მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 140
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/08/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 95, 15/08/2005
ძალის დაკარგვის თარიღი 27/03/2009
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №140

2005 წლის 11 აგვისტო

ქ. თბილისი

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ

თავი I

ზოგადი დებულებები

    მუხლი 1. დადგენილების რეგულირების საგანი და მიზანი

1. ეს დადგენილება მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობათა საჯარო სამართლებრივი რეგულირების სფეროს. კერძოდ, არეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის, სანებართვო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების პროცესს.

2. დადგენილების მიზანია მისი რეგულირების სფეროში “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებისა და პრინციპების განხორციელების უზრუნველყოფა.

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

ამ დადგენილებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1. აივანი – შენობის ფასადის სიბრტყიდან გამოწეული, მოაჯირით შემოკავებული ჰორიზონტალური კონსოლური სიბრტყე, რომელიც წარმოადგენს შენობის ძირითადი კონსტრუქციის ნაწილს და მის შიდა სივრცესთან არის დაკავშირებული;

11. ანტრესოლი – ინტერიერის/სამყოფის სივრცეში იატაკის ზედაპირის შესაქმნელად მოწყობილი ისეთი კონსტრუქცია, რომელიც ინტერიერის/სამყოფის ნაწილს ყოფს ორ სართულად;

2. არასრული სართული – ის სართული, რომლის საშუალო სიმაღლე იატაკის ნიშნულიდან ჭერამდე 1.8 მეტრიდან 2.4 მეტრამდეა;

3. არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტები – დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც წარმოადგენს ამ დადგენილებით განსაზღვრული II კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და მშენებლობის წარმოების საფუძველს;

4. არქიტექტურული საქმიანობა – არქიტექტორის შემოქმედებითი მოღვაწეობა, რომლის ამოცანაა ქალაქთმშენებლობითი ობიექტის, გარემოს ფორმირების, შენობის, ნაგებობის, ინტერიერის პროექტის შედგენა, მასში სივრცობრივ-გეგმარებითი, მხატვრული და ფუნქციური საკითხების გადაწყვეტა, საინჟინრო-ტექნიკური, ტექნოლოგიური და სხვა ნაწილების დამუშავების ხელმძღვანელობა, დაპროექტების პროცესის ერთიანი ციკლის ორგანიზება, საავტორო ზედამხედველობის განხორციელება და მშენებლობის გაძღოლა;

5. ახალი მშენებლობა – მშენებლობა, რომელიც ხორციელდება მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილში, სადაც არ დგას შენობა-ნაგებობა ან ხდება არსებულის მთლიანად ჩანაცვლება;

6. არამზიდი კონსტრუქცია – კონსტრუქცია, რომელიც გავლენას არ ახდენს შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის სიხისტეზე, სიმტკიცესა და მდგრადობაზე;

7. გამწვანებული ტერიტორია – მიწის ნაკვეთი, რომლის ტერიტორიის არანაკლებ 80%-ისა დაკავებულია მცენარეული საფარით, ღია სათამაშო მოედნით, ბილიკებით ან/და ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი მოპირკეთებული გრუნტის ზედაპირით, სადაც შესაძლებელია მოწყობილი იყოს დასასვენებელი/გასართობი ადლილები (მაგ.: პარკი, ბაღი, ბულვარი, სკვერი, გაზონი);

8. განაშენიანების რეგულირების გეგმა – ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, რომელიც დასახლებათა ტერიტორიებისათვის ადგენს მიწათსარგებლობის ზონებს (ქვეზონებს) ან/და აზუსტებს ცალკეული გეგმარებითი ერთეულების, განაშენიანების არქიტექტურულ-გეგმარებით და სივრცით-მოცულობით მახასიათებლებს, შენობების განთავსებას, მათ გეგმარებით პარამეტრებს; აზუსტებს უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ქალაქთმშენებლობით მახასიათებლებს, რელიეფის ორგანიზებას, ტერიტორიების კეთილმოწყობასა და გამწვანებას, საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას;

9. განაშენიანებული ტერიტორია – დასახლების ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც შესაძლებელია მოიცავდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის №1-1/1254 ბრძანებით “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ განსაზღვრულ ნებისმიერ ზონას, გარდა გარემოს დამცავი, ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო, სასოფლო-სამეურნეო, სატრანსპორტო ზონა 2-სა და სამხედრო დანიშნულების ზონა 2-ს;

10. გრუნტი – ყველა სახის იმ ქანის განზოგადებული დასახელება, მათ შორის ნიადაგი, რომელსაც შეიცავს მიწის ნაკვეთი;

11. დაფარული სამუშაოები – ისეთი სამშენებლო კონსტრუქციული სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულ მდგომარეობაში სხვა მასალებით ან გრუნტით არის დაფარული (მაგ.: ბეტონში მოქცეული არმატურა, საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია);

12. დახურული ავტოსადგომი – შენობა ან მისი ნაწილი, რომელიც განკუთვნილია ავტოსატრანსპორტო საშუალების სადგომად და წარმოადგენს გადახურულ ერთიან შიდა სივრცეს;

13. დემონტაჟი – არსებული შენობა-ნაგებობების ან მათი ნაწილების დანგრევა/დაშლა;

14. დროებითი შენობა და ნაგებობა – შენობა და ნაგებობა, რომელიც თავისი წონით უძრავად დევს გრუნტის ზედაპირზე და აქვს ცალკე მდგომი უძრავი ნივთის თვისება;

15. ერკერი – შენობის ფასადის სიბრტყიდან გამოწეული გადახურული, კედლებით და შემინული ღიობებით შემოსაზღვრული სივრცე, რომელიც წარმოადგენს შენობის ძირითადი კონსტრუქციის ნაწილს;

16. ვერანდა – გადახურული, ერთი ან ორი მხრიდან კედლებით შემოსაზღვრული ან კედლებით შემოუსაზღვრავი და ღია მხრიდან/მხარეებიდან მოაჯირით შემოკავებული სივრცე;

17. იატაკი – ყველა სახის სართულისათვის მისი ქვედა ჰორიზონტალური ზედაპირი. იატაკის ნიშნული წარმოადგენს ამ ჰორიზონტალური ზედაპირის ნიშნულს;

171. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი – საცხოვრებელი სახლი, რომელიც განკუთვნილია ერთი ოჯახისათვის;

18. ინფრასტრუქტურა – საინჟინრო-ტექნიკური და კომუნალური მომსახურების, ასევე საკომუნიკაციო ობიექტების, ნაგებობებისა და ქსელების ერთობლიობა;

181. კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი) – ხაზობრივი ნაგებობის სახეობა, რომელიც უზრუნველყოფს საკომუნიკაციო კავშირს მიმწოდებელსა ან/და მომხმარებლებს შორის;

19. კონსტრუქციული მდგრადობა – შენობა-ნაგებობის უნარი, შეინარჩუნოს მდგრადი წონასწო-რობა საანგარიშო დატვირთვების ზეგავლენისას;

20. კონსტრუქციული საიმედოობა – შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სისტემის, მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულება მისი გამოყენების მთელ პერიოდში;

21. კონსტრუქციული სიმტკიცე – სამშენებლო ნაკეთობისა და კონსტრუქციის, მათი შეერთების კვანძების, შენობა-ნაგებობის საძირკვლის, გრუნტის თვისება რღვევების გარეშე აიტანოს დატვირთვების საანგარიშო მაჩვენებლები;

22. ლანდშაფტური მშენებლობა – პარკის, ბაღის, ბულვარის, სკვერის მშენებლობა და სამშენებლო მიწის ნაკვეთებზე ლანდშაფტის კეთილმოწყობა, აგრეთვე ნარგავების, გაზონებისა და სხვა მცენარეული საფარის მოწყობა;

23. ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელები – კონკრეტული მიწის ნაკვეთის კომუნალური მომსახურებისათვის აუცილებელი საინჟინრო ქსელების სისტემა;

24. ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელები – კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე ან/და შენობა-ნაგებობაში არსებული ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელები, რომლებიც გამოიყენება საერთო სარგებლობის მიზნით;

25. ლოკალური ინდივიდუალური სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელები – კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე ან/და შენობა-ნაგებობაში არსებული ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელები, რომლებიც გამოიყენება ინდივიდუალური სარგებლობის მიზნით;

26. ლოჯია – შენობის ფასადში შეჭრილი, გადახურული, სამი მხრიდან კედლებით შემოსაზღვრული და ფასადის მხრიდან გახსნილი და მოაჯირით შემოკავებული სამყოფი;

27. მანსარდა – ისეთი სხვენის სივრცე, რომელიც გამოყენებულია საცხოვრებლად/სამყოფად. მანსარდა ითვლება სრულ სართულად, როდესაც სხვენის იატაკის ზედაპირის ფართობის 3/4-დან მანსარდის ჭერამდე საშუალო სიმაღლე არის 2,4 მეტრი ან მეტი;

28. მიწის ნაკვეთი – საკუთრების ერთეული, შემოსაზღვრული ერთი უწყვეტი წირით, რომელიც წარმოადგენს საკადასტრო ერთეულს და ამ დადგენილების შესაბამისად შესაძლებელია გამოიყენებოდეს სამშენებლო საქმიანობის განვითარების მიზნით;

29. მიწის ნაკვეთის ფართობი – მიწის ნაკვეთის საზღვრებით შემოფარგლული ტერიტორიის ორთოგონალური პროექციის ფართობი 1 მ2-ის სიზუსტით, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი;

30. მიწის ნაკვეთის გამოყენების სახეობა – მიწის ნაკვეთის ფაქტობრივი ან დასახლებათა განვითარების დაგეგმარების დოკუმენტებით განსაზღვრული გამოყენების სახეობა (სამშენებლო მიწის ნაკვეთი, არასამშენებლო მიწის ნაკვეთი განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში და არასამშენებლო მიწის ნაკვეთი განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებს გარეთ);

