სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ

სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2937
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/08/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 26, 05/09/2003
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.100.05.001.001.364
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2937
12/08/2003
სსმ, 26, 05/09/2003
210.020.100.05.001.001.364
სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (10/08/2009 - 06/11/2009)

საქართველოს კანონი

სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ

    მუხლი 1. ზოგადი დებულება

ეს კანონი, საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლის, „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად, განსაზღვრავს სახელმწიფოს მიერ კანონით დადგენილი სალიცენზიო/სანებართვო საქმიანობის განხორციელების ან/და სარგებლობის უფლების მინიჭებისთვის, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაწეული გარკვეული მომსახურებისათვის დაწესებული მოსაკრებლების სახეებსა და განაკვეთებს, მათი გადახდევინების წესსა და ვადებს.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

    მუხლი 2. სალიცენზიო / სანებართვო მოსაკრებლის ცნება

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი არის ერთჯერადი სავალდებულო გადასახდელი საქართველოს ცენტრალურ ბიუჯეტში ან შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში (თუ ლიცენზიას/ნებართვას გასცემს აჭარის ან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება), რომელსაც ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი გადაიხდის კანონით დადგენილი ოდენობით სახელმწიფოს მიერ მისთვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭებისათვის.

    მუხლი 3. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლით დაბეგვრის ობიექტი

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლით იბეგრება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული საქმიანობა.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

    მუხლი 4. სალიცენზიო / სანებართვო მოსაკრებლის დაწესება და გადახდევინება

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი წესდება და მისი ოდენობა განისაზღვრება მხოლოდ ამ კანონით.

2. ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ ამ კანონით დაწესებული სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი.

3. დაუშვებელია ამ კანონით გაუთვალისწინებელი სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების ვინმესთვის დაკისრება.

    მუხლი 5. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადამხდელები

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადამხდელები არიან „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ საქმიანობებზე ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი იურიდიული და ფიზიკური პირები.

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

    მუხლი 6. სალიცენზიო მოსაკრებლების განაკვეთები

1. სადაზღვევო საქმიანობის ლიცენზიებისათვის:

ა) სიცოცხლის დაზღვევა – 500 ლარი;

ბ) დაზღვევა (არა სიცოცხლის) – 500 ლარი;

გ) გადაზღვევა – 500 ლარი.

2. საბანკო და არასაბანკო სადეპოზიტო საქმიანობა:

ა) საბანკო საქმიანობა – 500 ლარი;

ბ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების საქმიანობა – 10 ლარი.

3. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილეების, აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტორის საქმიანობა:

ა) საფონდო ბირჟის საქმიანობა – 2000 ლარი;

ბ) ცენტრალური დეპოზიტორის (დეპოზიტორის) საქმიანობა – 1000 ლარი;

გ) ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის საქმიანობა – 500 ლარი;

დ) საბროკერო საქმიანობა – 700 ლარი;

ე) (ამოღებულია);

ვ) (ამოღებულია);

ზ) (ამოღებულია);

თ) აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობა – 300 ლარი;

ი) სპეციალიზებული დეპოზიტორის საქმიანობა – 500 ლარი.

4. სამედიცინო საქმიანობის სალიცენზიო მოსაკრებლების განაკვეთები:

ა) აივ-ინფექციის/შიდსის მკურნალობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ბ) კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგიულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ბ.ა) ბავშვთა კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგიულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ბ.ბ) მოზრდილთა კლინიკური იმუნოლოგიისა და ალერგიულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

გ) ანგიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

გ.ა) ბავშვთა ანგიოლოგიური საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

გ.ბ) მოზრდილთა ანგიოლოგიური საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

დ) განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებზე საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ე) სტაციონარული გინეკოლოგიური საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 300 ლარი:

ე.ა) ბავშვთა გინეკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ე.ბ) მოზრდილთა გინეკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ე.გ) გინეკოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ვ) ენდოკრინულ ავადმყოფობათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ვ.ა) ბავშვთა ენდოკრინულ ავადმყოფობათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ვ.ბ) მოზრდილთა ენდოკრინულ ავადმყოფობათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ზ) თერაპიული სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

თ) ინფექციურ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

თ.ა) ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

თ.ბ) ბავშვთა ინფექციურ სნეულებათა ამბულატორიული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

თ.გ) მოზრდილთა ინფექციურ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

თ.დ) მოზრდილთა ინფექციურ სნეულებათა ამბულატორიული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ი) კარდიორევმატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ი.ა) ბავშვთა კარდიორევმატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ი.ბ) მოზრდილთა კარდიორევმატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

კ) კარდიოქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

კ.ა) ბავშვთა კარდიოქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

კ.ბ) მოზრდილთა კარდიოქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ლ) კლინიკურტოქსიკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ლ.ა) ბავშვთა კლინიკურტოქსიკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ლ.ბ) მოზრდილთა კლინიკურტოქსიკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

მ) კომბუსტიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

მ.ა) ბავშვთა კომბუსტიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

მ.ბ) მოზრდილთა კომბუსტიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ნ) კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევის ლიცენზია – 112 ლარი;

ო) კრიტიკული მედიცინის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ო.ა) ბავშვთა კრიტიკული მედიცინის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ო.ბ) მოზრდილთა კრიტიკული მედიცინის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

