სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ

  • Word
სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2937
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/08/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 26, 05/09/2003
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.100.05.001.001.364
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
2937
12/08/2003
სსმ, 26, 05/09/2003
210.020.100.05.001.001.364
სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღებით! თქვენ ეცნობით არა საბოლოო რედაქციას. საბოლოო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (27/03/2012 - 24/04/2012)

საქართველოს კანონი

სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ

    მუხლი 1. ზოგადი დებულება

ეს კანონი, საქართველოს კონსტიტუციის 94- მუხლის, „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებდალიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონების შესაბამისად, განსაზღვრავს სახელმწიფოს მიერ კანონით დადგენილი სალიცენზიო/სანებართვო საქმიანობის განხორციელების ან/და სარგებლობის უფლების მინიჭებისთვის, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაწეული გარკვეული მომსახურებისათვის დაწესებული მოსაკრებლების სახეებსა და განაკვეთებს, მათი გადახდევინების წესსა და ვადებს.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

    მუხლი 2. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის ცნება

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი არის ერთჯერადი (გარდა ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) სავალდებულო გადასახდელი საქართველოს ცენტრალურ ბიუჯეტში ან შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში (თუ ლიცენზიას/ნებართვას გასცემს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება), რომელსაც ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი გადაიხდის კანონით დადგენილი ოდენობით, სახელმწიფოს მიერ მისთვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭებისათვის.

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4934 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

    მუხლი 3. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლით დაბეგვრის ობიექტი

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლით იბეგრებალიცენზიებისა და ნებართვების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული საქმიანობა.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

    მუხლი 4. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის დაწესება და გადახდევინება

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი წესდება და მისი ოდენობა განისაზღვრება მხოლოდ ამ კანონით.

2. ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ ამ კანონით დაწესებული სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი.

3. დაუშვებელია ამ კანონით გაუთვალისწინებელი სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების ვინმესთვის დაკისრება.

    მუხლი 5. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადამხდელები

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადამხდელები არიან „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ საქმიანობებზე ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებლები, გარდა „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტროსი ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისა.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3552-სსმI, №46, 04.08.2010წ., მუხ.284

    მუხლი 6. სალიცენზიო მოსაკრებლების განაკვეთები

1. სადაზღვევო საქმიანობის ლიცენზიებისათვის:

) სიცოცხლის დაზღვევა – 500 ლარი;

) დაზღვევა (არა სიცოცხლის) – 500 ლარი;

) გადაზღვევა – 500 ლარი.

2. საბანკო და არასაბანკო სადეპოზიტო საქმიანობა:

) საბანკო საქმიანობა – 500 ლარი;

) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისსაკრედიტო კავშირების საქმიანობა – 10 ლარი.

3. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილეების, აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტორის საქმიანობა:

ა) საფონდო ბირჟის საქმიანობა – 2000 ლარი;

ბ) ცენტრალური დეპოზიტორის (დეპოზიტორის) საქმიანობა – 1000 ლარი;

გ) ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის საქმიანობა – 500 ლარი;

) საბროკერო საქმიანობა – 700 ლარი;

ე) (ამოღებულია);

ვ) (ამოღებულია);

ზ) (ამოღებულია);

თ) აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობა – 300 ლარი;

ი) სპეციალიზებული დეპოზიტორის საქმიანობა – 500 ლარი.

4. სამედიცინო საქმიანობის სალიცენზიო მოსაკრებლების განაკვეთები:

ა) (ამოღებულია);

ბ) (ამოღებულია);

ბ.ა) (ამოღებულია);

ბ.ბ) (ამოღებულია);

გ) (ამოღებულია);

გ.ა) (ამოღებულია);

გ.ბ) (ამოღებულია);

დ) (ამოღებულია);

ე) (ამოღებულია);

ე.ა) (ამოღებულია);

ე.ბ) (ამოღებულია);

ე.გ) (ამოღებულია);

ვ) (ამოღებულია);

ვ.ა) (ამოღებულია);

ვ.ბ) (ამოღებულია);

ზ) (ამოღებულია);

თ) (ამოღებულია);

თ.ა) (ამოღებულია);

თ.ბ) (ამოღებულია);

თ.გ) (ამოღებულია);

თ.დ) (ამოღებულია);

ი) (ამოღებულია);

ი.ა) (ამოღებულია);

ი.ბ) (ამოღებულია);

კ) (ამოღებულია);

კ.ა) (ამოღებულია);

კ.ბ) (ამოღებულია);

ლ) (ამოღებულია);

ლ.ა) (ამოღებულია);

ლ.ბ) (ამოღებულია);

მ) (ამოღებულია);

მ.ა) (ამოღებულია);

მ.ბ) (ამოღებულია);

ნ) (ამოღებულია);

ო) (ამოღებულია);

ო.ა) (ამოღებულია);

ო.ბ) (ამოღებულია);

პ) (ამოღებულია);

ჟ) (ამოღებულია);

ჟ.ა) (ამოღებულია);

ჟ.ბ) (ამოღებულია);

რ) (ამოღებულია);

რ.ა) (ამოღებულია);

რ.ბ) (ამოღებულია);

ს) (ამოღებულია);

ს.ა) (ამოღებულია);

ს.ბ) (ამოღებულია);

ტ) (ამოღებულია);

უ) (ამოღებულია);

უ.ა) (ამოღებულია);

უ.ბ) (ამოღებულია);

უ.გ) (ამოღებულია);

უ.დ) (ამოღებულია);