31. მიწისზედა სართული – სართული, რომლის იატაკის ნიშნულის მიწის ზედაპირიდან ამოწევის საშუალო სიმაღლე 1,8 მეტრი ან მეტია;

32. მიწისქვეშა შენობა – შენობა, რომელსაც არ გააჩნია მიწის ან მიწისზედა სართული;

33. მიწისქვეშა სართული – სართული, რომლის ჭერის მიწის ზედაპირიდან ამოწევის საშუალო სიმაღლე 1,8 მეტრს არ აღემატება;

34. მიწისპირა სართული – სართული, რომლის იატაკის ნიშნულის მიწის ზედაპირიდან ამოწევის საშუალო სიმაღლე 1,8 მეტრამდეა, ხოლო მისი ჭერის მიწის ზედაპირიდან ამოწევის საშუალო სიმაღლე 1,8 მეტრს აღემატება;

35. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ფართობი – მიწის ნაკვეთის შენობა-ნაგებობებით დაფარული, განაშენიანებული ზედაპირის ორთოგონალური პროექციის ფართობი;

36. მონტაჟი – სამშენებლო მოედანზე შენობა-ნაგებობის ან მისი ნაწილ(ებ)ის აწყობა;

37. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები – ამ დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავებული და დამტკიცებული დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს ტექსტურ და გრაფიკულ ინფორმაციას და წარმოადგენს მშენებლობის განხორციელების საფუძველს;

38. მშენებლობის ნებართვა – განსაკუთრებული იერარქიის ნებართვა, როგორც წესი იყოფა სამ ურთიერთდამოკიდებულ, მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების თვალსაზრისით დამოუკიდებულ სტადიად: I სტადია – ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა (სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცება); II სტადია – არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება (არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება); III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა;

39. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა – მშენებლობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლი და შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება;

40. მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა – დამკვეთის მიერ მშენებლობის პროცესში, მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების კონტროლის ნებაყოფლობითი მექანიზმი;

41. მზიდი კონსტრუქცია – შენობა-ნაგებობის სტრუქტურული ელემენტი, რომლის ძირითადი ფუნქციაა კონსტრუქციების, აღჭურვილობის, თოვლის, ქარის, წყლის, სეისმური, ტექტონიკური და სხვა დატვირთვების ამტანუნარიანობა;

42. ნაგებობა – სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობებისაგან შექმნილი კონსტრუქციული სისტემა, რომელიც გრუნტთან უძრავადაა დაკავშირებული;

43. ნულოვანი ნიშნული – შენობა-ნაგებობის საკონტროლო ნიშნული, რომელიც წარმოადგენს მიწისპირა ან პირველი მიწისზედა სართულის იატაკის ნიშნულს;

431.ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტი – სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ნაწილი, რომელიც მოიცავს სამშენებლო-ტექნიკურ რეგლამენტებს, სამშენებლო სტანდარტებსა და რეკომენდაციებს;

 

44. ობიექტის მომხმარებელი (მოსარგებლე) – იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც საკუთრების ან მესაკუთრის მიერ დელეგირებული უფლებით ახორციელებს ობიექტის გამოყენებას;

45. რეკონსტრუქცია – მშენებლობა, რომლის მიზანია არსებული შენობა-ნაგებობების არსობრივი შეცვლა, მათი ფიზიკური, ხარისხობრივი ან/და თვისობრივი განახლების მიზნით.

46. საავტორო ზედამხედველობა – არქიტექტორის ან ინჟინერ-დამპროექტებლის მიერ მშენებლობის პროცესში მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების ნებაყოფლობითი ზედამხედველობა;

47. სადგომი – შენობა-ნაგებობის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება ცხოველთა სადგომად;

48. საინჟინრო-კომუნალური ქსელები – დასახლებათა ტერიტორიებზე, მათ შორის სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე ან/და მის ფარგლებს გარეთ არსებული ძირითადი, საერთო ან/და ლოკალური წყალმომარაგების, წყალარინების, გათბობის, ნავთობპროდუქტების და სხვადასხვა აირების მილსადენების სისტემა, აგრეთვე ელექტრომომარაგებისა და უკაბელო ან საკაბელო საკომუნიკაციო ხაზები/ქსელები;

49. საკულტო შენობა-ნაგებობა – შენობა-ნაგებობა, რომლის ფუნქციური დანიშნულება დამოკიდებულია კონკრეტულ აღმსარებლობით კონფესიაზე;

50. სამშენებლო დოკუმენტები – დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც წარმოადგენს ამ დადგენილებით განსაზღვრული III და IV კლასებს, დაქვემდებარებულს შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის საფუძველზე;

51. სამშენებლო მიწის ნაკვეთი – ამ დადგენილების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ფუნქციური ზონების ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით სათანადოდ არის უზრუნველყოფილი, რისთვისაც მინიმალური პირობაა, როდესაც მისი განაშენიანების დასრულებისათვის მას უკავშირდება სულ ცოტა ერთი მისასვლელი, მათ შორის, სერვიტუტის გამოყენებით;

52. სამშენებლო მოედანი – მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით განსაზღვრული ტერიტორია, რომელიც აუცილებელია სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისა და მისი მომსახურებისათვის;

53. სამშენებლო მოედნის კვლევა – სამშენებლო მოედანზე ან/და მიმდებარე ტერიტორიებზე, კვლევების ერთობლიობა, რომლებიც აუცილებელია კონკრეტული მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დასადგენად, კერძოდ: ტოპოგეოდეზიური, საინჟინრო-გეოლოგიური და მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობების კვლევა;

54. სამშენებლო სამუშაო – მოქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც ხორციელდება სამშენებლო მოედნის მომზადების, შენობა-ნაგებობების ან მათი ნაწილების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, დემონტაჟის, კონსერვაციის ან/და შეკეთების დროს;

55. სამშენებლო სამუშაოები, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების მოვლა-პატრონობა – სამუშაოები, რომლებიც განსაზღვრულია “კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში;

56. სამშენებლო საქმიანობა – ტერიტორიის სივრცითი მოწყობისა და დასახლებათა განვითარების დაგეგმარების დოკუმენტების მომზადების, არქიტექტურული პროექტების მომზადების, სამშენებლო მოედნის, შენობა-ნაგებობებისა და სხვა საჭირო კვლევების განხორციელების, შენობა-ნაგებობათა ან მათი ნაწილების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების მომზადების, მშენებლობის წარმოების და სანებართვო პირობების შესრულების მთელი პროცესი;

57. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობები – პირობები, რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია სამშენებლო საქმიანობის განსახორციელებლად კონკრეტულ სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე, ამ პირობათა საფუძველზე შედგენილი მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესაბამისად;

58. სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტები – დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც წარმოადგენს ამ დადგენილებით განსაზღვრული V კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ამ დადგენილებით განსაზღვრულ III, IV და V კლასებს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის წარმოების საფუძველს.

59. სამყოფი – შენობა-ნაგებობის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება ადამიანთა ხანგრძლივი დროით დაყოვნებისათვის;

60. საპროექტო სამუშაოები – სამუშაოთა ერთობლიობა, რომლის შედეგად იქმნება მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები.

61. საზოგადოებრივი ტერიტორია/სივრცე – განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში მდებარე ქუჩა, მოედანი, ხიდი, სკვერი, პარკი, ბაღი, წყლის ზედაპირი და მისი სანაპირო ზოლი, ბუნებრივი ან ხელოვნული ლანდშაფტი, მიწის ნაკვეთებს შორის გასასვლელი და სხვა მსგავსი ტიპის სივრცეები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ადამიანებისათვის;

62. სათავსი – შენობა-ნაგებობა ან მისი ნაწილი, რომელიც გამოიყენება საგანთა/მოძრავი ნივთების შესანახად, საწყობად, სათავსად;

63. სამტრედე/სამერცხული – ქანობიან სახურავზე (ზედაპირზე) მოწყობილი ღიობი/სარკმელი;

64. სარდაფი – მიწისქვეშა არასრულ სართულში განთავსებული სათავსი/სადგომი;

65. სართულის ფართობი – სართულის მოშენების ფართობს დამატებული აივნებისა და ტერასების ფართობი;

66. სრული სართული – სართული, რომლის საშუალო სიმაღლე იატაკის ნიშნულიდან ჭერამდე არის 2,4 მეტრი ან მეტი;

67. სხვენი – შენობის ბოლო სართულის გადახურვის ზემოთ, გარე კედლებსა და ქანობიანი სახურავის ფერდ(ებ)ის შიდა ზედაპირებს შორის განლაგებული სივრცე;

68. ტერასა (ბანი) – გადაუხურავი, ერთი, ორი, სამი ან ოთხი მხრიდან კედლებით შემოსაზღვრული და ღია მხრიდან/მხარეებიდან საჭიროების შემთხვევაში მოაჯირით შემოკავებული ფართობი, აგრეთვე ისეთი ბრტყელი სახურავი ან ბრტყელი სახურავის ნაწილი, რომლის ზედაპირი მოპირკეთებულია ისე, რომ შესაძლებელია მისი გამოყენება სამყოფად და ღია მხრიდან/მხარეებიდან შემოსაზღვრულია მოაჯირით ან/და პარაპეტით. ტერასაზე შესაძლებელია მოეწყოს მარკიზი და საჩრდილობელი.

