"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 196
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 03/05/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110506022, 06/05/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 330130000.10.003.016356
  • Word
196
03/05/2011
ვებგვერდი, 110506022, 06/05/2011
330130000.10.003.016356
"მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 196

2011 წლის 3 მაისი

ქ. თბილისი

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 57 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ,,მშენებლობის ნე­ბართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 57 დადგენი­ლე­­ბაში (სსმ III, 2009 წელი, მუხლი 430) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

1. 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტი ჩამოყალიბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) ბაკურიანის, ბახმაროს, ურეკის სარეკრეაციო ტერიტო­რიე­ბისათვის, ასევე ქ. ბორჯომის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისათვის – საქართველოს ეკო­ნო­მიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;.

2. 32-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარ­სის 1 ქვეპუნქტი:

,,ბ1) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიებისათვის – ქ. თბი­ლი­სის მერია;.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                      ნ. გილაური