"ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 172
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/04/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110415016, 15/04/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.016332
  • Word
172
12/04/2011
ვებგვერდი, 110415016, 15/04/2011
340030000.10.003.016332
"ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 172

2011 წლის 12 აპრილი

ქ. თბილისი

,,ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

 მუხლი 1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ,,ცხოველთა, მეც­ხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გა­მოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში (სსმ, 14.­01.2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

 1. ამ დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის პირ­ვე­ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ვეტერინარული სერტიფიკატი (შემდგომში – სერტიფიკატი) არის 12 სახის:

ა) საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველებზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე (ფუტკრის ხელოვნურად შექმნილი ახალი ოჯახი) (დანართი 1);

ბ) საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხო­ველების ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე (დანართი 2);

გ) საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პრო­დუქ­ტებზე (დანართი 3);

დ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე (დანართი 4);

ე) საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარ­­მოებლის სპერმაზე, ემბრიონზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვი­რითზე და ა.შ.) (დანართი №5);

ვ) საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის გან­­კუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე (დანართი №6);

ზ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუ­ძუმწოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედ­ლეულზე (დანართი №7);

თ) საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პრო­დუქ­ტებსა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე (დანართი №8);

ი) საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრე­ობის პროდუქციაზე (დანართი №9);

კ) საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე (დანართი №10);

ლ) საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირე­ბულ საკლავ დაკოდილ ცხვარზე (დანართი №11);

მ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი და­მუშავებული ცხვ­რის მატყლისათვის (დანართი №12).“ .

2. დადგენილებას დაემატოს დანართი №12 და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ მინისტრი                                                                      ნ. გილაური

 

 

,,დანართი №12

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKASI

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

№000000

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი დამუშავებული

ცხვრის მატყლისათვის

Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek işlem görmüş koyun yünleri (1) için

for sheep’s treated wool (1) intended for dispatch to the Republic of Turkey

 

შენიშვნა იმპორტიორისათვის: წინამდებარე სერტიფიკატი განკუთვნილია მხოლოდ ვეტერინარული მიზნებისათვის და თურქეთის რესპუბლიკაში სასაზღვრო შემოწმების პუნქტში მისვლისას თან უნდა ახლდეს საქონელს.

İthalatçı için not: Bu sertifika sadece veteriner amaçlıdır ve mallar Türk sınır kontrol noktasına ulaşıncaya kadar malların yanında bulunmalıdır.

Note to the importer: This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consigment until it reaches the Turkish border inspection post.

დანიშნულების ქვეყანა: თურქეთის რესპუბლიკა/Gideceği ülke : Türkiy/Country of destination: Turkey

ჯანმრთელობის სერტიფიკატის საცნობარო ნომერი/Sağlık sertifikasının referans numarası/Reference number of the health certificate _______________________________________

წარმოშობის ქვეყანა: საქართველო/Orijin ülke: Gürcistan/Country of Origin: Georgia

ექსპორტიორი ქვეყანა: საქართველო/İhracatçı ülke: Gürcistan/Exporting country: Georgia

პასუხისმგებელი სამინისტრო/Sorumlu bakanlık/Responsible ministry: ____________________________________________________________________________________

სერტიფიკატის გამცემი დაწესებულება/Onaylayan Bölüm/Certifying authority:___________ ____________________________________________________________________________________

I. ცხვრის მატყლის იდენტიფიკაცია/Koyun yünlerinin tanımı/İdentification of sheep’s wool

შეფუთვის სახეობა/Amblaj özelliği/Variety of packaging:___________________________________

შეფუთვის რაოდენობა/Ambalaj sayısı/Number of packages: _______________________________

სუფთა წონა/Net Ağırlık/Net weight:___________________________________________________

კონტეინერ(ებ)ის, სატვირთო ავტომანქანის, ვაგონის ან ტუკების ლუქის ნომრები/Konteynır (lar) ın, kamyonun, tren vagonlarının veya balya(ları)ın mühür(ler)inin numarası veya numaraları/Number(s) of the seal(s) of the contaıner(s), truck, trainwagons or bales(s):____________ _____________________________________________________________________________________

II. მატყლის წარმოშობა/Yünlerin orijini/Origin of wool

რეგისტრირებული და ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოს მისამართი და ვეტერინარული რეგისტრაციის ნომერი/Kayıtlı olan ve denetilen tesinin adresi ve veteriner kayıt numarası/Adress and veterinary registration number of the registered supervised establishment: ________________________________________________________________________

III. დანიშნულების ადგილი/Yünlerin gideceği yer/Destination:_____________________

ცხვრის მატყლი იგზავნება/Koyun yünleri/The sheep’s wool will be sent from ______________________________________________________ დან/‘den/to

___________________________________

(დატვირთვის ადგილი/Yükleme yeri/place of loading)

________________________________________________________ თურქეთის რესპუბლიკაში/Türkiye’ye/Turkey, ქვემოთ მოცემული სატრანსპორტო საშუალებით/aşağıdaki nakliye vasitası ile gönderileceklerdir./by the following means of transport______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