69. ტექნიკური სართული – სართული, რომლის საშუალო სიმაღლე იატაკის ნიშნულიდან ჭერამდე 1.8 მეტრზე ნაკლებია;

70. უნებართვო მშენებლობა – მშენებლობის ნებართვას დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობა ისე, რომ მასზე არ გაცემულა მშენებლობის ნებართვა ამ დადგენილების მოთხოვნათა დაცვით;

71. ურბანული ტერიტორია – ქალაქის ტიპის დასახლებათა (ქალაქის, დაბის) განაშენიანებული ტერიტორია;

72. ქუჩა – განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში არსებული გადადგილებისათვის განკუთვნილი საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც შესაძლებელია შედგებოდეს მხოლოდ ფეხით მოსიარულეთა სავალი ნაწილისგან (ტროტუარისაგან), მხოლოდ ტრანსპორტისათვის განკუთვნილი სავალი ნაწილისაგან ან ტრანსპორტისათვის განკუთვნილი სავალი ნაწილისაგან და ფეხით მოსიარულეთა სავალი ნაწილისგან (ტროტუარისაგან);

73. ღია ავტოსადგომი – გადაუხურავი ღია ტერიტორია, რომელიც განკუთვნილია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადგომად. ღია ავტოსადგომზე ავტომობილისათვის შესაძლებელია მოეწყოს საჩრდილობელი;

74. შენობა – ნაგებობა, რომელიც ქმნის გადახურულ სივრცეს, შემოსაზღვრულია კედლებით, კოლონებით ან/და სხვა შემომზღუდავი კონსტრუქციებით;

75. შენობა-ნაგებობების დაფარული კონსტრუქციები – კონსტრუქციები, რომლებიც დაფარულია სხვა კონსტრუქციებით;

76. შენობა-ნაგებობების შეკეთება (რემონტი, აღჭურვა/მოპირკეთება) – მშენებლობა, რომლის დროსაც დეფექტები აღმოიფხვრება ან გაუმჯობესდება ისე, რომ არ იცვლება შენობა-ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციები;

77. შენობა-ნაგებობის დეფორმაცია – ობიექტის ფორმის, ზომების შეცვლა და მდგრადობის შემცირება (ჯდომა, გადახრა, ცოცვა) სხვადასხვა დატვირთვებისა და ტექნოგენური ხასიათის ზემოქმედების შედეგად;

78. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება – ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა, რომლის შედეგად დასტურდება, რომ სამშენებლო საქმიანობა განხორციელებულია სანებართვო პირობების შესაბამისად;

79. შენობის მიწის ზედაპირი არის:

ა) მიწის ბუნებრივი ზედაპირი, რომელიც შეხებაშია შენობასთან;

ბ) მიწის ხელოვნური ზედაპირი, რომელიც მიიღება ბუნებრივი მიწის ზედაპირის ხელოვნური ცვლილებით, შეხებაშია შენობასთან და მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით არის განსაზღვრული;

80. ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელები – დასახლების ან მისი ნაწილის კომუნალური მომსახურებისათვის აუცილებელი საინჟინრო ქსელების სისტემა;

81. წინასაპროექტო კვლევა – საპროექტო სამუშაოებისათვის საწყისი მონაცემების მოძიება;

82. ჭერი – სართულის გადახურვის კონსტრუქციის ქვედა ზედაპირი;

83. ხაზობრივი ნაგებობა – საკომუნიკაციო ნაგებობა: საავტომობილო გზა, რკინიგზა, ყველა სახის მილსადენი, მილგაყვანილობა, საჰაერო-საბაგირო გზა, ელექტროგადამცემი ხაზი, კავშირგაბმულობის ხაზი, ფუნიკულიორი.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

თავი II

მშენებლობის სახეობები

    მუხლი 3. მშენებლობის სახეობები

1. მშენებლობის სახეობებია:

ა) ახალი მშენებლობა (მათ შორის მონტაჟი);

ბ) რეკონსტრუქცია;

გ) რემონტი-შეკეთება, რებილიტაცია-გაუმჯობესება (არ საჭიროებს ნებართვას);

დ) სამშენებლო სამუშაოები, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების დაცვა;

ე) დემონტაჟი;

ვ) ლანდშაფტური მშენებლობა;

ზ) დროებითი შენობა-ნაგებობების მონტაჟი/განთავსება.

2. შენობა-ნაგებობების ახალი მშენებლობა არის ისეთი მშენებლობა, რომელიც ხორციელდება მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილში, სადაც არ დგას შენობა-ნაგებობა ან ხდება არსებულის მთლიანად ჩანაცვლება.

3. შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია არის ისეთი მშენებლობა, რომლის მიზანია არსებული შენობა-ნაგებობების არსობრივად შეცვლა, მათი ფიზიკური, ხარისხობრივი და თვისობრივი განახლება, კერძოდ:

ა) შენობა-ნაგებობებზე ახალი სართულ(ებ)ის დაშენება, ან არსებული სართულ(ებ)ის დემონტაჟი, აგრეთვე მისი ნებისმიერი სართულის მოშენების ფართობის შეცვლა 1 მ2-ზე მეტად;

ბ) ექსტერიერის არქიტექტურული ნაწილების/ელემენტების გაბარიტების შეცვლა 2%-ზე და 0.1 მეტრზე მეტად;

გ) მზიდი კონსტრუქციის ახლით ან/და სხვა ტიპის კონსტრუქციით შეცვლა, მზიდი კონსტრუქციის მოშორება, ასევე დაზიანებული/მწყობრიდან გამოსული მზიდი კონსტრუქციის გამაგრება;

დ) შენობის ინტერიერში მზიდ კონსტრუქციაში ღიობის გამოჭრა;

ე) შენობა-ნაგებობების საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელების გადაკეთება, შეცვლა, დამატება ან მოკლება;

ვ) ფასადის მასალისა და ფერის ცვლილება, იქ სადაც ნებართვის გაცემის პროცესში სავალდებულოა არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება.

4. შენობა-ნაგებობების შეკეთება, მოპირკეთება/აღჭურვა არის ისეთი მშენებლობა, რომლის დროსაც დეფექტები აღმოიფხვრება ისე, რომ არ იცვლება შენობა-ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციები, კერძოდ:

ა) შენობის ინტერიერში ტიხრების გადაადგილება, ახლის დამატება ან/და მოკლება, ასევე მათში ღიობ(ებ)ის გამოჭრა;

ბ) შენობა-ნაგებობების ინდივიდუალური სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელების შეკეთება მათი ტიპისა და სიმძლავრის შეუცვლელად;

გ) ხორციელდება შენობა-ნაგებობების საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური სისტემების იმ ნაწილების შეკეთება/განახლება, რომელიც გამიზნულია ბინების ან სხვა სამყოფების, სადგომების, სათავსების მომსახურებისათვის (მათ შორის საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური სისტემების იმ ნაწილებისა, რომლებიც ბინებში ან სხვა სამყოფებში, სადგომებში, სათავსებში მდებარეობს);

დ) ხორციელდება ტექნოლოგიური აღჭურვილობის და ტექნოლოგიური სისტემების, ასევე ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების და სატრანსპორტო მექანიკური მოწყობილობების შეკეთება/განახლება;

ე) შენობა-ნაგებობის ფასადის განახლება ან/და ცვლილება მშენებლობის განხორციელების არსებული დოკუმენტების შესაბამისად.

5. სამშენებლო სამუშაოები, რომლის მიზანია ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების მოვლა-პატრონობა, გულისმობს სამუშაოებს, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონით “კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“.

6. დემონტაჟი გულისხმობს შენობა-ნაგებობის დაშლა/დანგრევას.

7. ლანდშაფტური მშენებლობა წარმოადგენს პარკის, ბაღის, ბულვარის, სკვერის მშენებლობას და სამშენებლო მიწის ნავეთებზე ლანდშაფტის კეთილმოწყობას, აგრეთვე ნარგავების, გაზონებისა და სხვა მცენარეული საფარის მოწყობას.

8. დროებითი შენობა-ნაგებობების მონტაჟი/განთავსება წარმოადგენს ახალ მშენებლობას.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

თავი III

სამშენებლო საქმიანობის ობიექტები

    მუხლი 4. სამშენებლო საქმიანობის ობიექტები

1. სამშენებლო საქმიანობის ობიექტი არის მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები, მათ შორის დამხმარე და დროებითი შენობა-ნაგებობები.

2. სამშენებლო საქმიანობის ობიექტის შექმნა და გამოყენება რეგულირდება კანონმდებლობის, მათ შორის ამ დადგენილების და სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით.

    მუხლი 5. სამშენებლო საქმიანობისათვის მიწის ნაკვეთის სახეობები

1. მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო საქმიანობის განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ კანონმდებლობის, მათ შორის, ამ დადგენილების შესაბამისად.

2. მიწის ნაკვეთები სამშენებლო საქმიანობისათვის გამოყენების შესაძლებლობების მიხედვით იყოფა შემდეგ სახეობებად:

ა) სამშენებლო მიწის ნაკვეთებად;

ბ) არასამშენებლო მიწის ნაკვეთებად.

3. სამშენებლო საქმიანობისათვის მიწის ნაკვეთის ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული სახეობის ცვლილება ხდება კანონმდებლობით, მათ შორის განაშენიანების რეგულირების გეგმით.

    მუხლი 6. სამშენებლო მიწის ნაკვეთი

1. სამშენებლო მიწის ნაკვეთი მოქცეულია ქალაქ-მშენებლობითი დოკუმენტით განსაზღვრული ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული ფუნქციური ზონების საზღვრებში:

ა) საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა 1 (სრზ-1)

ბ) საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა 2 (სრზ-2)

გ) საცხოვრებელი ზონა 1 – (სზ-1);

დ) საცხოვრებელი ზონა 2 – (სზ-2);

ე) საცხოვრებელი ზონა 3 – (სზ-3);

ვ) საცხოვრებელი ზონა 4 – (სზ-4);

ზ) საცხოვრებელი ზონა 5 – (სზ-5);

თ) საცხოვრებელი ზონა 6 – (სზ-6);

ი) სატრანსპორტო ზონა 2 – (ტზ-2).