ფ) (ამოღებულია);

ფ.ა) (ამოღებულია);

ფ.ბ) (ამოღებულია);

ფ.გ) (ამოღებულია);

ფ.დ) (ამოღებულია);

ქ) (ამოღებულია);

ღ) (ამოღებულია);

ღ.ა) (ამოღებულია);

ღ.ბ) (ამოღებულია);

ყ) (ამოღებულია);

ყ.ა) (ამოღებულია);

ყ.ბ) (ამოღებულია);

შ) (ამოღებულია);

ჩ) (ამოღებულია);

ჩ.ა) (ამოღებულია);

ჩ.ბ) (ამოღებულია);

ც) (ამოღებულია);

ც.ა) (ამოღებულია);

ც.ბ) (ამოღებულია);

ც.გ) (ამოღებულია);

ც.დ) (ამოღებულია);

ძ) (ამოღებულია);

წ) (ამოღებულია);

ჭ) (ამოღებულია);

ჭ.ა) (ამოღებულია);

ჭ.ბ) (ამოღებულია);

ხ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია – 112 ლარი;

1) სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის ლიცენზია – 300 ლარი;

2) სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ლიცენზია – 300 ლარი;

3) პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

4) განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

5) საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჯ) (ამოღებულია);

ჰ) (ამოღებულია);

ჰ.ა) (ამოღებულია);

ჰ.ბ) (ამოღებულია);

1 ) (ამოღებულია);

1 .ა) (ამოღებულია);

1 .ბ) (ამოღებულია);

2 ) (ამოღებულია);

2 .ა) (ამოღებულია);

2 .ბ) (ამოღებულია);

3 ) (ამოღებულია);

3 .ა) (ამოღებულია);

3 .ბ) (ამოღებულია);

3 .გ) (ამოღებულია);

3 .დ) (ამოღებულია);

4 ) (ამოღებულია);

4 .ა) (ამოღებულია);

4 .ბ) (ამოღებულია);

5 ) (ამოღებულია);

5 .ა) (ამოღებულია);

5 .ბ) (ამოღებულია);

6 ) (ამოღებულია);

6 .ა) (ამოღებულია);

6 .ბ) (ამოღებულია);

7 ) (ამოღებულია);

7 .ა) (ამოღებულია);

7 .ბ) (ამოღებულია);

8 ) (ამოღებულია);

8 .ა) (ამოღებულია);

8 .ბ) (ამოღებულია);

9 ) (ამოღებულია);

9 .ა) (ამოღებულია);

9 .ბ) (ამოღებულია);

10 ) (ამოღებულია);

10 .ა) (ამოღებულია);

10 .ბ) (ამოღებულია);

5. საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა:

ა) საპროექტო საქმიანობა:

ა.ა) საინჟინრო-საძიებო სამუშაოები – 100 ლარი;

ა.ბ) ქალაქთგეგმარება – 100 ლარი;

ა.გ) საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა –ნაგებობების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.დ) სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.ე) სატრანსპორტო ობიექტის დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.ვ) ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და სამელიორაციო ობიექტების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.ზ) წყალსამეურნეო, საინჟინრო სისტემებისა და ქსელების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.თ) მშენებლობის პროექტების ექსპერტიზა – 100 ლარი;

ა.ი) (ამოღებულია);

ბ) სამშენებლო საქმიანობა:

ბ.ა) სამშენებლო კონსტრუქციების წარმოება – 200 ლარი;

ბ.ბ) საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.გ) სამრეწველო და საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.დ) ენერგეტიკის ობიექტების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ე) საინჟინრო სისტემებისა და კომუნიკაციების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ვ) სატრანსპორტო ობიექტების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ზ) ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.თ) საკაბელო ხაზის, რადიო-სატელეფონო და სატელევიზიო-სარელეო ხაზის, რადიოსადგურის მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ი)   სპეციალური ნაგებობის მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.კ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ლ) ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.მ) ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და კომუნიკაციის მონტაჟი და გასაშვებ-გამმართავი სამუშაოები­ – 200 ლარი.

6. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი.

7. აუდიტორული საქმიანობა:

ა) აუდიტორული ფირმის საქმიანობა – 156 ლარი;

ბ) აუდიტორის საქმიანობა – 84 ლარი.

8. მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების წარმოება და შეკეთება:

ა) მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების წარმოება – 50 ლარი;

ბ) მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების შეკეთება – 50 ლარი.

9. იარაღისა და საბრძოლო მასალის დამზადება, შეკეთება და მათით ვაჭრობა:

ა) იარაღისა და საბრძოლო მასალების დამზადება – 100 ლარი;

ბ) იარაღისა და საბრძოლო მასალების შეკეთება – 100 ლარი;

გ) იარაღითა და საბრძოლო მასალებით ვაჭრობა – 100 ლარი.

91. სამხედრო-საბრძოლო იარაღის დამზადება, წარმოება, შეკეთება (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) და მისით ვაჭრობა:

) სამხედრო-საბრძოლო იარაღის დამზადება, წარმოება – 2000 ლარი;

) სამხედრო-საბრძოლო იარაღის შეკეთება (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) – 2000 ლარი;

) სამხედრო-საბრძოლო იარაღით ვაჭრობა – 2000 ლარი.

10. საზღვაო სამგზავრო გადაყვანა – 2000 ლარი.

11. (ამოღებულია).

12. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი.

13. (ამოღებულია – 25.11.2011, №5350).

