„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3044
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 26/08/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 18/09/2003
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.000.05.001.001.389
  • Word
3044
26/08/2003
სსმ, 29, 18/09/2003
210.020.000.05.001.001.389
„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №8-9, 21.02.1998, გვ.8) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მოსაკრებლის სახეებია:

ა) საბაჟო მოსაკრებლები;

ბ) სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლები;

გ) სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები;

დ) სარეგისტრაციო მოსაკრებლები;

ე) სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებლები;

ვ) სახელმწიფო ბაჟი;

ზ) საკონსულო მოსაკრებლები;

თ) მიგრანტთა ინსპექტირების მოსაკრებლები;

ი) თანამდებობის პირთა დეკლარაციებისა და თანდართული მასალების ასლების გადაღების მოსაკრებელი;

კ) სატენდერო მოსაკრებელი;

ლ) ავიამგზავრთა მომსახურების მოსაკრებლები;

მ) სააღსრულებო მოსაკრებელი;

ნ) ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობაზე მომსახურების მიზნობრივი მოსაკრებელი;

ო) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი;

პ) საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებელი.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2003 წლის 1 ოქტომბრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 26 აგვისტო.

№3044–რს