კ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1 – (სსზ-1);

ლ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 2 – (სსზ-2);

მ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 3 – (სსზ-3);

ნ) საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 4 – (სსზ-4);

ო) სამრეწველო ზონა 1 – (სამზ-1);

პ) სამრეწველო ზონა 2 – (სამზ-2);

ჟ) სამხედრო დანიშნულების ზონა 1 – (სდზ-1).

2. სამშენებლო მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით სათანადოდ უზრუნველყოფილი, რისთვისაც მინიმალური პირობაა, როდესაც მისი განაშენიანების დასრულებისათვის მას უკავშირდება სულ ცოტა ერთი მისასვლელი, მათ შორის სერვიტუტის გამოყენებით.

3. სამშენებლო მიწის ნაკვეთის განვითარების პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით, მათ შორის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტებით.

      

   მუხლი 7. სამშენებლოდ შეზღუდული მიწის ნაკვეთი

1. არასამშენებლო მიწის ნაკვეთი მოქცეულია ქვემოთ ჩამოთვლილი კონკრეტული ფუნქციური ზონების საზღვრებში:

ა) ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა – (ლსზ’);

ბ) სასოფლო-სამეურნეო ზონა – (სოფზ’);

გ) სარეკრეაციო ზონა – (რზ’);

დ) სპეციალური ზონა – (სპეცზ’);

ე) სატრანსპორტო ზონა 1 – (ტზ-1);

ვ) სანიტარიული ზონა – (სანზ’);

ზ) სამხედრო დანიშნულების ზონა 2 – (სდზ).

2. არასამშენებლო მიწის ნაკვეთებზე დაუშვებელია საცხოვრებელი, საზოგადოებრივ-საქმიანი და საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების განთავსება, გარდა დამხმარე: სასოფლო-სამეურნეო, ინფრასტრუქტურული, ხაზობრივი შენობა-ნაგებობებისა და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისა იმ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე, რომელზეც დასაშვებია ასეთი მშენებლობა.

3. არასამშენებლო მიწის ნაკვეთის განვითარების პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით, მათ შორის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტებით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 8. მიწის ნაკვეთის საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილება

1. მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ ეფექტიანად გამოყენებისათვის შესაძლებელია მათი საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილება, სათანადო ხელშეკრულების, მათ შორის ნატურალური ან/და ფულადი კომპენსაციის საფუძველზე.

2. მიწის ნაკვეთების საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილების საფუძველია მომიჯნავე ნაკვეთების მესაკუთრეებს შორის დადებული შეთანხმება მიწის ნაკვეთების საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილების თაობაზე. საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილება რეგისტრირებულ უნდა იქნეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

3. მიწის ნაკვეთების საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილება ხორციელდება მესაკუთრეთა ინტერესების დაცვითა და სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე – საკუთრების უფლებების გადანაწილებით.

4. ერთი მხრივ – სახელმწიფო ან თვითმმართველობის, და მეორე მხრივ – კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს შორის საზღვრების კონფიგურაციის ცვლილება ხორციელდება შეთანხმების საფუძველზე. საზღვრების გამიჯვნა რეგისტრირებული უნდა იქნეს საჯარო რეესტრში.

5. ამ მუხლის მოთხოვნები არ ვრცელდება “აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ შემთხვევებში.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 9. სამშენებლო მიწის ნაკვეთის დაყოფა და გაერთიანება

1. მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ ეფექტიანად გამოყენებისათვის შესაძლებელია სამშენებლო მიწის ნაკვეთის/ნაკვეთების დაყოფა და გაერთიანება კანონმდებლობის დაცვით.

2. (ამოღებულია).

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. სამშენებლო მიწის ნაკვეთის დაყოფის შემთხვევაში, რომელზეც განთავსებულია შენობა-ნაგებობები, უნდა დაიყოს ისე, რომ დაცული იყოს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის №1-1/1254 ბრძანების “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ V თავით მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე შენობათა განთავსების პირობებისა და მათი მაქსიმალური სიმაღლეების განსაზღვრისადმი დადგენილი მოთხოვნები.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

    მუხლი 10. სერვიტუტები მიწის ნაკვეთებზე მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში

1. მიწის ნაკვეთ(ებ)ი განაშენიანების პროცესში შესაძლებელია დაიტვირთოს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით.

2. სერვიტუტები შესაძლებელია დადგენილ იქნეს მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის ან უძრავი ქონების სხვა ობიექტის შეზღუდული სარგებლობის მიზნით, იმ შემთხვევაში, როდესაც უზრუნველყოფილ უნდა იყოს:

ა) შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და რემონტი;

ბ) საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და რემონტი;

გ) ტერიტორიების საინჟინრო მომზადება და დაცვა;

დ) მისასვლელის მოწყობა.

3. სერვიტუტით შესაძლებელია დაიტვირთოს ასევე სამშენებლო მოედნის მოსაწყობად საზოგადოებრივი სივრცის დროებითი სარგებლობაც, ამ დადგენილების 72-ე მუხლის შესაბამისად.

    მუხლი 11. შენობა-ნაგებობათა, მათ შორის ხაზობრივ ნაგებობათა განთავსება ერთმანეთის მომიჯნავე ერთზე მეტი მიწის ნაკვეთის ტერიტორიაზე

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებს აქვთ მოთხოვნა საკუთარი მიწის ნაკვეთების ტერიტორიაზე განათავსონ საერთო საკუთრების შენობა-ნაგებობა (გარდა ხაზობრივი ნაგებობისა), მაშინ ისინი ვალდებული არიან გააერთიანონ საკუთარი მიწის ნაკვეთები და დაარეგისტრირონ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

2. ხაზობრივი ნაგებობის ერთზე მეტ მიწის ნაკვეთზე განთავსების შემთხვევაში აუცილებელია ყველა იმ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობა, რომელზეც უნდა განთავსდეს ხაზობრივი ნაგებობა.

    მუხლი 12. შენობები და ნაგებობები

1. ნაგებობა წარმოადგენს სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობებისაგან შექმნილ კონსტრუქციულ სისტემას, რომელიც გრუნტთან უძრავად არის დაკავშირებული.

2. შენობა წარმოადგენს ისეთ ნაგებობას, რომელიც ქმნის გადახურულ სივრცეს, შემოსაზღვრულია კედლებით, კოლონებით ან/და სხვა შემომზღუდავი კონსტრუქციებით.

    მუხლი 13. ხაზობრივი ნაგებობების კატეგორიები

1. ნავთობსადენი (წნევა და დიამეტრი)

ა) I კატეგორია – მაგისტრალური ნავთობსადენი;

ბ) II კატეგორია – შიდასარეწაო ან/და შიდასაობიექტო ნავთობსადენი.

2. გაზსადენი (წნევა და დიამეტრი)

ა) I კატეგორია – მაგისტრალური (მაღალი წნევის) გაზსადენი;

ბ) II კატეგორია – საშუალო წნევის გაზსადენი;

გ) III კატეგორია – დაბალი წნევის გაზსადენი.

3. წყალსადენი (წნევა და დიამეტრი)

ა) I კატეგორია – 25-ზე მეტი ატმოსფერო 1400მმ-ზე მეტი;

ბ) II კატეგორია – 10-დან 25 ატმოსფერომდე 500-1400მმ;

გ) III კატეგორია – 10 ატმოსფერომდე, 500მმ-მდე.

4. წყალარინების მილი (დაწნევა და დიამეტრი)

ა) I კატეგორია – 1500 მმ-ზე მეტი;

ბ) II კატეგორია – 600-დან 1500 მმ-მდე;

გ) III კატეგორია – 600 მმ-მდე.

5. საავტომობილო გზა

ა) I კატეგორია – საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზა;

ბ) II კატეგორია – შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა;

გ) III კატეგორია – ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა.

6. ქუჩა

ა) I კატეგორია – გამჭოლი ქუჩა, რომელიც წარმოადგენს გამზირს ან/და ბულვარს და არის დასახლების განვითარების დერეფნის შემადგენელი ნაწილი;

ბ) II კატეგორია – გამჭოლი ქუჩა, რომელიც არ წარმოადგენს გამზირს ან/და ბულვარს და არ არის დასახლების განვითარების დერეფნის შემადგენელი ნაწილი;

გ) III კატეგორია – ქუჩის ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს ჩიხს/გასასვლელს.

7. რკინიგზა

ა) I კატეგორია – მაგისტრალური;

ბ) II კატეგორია – ჩიხები და შიდასაწარმოო.

8. ფუნიკულიორი.

9. საჰაერო-საბაგირო გზა.

10. ელექტროგადამცემი ხაზი (კვ)

ა) I კატეგორია – 330 კვ და მეტი

ბ) II კატეგორია – 220 კვ;

გ) III კატეგორია – 35-110 კვ;

დ) IV კატეგორია – 1-20 კვ-მდე;

ე) V კატეგორია – 1 კვ-მდე.

11. (ამოღებულია);

12. სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა (წყალგამტარობა)

ა) I კატეგორია – წარმადობა 10 მ3-ზე მეტი წმ-ში;

ბ) II კატეგორია – წარმადობა 1-დან 10 მ3-მდე წმ-ში;

გ) III კატეგორია – წარმადობა 1 მ3-მდე წმ-ში.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

 

მუხლი 131. კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი)

1. კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი) არის ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების საკაბელო, რადიოსარელეო, თანამგზავრული ხაზების ფიზიკური წრედების, სახაზო ტრაქტების ან/და მათი ტექნოლოგიური სისტემის შემადგენელი დანადგარების, მოწყობილობებისა და ნაგებობების ერთიანი კომპლექსი.

2. კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი) მოიცავს: საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო საკომუნიკაციო მაგისტრალურ ხაზებსა და ადგილობრივი ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების მაგისტრალურ და გამანაწილებელ ხაზებს.

