„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 177
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/04/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110415021, 15/04/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016337
  • Word
177
12/04/2011
ვებგვერდი, 110415021, 15/04/2011
040030000.10.003.016337
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 177

2011 წლის 12 აპრილი

. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისშემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისადსაჯარო სა­მარ­­ლის იურიდიული პირისშემოსავლების სამსახურის მიერ მომ­სა­ხურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვე­თე­ბის დამ­ტკი­ცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ, 2010 წელი, №33, III ნაწილი, მუხლი 538) შე­ტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. დადგენილების 16 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

2. დადგენილებით დამტკიცებულსსიპშემოსავლების სამ­სა­­ხუ­რის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურებსა და მა­ გა­ნაკვეთებში“:

) 77- გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,77

ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზო­ნაში ავტოსატრანსპორტო სა­შუ­ა­­ლე­ბის განთავსებასთან დაკავ­ში­რებული მომსახურება

 

 

ერთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე – 80 ლარი;

 

 

) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 81- გრაფა:

 

 

,,81

საქართველოს საგადასახადო კო­დექსის მიზნებისათვის, სა­წარ­მოო და­ნაკარგების მაქსი­მალური ზღვ­­რუ­­ლი ოდენო­ბე­ბის, საქონლის გა­მო­სავლია­ნობისა და საწარმოო პრო­­­ცეს­თან დაკავშირებული სხვა ტექ­­ნიკური ნორმების დადგენა

 

ერთი თვე

 

5 000 ლარი..

 

მუხლი 2

1. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვე­პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 6 აპრილიდან წარ­მოშობილ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრი  ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.