ლუქის ნომერი/Mühür numarasi/Number of the seal

 (1):___________________________________

გამგზავნის სახელი და მისამართი/Gönderenin adı ve adresi/Name and address of

consignor:__

_____________________________________________________________________________________

მიმღების სახელი და მისამართი/Alıcının adı ve adresi/Name and address of

consignee:_______

___________________________________________________________________________________________________

IV. ოფიციალური განაცხადი/Resmi beyan/Official form:

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი ვეტერინარი ვადასტურებ, რომ ზემოთ აღნიშნულ ცხვრის მატყლს არ გააჩნია ადამიანზე ან ცხოველზე გადამდები საშიში დაავადებები და იგი არ არის მიღებული ინფექციური დაავადებების ლიკვიდაციის მიზნით დაკლული ცხოველებისაგან/Ben, aşağıda imzası bulunan resmi veteriner, yukarıda tanımlanan koyun yünlerinin İnsan veya hayvanlara bulaşabilen önemli hastalıklardan ari olarak bulunan ve epizootik hastalıkların eradikasyonu maksadıyla öldürülmemiş hayvanlardan elde edildiğini,/I, the undersigned official veterinarian certify that the sheep’s wool described above has been obtaiden from animals whitch have been found to be free of dangerous human or animals transmissible diseases and were not slaughtered in order to eradicate epizootic diseases:

 1. ან/Ya / has been either (1)

 ა) დაექვემდებარა საწარმოო გარეცხვას მატყლის თანმიმდევრული ჩაძირვით აბაზანაში წყლის, საპნისა და ნატრიუმის ან კალიუმის სოდის შემცველობით/Su, sabun ve sodyum hidroksit (soda) veya potasyum hidroksit (potas) içeren bir seri banyoda yün immerziyonundan oluşan endüstryel yıkamaya tabi tutulduğunu/subjected to the industrial washing, which consists of the immersion of the wool in a series of baths of water, soap and sodium hydroxyde (sada) or potassium hydroxyde (potash) (1);

 ბ) მიღებულია ქიმიური დეპილაციის საშუალებით ჩამქრალი კირის ან/და ნატრიუმის სულფიდის გამოყენებით/Kireç veya sodyum sülfit ile kimyasal depilasyon vasıtası elde edildiklerini/ obtained by chemical depilation by means of slaked lime or sodium sulphide (1);

 an/Veya/or

 გ) დაექვემდებარა ჰერმეტულ ოთახში არანაკლებ 24-საათიან ფუმიგაციას ფორმალდეჰიდით /hava almayacak şekilde kapatılmış bir odada en az 24 saat süresince formaldehitle fumigasyona tabi tutulduğunu/subjected to the fumigation in formaldehyde in a hermetically sealed chamber for at least 24 hours (1);

ან/Veya/or

 დ) დაექვემდებარა საწარმოო წესით ცხიმის გაცლას ცხიმგამცლელი საშუალებების შემცველ წყალხსნარში ჩაშვებით 60-700C-ზე/Suda çözünür bir deterjanla 60-700C’de immerziyonundan oluşan endüstriyel yıkamaya tabi tutulduğunu/subjected to the industrial scouring which consists of the immersion of woll in a water-soluble detergent held at 60-700C (1);

 ე) ინახებოდა 180C-ზე 4 კვირა, 40C-ზე 4 თვე ან/და 370C-ზე 8 დღის განმავლობაში/180C’de 4 hafta, veya 40C’de 4 ay, 370C’de 8 gün depolandığını/stored at 180C for 4 week (1), or 40C for 4 months (1), or 370C for 8 days (1).

 2. ვადასტურებ, რომ დამუშავების შემდეგ გავლილი აქვს ყველა პროცედურა პათოგენური აგენტებით ხელმეორედ დაბინძურების (რეკონტამინაციის) თავიდან ასაცილებლად/Uygulanan işlemden sonra patojenik etkenlerle yeniden bulaşmaya karşı tüm önlemlerin alındığını onaylarım./Has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment.                               

შედგენილია de/da

Signed at___________________________________,on _____________________________ Tarihinde düzenlenmiştir. (ადგილი/yer/place)                                      (თარიღი/tarih/date)

 

ბეჭედი/Mühür/Stamp (2)

_________________________________________________  

(ხელმოწერილია უფლებამოსილი ვეტერინარის მიერ/

Resmi veterinerin imzası/signature of the official veterinarian) (2)

____________________________________________________________

(ვეტერინარის სახელი და თანამდებობა/

Resmi veterinerin adı ve görevi/name and title of the official veterinarian)

 

 1. შესაბამისად წაშალეთ/Uygun olarak siliniz/Delete as appropriate.

 2. ხელმოწერის და ბეჭდის ფერი განსხვავებული უნდა იყოს ტექსტის ფერისაგან/İmza ve mühürün rengi baskı renginden farklı olmalıdır/The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.“ .

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.