პ) სამეანო სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჟ) ნარკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჟ.ა) ბავშვთა ნარკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური  ლიცენზია – 112 ლარი;

ჟ.ბ) მოზრდილთა ნარკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

რ) ნერვულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

რ.ა) ბავშვთა ნერვულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

რ.ბ) მოზრდილთა ნერვულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ს) ნეიროქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის  გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ს.ა) ბავშვთა ნეიროქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ს.ბ) მოზრდილთა ნეიროქირურგიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ტ) ნეონატოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

უ) ნეფროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

უ.ა) ბავშვთა ნეფროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

უ.ბ) ბავშვთა ნეფროლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

უ.გ) მოზრდილთა ნეფროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

უ.დ) მოზრდილთა ნეფროლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ფ) ონკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

ფ.ა) ბავშვთა ონკოლოგიური სტაციონარული  საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ფ.ბ) ბავშვთა ონკოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ფ.გ) მოზრდილთა ონკოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ფ.დ) მოზრდილთა ონკოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ქ) ორგანოებისა და ქსოვილების აღების, შენახვის, გადანერგვის ლიცენზია – 200 ლარი;

ღ) ოტორინოლარინგოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ღ.ა) ბავშვთა ოტორინოლარინგოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ღ.ბ) მოზრდილთა ოტორინოლარინგოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ყ) ოფთალმოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ყ.ა) ბავშვთა ოფთალმოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ყ.ბ) მოზრდილთა ოფთალმოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

შ) პედიატრიული სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჩ) პროქტოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჩ.ა) ბავშვთა პროქტოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ჩ.ბ) მოზრდილთა პროქტოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ც) რადიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის ლიცენზია – 400 ლარი:

ც.ა) ბავშვთა რადიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ც.ბ) ბავშვთა რადიოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ც.გ) მოზრდილთა რადიოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ც.დ) მოზრდილთა რადიოლოგიური ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ძ) რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის ლიცენზია – 112 ლარი;

წ) რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჭ) პარაზიტულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჭ.ა) ბავშვთა პარაზიტულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ჭ.ბ) მოზრდილთა პარაზიტულ სნეულებათა სტაციონარული მკურნალობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ხ) სასწრაფო და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ლიცენზია – 112 ლარი;

ჯ) საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია – 112 ლარი;

ჰ) ქირურგიული სტომატოლოგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

ჰ.ა) ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

ჰ.ბ) მოზრდილთა ქირურგიული სტომატოლოგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

1) ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

1.ა) ბავშვთა ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

1.ბ) მოზრდილთა ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

2) უროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

2.ა) ბავშვთა  უროლოგიური  სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

2.ბ) მოზრდილთა უროლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

3) ფთიზიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 400 ლარი:

3.ა) ბავშვთა ფთიზიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

3.ბ) ბავშვთა ფთიზიატრიული ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

3.გ) მოზრდილთა ფთიზიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

3.დ) მოზრდილთა ფთიზიატრიული ამბულატორიული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

4) ფსიქიატრიული სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

4.ა) ბავშვთა ფსიქიატრიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

4.ბ) მოზრდილთა ფსიქიატრიული სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

5) გულმკერდის ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

5.ა) ბავშვთა გულმკერდის ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

5.ბ) მოზრდილთა გულმკერდის ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

6) ზოგადი ქირურგიის სტაციონარული დახმარების საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი:

6.ა) ბავშვთა ზოგადი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

6.ბ) მოზრდილთა ზოგადი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

7) პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

7.ა) ბავშვთა პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

7.ბ) მოზრდილთა პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

8) სისხლძარღვთა ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

8.ა) ბავშვთა სისხლძარღვთა ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

8.ბ) მოზრდილთა სისხლძარღვთა ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

9) ჩირქოვანი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

9.ა) ბავშვთა ჩირქოვანი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

9.ბ) მოზრდილთა ჩირქოვანი ქირურგიის სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

10) ჰემატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი:

10.ა) ბავშვთა ჰემატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი;

10.ბ) მოზრდილთა ჰემატოლოგიური სტაციონარული საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 112 ლარი.

5. საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა:

ა) საპროექტო საქმიანობა:

ა.ა) საინჟინრო-საძიებო სამუშაოები – 100 ლარი;

ა.ბ) ქალაქთგეგმარება – 100 ლარი;

ა.გ) საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა –ნაგებობების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.დ) სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.ე) სატრანსპორტო ობიექტის დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.ვ) ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და სამელიორაციო ობიექტების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.ზ) წყალსამეურნეო, საინჟინრო სისტემებისა და ქსელების დაპროექტება – 100 ლარი;

ა.თ) მშენებლობის პროექტების ექსპერტიზა – 100 ლარი;

ა.ი) (ამოღებულია);

ბ) სამშენებლო საქმიანობა:

ბ.ა) სამშენებლო კონსტრუქციების წარმოება – 200 ლარი;

ბ.ბ) საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.გ) სამრეწველო და საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.დ) ენერგეტიკის ობიექტების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ე) საინჟინრო სისტემებისა და კომუნიკაციების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ვ) სატრანსპორტო ობიექტების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ზ) ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.თ) საკაბელო ხაზის, რადიო-სატელეფონო და სატელევიზიო-სარელეო ხაზის, რადიოსადგურის მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ი)   სპეციალური ნაგებობის მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.კ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.ლ) ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული მშენებლობა – 200 ლარი;

ბ.მ) ტექნოლოგიური მოწყობილობისა და კომუნიკაციის მონტაჟი და გასაშვებ-გამმართავი სამუშაოები­ – 200 ლარი.

6. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებათა საქმიანობა:

ა) ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ლიცენზია – 300 ლარი:

ა.ა) დაწყებითი ზოგადსაგანმანათლებლო   საქმიანობის სპეციალური ლიცენზია – 100 ლარი;

ა.ბ)  საბაზო ზოგადსაგანმანათლებლო  საქმიანობის  სპეციალური  ლიცენზია –  100 ლარი;

ა.გ) საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის  სპეციალური ლიცენზია – 100 ლარი;

ბ) უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია – 500 ლარი;

გ) დაწყებითი პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია, გარდა დამატებითი საგანმანათლებლო საქმიანობისა – 300 ლარი;

დ) საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია – 300 ლარი;

ე) მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი.

7. აუდიტორული საქმიანობა:

ა) აუდიტორული ფირმის საქმიანობა – 156 ლარი;

ბ) აუდიტორის საქმიანობა – 84 ლარი.

8. მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების წარმოება და შეკეთება:

ა) მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების წარმოება – 50 ლარი;

ბ) მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების შეკეთება – 50 ლარი.

9. იარაღისა და საბრძოლო მასალის დამზადება, შეკეთება და მათით ვაჭრობა:

ა) იარაღისა და საბრძოლო მასალების დამზადება – 100 ლარი;

ბ) იარაღისა და საბრძოლო მასალების შეკეთება – 100 ლარი;

გ) იარაღითა და საბრძოლო მასალებით ვაჭრობა – 100 ლარი.

91. სამხედრო-საბრძოლო იარაღის დამზადება, წარმოება, შეკეთება (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) და მისით ვაჭრობა:

ა) სამხედრო-საბრძოლო იარაღის დამზადება, წარმოება – 2000 ლარი;

ბ) სამხედრო-საბრძოლო იარაღის შეკეთება (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) – 2000 ლარი;

გ) სამხედრო-საბრძოლო იარაღით ვაჭრობა – 2000 ლარი.

10. საზღვაო სამგზავრო გადაყვანა – 2000 ლარი.

11. (ამოღებულია).

12. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი.

13. კვების (მათ შორის, ბავშვთა კვების) პროდუქტების წარმოების სფეროში:

ა)(ამოღებულია);

ბ)(ამოღებულია);

გ)(ამოღებულია);

დ)(ამოღებულია);

ე) (ამოღებულია);

ვ) (ამოღებულია);

ზ) (ამოღებულია);

თ) (ამოღებულია);

ი) (ამოღებულია);

) (ამოღებულია);

ლ) (ამოღებულია);

მ) (ამოღებულია);

ნ) (ამოღებულია);

პ) (ამოღებულია);

ჟ) (ამოღებულია);

რ) (ამოღებულია);

ს) (ამოღებულია);

ტ) (ამოღებულია);

უ) (ამოღებულია);

ფ) (ამოღებულია);

ქ) (ამოღებულია);

ღ) (ამოღებულია);

ყ) (ამოღებულია);

შ) (ამოღებულია);

ჩ) (ამოღებულია);

ც) (ამოღებულია);

ძ)(ამოღებულია);

წ)(ამოღებულია);

ჭ) (ამოღებულია);

ხ)(ამოღებულია);

ჯ) (ამოღებულია);

ჰ) (ამოღებულია);

1 ) (ამოღებულია);

2 )(ამოღებულია);

3 ) (ამოღებულია);

4 ) (ამოღებულია);

5 ) (ამოღებულია);

6 ) (ამოღებულია);

7 ) (ამოღებულია);

8 ) (ამოღებულია);

9 ) (ამოღებულია);

10 ) (ამოღებულია);

11 ) (ამოღებულია);

12 ) (ამოღებულია);

13 ) (ამოღებულია);

14 ) (ამოღებულია);

15 ) (ამოღებულია);

16 ) (ამოღებულია);

17 ) (ამოღებულია);

18 ) (ამოღებულია);

 ჰ19 ) (ამოღებულია);

20 ) ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება ან/და დაფასოება – 200 ლარი.

21) ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოება – 200 ლარი.

14. მაუწყებლობისა და ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობა და ამოწურვადი რესურსით სარგებლობა:

ა) კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია – 2000 ლარი;

ბ) სათემო მაუწყებლობის ლიცენზია – 2000 ლარი;

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია – 1000 ლარი;

დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია – 1000 ლარი.

15. ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოება – 280 ლარი.

16. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია, ნავთობის გადამუშავება, ბუნებრივი გაზის დამუშავება, ნავთობის ტრანსპორტირება, ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება („ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში):

ა) ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია:

ა.ა) ნავთობისა და გაზის ძებნაძიების სპეციალური ლიცენზია – 2 000 ლარი;

ა.ბ) ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზია – 20 000 ლარი;

ბ) ნავთობის გადამუშავება – 15 000 ლარი;

გ) ბუნებრივი გაზის დამუშავება – 5 000 ლარი;

დ) ნავთობის ტრანსპორტირება – 2 000 ლარი;

ე) ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება – 2 000 ლარი.

17. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია (გარდა ნავთობითა და გაზით სარგებლობისა):

ა) ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ბ) ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზია – 200 ლარი;

გ) ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია – 100 ლარი;

დ) სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია – 200 ლარი;

ე) თევზჭერის ლიცენზია – 200 ლარი;

ვ) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია – 200 ლარი;

ზ) მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზია – 200 ლარი.

18. (ამოღებულია).

19. (ამოღებულია).

20. (ამოღებულია).

21. (ამოღებულია).

22. მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ბეჭდვა და შენახვა:

ა) პირველი კატეგორიის პოლიგრაფიული საწარმოს საქმიანობა – 18000 ლარი;

ბ) მეორე კატეგორიის პოლიგრაფიული საწარმოს საქმიანობა – 15000 ლარი;

გ) მესამე კატეგორიის პოლიგრაფიული საწარმოს საქმიანობა – 12000 ლარი.

23.(ამოღებულია);

24. (ამოღებულია);

25. (ამოღებულია);

251. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია – 200 ლარი.

26. სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატი – 10 ლარი.

27. კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია – 50000 ლარი.

საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №661-სსმI, №38, 24.12.2004წ., მუხ.183

საქართველოს 2005 წლის 10 მარტის კანონი №1070-სსმI, №11, 29.03.2005წ., მუხ.69

საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1846-სსმI, №41, 19.07.2005წ., მუხ.289

საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3175-სსმI, №17, 30.05.2006წ., მუხ.119

საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი, №3244-სსმI, №22, 16.06.2006წ., მუხ.181

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3381-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.209

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3392-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.213

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3496-სსმI, №35, 03.08.2006წ., მუხ.252

საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3834-სსმI, №48, 22.12.2006წ., მუხ.315

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4234-სსმI, №50,30.12.2006წ., მუხ.385

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4206-სსმI, №2, 04.01.2007წ., მუხ.25

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4315-სსმI, №4, 12.01.2007წ., მუხ.58

საქართველოს 2007 წლის 27 მარტის კანონი №4521-სსმI, №9, 31.03.2007წ., მუხ.86

საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4714-სსმI, №18, 22.05.2007წ.,  მუხ.144

საქართველოს 2008 წლის 21 ნოემბრის კანონი №538-სსმI, №34, 04.12.2008წ., მუხ.217

საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №825-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.303

    მუხლი 7. სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთები

1. საერთაშორისო საავტომობილო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვა – საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვაზე (საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი კვოტების ზევით) ერთჯერადი ნებართვა – 500 ლარი.

2. საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვები:

ა) საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციის ნებართვა – 80 ლარი;

ბ) სამრეწველო  დანიშნულების  ფეთქებადი მასალების  გამოყენების  ნებართვა – 40 ლარი.

3. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვა – 50 ლარი.

31. არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვა – 50 ლარი.

4. განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის ნებართვა:

ა) 500 ათას ლარამდე ღირებულების ობიექტი – 1000 ლარს + ობიექტის ღირებულების 0.5%;

ბ) 500 ათასიდან 1 მილიონ ლარამდე ღირებულების ობიექტი – 8000 ლარი;

გ) 1 მილიონიდან 3 მილიონამდე ღირებულების ობიექტი – 14000 ლარი;

დ) 3 მილიონიდან 5 მილიონამდე ღირებულების ობიექტი – 19000 ლარი;

ე) 5 მილიონიდან 10 მილიონამდე ღირებულების ობიექტი – 24000 ლარი;

ვ) 10 მილიონზე მეტი ღირებულების ობიექტი – 24000 ლარს + ობიექტის ღირებულების 0.01%.

5. (ამოღებულია);

6. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა – 500 ლარი.

61(ამოღებულია);

62(ამოღებულია);

7. საბაჟო სფეროში საქმიანობის ნებართვა:

ა) უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობა – 500 ლარი;

ბ) საბაჟო საწყობის საქმიანობა – 1000 ლარი;

გ) თავისუფალი საწყობის საქმიანობა – 250 ლარი თავისუფალი საწყობის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობისა და ღია მოედნის ყოველ 1 კვ.მ-ზე.

8. (ამოღებულია).

9. ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტების სათბობ-ენერგეტიკულ სისტემაში განთავსების, ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტების, აგრეთვე იმ საშუალებების განთავსების ნებართვა, რომლებიც გამოიყენება ელექტროენერგიის ტრანზიტისთვის ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებისათვის:

ა) საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტების სათბობ-ენერგეტიკულ სისტემაში განთავსების ნებართვა – 240 ლარი;

ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტებისა და ტრანსპორტირების საშუალებების განთავსების ნებართვა – 200 ლარი.

10. აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების, კაზინოების (სამორინეების) მოწყობის ნებართვა:

ა) წამახალისებელი გათამაშების, ლოტოსა და ბინგოს მოწყობა (თითოეული სახეობა) – 15 000 ლარი;

ბ) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობა:

ბ.ა) თვითმმართველი ქალაქის (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი) ტერიტორიაზე – 20 000 ლარი;

ბ.ბ) სხვა ტერიტორიაზე – 12 000 ლარი;

გ) ტოტალიზატორის მოწყობა:

გ.ა) თვითმმართველი ქალაქის (თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი) ტერიტორიაზე – 30 000 ლარი;

გ.ბ) სხვა ტერიტორიაზე – 20 000 ლარი;

დ) სამორინეს მოწყობა:

დ.ა) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (გარდა ქ. ბათუმისა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიისა, ასევე ქობულეთისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებისა და წყალტუბოსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა) – 5 000 000 ლარი;

დ.ბ) ქ.ბათუმში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ქობულეთისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში                            – 250 000 ლარი.

101. სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან თავისუფლდება სამორინეს მოწყობა წყალტუბოსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე.

11. (ამოღებულია).

12. შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა – 200 ლარი.

121. ბირთვული, რადიაციული ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიოაქტიური ნივთიერებების ან რადიოაქტიური ნარჩენების შეძენის ნებართვა – 20 ლარი.

122. ბირთვული, რადიაციული ობიექტების, ბირთვული მასალების, რადიოაქტიური ნივთიერებების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მინერალების (წიაღისეულის), რომლებისგანაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ბირთვული მასალების მიღება, ყველაფრის, რაც დამზადებულია ბირთვული მასალისაგან ან რადიოაქტიური ნივთიერებისაგან ან შეიცავს მათ, როგორც შემადგენელ ნაწილს, ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-ჰაუების ექსპორტის, იმპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა – 40 ლარი.

13. საქონლის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების, საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების, დროებითი შემოტანის ან/და გადატანის სფეროში:

ა) შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), საბრძოლო მასალის, სამხედრო ტექნიკის, ტექნიკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან, შეკეთებასა და მოდერ-ნიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოებისა და მომსახურების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტის, ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზე გადამუშავების, საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავების, დროებითი შემოტანის ან/და გადატანის ნებართვა (გარდა საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების კუთვნილი ან მათთვის განკუთვნილი შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), საბრძოლო მასალის, სამხედრო ტექნიკის, ტექნიკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოებისა და მომსახურების ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის თაობაზე გაცემული ნებართვებისა) – გარიგების ღირებულების შესაბამისად:

ა.ა) 500 ლარიდან – 10 მლნ ლარამდე – 0.5%;

ა.ბ) 10 მლნ ლარიდან ზევით – 0.1%, მაგრამ არა უმეტეს 120 000 ლარისა;

ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვა – 100 ლარი;

ბ.ა) სამკურნალო საშუალებების, ფარმაცევტული სუბსტანციების და დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტსა და რეექსპორტზე – 100 ლა-რი;

ბ.ბ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტსა და ექსპორტზე – 100 ლარი;

გ) (ამოღებულია).

დ) ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვა – 30 ლარი;

ე) (ამოღებულია).

ვ) წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურას დაქვემდებარებული საშიში ქიმიური ნივთიერებების იმპორტისა და ექსპორტის ნებართვა – 600 ლარი;

ზ) ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტისა და ტრანზიტის ნებართვა – 50 ლარი;

ზ.ა) მხოლოდ ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი ბიოლოგიური, სამკურნალო და სხვა ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატების იმპორტი, ექსპორტი  და რეექსპორტი – 50 ლარი;

ზ.ბ) სახელმწიფო ვეტერინარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული ცხოველების (მათ შორის, ყველა სახის ძუძუმწოვარა ცხოველი, ფრინველი, თევზი, ფუტკარი) ემბრიონის, საინკუბაციო კვერცხის, განაყოფიერებული ქვირითის, ცხოველური წარმოშობის ნედლეულის (მათ შორის, ტყავი, მატყლი, ქურქ-ბეწვეული, ძვალი, ნაწლავი, ძვალ-ხორცის ფქვილი) იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი და ტრანზიტი – 30 ლარი;

ზ.გ) ცხოველთა საკვების (საკვებდანამატების) იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი და ტრანზიტი – 50 ლარი;

ზ.დ) ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების იმპორტი, ექსპორტი, რეექსპორტი და ტრანზიტი – 50 ლარი;

თ)(ამოღებულია);

ი) (ამოღებულია);

კ) გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვა – 50 ლარი.

14. (ამოღებულია).

15. იარაღის შეძენის, შენახვის, ტარების, გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის (გარდა ექსპორტ-იმპორტის, ტრანზიტის და რეექსპორტის), ტირის, სასროლეთის, სასროლო სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვა:   

ა) პნევმატური სანადირო იარაღის შეძენის, შენახვის და ტარების ნებართვა:

ა.ა) ფიზიკური პირისთვის – 10 ლარი;

ა.ბ) იურიდიული პირისთვის – 20 ლარი;

ბ) ხრახნილლულიანი სანადირო იარაღისა და მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის (პისტოლეტი, რევოლვერი) შეძენის, შენახვისა და ტარების ნებართვა:

ბ.ა) ფიზიკური პირისთვის – 8 ლარი;

ბ.ბ) იურიდიული პირისთვის – 16 ლარი;

გ) სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღისა და გაზის იარაღის (პისტოლეტი, რევოლვერი, აეროზოლური მოწყობილობა) შეძენის, შენახვისა და ტარების ნებართვა:

გ.ა) ფიზიკური პირისთვის – 6 ლარი;

გ.ბ) იურიდიული პირისთვის – 12 ლარი;

დ) ტირის, სასროლეთის, სასროლო სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვა – 10 ლარი.

16. საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვა – 14 ლარი.

17. (ამოღებულია).

18. დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვა:

ა) დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადება – 100 ლარი;

ბ) დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების შეძენა, საქართველოში შემოტანა და საქართველოდან გატანა – გარიგების ღირებულების 1%.

19. ბეჭდებისა და შტამპების დამზადების ნებართვა – 10 ლარი.

20. საზღვაო ბუქსირზიდვის (გარდა სანავსადგურო ბუქსირზიდვისა) ნებართვა – 1100 ლარი.

21 (ამოღებულია).

22. იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვა – 100 ლარი.

23. სანებართვო მოწმობის დუბლიკატი – 10 ლარი.

24. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა – 200 ლარი.

25. ფარმაცევტული წარმოების (სამკურნალო საშუალების, გარდა ნარკოტიკული საშუალებისა) ნებართვა – 400 ლარი.

26. ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა – 300 ლარი.

27. (ამოღებულია).

28. (ამოღებულია).

საქართველოს 2004 წლის 30 ივნისის კანონი№286-სსმI, №20, 16.07.2004წ., მუხ.111

საქართველოს 2004 წლის 25 ნოემბრის კანონი№603-სსმI, №36, 08.12.2004წ., მუხ.165

საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №661-სსმI, №38, 24.12.2004წ., მუხ.183

საქართველოს 2005 წლის 10 მარტის კანონი №1070-სსმI, №11, 29.03.2005წ., მუხ.69

საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1178-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.95

საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1185-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.100

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2238-სსმI, №54, 20.12.2005წ., მუხ.359

საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი, №3244-სსმI, №22, 16.06.2006წ., მუხ.181

საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი №3246-სსმI, №24, 29.06.2006წ., მუხ.186

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3496-სსმI, №35, 03.08.2006წ., მუხ.252

საქართველოს 2006 წლის 24 ნოემბრის კანონი №3767-სსმI, №45, 09.12.2006წ., მუხ.306

საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3834-სსმI, №48, 22.12.2006წ., მუხ.315

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4234-სსმI, №50,30.12.2006წ., მუხ.385

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4249-სსმI, №50, 30.12.2006წ., მუხ.400

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4202-სსმI, №1, 03.01.2007წ., მუხ.13

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4206-სსმI, №2, 04.01.2007წ., მუხ.25

საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4714-სსმI, №18, 22.05.2007წ.,  მუხ.144

საქართველოს 2007 წლის 14 დეკემბრის კანონი №5607-სსმI, №47, 26.12.2007წ., მუხ.409

საქართ ველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5922-სსმI, №7, 26.03.2008წ., მუხ.42

საქართველოს 2008 წლის 26 დეკემბრის კანონი №873-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.308

საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №970-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.342

საქართველოს 2009 წლის 12 ივნისის კანონი №1176-სსმI, №12, 29.06.2009წ., მუხ.50

საქართველოს 2009 წლის 10 აგვისტოს კანონი №1590-სსმI, №26, 27.08.2009წ., მუხ.153

    მუხლი 8. სალიცენზიო / სანებართვო მოსაკრებლის გადახდაზე შეღავათების დადგენა

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდაზე შეღავათები (სრული ან ნაწილობრივი განთავისუფლება) კატეგორიების მიხედვით დგინდება მხოლოდ ამ კანონით.

2. დაუშვებელია სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდაზე ინდივი-დუალური სახის შეღავათების დადგენა.

3. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლით გათვალისწინებული პირები თავისუფლდებიან გარემოზე ზემოქმედების სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან.

საქართველოს 2007 წლის 14 დეკემბრის კანონი №5607-სსმI, №47, 26.12.2007წ., მუხ.409

    მუხლი 9. სალიცენზიო / სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის წესი

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს ამ კანონისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.

2. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელი გადაიხდება ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ლიცენზიის/ნებართვის გაცემამდე, გარდა თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვისა, რომელზედაც სანებართვო მოსაკრებელი გადაიხდება 5 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად თანაბარზომიერი ოდენობებით არა უგვიანეს ნებართვის აღების დღიდან 12 თვისა. ამასთანავე, თავისუფალი საწყობის საქმიანობის ნებართვის მოსაკრებლის ოდენობის პირველი ნაწილის გადახდა მოხდება ნებართვის აღებამდე.

3. უნაღდო ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. ნაღდი ანგარიშსწორება ხორციელდება ეროვნული ვალუტით ბანკებში, დადგენილი ფორმის ქვითრის გაცემით.

5. ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელი ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა საბუთებთან ერთად, წარუდგინოს ლიცენზიის/ნებართვის გამცემ ორგანოს.

6. ლიცენზიის/ნებართვის მოწმობის დუბლიკატის მიმღები ფიზიკური ან იურიდიული პირი ვალდებულია სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი წერილობით განცხადებასთან ერთად წარუდგინოს ლიცენზიის/ნებართვის გამცემ ორგანოს.

7. კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით ლიცენზიის/ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში, გადახდევინებული მოსაკრებელი უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

საქართ ველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5922-სსმI, №7, 26.03.2008წ., მუხ.42

    მუხლი 10. სალიცენზიო / სანებართვო მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი

სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №887-სსმI, №6, 19.01.2005წ., მუხ.41

    მუხლი 11. სადავო საკითხთა გადაწყვეტის წესი

1. სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის საკითხთან დაკავშირებულ დავას წყვეტს სასამართლო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. სასამართლოში სარჩელის შეტანა არ ათავისუფლებს ლიცენზიის/ნებართვის მაძიებელს სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან.