3. კავშირგაბმულობის ხაზების (ქსელების) გაყვანა (მონტაჟი) ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს არსებულ საინჟინრო-საკომუნიკაციო არხებში/ღარებში, შახტებში ან/და გვირაბებში.

4. თუ კავშირგაბმულობის ხაზების (ქსელების) გასაყვან/სამონტაჟო ტერიტორიაზე არ არსებობს მოქმედი მიწისქვეშა საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ინფრასტრუქტურა ან/და შეუძლებელია ამ ინფრასტრუქტურის გამოყენებით კავშირგაბმულობის ხაზის გაყვანა, მაშინ კავშირგაბმულობის ხაზების (ქსელების) გაყვანა (მონტაჟი) შესაძლებელია მიწის ზედაპირიდან არანაკლებ 5 მეტრის სიმაღლეზე.

5. თუ კავშირგაბმულობის ხაზის/ქსელის გაყვანა (მონტაჟი) დამატებით საჭიროებს სხვა კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობას/მონტაჟს, მაშინ გაიცემა ცალკე მშენებლობის ნებართვა ასეთი შენობა-ნაგებობის კლასისთვის დადგენილი წესით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

    მუხლი 14. დროებითი შენობები და ნაგებობები

1. დროებითი შენობა და ნაგებობა არის ისეთი შენობა და ნაგებობა, რომელიც თავისი წონით უძრავად დევს გრუნტის ზედაპირზე და გააჩნია ცალკე მდგომი უძრავი ნივთის თვისება.

2. საზოგადოებრივ ტერიტორიაზე განთავსებული დროებითი შენობისა და ნაგებობის გამოყენების მაქსიმალური ვადაა 1 წელი და შესაძლებელია ყოველი ვადის ამოწურვის შემდეგ ვადის მაქსიმუმ 1 წლით გაგრძელება. ვადის ამოწურვის შემდეგ, როდესაც არ ხდება ვადის გაგრძელება, აუცილებელია დროებითი შენობისა და ნაგებობის დემონტაჟი (დაშლა/დანგრევა), ტერიტორიიდან გატანა, აგრეთვე, ამ ტერიტორიის კეთილმოწყობა ან/და პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა.

3. საზოგადოებრივ ტერიტორიაზე განთავსებული დროებითი შენობისა და ნაგებობის გამოყენების ვადას, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

4. სამშენებლო მოედანზე მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესაბამისად განსაზღვრული მშენებლობის წარმოებისათვის საჭირო დროებითი შენობისა და ნაგებობის გამოყენების ვადა განისაზღვრება მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტით.

5. არასაზოგადოებრივ, კერძო სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე განთავსებული დროებითი შენობა და ნაგებობა, გარდა ამ დადგენილების შესაბამისად I კლასს დაქვემდებარებული მახასიათებლების მქონე შენობისა და ნაგებობისა, ექვემდებარება მშენებლობის ნებართვას ამ დადგენილების შესაბამისად.

    მუხლი 15. შენობა-ნაგებობების კლასები მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ვარგისად აღიარებისათვის

1. შენობა-ნაგებობები მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ვარგისად აღიარებისათვის იყოფა 5 კლასად:

ა) I კლასი – შენობა-ნაგებობები, რომლებიც მშენებლობის ნებართვას არ საჭიროებს;

ბ) II კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის დაბალი ფაქტორით;

გ) III კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის საშუალო ფაქტორით;

დ) IV კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის მაღალი ფაქტორით;

ე) V კლასი – შენობა-ნაგებობები რისკის მომეტებული ფაქტორით (განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობები).

2. თუ ერთ კონკრეტულ შენობა-ნაგებობას გააჩნია სხვადასხვა კლასის განმსაზღვრელი მახასიათებლები, მაშინ შენობა-ნაგებობის კლასი ამ დადგენილების მე-16 მუხლის შესაბამისად განისაზღვრება იმ ყველაზე მაღალი მახასიათებლით, რომელიც მას გააჩნია.

3. შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლების განსაზღვრის მიზანია დადგინდეს შენობა-ნაგებობის კლასი. კლასი გააჩნია შენობა-ნაგებობას და არა მის რომელიმე ნაწილს.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 16. შენობა-ნაგებობების კლასების მახასიათებლები

1. I კლასის შენობა-ნაგებობის განმსაზღვრელი მახასიათებლები:

ა) 60 მ2-მდე სართულების იატაკის დონეებზე მოშენების ფართობის, 5 მ-მდე სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 2 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე შენობა;

ბ) 20 მ3-მდე მოცულობის, 10 მ-მდე სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 10 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე ნაგებობა;

გ) გრუნტის ზედაპირიდან 2,2 მ-მდე სიმაღლის მქონე ღობე;

დ) 5 მ-მდე სიგრძის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ე) 1.2 მ-მდე სიგრძის ხის ან ლითონის კონსოლის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ვ) V კატეგორიის ელექტროსადგურები (ჰიდროელექტროსადგური 50 კვტ-მდე, მზის და ბიოგაზის დანადგარი).

2. II კლასის შენობა-ნაგებობის განმსაზღვრელი მახასიათებლები:

ა) განაშენიანების ინტენსივობის (სიმჭიდროვის) კოეფიციენტით K-2-ით განსაზღვრული ან იმ ზონაში, სადაც K-2 არ განისაზღვრება – სართულების იატაკის დონეებზე მოშენების 300 მ2-მდე ფართობის, 5 მ-დან 12 მ-მდე სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 2 მ-დან 4 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე შენობა;

ბ) 60 მ3-მდე მოცულობის, 10 მ-დან 15 მ-მდე სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 10 მ-დან 15 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე ნაგებობა;

გ) გრუნტის ზედაპირიდან 4 მ-მდე სიმაღლის ღობე;

დ) 7 მ-მდე სიგრძის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ე) 1.8 მ-მდე სიგრძის კონსოლის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ვ) ხაზობრივი ნაგებობები – III კატეგორიის წყალსადენი და წყალარინების მილი, III კატეგორიის ქუჩა, კავშირგაბმულობის ხაზი/ქსელი;

ზ) წყალსაცავი 1000 მ3-მდე მოცულობის;

თ) თხევადი ნივთიერების საცავი /ტერმინალი ავზების ჯამური მოცულობით 100 მ3-მდე.

3. III კლასის შენობა-ნაგებობის განმსაზღვრელი მახასიათებლები:

ა) განაშენიანების ინტენსივობის (სიმჭიდროვის) კოეფიციენტით K-2-ით განსაზღვრული ან იმ ზონაში, სადაც K-2 არ განისაზღვრება – სართულების იატაკის დონეებზე მოშენების 300 მ2-დან 6 000 მ2-მდე ფართობის, 12 მ-დან 30 მ-მდე სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 4 მ-ზე მეტი ჩაღრმავების მქონე შენობა;

ბ) 60 მ3-დან 150 მ3-მდე მოცულობის, 15 მ-დან 30 მ-მდე სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 15 მ-დან 30 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე ნაგებობა;

გ) გრუნტის ზედაპირიდან 4 მ-ზე მეტი სიმაღლის ღობე;

დ) შენობა-ნაგებობაში დამონტაჟებული ვერტიკალური, დახრილი და ჰორიზონტალური გადაადგილების მექანიკური საშუალება;

ე) 7 მ-დან 12 მ-მდე სიგრძის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ვ) 1.8 მ-დან 3 მ-მდე სიგრძის კონსოლის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ზ) ხაზობრივი ნაგებობები – III კატეგორიის (დაბალი წნევის) გაზსადენი, II კატეგორიის (ქალაქის ქუჩის ქსელი) წყალსადენი, II კატეგორიის წყალარინების მილი, IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზი, III კატეგორიის სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა, III კატეგორიის საავტომობილო გზა, II კატეგორიის ქუჩა;

თ) ელექტროქვესადგური 35 კ.ვოლტი და 110 კ. ვოლტი; III (ჰიდროელექტროსადგური 1000 კვტ-დან 10000 კვტ-მდე, ქარის ელექტროსადგური) და IV კატეგორიის (ჰიდროელექტროსადგური 50 კვტ-დან 1000 კვტ-მდე, გეოთერმული ელექტროსადგური) ელექტროსადგურები;

ი) წყალსაცავი 1000 მ3-დან 10 000 მ3-მდე მოცულობის;

კ) თხევადი ნივთიერების საცავი/ტერმინალი ავზების ჯამური მოცულობით 100 მ3-დან 500 მ3-მდე

ლ) მარტივი ტიპის აეროდრომი, მათ შორის ვერტმფრენებისათვის.

4. IV კლასის შენობა-ნაგებობის განმსაზღვრელი მახასიათებლები:

ა) განაშენიანების ინტენსივობის (სიმჭიდროვის) კოეფიციენტით K-2-ით განსაზღვრული ან იმ ზონაში, სადაც K-2 არ განისაზღვრება – სართულების იატაკის დონეებზე  მოშენების 6 000 მ2-ზე მეტი ფართობისა და 30 მ-ზე მეტი სიმაღლის მქონე შენობა;

ბ) 150 მ3-ზე მეტი მოცულობის, 30 მ-ზე მეტი სიმაღლის და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 30 მ-ზე მეტი ჩაღრმავების მქონე ნაგებობა;

გ) 12 მ-დან 24 მ-მდე სიგრძის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის მქონე შენობა-ნაგებობა;

დ) 3 მ-ზე მეტი სიგრძის კონსოლის მქონე შენობა-ნაგებობა;

ე) ხიმინჯიანი ფუნდამენტი;

ვ) კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები, რომლებიც არ არიან შეტანილი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში (მათ შორის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის);

ზ) ხაზობრივი ნაგებობები – II კატეგორიის ნავთობსადენი და გაზსადენი, I კატეგორიის (გარე ქსელი) წყალსადენი, I კატეგორიის წყალარინების მილი, III კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზი, II კატეგორიის სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა, II კატეგორიის რკინიგზა, II კატეგორიის საავტომობილო გზა, I კატეგორიის ქუჩა;

თ) ელექტროქვესადგური 220 კ.ვოლტი; II კატეგორიის ელექტროსადგურები (ჰიდროელექტროსადგური 10 მვტ-დან 50 მვტ-მდე);

ი) წყალსაცავი 10000 მ3-დან 100000 მ3-მდე მოცულობის;

კ) თხევადი ნივთიერების საცავი/ტერმინალი ავზების ჯამური მოცულობით 500 მ3-დან 1000 მ3-მდე;

ლ) საშუალო და მაღალი კარეგორიის აეროდრომი.

