სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 173
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/04/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110415017, 15/04/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.10.003.016333
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
173
12/04/2011
ვებგვერდი, 110415017, 15/04/2011
340120000.10.003.016333
სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (15/04/2011 - 20/07/2012)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 173

2011 წლის 12 აპრილი

ქ. თბილისი

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ძ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების თანდართული ნუსხა.

2. ჩათვლის უფლების გარეშე დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან გათავისუფლდეს ამ დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტით დამტკიცებული ნუსხით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი   ნ. გილაური

 

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების,
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხა

პესტიციდები და აგროქიმუკატები:

ნომენკლატურის

სასაქონლო კოდი

საქონლის დასახელება

შენიშვნა

3808 92 100 00

პრეპარატები სპილენძის ნაერთების ფუძეზე

 

 

 

 

3808 99 100 00

როდენტიციდები

 

3808 99 900 00

პესტიციდები დანარჩენი

 

 

 

 

3102 80 000 00

შარდოვანას და ამონიუმის ნიტრატის ნარევები წყალხსნარში ან ამონიუმის ხსნარში

 

3102 10 100 00

სასუქი შარდოვანა, მათ შორის, წყალხსნარში, აზოტის შემცველობით

45 მას.%-ზე მეტი, მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით

 

3102 60 000 00

კალციუმის ნიტრატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი მარილები და ნარევები

 

 

 

 

 

თესლი და სარგავი მასალა:

 

ნომენკლატურის სასაქონლო კოდი

საქონლის დასახელება

 

შენიშვნა

0602 10

დაუფესვიანებელი კალმები და გადანაწვენები

 

 

 

 

0602 20

 

 

ხეები, ჯაგნარები და ბუჩქნარები, დამყნობილი ან დაუმყნობელი, საჭმელი ნაყოფის ან კაკლის მომცემი

 

 

 

 

0602 90 300 00

ბოსტნეული კულტურების, მარწყვისა და ხენდროს მცენარეები

 

0602 90 510 00

ღია გრუნტის მრავალწლიანი მცენარეები, ხეების, ჯაგნარების და ბუჩქნარების გარდა

 

0602 90 590 00

ღია გრუნტის მცენარეები, ხეების, ჯაგნარების და ბუჩქნარების გარდა დანარჩენი

 

0602 90 700 00

დაფესვიანებული კალმები და ნორჩი მცენარეები, კაქტუსის გარდა

 

 

 

 

0713 33 100 00

- ლობიო დასათესად

 

 

 

 

0701 10 000 00

- კარტოფილი სათესლე

 

0712 90 110 00

შაქრიანი სიმინდი ჰიბრიდული დასათესად

 

 

 

 

1001 90 100 00

1001 90 910 00

სპელტა დასათესად

ხორბალი რბილი და მესლინი, სათესლე

 

 

 

 

1003 00 100 00

ქერი (სათესლე)

 

 

 

 

1005 10

სიმინდი (სათესლე)

 

 

 

 

1007 00 100 00

სორგო მარცვლოვანი (დასათესი ჰიბრიდები)

 

 

 

 

1201 00 100 00

სოიოს ცერცვი (დასათესად)

 

 

 

 

1205 10 100 00

რაფსის ან კოზლას თესლი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი (სათესად)

 

 

 

 

1206 00 100 00

თესლი მზესუმზირისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი (სათესად)

 

 

 

 

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად.

 

 

შენიშვნა: თუ ნუსხაში მითითებულია ექვსნიშნა სასაქონლო სუბპოზიცია ან ოთხნიშნა სასაქონლო პოზიცია, მაშინ იგულისხმება, რომ გათავისუფლება ვრცელდება მოცემული სუბპოზიციის ან პოზიციის ყველა საქონელზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.