14. მაუწყებლობისა და ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობა და ამოწურვადი რესურსით სარგებლობა:

) კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია – 2000 ლარი;

) სათემო მაუწყებლობის ლიცენზია – 2000 ლარი;

) (ამოღებულია – 20.12.2011, №5548);

) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია – 1000 ლარი.

15. ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოება – 280 ლარი.

16. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია, ნავთობის გადამუშავება, ბუნებრივი გაზის დამუშავება, ნავთობის ტრანსპორტირება, ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება („ნავთობისა და გაზის შესახებსაქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში):

) ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია:

.) ნავთობისა და გაზის ძებნაძიების სპეციალური ლიცენზია – 2 000 ლარი;

.) ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზია – 20 000 ლარი;

) ნავთობის გადამუშავება – 15 000 ლარი;

) ბუნებრივი გაზის დამუშავება – 5 000 ლარი;

) ნავთობის ტრანსპორტირება – 2 000 ლარი;

) ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება – 2 000 ლარი.

17. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია (გარდა ნავთობითა და გაზით სარგებლობისა):

) ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

) ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზია – 200 ლარი;

) ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა დაგადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებკონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია – 100 ლარი;

) სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია – 200 ლარი;

) თევზჭერის ლიცენზია – 200 ლარი;

) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია – 200 ლარი;

) მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზია – 200 ლარი.

18. (ამოღებულია).

19. (ამოღებულია).

20. (ამოღებულია).

21. (ამოღებულია).

22. მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ბეჭდვა და შენახვა:

ა) პირველი კატეგორიის პოლიგრაფიული საწარმოს საქმიანობა – 18000 ლარი;

ბ) მეორე კატეგორიის პოლიგრაფიული საწარმოს საქმიანობა – 15000 ლარი;

გ) მესამე კატეგორიის პოლიგრაფიული საწარმოს საქმიანობა – 12000 ლარი.

23.(ამოღებულია);

24. (ამოღებულია);

25. (ამოღებულია);

251. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი.

26. სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატი – 10 ლარი.

27. კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია – 50000 ლარი.

საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №661-სსმI, №38, 24.12.2004წ., მუხ.183

საქართველოს 2005 წლის 10 მარტის კანონი №1070-სსმI, №11, 29.03.2005წ., მუხ.69

საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1846-სსმI, №41, 19.07.2005წ., მუხ.289

საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3175-სსმI, №17, 30.05.2006წ., მუხ.119

საქართველოს 2006 9 ივნისის კანონი, №3244-სსმI, №22, 16.06.2006წ., მუხ.181

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3381-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.209

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3392-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.213

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3496-სსმI, №35, 03.08.2006წ., მუხ.252

საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3834-სსმI, №48, 22.12.2006წ., მუხ.315

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4234-სსმI, №50,30.12.2006წ., მუხ.385

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4206-სსმI, №2, 04.01.2007წ., მუხ.25

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4315-სსმI, №4, 12.01.2007წ., მუხ.58

საქართველოს 2007 წლის 27 მარტის კანონი №4521-სსმI, №9, 31.03.2007წ., მუხ.86

საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4714-სსმI, №18, 22.05.2007წ., მუხ.144

საქართველოს 2008 წლის 21 ნოემბრის კანონი №538-სსმI, №34, 04.12.2008წ., მუხ.217

საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №825-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.303

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3552-სსმI, №46, 04.08.2010წ., მუხ.284

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3534-სსმI, №47, 05.08.2010წ., მუხ.308

საქართველოს 2011 წლის 25 ნოემბრის კანონი №53 50 - ვებგვერდი, 06.12.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5548 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5652 – ვებგვერდი, 12.01.2012წ.

    მუხლი 7. სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთები

1. საერთაშორისო საავტომობილო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვა – საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვაზე (საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი კვოტების ზევით) ერთჯერადი ნებართვა – 500 ლარი.

2. სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვა – 40 ლარი.

3. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვა – 50 ლარი.

31. არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვა – 50 ლარი.

4. განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის ნებართვა:

ა) 500 ათას ლარამდე ღირებულების ობიექტი – 1000 ლარს + ობიექტის ღირებულების 0.5%;

ბ) 500 ათასიდან 1 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი – 8000 ლარი;

გ) 1 მილიონიდან 3 მილიონამდე ღირებულების ობიექტი – 14000 ლარი;

დ) 3 მილიონიდან 5 მილიონამდე ღირებულების ობიექტი – 19000 ლარი;

ე) 5 მილიონიდან 10 მილიონამდე ღირებულების ობიექტი – 24000 ლარი;

ვ) 10 მილიონზე მეტი ღირებულების ობიექტი – 24000 ლარს + ობიექტის ღირებულების 0.01%.

5. (ამოღებულია);

6. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა – 500 ლარი.

6 1 . (ამოღებულია);

6 2 . (ამოღებულია);

7. საბაჟო სფეროში საქმიანობის ნებართვა:

ა) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვა – 500 ლარი;

ბ) საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვა – 1000 ლარი.

8. (ამოღებულია).

9. ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტების სათბობ-ენერგეტიკულ სისტემაში განთავსების, ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტების, აგრეთვე იმ საშუალებების განთავსების ნებართვა, რომლებიც გამოიყენება ელექტროენერგიის ტრანზიტისთვის ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებისათვის:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტების სათბობ-ენერგეტიკულ სისტემაში განთავსების ნებართვა – 240 ლარი;

ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტებისა და ტრანსპორტირების საშუალებების განთავსების ნებართვა – 200 ლარი.

10. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვა:

ა) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობა − 15 000 ლარი;

ბ) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობა – წელიწადში 50 000 ლარიდან 1 000 000 ლარის ჩათვლით;

გ) ლოტოსა და ბინგოს მოწყობა (თითოეული სახეობა) – წელიწადში 15 000 ლარი;

) ტოტალიზატორის მოწყობა − წელიწადში 30 000 ლარიდან 300 000 ლარის ჩათვლით;

) სამორინეს მოწყობა:

.ა) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (გარდა ქალაქ ბათუმისა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიისა, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიისა, დაბა ბაკურიანის ტერიტორიისა, ასევე ქობულეთის, ბორჯომის, წყალტუბოსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა) – წელიწადში 5 000 000 ლარი;

.ბ) ქალაქ ბათუმში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ქობულეთისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში – წელიწადში 250 000 ლარი.

101. სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან თავისუფლდება სამორინეს მოწყობა გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, დაბა ბაკურიანის ტერიტორიაზე, ასევე წყალტუბოსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე.

102 . სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან თავისუფლდება ქალაქ ბათუმში, აგრეთვე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში ახლად აშენებული არანაკლებ ასნომრიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობა, ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიასა და სოფელ განმუხურში ახლად აშენებული არანაკლებ ოთხმოცნომრიან სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობა ახლად აშენებული სასტუმროს ტერიტორიაზე სამორინეს მოწყობის ნებართვის გაცემიდან 10 წლის განმავლობაში.

10 3. ამ მუხლის 10 2 პუნქტის მიზნებისათვის პირობებს, რა შემთხვევაშიც ჩაითვლება სასტუმრო ახლად აშენებულად, განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.

104 . საქართველოს მთავრობა ამ მუხლის მე-10 პუნქტის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთის ფარგლებში ადგენს სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთებს (მათ შორის, სამორინეს მოწყობის ნებართვის მფლობელისთვის). საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია მის მიერ დადგენილი სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთი მისი ძალაში შესვლიდან 5 წლის განმავლობაში გაზარდოს არა უმეტეს 30%-ით, ამ მუხლის მე-10 პუნქტის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთის ფარგლებში.

105 . საქართველოს მთავრობა ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთის ფარგლებში ადგენს ტოტალიზატორის მოწყობის სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთებს.

11. (ამოღებულია).

12. შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა – 200 ლარი.

121. ბირთვული, რადიაციული ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიოაქტიური ნივთიერებების ან რადიოაქტიური ნარჩენების შეძენის ნებართვა – 20 ლარი.

122. ბირთვული, რადიაციული ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიოაქტიური ნივთიერებების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მინერალების (წიაღისეულის), რომლებისგანაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ბირთვული მასალების მიღება, ყველაფრის, რაც დამზადებულია ბირთვული მასალისაგან ან რადიოაქტიური ნივთიერებისაგან ან შეიცავს მათ, როგორც შემადგენელ ნაწილს, ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-ჰაუების ექსპორტის, იმპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა – 40 ლარი.

[121 . რადიოაქტიური მასალების შეძენის და გადაცემის ნებართვა – 20 ლარი.

122 . რადიოაქტიური მასალების, ნედლეულის, რომლებიდანაც შესაძლებელია ბირთვული მასალის მიღება ან წარმოება, დანადგარების, რომლებიც შეიცავს რადიოაქტიურ ნივთიერებებს, ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-ჰაუს იმპორტის, ექსპორტი, აგრეთვე რადიოაქტიური წყაროების ექსპორტი, იმპორტი და ტრანზიტი ნებართვა – 40 ლარი. (ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)]

[123 . რადიოაქტიური ნარჩენების ექსპორტის ნებართვა 40 ლარი. (ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)]

13. საქონლის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, ტრანზიტის, შიდა გადამუშავების, გარე გადამუშავების, დროებითი შემოტანის ან/და გადატანის სფეროში საქმიანობის ნებართვა:

ა) შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), საბრძოლო მასალის, სამხედრო ტექნიკის, ტექნიკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან, შეკეთებასა და მოდერნიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებისა და მომსახურების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, ტრანზიტის, შიდა გადამუშავების, გარე გადამუშავების, დროებითი შემოტანის ან/და გადატანის ნებართვა (გარდა საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების კუთვნილი ან მათთვის განკუთვნილი შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), საბრძოლო მასალის, სამხედრო ტექნიკის, ტექნიკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოებისა და მომსახურების ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის თაობაზე გაცემული ნებართვებისა) – გარიგების ღირებულების შესაბამისად:

ა.ა) 500 ლარიდან 10 მლნ ლარამდე – 0.5%;

ა.ბ) 10 მლნ ლარიდან ზევით – 0.1%, მაგრამ არა უმეტეს 120 000 ლარისა;

ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვა – 100 ლარი;

გ) ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვა – 30 ლარი;

დ) წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურას დაქვემდებარებული საშიში ქიმიური ნივთიერებების იმპორტისა და ექსპორტის ნებართვა – 600 ლარი;

ე) (ამოღებულია – 25.11.2011, №5350);

ვ) (ამოღებულია – 25.11.2011, №5350);

ზ) „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვა – 50 ლარი.

14. (ამოღებულია).

15. ფიზიკური პირის მიერ თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან სპორტული მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის უფლებით) ნებართვა – 8 ლარი.