5. V კლასის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის) შენობა-ნაგებობის განმსაზღვრელი მახასიათებლები:

ა) შენობა-ნაგებობა, რომელშიც საშიში საწარმოო პროცესის მიმდინარეობის ან კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული სახიფათო ნივთიერებების შენახვა-გამოყენების გამო საჭიროებს უსაფრთხოების დაცვის განსაკუთრებულ პირობებს;

ბ) 24 მ-ზე მეტი სიგრძის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის მქონე შენობა-ნაგებობა;

გ) მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლები;

დ) ხაზობრივი ნაგებობები – I კატეგორიის (მაგისტრალური) ნავთობსადენი და გაზსადენი, I და II კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზი, I კატეგორიის სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა, I კატეგორიის რკინიგზა, I კატეგორიის საავტომობილო გზა, ფუნიკულიორი, საჰაერო-საბაგირო გზა;

ე) ელექტროქვესადგური 330 კ.ვოლტი და მეტი; I კატეგორიის ელექტროსადგურები (თბოელექტროსადგური, ჰიდროელექტროსადგური 50 მვტ და მეტი);

ვ) წყალსაცავი 100000 მ3-ზე მეტი მოცულობის;

ზ) თხევადი ნივთიერების საცავი/ტერმინალი ავზების ჯამური მოცულობით 1000 მ3-ზე მეტი;

თ) ნაგავსაყრელი ნაგებობა;

ი) საერთაშორისო კლასის აეროდრომი.

6. შენობა-ნაგებობების კლასების სხვა დამატებითი მახასიათებლები შეიძლება დადგინდეს შესაბამისი უფლებამოსილი სამთავრობო დაწესებულების მიერ, რომლითაც შესაძლებელია მოხდეს კონკრეტული შენობა-ნაგებობისათვის შესაბამისი კლასის მინიჭება იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლით განსაზღვრული მახასიათებლები არ არის საკმარისი.

61. ადგილობრივი თვითმმართველობა მის სამოქმედო ტერიტორიაზე უფლებამოსილია განსაზღვროს I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების განთავსება მშენებლობის ნებართვის გარეშე სად არის დაშვებული.

7. ამ მუხლის მიზნებისათვის შენობა-ნაგებობის სიმაღლე განისაზღვრება საძირკვლის ყველაზე დაბალი ნიშნულიდან: შენობის შემთხვევაში – შენობის საანგარიშო ზედაპირ(ებ)ის ყველაზე მაღალ ნიშნულამდე, ხოლო ნაგებობის შემთხვევაში – ნაგებობის ყველაზე მაღალ ნიშნულამდე.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

    მუხლი 17. შეზღუდული შესაძლებლობების მოქალაქეთა ჯგუფებისათვის შენობა-ნაგებობებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების გამოყენების უზრუნველყოფა

1. საზოგადოებრივ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების დამუშავება დაუშვებელია შეზღუდული შესაძლებლობების მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების დაცვის გაუთვალისწინებლად.

2. იმ ობიექტებს, რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდნენ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, განეკუთვნებიან:

ა) საზოგადოებრივი, ადმინისტრაციული, კულტურულ-სანახაობრივი, სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო და შეზღუდული შესაძლებლობების მოქალაქეთათვის სპეციალიზებული საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები;

ბ) ჯანდაცვის, განათლების, სამეცნიერო და საბანკო-საფინანსო დაწესებულებების შენობა-ნაგებობები;

გ) სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და სპორტული შენობა-ნაგებობები;

დ) პარკები, ბაღები, ბულვარები, სკვერები და მათ ტერიტორიაზე არსებული რეკრეაციული და გამაჯანსაღებელი დანიშნულების ობიექტები;

ე) სამოქალაქო დანიშნულების სატრანსპორტო მომსახურებისა და კავშირგაბმულობის ობიექტები, მათ შორის რკინიგზისა და ავტოსადგურები, აეროპორტები, საზღვაო პორტები, ყველა სახის საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გაჩერებები;

ვ) ქუჩები და მათი ტროტუარები.

3. საცხოვრებელ (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებლისა) შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების დამუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შენობა-ნაგებობის გამოყენებისას შეზღუდული შესაძლებლობების მოქალაქეთათვის მათი გამოყენების შესაძლებლობა, სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა შესაბამისად.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები ვრცელდება ამავე მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული ობიექტების მიწის ნაკვეთებზეც.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 18. შენობის ნაწილები და მახასიათებლები

1. სახურავის ის ნაწილები, რომლებიც გადადის ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ, საზოგადოებრივ ან/და მესამე პირთა საკუთრებაში არსებულ ნაწილებზე, ან რომლებიც მდებარეობს სადარბაზო შესასვლელების მაღლა, აღჭურვილი უნდა იყოს იმგვარი მოწყობილობებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ დაცვას თოვლის, ყინულის ან სახურავის ნაწილების ჩამოცვენისაგან და სახურავთან დაკავშირებული სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად გამოყენებული უნდა იყოს მოსახმარად უსაფრთხო მოწყობილობები.

2. შენობების მზიდი კონსტრუქციული ნაწილები (კედლები, კოლონები, რიგელები და სხვ.) უნდა იყოს: მდგრადი, ცეცხლგამძლე, რამდენადაც ამას შესაბამისი სამშენებლო და ტექნიკური რეგლამენტები მოითხოვს.

3. შენობის საერთო მოხმარების შესასვლელ-გამოსასვლელები უნდა იყოს: უსაფრთხო, იმგვარად განლაგებული და დამონტაჟებული, რომ უზრუნველყოს გამტარუნარიანობა მაქსიმალური დატვირთვის პირობებში, საჭიროების და კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში სამაშველო გასასვლელებით უზრუნველყოფილი, ცეცხლმედეგი, რამდენადაც ამას შესაბამისი სამშენებლო და ტექნიკური რეგლამენტები მოითხოვს.

4. სამყოფისათვის (საცხოვრებელი სახლისათვის, ბინისათვის, ოფისისათვის, სავაჭრო და საყოფაცხოვრებო მომსახურებისათვის) გამოყენებული ფართობის განსაზღვრა:

ა) სამყოფისათვის ფართობი განისაზღვრება მის შემომსაზღვრელ კედლებს შორის არსებული იატაკის ძირითადი კონსტრუქციის ზედაპირის ფართობით, მათ შორის არსებული საყრდენი კედლებისა და კოლონების ფართობის გარეშე (ბინის ფართობში არ იანგარიშება ასევე საყრდენ კედლებში და ბინის შემომსაზღვრელ კედლებში არსებული ღიობები, ბინაში არსებული იატაკის სხვადასხვა დონეების დამაკავშირებელი შიდა კიბე და მისი ბაქანი);

ბ) მათი არსებობის შემთხვევაში სამყოფების ფართობში შედის ლოჯიისა და ვერანდის ფართობები;

5. შენობის მოცულობა შედგება მისი მიწისზედა და მიწისქვეშა მოცულობების ჯამისაგან.

6. შენობის მიწისზედა მოცულობის განსაზღვრა:

ა) შენობის მიწისზედა მოცულობა განისაზღვრება მისი მიწისპირა და მიწისზედა სრული, არასრული და ტექნიკური სართულების, მათ შორის სხვენისა და მანსარდის მოცულობათა ჯამისაგან;

ბ) სართულის მოცულობა განისაზღვრება სართულის გარე კონტურის (აივნების და ტერასების გარეშე) ფართობის ნამრავლით სართულის სიმაღლეზე;

გ) ერკერები, ვერანდები, ლოჯიები შედის სართულის გარე კონტურის ფართობში;

დ) მანსარდისა და სხვენის მოცულობა განისაზღვრება მისი გარე კედლების კონტურის ჰორიზონტალური კვეთის ფართობის ნამრავლით მის საშუალო სიმაღლეზე.

7. შენობის მიწისქვეშა მოცულობა განისაზღვრება მისი მიწისქვეშა სრული, არასრული და ტექნიკური სართულების მოცულობათა ჯამისაგან.

8. ერთ სართულად ითვლება სართული, რომლის იატაკიც მდებარეობს ერთ ნიშნულზე, ასევე სართული, რომლის იატაკის დონეებს შორის სხვაობა არ აღემატება 1.8 მეტრს.

9. ერთ შენობად ითვლება შენობა, რომელსაც გააჩნია დამოუკიდებლად მომუშავე საძირკვლის კონსტრუქციული სისტემა.

10. შენობის (კონსტრუქციული) სართულიანობა განისაზღვრება ერთი შენობის მიწისქვეშა, მიწის და მიწისზედა სრული და არასრული სართულების ჯამით;

11. შენობის მიწისზედა სართულიანობა განისაზღვრება ერთი შენობის მიწისა და მიწისზედა სრული და არასრული სართულების ჯამით.