  მუხლი 111. გარდამავალი დებულება

საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების კუთვნილი შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), საბრძოლო მასალის, სამხედრო ტექნიკის, ტექნიკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოებისა და მომსახურების საქართველოდან ექსპორტის თაობაზე ნებართვების გაცემისას შესაბამისი სანებართვო მოსაკრებელი არ გადაიხდევინება.

საქართველოს 2004 წლის 30 ივნისის კანონი№286-სსმI, №20, 16.07.2004წ., მუხ.111

    მუხლი 12. დასკვნითი დებულება

ამ კანონის ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „სალიცენზიო მოსაკრებლის შესახებ“ და „საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონები.

    მუხლი 13. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 12 აგვისტო.

№2937-რს

 

შეტანილი ცვლილებები:

1.საქართველოს 2004 წლის 30 ივნისის კანონი№286-სსმI, №20, 16.07.2004წ., მუხ.111

2.საქართველოს 2004 წლის 25 ნოემბრის კანონი№603-სსმI, №36, 08.12.2004წ., მუხ.165

3.საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №661-სსმI, №38, 24.12.2004წ., მუხ.183

4.საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №887-სსმI, №6, 19.01.2005წ., მუხ.41

5.საქართველოს 2005 წლის 10 მარტის კანონი №1070-სსმI, №11, 29.03.2005წ., მუხ.69

6.საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1178-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.95

7.საქართველოს 2005 წლის 25 მარტის კანონი №1185-სსმI, №15, 19.04.2005წ., მუხ.100

8.საქართველოს 2005 წლის 30 ივნისის კანონი №1846-სსმI, №41, 19.07.2005წ., მუხ.289

9.საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2238-სსმI, №54, 20.12.2005წ., მუხ.359

10.საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3175-სსმI, №17, 30.05.2006წ., მუხ.119

11.საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი, №3244-სსმI, №22, 16.06.2006წ., მუხ.181

12.საქართველოს 2006 წლის 9 ივნისის კანონი №3246-სსმI, №24, 29.06.2006წ., მუხ.186

13.საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3381-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.209

14.საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3392-სსმI, №26, 14.07.2006წ., მუხ.213

15.საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3496-სსმI, №35, 03.08.2006წ., მუხ.252

16.საქართველოს 2006 წლის 24 ნოემბრის კანონი №3767-სსმI, №45, 09.12.2006წ., მუხ.306

17. საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3834-სსმI, №48, 22.12.2006წ., მუხ.315

18.საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4234-სსმI, №50,30.12.2006წ., მუხ.385

19.საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4249-სსმI, №50, 30.12.2006წ., მუხ.400

20.საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4202-სსმI, №1, 03.01.2007წ., მუხ.13

21.საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4206-სსმI, №2, 04.01.2007წ., მუხ.25

22.საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4315-სსმI, №4, 12.01.2007წ., მუხ.58

23.საქართველოს 2007 წლის 27 მარტის კანონი №4521-სსმI, №9,  31.03.2007წ., მუხ.86

24.საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4714-სსმI, №18, 22.05.2007წ.,  მუხ.144

25.საქართველოს 2007 წლის 14 დეკემბრის კანონი №5607-სსმI, №47, 26.12.2007წ., მუხ.409

26.საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5900-სსმI, №6, 25.03.2008წ., მუხ.25

27.საქართ ველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5922-სსმI, №7, 26.03.2008წ., მუხ.42

28.საქართველოს 2008 წლის 21 ნოემბრის კანონი №538-სსმI, №34, 04.12.2008წ., მუხ.217

29.საქართველოს 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი №825-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.303

30. საქართველოს 2008 წლის 26 დეკემბრის კანონი №873-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.308

31.საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №970-სსმI, №41, 30.12.2008წ., მუხ.342

32.საქართველოს 2009 წლის 12 ივნისის კანონი №1176-სსმI, №12, 29.06.2009წ., მუხ.50

33.საქართველოს 2009 წლის 10 აგვისტოს კანონი №1590-სსმI, №26, 27.08.2009წ., მუხ.153