151. ფიზიკური პირის მიერ თავდაცვის გაზის (აირის) იარაღის, სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის, სპორტული გრძელლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან სპორტული მოკლე გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შე­ნახ­ვისა და ტარების უფლებით) ნებართვა – 6 ლარი.

152. იმ პირის მიერ, რომელსაც საქართველოს კანონ­მდებლობის თანახმად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გას­ვლის შემდეგ უნარჩუნდება იარაღის ტარების უფლება, ამ მუხლის მე-15 პუნქტით განსაზღვრული სამოქალაქო იარაღის შეძენის (შე­ნახ­ვისა და ტარების უფლებით) ნებართვა – 8 ლარი.

153. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“–„ჟ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მოსარგებლე პირებისათვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის სტატუსით გადაცემული იარაღის შეძენის (ტარების უფლებით) ნებართვა – 8 ლარი.

154. უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოში სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის შეძენის ნებართვა, აგრეთვე შეძენილი იარაღის საქართველოდან გატანის ნებართვა – 8 ლარი.

155. უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ სანადირო ან სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანის და საქართველოდან გატანის ნებართვა – 8 ლარი.

156. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის ნებართვა:

ა) ფიზიკური პირისთვის – 6 ლარი;

ბ) იურიდიული პირისთვის – 12 ლარი.

157. საქართველოს მოქალაქის მიერ სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის, მისი/მათი ძირითადი ელემენტების ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანის ან საქართველოდან გატანის (გარდა ტრანზიტისა და რეექსპორტისა) ნებართვა – 8 ლარი.

158. ტირის, სასროლეთის, სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვა – 10 ლარი.

159. შესაბამისი პროფილის სპორტული დაწესებულების მიერ საზღვარგარეთ სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სპორტული ან სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის ნებართვა – 16 ლარი.

16. საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვა – 14 ლარი.

17. (ამოღებულია).

18. დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვა:

ა) დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადება – 100 ლარი;

ბ) დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების შეძენა, საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა – გარიგების ღირებულების 1%.

19. ბეჭდებისა და შტამპების დამზადების ნებართვა – 10 ლარი.

20. საზღვაო ბუქსირზიდვის (გარდა სანავსადგურო ბუქსირზიდვისა) ნებართვა – 1100 ლარი.

21(ამოღებულია).

22. იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვა – 100 ლარი.

23. სანებართვო მოწმობის დუბლიკატი – 10 ლარი.

24. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა – 200 ლარი.

25. ფარმაცევტული წარმოების (სამკურნალო საშუალების, გარდა ნარკოტიკული საშუალებისა) ნებართვა – 400 ლარი.

26. ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა – 300 ლარი.

261. სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა – 300 ლარი.

27. (ამოღებულია).

28. (ამოღებულია).

29. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ნებართვა ერთ სიხშირეზე – 500 ლარი.

30. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა – 100 ლარი.

საქართველოს 2004 წლის 30 ივნისის კანონი№286-სსმI, №20, 16.07.2004წ., მუხ.111

საქართველოს 2004 წლის 25 ნოემბრის კანონი№603-სსმI, №36, 08.12.2004წ., მუხ.165

საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №661-სსმI, №38, 24.12.2004წ., მუხ.183

საქართველოს 2005 წლის 10 მარტის კანონი №1070-სსმI, №11, 29.03.2005წ., მუხ.69

საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1178-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.95

საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1185-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.100

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2238-სსმI, №54, 20.12.2005წ., მუხ.359

საქართველოს 2006 9 ივნისის კანონი, №3244-სსმI, №22, 16.06.2006წ., მუხ.181

საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი №3246-სსმI, №24, 29.06.2006წ., მუხ.186

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3496-სსმI, №35, 03.08.2006წ., მუხ.252

საქართველოს 2006 წლის 24 ნოემბრის კანონი №3767-სსმI, №45, 09.12.2006წ., მუხ.306

საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3834-სსმI, №48, 22.12.2006წ., მუხ.315

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4234-სსმI, №50,30.12.2006წ., მუხ.385

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4249-სსმI, №50, 30.12.2006წ., მუხ.400

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4202-სსმI, №1, 03.01.2007წ., მუხ.13

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4206-სსმI, №2, 04.01.2007წ., მუხ.25

საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4714-სსმI, №18, 22.05.2007წ., მუხ.144

საქართველოს 2007 წლის 14 დეკემბრის კანონი №5607-სსმI, №47, 26.12.2007წ., მუხ.409

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5922-სსმI, №7, 26.03.2008წ., მუხ.42

საქართველოს 2008 წლის 26 დეკემბრის კანონი №873-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.308

საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №970-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.342

საქართველოს 2009 წლის 12 ივნისის კანონი №1176-სსმI, №12, 29.06.2009წ., მუხ.50

საქართველოს 2009 წლის 10 აგვისტოს კანონი №1590-სსმI, №26, 27.08.2009წ., მუხ.153

საქართველოს 2009 წლის 6 ნოემბრის კანონი №2002-სსმI, №35, 19.11.2009წ., მუხ.266

საქართველოს 2010 წლის 8 აპრილის კანონი №2913-სსმI, №20, 19.04.2010წ., მუხ.114

საქართველოს 2010 წლის 2ივლისის კანონი №3287-სსმI, №38, 16.07.2010წ., მუხ.230

საქართველოს 2010 წლის 6 ივლისის კანონი №3373-სსმI, №40, 20.07.2010წ., მუხ.251

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3552-სსმI, №46, 04.08.2010წ., მუხ.284

საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806-სსმI, №66, 03.12.2010წ., მუხ.414

საქართველოს 2010 წლის 10 დეკემბრის კანონი №3961-სსმI,№73,23.12.2010წ., მუხ.441

საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4124-სსმI,№75,27.12.2010წ., მუხ.485

საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4529-ვებგვერდი, 02.05.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 31 მაისის კანონი №47 19 - ვებგვერდი, 03.06.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4934 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4862-ვებგვერდი, 06.07.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5122 - ვებგვერდი, 19.10.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 ნოემბრის კანონი №5248 - ვებგვერდი, 22.11.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 25 ნოემბრის კანონი №53 50 - ვებგვერდი, 06.12.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 9 დეკემბრის კანონი №5451 - ვებგვერდი, 22.12.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5548 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

საქართველოს 2012 წლის 20 მარტის კანონი №5915 – ვებგვერდი, 23.03.2012წ.

საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5945 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.

    მუხლი 8. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდაზე შეღავათების დადგენა

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდაზე შეღავათები (სრული ან ნაწილობრივი განთავისუფლება) კატეგორიების მიხედვით დგინდება მხოლოდ ამ კანონით.

2. დაუშვებელია სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდაზე ინდივიდუალური სახის შეღავათების დადგენა.

3. „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებსაქართველოს კანონის 21- მუხლით გათვალისწინებული პირები თავისუფლდებიან გარემოზე ზემოქმედების სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან.

4. საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოეთის დიპლომატიური და მათთან გათანაბრებული დაწესებულებები/წარმომადგენლობები თავიანთი ოფიციალური მიზნებისათვის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობისას თავისუფლდებიან  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან.

საქართველოს 2007 წლის 14 დეკემბრის კანონი №5607-სსმI, №47, 26.12.2007წ., მუხ.409

საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5927 – ვებგვერდი, 03.04.2012წ.

    მუხლი 9. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის წესი

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს ამ კანონისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.

2. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი გადაიხდება ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ლიცენზიის/ნებართვის გაცემამდე, გარდა ამ კანონის მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის „ბ“−„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სანებართვო მოსაკრებლებისა. სათამაშო აპარატების სალონის, სამორინეს, ტოტალიზატორის, ლოტოს და ბინგოს მოწყობის ნებართვების მფლობელები უფლებამოსილი არიან, სანებართვო მოსაკრებელი გადაიხადონ ყოველწლიურად, ამ კანონის მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის „ბ“−„ე“ ქვეპუნქტებითა და 104  და 105  პუნქტებით გათვალისწინებული (დადგენილი) ოდენობით, შესაბამისი ნებართვის აღების დღიდან არა უგვიანეს ყოველი მომდევნო 12 თვისა. ამასთანავე, სათამაშო აპარატების სალონის, სამორინეს, ტოტალიზატორის, ლოტოს და ბინგოს მოწყობისათვის პირველი წლის სანებართვო მოსაკრებლები გადაიხდება წინასწარ, შესაბამისი ნებართვების გაცემამდე.

21 . სათამაშო აპარატების სალონის, სამორინეს, ტოტალიზატორის, ლოტოსა და ბინგოს მოწყობის ნებართვების ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში ნებართვების მფლობელებს სანებართვო მოსაკრებლების დარჩენილი ნაწილის გადახდის ვალდებულება არ ეკისრება.

3. უნაღდო ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. ნაღდი ანგარიშსწორება ხორციელდება ეროვნული ვალუტით ბანკებში, დადგენილი ფორმის ქვითრის გაცემით.

5. ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა საბუთებთან ერთად, წარუდგინოს ლიცენზიის/ნებართვის გამცემ ორგანოს.

6. ლიცენზიის/ნებართვის მოწმობის დუბლიკატის მიმღები ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი წერილობით განცხადებასთან ერთად წარუდგინოს ლიცენზიის/ნებართვის გამცემ ორგანოს.

7. კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით ლიცენზიის/ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გადახდევინებული მოსაკრებელი უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5922-სსმI, №7, 26.03.2008წ., მუხ.42

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4934 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5122 - ვებგვერდი, 19.10.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 8 ნოემბრის კანონი №5248 - ვებგვერდი, 22.11.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 9 დეკემბრის კანონი №5451 - ვებგვერდი, 22.12.2011წ.

    მუხლი 10. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №887-სსმI, №6, 19.01.2005წ., მუხ.41

    მუხლი 11. სადავო საკითხთა გადაწყვეტის წესი

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის საკითხთან დაკავშირებულ დავას წყვეტს სასამართლო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. სასამართლოში სარჩელის შეტანა არ ათავისუფლებს ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელს სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან.

    მუხლი 111. გარდამავალი დებულება

1. საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების კუთვნილი შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), საბ-რძოლო მასალის, სამხედრო ტექნიკის, ტექნიკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოებისა და მომსახურების საქართველოდან ექსპორტის თაობაზე ნებართვების გაცემისას შესაბამისი სანებართვო მოსაკრებელი არ გადაიხდევინება.

2. საქართველოს მთავრობამ 2009 წლის 1 დეკემბრამდე განსაზღვროს პირობები, რა შემთხვევაშიც ჩაითვლება სასტუმრო ახლად აშენებულად.

