Грузии.

 

Статья 6

День принятия настоящего Закона провозглашается Днем Государственного флага Грузии.

 

Статья 7

1. С вводом в действие настоящего Закона считать утратившими силу Органический закон Грузии "О Государственном флаге Грузии" от 14 ноября 1990 года  и Органический закон Грузии "Об утверждении Положения о Государственном флаге Грузии" от 28 декабря  1990 года.

2. Соответствующим государственным органам, предусмотренным настоящим Законом, в недельный срок  обеспечить в местах их пребывания поднятие Государственного флага Грузии,  определенного настоящим Законом.

3. Парламенту Грузии до 1 января 2014 года обеспечить принятие постановления Парламента Грузии, предусмотренного настоящим Законом. (6.09.2013 №1068)

4.Указ Президента Грузии, изданный на основании настоящего Закона, сохраняет юридическую силу до введения в действие соответствующего постановления Парламента Грузии. (6.09.2013 №1068)

 

Статья 8

Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

 

Исполняющий обязанности

Президента Грузии  Нино  Бурджанадзе

 

Тбилиси

14 января 2004 года

№3233-вс

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.