„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 233
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 18/04/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110418037, 19/04/2011
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016166
  • Word
233
18/04/2011
ვებგვერდი, 110418037, 19/04/2011
190040000.22.033.016166
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №233

2011 წლი18 აპრილი

ქ. თბილისი

ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

 

 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.07, III ნაწილი, №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1.      ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1049

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

1050

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

1051

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1052

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

1053

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

1054

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1055

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1056

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1057

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

1058

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1059

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1060

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1061

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1062

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1063

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1064

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                               

1065

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

1066

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

1067

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1068

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებული" ან ,,აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1069

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1070

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1071

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1072

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1073

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1074

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1075

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1076

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით

1077

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1078

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1079

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

1080

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართზე

1081

 

 

             

2. ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

დღგ იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2001

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2002

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2003

დღგ იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2004

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2005

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2006

დღგ იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2007

დღგ იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2008

დღგ იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2009

დღგ იმპორტირებულ ვისკზე

2010

დღგ იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2011

დღგ იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2012

დღგ იმპორტირებულ არაყზე

2013

დღგ იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2014

დღგ იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2015

დღგ იმპორტირებულ ლუდზე

2016

დღგ იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                                                     

2017

დღგ იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

2018

დღგ იმპორტირებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

2019

დღგ იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2020

დღგ იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებული" ან ,,აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2021

დღგ იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2022

დღგ იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2023

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე

2024

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2025

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2026

დღგ იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2027

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2028

დღგ იმპორტირებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს

 

2029

დღგ იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2030

დღგ იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2031

დღგ იმპორტირებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

2032

დღგ იმპორტირებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2033

დღგ საფოსტო გზავნილით გადაადგილებულ საქონელზე

2034

 

3. სახაზინო კოდები 1089 და 2039 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან

1089

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

2039

 

4. სახაზინო კოდი – 1121-ის (აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1122 სახაზინო კოდი:

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე  მობილურ კომუნიკაციებზე მომსახურების გაწევიდან

1122

             

5.  ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

საბაჟო გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2085

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2086

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2087

საბაჟო გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2088

საბაჟო გადასახადი ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2089

საბაჟო გადასახადი ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2090

საბაჟო გადასახადი სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2091

საბაჟო გადასახადი ეთილის სპირტზე

2092

საბაჟო გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2093

საბაჟო გადასახადი ვისკზე

2094

საბაჟო გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

2095

საბაჟო გადასახადი ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2096

საბაჟო გადასახადი არაყზე

2097

საბაჟო გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2098

საბაჟო გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე

2099

საბაჟო გადასახადი ლუდზე

2100

საბაჟო გადასახადი სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                                                     

2101

საბაჟო გადასახადი სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

2102

საბაჟო გადასახადი ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

2103

საბაჟო გადასახადი ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2104

საბაჟო გადასახადი სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებულიან ,,აღდგენილითამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2105

საბაჟო გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე

2106

საბაჟო გადასახადი ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2107

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე

2108

საბაჟო გადასახადი ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2109

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2110

საბაჟო გადასახადი ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2111

საბაჟო გადასახადი ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2112

საბაჟო გადასახადი ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს: ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

2113

საბაჟო გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2114

საბაჟო გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2115

საბაჟო გადასახადი საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

2116

საბაჟო გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2117

საბაჟო გადასახადი საფოსტო გზავნილით გადაადგილებულ საქონელზე

2118

 

6. სახაზინო კოდი 2123 ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:

იმპორტის გადასახადი

2123

 

7.  ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

ჯარიმები საბაჟო სამართალდარღვევების გამო

ჯარიმა დეკლარირების დადგენილ ვადაში განუხორციელებლობისთვის

2125

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს თანხმობის გარეშე საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალებების მოხსნის, მოცილების ან/და განადგურებისთვის

2126

 

ჯარიმა საბაჟო გადასახდელების ოდენობის შემცირებისთვის

2127

ჯარიმა არასატარიფო ღონისძიებების დაცვისთვის თავის არიდებისთვის

2128

ჯარიმა  საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის უკანონო გადატანის ან გადმოტანისთვის

2129

ჯარიმა საბაჟო ორგანოსთან შეუთანხმებლად საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის გახსნის, ხელმეორედ შეფუთვის, გადატვირთვის ან გადმოტვირთვისთვის

2130

ჯარიმა თავისუფალი ზონისათვის დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისთვის

2131

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის

2132

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებული საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევისთვის

2133

ჯარიმა საბაჟო დამუშავების ოპერაციებზე საბაჟო კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დარღვევისთვის

2134

ჯარიმა საქონლის დაკარგვის, განადგურების ან უკანონო განკარგვისთვის

2135

ჯარიმა დოკუმენტების შენახვის ვადის დარღვევისთვის

2136

ჯარიმა საბაჟო დეკლარაციაში საბაჟო ღირებულების თაობაზე არასწორი მონაცემების შეტანისთვის

2137

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გაფრენის შესახებ საბაჟო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობისთვის

2138

ჯარიმა საბაჟო საწყობის, თავისუფალი საწყობის ან უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სანებართვო პირობების შეუსრულებლობისთვის

2139

 

8. სახაზინო კოდი 2145 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ ჯარიმები

2145

 

9.  სახაზინო კოდი 3086 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის, სამხედრო - საბრძოლო იარაღის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, ტრანზიტის, შიდა გადამუშავების, გარე გადამუშავების და დროებითი შემოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე

 

3086

 

10. ამოღებულ იქნს სახაზინო კოდი:

 

მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის ნებართვაზე

3092

 

11. სახაზინო კოდი 3093 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მოსაკრებელი საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და  სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

3093

             

12. სახაზინო კოდი 3096 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მოსაკრებელი თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის, საწყობის (ღიასი ან/და დახურულის), თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვაზე

 

3096

 

13. ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, საქართველოში რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის (განურჩევლად მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა) ფილიალის რეგისტრაციაზე და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, მისი ფილიალის, უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

 

3125

 

სატრანსპორტო საშუალებების ძარის, კაბინის ან ჩარჩოს, ძრავისა და მისაბმელის გადაფორმების  სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3126


14. ამოღებულ იქნს  სახაზინო  კოდი:

 

საწარმოს, საწარმოს ფილიალის, მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის,  საქმიანობის შეწყვეტის, ლიკვიდაციისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

 

          3131

 

15. ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისათვის, მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

3151

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და  ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების განხილვისათვის

3152

 

16. ამოღებულ იქნს შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

სატენდერო მოსაკრებელი

3174

სააღსრულებო მოსაკრებელი

3175

             

17. სახაზინო კოდი  3247 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრო- და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების  დარგში

3247

 

18. სახაზინო კოდი –  3265-ის (შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3266 სახაზინო კოდი:

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სათამაშო ბიზნესის სფეროში სანებართვო პირობების დარღვევის გამო

3266

 

19. სახაზინო კოდი – 3283-ის (შემოსავალი სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან)  დაემატოს შემდეგი შინაარსის  3284, 3285, 3286, 3287 და 3288 სახაზინო კოდები:

შემოსავალი რეალიზებული ლატარიის ბილეთების ჯამური ღირებულების წილიდან

3284

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

3285

სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

3286

 შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

3287

ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი

3288

 

20. სახაზინო კოდი   2000 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დეპოზიტები საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების კუთხით

2000

 

                                

მუხლი 2 . ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი                                                        . პეტრიაშვილი

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.