საქართველოს 2004 წლის 30 ივნისის კანონი№286-სსმI, №20, 16.07.2004წ., მუხ.111

საქართველოს 2009 წლის 6 ნოემბრის კანონი №2002-სსმI, №35, 19.11.2009წ., მუხ.266

    მუხლი 12. დასკვნითი დებულება

ამ კანონის ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „სალიცენზიო მოსაკრებლის შესახებ“ და „საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონები.

    მუხლი 13. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 12 აგვისტო.

№2937-რს

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს 2004 წლის 30 ივნისის კანონი№286-სსმI, №20, 16.07.2004წ., მუხ.111

2. საქართველოს 2004 წლის 25 ნოემბრის კანონი№603-სსმI, №36, 08.12.2004წ., მუხ.165

3. საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №661-სსმI, №38, 24.12.2004წ., მუხ.183

4. საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №887-სსმI, №6, 19.01.2005წ., მუხ.41

5. საქართველოს 2005 წლის 10 მარტის კანონი №1070-სსმI, №11, 29.03.2005წ., მუხ.69

6. საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1178-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.95

7. საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1185-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.100

8. საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1846-სსმI, №41, 19.07.2005წ., მუხ.289

9. საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2238-სსმI, №54, 20.12.2005წ., მუხ.359

10 .საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3175-სსმI, №17, 30.05.2006წ., მუხ.119

11. საქართველოს 2006 9 ივნისის კანონი, №3244-სსმI, №22, 16.06.2006წ., მუხ.181

12. საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი №3246-სსმI, №24, 29.06.2006წ., მუხ.186

13. საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3381-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.209

14. საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3392-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.213

15. საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3496-სსმI, №35, 03.08.2006წ., მუხ.252

16. საქართველოს 2006 წლის 24 ნოემბრის კანონი №3767-სსმI, №45, 09.12.2006წ., მუხ.306

17. საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3834-სსმI, №48, 22.12.2006წ., მუხ.315

18. საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4234-სსმI, №50,30.12.2006წ., მუხ.385

19. საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4249-სსმI, №50, 30.12.2006წ., მუხ.400

20. საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4202-სსმI, №1, 03.01.2007წ., მუხ.13

21. საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4206-სსმI, №2, 04.01.2007წ., მუხ.25

22. საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4315-სსმI, №4, 12.01.2007წ., მუხ.58

23. საქართველოს 2007 წლის 27 მარტის კანონი №4521-სსმI, №9, 31.03.2007წ., მუხ.86

24. საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4714-სსმI, №18, 22.05.2007წ., მუხ.144

25. საქართველოს 2007 წლის 14 დეკემბრის კანონი №5607-სსმI, №47, 26.12.2007წ., მუხ.409

26. საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

27. საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5922-სსმI, №7, 26.03.2008წ., მუხ.42

28. საქართველოს 2008 წლის 21 ნოემბრის კანონი №538-სსმI, №34, 04.12.2008წ., მუხ.217

29. საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №825-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.303

30. საქართველოს 2008 წლის 26 დეკემბრის კანონი №873-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.308

31. საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №970-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.342

32. საქართველოს 2009 წლის 12 ივნისის კანონი №1176-სსმI, №12, 29.06.2009წ., მუხ.50

33. საქართველოს 2009 წლის 10 აგვისტოს კანონი №1590-სსმI, №26, 27.08.2009წ., მუხ.153

34. საქართველოს 2009 წლის 6 ნოემბრის კანონი №2002-სსმI, №35, 19.11.2009წ., მუხ.266

35. საქართველოს 2010 წლის 8 აპრილის კანონი №2913-სსმI, №20, 19.04.2010წ., მუხ.114

36. საქართველოს 2010 წლის 2 ივლისის კანონი №3287-სსმI, №38, 16.07.2010წ., მუხ.230

37. საქართველოს 2010 წლის 6 ივლისის კანონი №3373-სსმI, №40, 20.07.2010წ., მუხ.251

38. საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3552-სსმI, №46, 04.08.2010წ., მუხ.284

39. საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3534-სსმI, №47, 05.08.2010წ., მუხ.308

40. საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806-სსმI, №66, 03.12.2010წ., მუხ.414

41. საქართველოს 2010 წლის 10 დეკემბრის კანონი №3961-სსმI,№73,23.12.2010წ., მუხ.441

42. საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4124-სსმI,№75,27.12.2010წ., მუხ.485

43. საქართველოს 2011 წლის 8 აპრილის კანონი №4529-ვებგვერდი, 02.05.2011წ.

44. საქართველოს 2011 წლის 31 მაისის კანონი №4719 - ვებგვერდი, 03.06.2011წ.

45. საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4934 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

46. საქართველოს 2011 წლის 21 ივნისის კანონი №4862-ვებგვერდი, 06.07.2011წ.

47. საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5122 - ვებგვერდი, 19.10.2011წ.

48. საქართველოს 2011 წლის 8 ნოემბრის კანონი №5248 - ვებგვერდი, 22.11.2011წ.

49. საქართველოს 2011 წლის 25 ნოემბრის კანონი №5350 - ვებგვერდი, 06.12.2011წ.

50. საქართველოს 2011 წლის 9 დეკემბრის კანონი №5451 - ვებგვერდი, 22.12.2011წ.

51. საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5548 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

52. საქართველოს 2011 წლის 27 დეკემბრის კანონი №5652 – ვებგვერდი, 12.01.2012წ.

53. საქართველოს 2012 წლის 20 მარტის კანონი №5915 – ვებგვერდი, 23.03.2012წ.

54. საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5927 – ვებგვერდი, 03.04.2012წ.

55. საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5945 – ვებგვერდი, 12.04.2012წ.

67. 20/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3239-რს - ვებგვერდი, 13/08/2018 66. 23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1930-რს - ვებგვერდი, 11/01/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 65. 23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1906-რს - ვებგვერდი, 11/01/2018 64. 28/06/2017 - საქართველოს კანონი - 1110-IIს - ვებგვერდი, 10/07/2017 63. 01/06/2017 - საქართველოს კანონი - 896-IIს - ვებგვერდი, 21/06/2017 62. 22/03/2017 - საქართველოს კანონი - 490-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2017 61. 13/04/2016 - საქართველოს კანონი - 4954-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2016 60. 18/09/2014 - საქართველოს კანონი - 2659-Iს - ვებგვერდი, 02/10/2014 59. 14/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2426-IIს - ვებგვერდი, 27/05/2014 58. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6545-Iს - ვებგვერდი, 04/07/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 57. 15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6214-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 56. 24/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6055-Iს - ვებგვერდი, 27/04/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 55. 27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5945-Iს - ვებგვერდი, 12/04/2012 54. 27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5927-Iს - ვებგვერდი, 03/04/2012 53. 20/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5915-რს - ვებგვერდი, 23/03/2012 52. 27/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5652-რს - ვებგვერდი, 12/01/2012 51. 20/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5548-რს - ვებგვერდი, 30/12/2011 50. 09/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5451-IIს - ვებგვერდი, 111222018, 22/12/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 49. 25/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5350-IIს - ვებგვერდი, 111206012, 06/12/2011 48. 08/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5248-IIს - ვებგვერდი, 111122015, 22/11/2011 47. 13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5122-IIს - ვებგვერდი, 111019016, 19/10/2011 46. 21/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4862-რს - ვებგვერდი, 110706008, 06/07/2011 45. 24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4934-რს - ვებგვერდი, 110630019, 30/06/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 44. 31/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4719-Iს - ვებგვერდი, 110603008, 03/06/2011 43. 08/04/2011 - საქართველოს კანონი - 4529-Iს - ვებგვერდი, 110502027, 02/05/2011 42. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4124-რს - სსმ, 75, 27/12/2010 41. 10/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3961-IIს - სსმ, 73, 23/12/2010 40. 12/11/2010 - საქართველოს კანონი - 3806 - სსმ, 66, 03/12/2010 39. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3534 - სსმ, 47, 05/08/2010 38. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3552 - სსმ, 46, 04/08/2010 37. 06/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3373 - სსმ, 40, 20/07/2010 36. 02/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3287 - სსმ, 38, 16/07/2010 35. 08/04/2010 - საქართველოს კანონი - 2913 - სსმ, 20, 19/04/2010 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 34. 06/11/2009 - საქართველოს კანონი - 2002 - სსმ, 35, 19/11/2009 33. 10/08/2009 - საქართველოს კანონი - 1590 - სსმ, 26, 27/08/2009 32. 12/06/2009 - საქართველოს კანონი - 1176 - სსმ, 12, 29/06/2009 31. 30/12/2008 - საქართველოს კანონი - 970 - სსმ, 41, 30/12/2008 30. 26/12/2008 - საქართველოს კანონი - 873 - სსმ, 41, 30/12/2008 29. 19/12/2008 - საქართველოს კანონი - 825 - სსმ, 41, 30/12/2008 28. 21/11/2008 - საქართველოს კანონი - 538 - სსმ, 34, 04/12/2008 27. 14/03/2008 - საქართველოს კანონი - 5922 - სსმ, 7, 26/03/2008 26. 14/03/2008 - საქართველოს კანონი - 5900 - სსმ, 6, 25/03/2008 25. 14/12/2007 - საქართველოს კანონი - 5607 - სსმ, 47, 26/12/2007 24. 08/05/2007 - საქართველოს კანონი - 4714 - სსმ, 18, 22/05/2007 23. 27/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4521 - სსმ, 9, 31/03/2007 22. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4315 - სსმ, 4, 12/01/2007 21. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4206 - სსმ, 2, 04/01/2007 20. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4202 - სსმ, 1, 03/01/2007 19. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4249 - სსმ, 50, 30/12/2006 18. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4234 - სსმ, 50, 30/12/2006 17. 07/12/2006 - საქართველოს კანონი - 3834 - სსმ, 48, 22/12/2006 16. 24/11/2006 - საქართველოს კანონი - 3767 - სსმ, 45, 09/12/2006 15. 24/07/2006 - საქართველოს კანონი - 3496 - სსმ, 35, 03/08/2006 14. 23/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3392 - სსმ, 26, 14/07/2006 13. 23/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3381 - სსმ, 26, 14/07/2006 12. 09/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3246 - სსმ, 24, 29/06/2006 11. 09/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3244 - სსმ, 22, 16/06/2006 10. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3175 - სსმ, 17, 30/05/2006 9. 09/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2238 - სსმ, 54, 20/12/2005 8. 30/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1846 - სსმ, 41, 19/07/2005 7. 25/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1185 - სსმ, 15, 19/04/2005 6. 25/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1178 - სსმ, 15, 19/04/2005 5. 10/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1070 - სსმ, 11, 29/03/2005 4. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 887 - სსმ, 6, 19/01/2005 3. 09/12/2004 - საქართველოს კანონი - 661 - სსმ, 38, 24/12/2004 2. 25/11/2004 - საქართველოს კანონი - 603 - სსმ, 36, 08/12/2004 1. 30/06/2004 - საქართველოს კანონი - 286 - სსმ, 20, 16/07/2004
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.