72. 25/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6489-IIს - ვებგვერდი, 02/07/2020 71. 24/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6413-IIს - ვებგვერდი, 01/07/2020 70. 22/05/2020 - საქართველოს კანონი - 5954-სს - ვებგვერდი, 28/05/2020 69. 19/02/2020 - საქართველოს კანონი - 5723-IIს - ვებგვერდი, 24/02/2020 68. 20/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5666-რს - ვებგვერდი, 31/12/2019 67. 20/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3239-რს - ვებგვერდი, 13/08/2018 66. 23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1930-რს - ვებგვერდი, 11/01/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 65. 23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1906-რს - ვებგვერდი, 11/01/2018 64. 28/06/2017 - საქართველოს კანონი - 1110-IIს - ვებგვერდი, 10/07/2017 63. 01/06/2017 - საქართველოს კანონი - 896-IIს - ვებგვერდი, 21/06/2017 62. 22/03/2017 - საქართველოს კანონი - 490-IIს - ვებგვერდი, 27/03/2017 61. 13/04/2016 - საქართველოს კანონი - 4954-IIს - ვებგვერდი, 26/04/2016 60. 18/09/2014 - საქართველოს კანონი - 2659-Iს - ვებგვერდი, 02/10/2014 59. 14/05/2014 - საქართველოს კანონი - 2426-IIს - ვებგვერდი, 27/05/2014 58. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6545-Iს - ვებგვერდი, 04/07/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 57. 15/05/2012 - საქართველოს კანონი - 6214-რს - ვებგვერდი, 29/05/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 56. 24/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6055-Iს - ვებგვერდი, 27/04/2012 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 55. 27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5945-Iს - ვებგვერდი, 12/04/2012 54. 27/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5927-Iს - ვებგვერდი, 03/04/2012 53. 20/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5915-რს - ვებგვერდი, 23/03/2012 52. 27/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5652-რს - ვებგვერდი, 12/01/2012 51. 20/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5548-რს - ვებგვერდი, 30/12/2011 50. 09/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5451-IIს - ვებგვერდი, 111222018, 22/12/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 49. 25/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5350-IIს - ვებგვერდი, 111206012, 06/12/2011 48. 08/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5248-IIს - ვებგვერდი, 111122015, 22/11/2011 47. 13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5122-IIს - ვებგვერდი, 111019016, 19/10/2011 46. 21/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4862-რს - ვებგვერდი, 110706008, 06/07/2011 45. 24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4934-რს - ვებგვერდი, 110630019, 30/06/2011 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 44. 31/05/2011 - საქართველოს კანონი - 4719-Iს - ვებგვერდი, 110603008, 03/06/2011 43. 08/04/2011 - საქართველოს კანონი - 4529-Iს - ვებგვერდი, 110502027, 02/05/2011 42. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4124-რს - სსმ, 75, 27/12/2010 41. 10/12/2010 - საქართველოს კანონი - 3961-IIს - სსმ, 73, 23/12/2010 40. 12/11/2010 - საქართველოს კანონი - 3806 - სსმ, 66, 03/12/2010 39. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3534 - სსმ, 47, 05/08/2010 38. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3552 - სსმ, 46, 04/08/2010 37. 06/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3373 - სსმ, 40, 20/07/2010 36. 02/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3287 - სსმ, 38, 16/07/2010 35. 08/04/2010 - საქართველოს კანონი - 2913 - სსმ, 20, 19/04/2010 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 34. 06/11/2009 - საქართველოს კანონი - 2002 - სსმ, 35, 19/11/2009 33. 10/08/2009 - საქართველოს კანონი - 1590 - სსმ, 26, 27/08/2009 32. 12/06/2009 - საქართველოს კანონი - 1176 - სსმ, 12, 29/06/2009 31. 30/12/2008 - საქართველოს კანონი - 970 - სსმ, 41, 30/12/2008 30. 26/12/2008 - საქართველოს კანონი - 873 - სსმ, 41, 30/12/2008 29. 19/12/2008 - საქართველოს კანონი - 825 - სსმ, 41, 30/12/2008 28. 21/11/2008 - საქართველოს კანონი - 538 - სსმ, 34, 04/12/2008 27. 14/03/2008 - საქართველოს კანონი - 5922 - სსმ, 7, 26/03/2008 26. 14/03/2008 - საქართველოს კანონი - 5900 - სსმ, 6, 25/03/2008 25. 14/12/2007 - საქართველოს კანონი - 5607 - სსმ, 47, 26/12/2007 24. 08/05/2007 - საქართველოს კანონი - 4714 - სსმ, 18, 22/05/2007 23. 27/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4521 - სსმ, 9, 31/03/2007 22. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4315 - სსმ, 4, 12/01/2007 21. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4206 - სსმ, 2, 04/01/2007 20. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4202 - სსმ, 1, 03/01/2007 19. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4249 - სსმ, 50, 30/12/2006 18. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4234 - სსმ, 50, 30/12/2006 17. 07/12/2006 - საქართველოს კანონი - 3834 - სსმ, 48, 22/12/2006 16. 24/11/2006 - საქართველოს კანონი - 3767 - სსმ, 45, 09/12/2006 15. 24/07/2006 - საქართველოს კანონი - 3496 - სსმ, 35, 03/08/2006 14. 23/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3392 - სსმ, 26, 14/07/2006 13. 23/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3381 - სსმ, 26, 14/07/2006 12. 09/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3246 - სსმ, 24, 29/06/2006 11. 09/06/2006 - საქართველოს კანონი - 3244 - სსმ, 22, 16/06/2006 10. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3175 - სსმ, 17, 30/05/2006 9. 09/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2238 - სსმ, 54, 20/12/2005 8. 30/06/2005 - საქართველოს კანონი - 1846 - სსმ, 41, 19/07/2005 7. 25/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1185 - სსმ, 15, 19/04/2005 6. 25/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1178 - სსმ, 15, 19/04/2005 5. 10/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1070 - სსმ, 11, 29/03/2005 4. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 887 - სსმ, 6, 19/01/2005 3. 09/12/2004 - საქართველოს კანონი - 661 - სსმ, 38, 24/12/2004 2. 25/11/2004 - საქართველოს კანონი - 603 - სსმ, 36, 08/12/2004 1. 30/06/2004 - საქართველოს კანონი - 286 - სსმ, 20, 16/07/2004
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.