12. სართულის სიმაღლე არის:

ა) როდესაც იატაკი მდებარეობს ერთ ნიშნულზე – იატაკის ძირითადი კონსტრუქციის ზედა ნიშნულსა და სართულსშუა გადახურვის ძირითადი კონსტრუქცი(ებ)ის ზედა ნიშნულ(ებ)ს შორის საშუალო ვერტიკალური მანძილი;

ბ) როდესაც იატაკი მდებარეობს სხვადასხვა ნიშნულზე – სართულის დონეების საშუალო სიმაღლე. სართულის თითოეული დონის საშუალო სიმაღლე განისაზღვრება ამ პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

13. მანსარდის სიმაღლე არის იატაკის ძირითადი კონსტრუქციის ზედა ნიშნულსა და ჭერის კონსტრუქციის ქვედა ზედაპირს შორის არსებული საშუალო მანძილი.

14. შენობის (კონსტრუქციული) სიმაღლე აითვლება ერთი შენობის ძირითადი კონსტრუქციის საძირკვლის ქვედა ნიშნულიდან.

15. მოშენების ფართობი განისაზღვრება სართულის გეგმის გარე კონტურში მოქცეული ფართობით, აივნებისა და ტერასების ფართობების გამოკლებით.

16. შენობა-ნაგებობის სამშენებლო ფართობი წარმოადგენს ყველა სართულის მოშენების ფართობების ჯამს.

17. სართულის საერთო ფართობი წარმოადგენს სართულის შემომსაზღვრელ კედლებსა და კოლონებს შორის არსებულ ფართობს, მათ შორის არსებული საყრდენი კედლებისა და კოლონების ფართობის გამოკლებით.

18. შენობის საერთო ფართობი წარმოადგენს ყველა სართულის საერთო ფართობების ჯამს.

19. (ამოღებულია).

20. ამ მუხლის მე-11, 25-ე, 27-ე და 28-ე პუნქტებში მითითებული სიმაღლეები განისაზღვრება მეათედის სიზუსტით.

21. შენობის ნაწილების მიმართ ამ მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნების გარდა სხვა დამატებითი მოთხოვნები და მახასიათებლები, აგრეთვე შენობის სხვა ნაწილები და მახასიათებლები განისაზღვრება სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

თავი IV

სამშენებლო საქმიანობის სუბიექტები

    მუხლი 19. დამკვეთი; დამკვეთის უფლება-მოვალეობანი

1. დამკვეთი შეიძლება იყოს მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული ან ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების მესაკუთრე, მოსარგებლე, ან მისი/მათი უფლებამოსილი პირი, რომელსაც გააჩნია ობიექტის სამშენებლოდ განვითარების ინტერესი.

2. დამკვეთი ვალდებულია:

ა) კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად უზრუნველყოს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შედგენა;

ბ) უზრუნველყოს შესაბამის ტერიტორიაზე/შენობა-ნაგებობაზე თვალსაჩინო ადგილას საინფორმაციო დაფის განთავსება ამ დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად;

გ) მოიპოვოს მშენებლობის ნებართვა კანომდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით;

დ) უზრუნველყოს სანებართვო პირობების შესრულება;

ე) ორგანიზება გაუწიოს დადგენილი წესით დასრულებული შენობა-ნაგებობების ვარგისად აღიარებისათვის შესაბამისი პროცედურების გავლას;

ვ) სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებისას მოახდინოს მშენებარე ობიექტის კონსერვაცია ამ დადგენილების 77-ე მუხლის შესაბამისად.

3. დამკვეთს უფლება აქვს:

ა) კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად გადასცეს თავისი უფლებამოსილება სხვა პირს, რომელიც სამშენებლო საქმიანობის ურთიერთობებში წარმოდგენილი იქნება დამკვეთის უფლებამოსილებით;

ბ) კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად ორგანიზება გაუწიოს მშენებლობის პროცესის ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელებას;

გ) განახორციელოს სხვა სახის საქმიანობა, რაც არ არის აკრძალული კანონმდებლობით.

4. დამკვეთზე ვრცელდება კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლება-მოვალეობები.

5. სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე, დამკვეთი შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა პირი და ნებისმიერ ეტაპზე უნდა იყოს შესაძლებელი დადგენა, თუ ვინ არის კონკრეტული შენობა-ნაგებობის დამკვეთი. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დადგინდა დამკვეთის ვინაობა, მაშინ დამკვეთად ითვლება მესაკუთრე.

6. დამკვეთს მისთვის დაკისრებული უფლებებისა და მოვალეობების შეუსრულებლობის ან დარღვევით შესრულების შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 20. სამშენებლო საქმიანობის მონაწილე ძირითადი სპეციალისტები

ამ დადგენილების მიზნებისათვის სამშენებლო საქმიანობის მონაწილე ძირითადი სპეციალისტები არიან:

ა) ტერიტორიის და დასახლებათა დამგეგმარებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის და დასახლებათა განვითარების დაგეგმარებას;

ბ) გეოდეზისტი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს ტერიტორიის აგეგმვას და შენობა-ნაგებობის დაკვალვას;

გ) ინჟინერ-გეოლოგი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს მიწის ნაკვეთის და საჭიროების შემთხვევაში მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას;

დ) არქიტექტორი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების სივრცით-გეგმარებით დაპროექტებას. არქიტექტორი შეიძლება იყოს:

დ.ა) შენობა-ნაგებობების არქიტექტორი;

დ.ბ) ლანდშაფტის არქიტექტორი;

დ.გ) შენობების ინტერიერის არქიტექტორი (დიზაინერი);

დ.დ) ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის არქიტექტორი;

ე) შენობა-ნაგებობების ინჟინერ-დამპროექტებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების კონსტრუქციული სისტემების და ელემენტების დაპროექტებას;

ვ) წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების ინჟინერ-დამპროექტებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს წყლისა და წყალარინების სისტემების დაპროექტებას;

ზ) ელექტროსისტემების ინჟინერ-დამპროექტებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს ელექტროსისტემების დაპროექტებას;

თ) მექანიკური სისტემების ინჟინერ-დამპროექტებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების მექანიკური სისტემების დაპროექტებას;

ი) გათბობა/ცხელწყალმომარაგების სისტემების ინჟინერ-დამპროექტებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების თბო/ცხელწყალმომარაგების სისტემების დაპროექტებას;

კ) აირმომარაგების სისტემების ინჟინერ-დამპროექტებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს აირმომარაგების სისტემების დაპროექტებას;

ლ) შენობა-ნაგებობების ინჟინერ-მშენებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების მშენებლობას;

მ) ხაზობრივი ნაგებობების ინჟინერ-მშენებელი – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს ხაზობრივი ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების მშენებლობას;

ნ) წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მემონტაჟე – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს წყლისა და წყალარინების სისტემების მონტაჟს;

ო) ელექტროსისტემების მემონტაჟე – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს ელექტრო-სისტემების მონტაჟს;

პ) მექანიკური სისტემების მემონტაჟე – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების მექანიკური სისტემების მონტაჟს;

ჟ) გათბობა/ცხელწყალმომარაგების სისტემების მემონტაჟე – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების თბო/ცხელწყალმომარაგების სისტემების მონტაჟს;

რ) აირმომარაგების სისტემების მემონტაჟე – არის სპეციალისტი, რომელიც ახორციელებს აირმომარაგების სისტემების მონტაჟს.

    მუხლი 21. ინტერესთა შეუთავსებლობა სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისას

1. სამშენებლო საქმიანობის შემდეგ ძირითად სპეციალისტებზე ვრცელდება ინტერესთა შეუთავსებლობა:

ა) კონკრეტული ობიექტის დამპროექტებელ არქიტექტორს არ აქვს უფლება განახორციელოს ამავე ობიექტზე სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტის ფუნქციები;

ბ) სამუშაოთა მწარმოებელ მშენებელს არ აქვს უფლება განახორციელოს ამავე ობიექტზე სამშენებლო საქმიანობის ტექნიკური ზედამხედველის და ექსპერტის ფუნქციები;

გ) თუ სამშენებლო საქმიანობის ძირითად სპეციალისტს დაკვეთილი სამუშაოს მიმართ აქვს კომერციული ან სხვაგვარი პირადი ინტერესი, იგი ვალდებულია განუცხადოს ამ ინტერესის შესახებ დამკვეთს დაუყოვნებლივ, მას შემდეგ რაც მისთვის ცნობილი გახდა ამის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად;

დ) სამშენებლო საქმიანობის ძირითად სპეციალისტს, რომელსაც აქვს დაკვეთილი სამუშაო, მას არა აქვს უფლება სხვა ისეთი სახელშეკრულებო ვალდებულების აღებისა, რომელიც შეუთავსებელია უკვე აღებულ ვალდებულებებთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. მშენებლობის ნებართვის გამცემ ან/და სახელმწიფო ზედამხედველობის განმხორციელებელ ადმინისტრაციულ ორგანოში მომუშავე სპეციალისტს, მის მიერ დაგეგმილი მშენებლობის განხორციელების შემთხვევაში არა აქვს უფლება მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილების მომზადებისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. ამ მუხლით განსაზღვრულ ინტერესთა შეუთავსებლობა სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისას ვრცელდება ასევე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 23-ე მუხლით განსაზღვრულ ურთიერთდამოკიდებულ პირებზეც.

თავი V

მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესის მონაწილე ადმინისტრაციული ორგანოები

    მუხლი 22. მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულებების კომპეტენცია

1. საქართველოში სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებას ახორციელებს სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში – სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულებები.

2. საქართველოში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულების კომპეტენციაა:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად V კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისა) მშენებლობის ნებართვის გაცემა და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა;

ბ) ამ დადგენილების შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს ჩართვის უზრუნველყოფა;

გ) ამ დადგენილების შესაბამისად IV კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიღება, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცემა აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ან თბილისის ადმინის-ტრაციულ საზღვრებში;

დ) ამ დადგენილების შესაბამისად V კლასს დაქვემდებარებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მონაწილეობის მიღება, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანო;

ე) სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება;

ვ) კანონმდებლობით, მათ შორის ამ დადგენილებით გათვალისწინებული სხვა ამოცანები.

3. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულების კომპეტენციაა მის სამოქმედო ტერიტორიაზე:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად IV კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიღება, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანო, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სოხუმისა და ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

ბ) სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება;

გ) კანონმდებლობით, მათ შორის ამ დადგენილებით გათვალისწინებული სხვა ამოცანები.

4. სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულებები უნდა ახორცილებდნენ ტერიტორიების სივრცითი მოწყობის და დასახლებათა განვითარების დაგეგმარების, სანებართვო, საზედამხედველო და საჭიროების შემთხვევაში ადმინისტრაციულ ფუნქციებს.

5. სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილ შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებებში ტერიტორიების სივრცითი მოწყობისა და დასახლებათა განვითარების დაგეგმარების, სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების, მშენებლობის ნებართვის გაცემის, სანებართვო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების მთელ პროცესში ზემოხსენებული ორგანოების ინტერესებს წარმოადგენენ ამ კონკრეტული ტერიტორიებისათვის/ობიექტებისათვის პასუხისმგებელი პირი/პირები.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

    მუხლი 23. მშენებლობის ნებართვის გაცემის სფეროში საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კომპეტენცია

მშენებლობის ნებართვის სფეროში საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კომპეტენციაა:

ა) კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე (გარდა ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მშენებლობის ნებართვის გაცემა და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება;

ბ) ამ დადგენილების შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს ჩაბმის უზრუნველყოფა;

გ) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა) – მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიღება, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანო.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 24. მშენებლობის ნებართვის გაცემის სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა კომპეტენცია

ადგილობრივ დონეზე მშენებლობის ნებართვის რეგულირებას ახორციელებენ შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები “ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შეასაბამისად.

    მუხლი 25. მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის უფლებამოსილი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების კომპეტენცია

1. მშენებლობის ნებართვის სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო მის სამოქმედო ტერიტორიაზე ახორციელებს:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად II, III და IV კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის გაცემას და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობას;

ბ) ამ დადგენილების შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს ჩაბმის უზრუნველყოფა;

გ) ამ დადგენილების შესაბამისად IV კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილ შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებასთან შეთანხმებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცემა აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ან თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადმინისტრაციულ საზღვრებში,   დადგენილების შესაბამისად IV კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილ შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებასთან შეთანხმებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სოხუმისა და ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

დ) სოხუმისა და ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ამ დადგენილების შესაბამისად III და IV კლასებს დაქვემდებარებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მონაწილეობს, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანო;

ე) გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში ცალკეული მიწის ნაკვეთების გამოყენებისა და განაშენიანების პირობების განსაზღვრას “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების“ მოთხოვნათა შესაბამისად;

ვ) დასახლებისათვის ძირითადი ინფრასტრუქტურის განვითარებას;

ზ) ახალი მშენებლობით განპირობებული არსებული ინფრასტრუქტურის გაფართოების პირობების დამტკიცებას, ამ დადგენილების 30-ე მუხლის შესაბამისად;

1. კავშირგაბმულობის ხაზების (ქსელების) გაყვანისათვის (მონტაჟისათვის) ტრასის შერჩევის ტექნიკური პირობების განსაზღვრას, პრინციპებისა და პრიორიტეტების დადგენას.

თ) მონიტორინგს სამშენებლო საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის უნებართვო მშენებლობების გამოვლენის მიზნით;

ი) სამშენებლო საქმიანობაში კანონმდებლობის დაცვის კონტროლს;

კ) კანონმდებლობით, მათ შორის ამ დადგენილებით გათვალისწინებულ სხვა ამოცანებს.

2. მშენებლობის ნებართვის სფეროში ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო ტერიტორიების სივრცითი მოწყობისა და დასახლებათა განვითარების დაგეგმარების, სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების, მშენებლობის ნებართვის გაცემის, სანებართვო პირობების შესრულების და შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების მთელ პროცესში ზემოხსენებული ორგანოს ინტერესებს წარმოადგენს ამ კონკრეტულ ტერიტორიებზე/ობიექტებზე პასუხისმგებელი პირი/პირები.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

    მუხლი 26. მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში მონაწილე სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები

მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, ამ დადგენილების შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესის პირველ და მეორე სტადიაზე მონაწილეობას იღებენ შემდეგი სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად IV კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მიღება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მშენებლობის ნებართვა გაიცემა აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ან თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში – სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება;

ბ) გუდაურის, ბაკურიანის, ბახმაროს, ურეკის სარეკრეაციო ზონებისათვის, ასევე ქ. ბორჯომის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონებისათვის – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო;

გ) ამ დადგენილების შესაბამისად V კლასს დაქვემდებარებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისათვის – სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება;

დ) სოხუმისა და ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ამ დადგენილების შესაბამისად III და IV კლასებს დაქვემდებარებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისათვის – შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანო;

ე) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში (გარდა ქალაქ თბილისის ტერიტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა) – საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო;

ვ) (ამოღებულია);

ზ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში (გარდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა) – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭო, რომლის შემადგენლობა მტკიცდება საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსთან შეთანხმებით;

თ) დაცული ტერიტორიისა და იმ ობიექტებისათვის, რომლებშიც განსახორციელებელი სამშენებლო საქმიანობა ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეთანხმებას – საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო;

ი) სანაპირო ზოლში ან/და სანაპირო ზონებში – საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ – მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი;

კ) სასაზღვრო ზოლში ან/და სასაზღვრო ზონებში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია;

ლ) ისეთი შენობა-ნაგებობისათვის, რომლებიც უკავშირდება საქართველოს ერთიან ენერგეტიკულ სისტემას, ან/და რომელიც უშუალოდ გამოიყენება ელექტროენერგიის წარმოებისათვის, მათ შორის იმ ენერგეტიკული ობიექტების, რომელთა განთავსებაც გათვალისწინებულია შემდეგ მდინარეებზე: ენგური, რიონი, ყვირილა, მტკვარი, ხრამი, თერგი, ქსანი, არაგვი, სუფსა, ბახვისწყალი, ხობისწყალი, ტეხური, ცხენისწყალი, ძირულა, ნენსკრა, კინტრიში, ჯოჯორა, ხანისწყალი, გუბაზეული, ფარავანი, სტორი, ნაკრა, ხელედულა, ჯანაული, საკაურა, ჩაქვისწყალი, წაბლარისწყალი, სამყურისწყალი, მაგანა და პირიქითა ალაზანი – საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო;

მ) ამ დადგენილების შესაბამისად V კლასს დაქვემდებარებული იმ შენობა-ნაგებობებისათვის, რომლებიც განისაზღვრება ამ დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტით და მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტით, მე-2 პუნქტის “ა“ ქვეპუნქტით, მე-8 და მე-9 პუნქტებით – საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექცია.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

თავი VI

მშენებლობის განხორციელების საფუძველი

    მუხლი 27. მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძველი

1. მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძველია:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად გაცემული მშენებლობის ნებართვა;

ბ) დამკვეთსა და დამპროექტებელ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს შორის დადებული ხელშეკრულება;

გ) კანონმდებლობა, მათ შორის ეს დადგენილება, სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტები და ტერიტორიების სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების მოთხოვნები.

2. მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამი სტადიით, გარდა განსაზღვრული გამონაკლისებისა, ამ დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად. აღნიშნული სტადიებია:

ა) I სტადია – ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა (შემდგომში სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცება);

ბ) II სტადია – არქიტექტურული დოკუმენტის პროექტის, კონსტრუქციული სქემის ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება;

გ) III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა.

3. მშენებლობის ნებართვის მისაღებად დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) მიწის ნაკვეთ(ებ)ის საკუთრების ან/და სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა;

ბ) საპროექტო სამუშაოებისათვის საჭირო საწყისი მონაცემების მოძიება;

გ) სამშენებლო მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

    დ) შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციისას, საჭიროების შემთხვევაში, შენობა-ნაგებობებისა და მიწის ნაკვეთის/ნაკვეთების საჭირო კვლევა;

ე) სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტის მომზადება;

ვ) ამ დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად სათანადო, მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების შედგენა და წარდგენა;

ზ) სავალდებულო საექსპერტო შეფასების განხორციელება ამ დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად;

თ) საჭიროების შემთხვევაში – მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა;

ი) შენობა-ნაგებობაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებერთვო პირობების შესრულების საჯაროობა;

კ) კანონმდებლობით განსაზღვრული, მშენებლობის განხორციელებასთან დაკავშირებული საჭირო სხვა მოთხოვნების შესრულება.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 28. საპროექტო სამუშაოების საწყისი მონაცემები

საპროექტო სამუშაოების საწყის მონაცემებს (დოკუმენტებს/ინფორმაციას) განეკუთვნება:

ა) მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე საკუთრების ან/და სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საკადასტრო რუკა);

ბ) დამკვეთის საპროექტო დავალება;

გ) მიწის ნაკვეთ(ებ)ის ტოპოგრაფიული რუკა არსებული მდგომარეობით (მასშტაბი 1:500);

დ) მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე არსებული შენობა-ნაგებობების აღწერა/ძირითადი მონაცემები;

ე) ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების, მათ შორის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მოთხოვნები, როდესაც მიწის ნაკვეთ(ებ)ი მდებარეობს ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების მოქმედების არეალში;

ვ) საჭიროების მიხედვით სხვა მონაცემები (დოკუმენტები/ინფორმაცია) კანონმდებლობის მოთხოვნით ან/და დამკვეთის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 29. მიწის ნაკვეთის და შენობა-ნაგებობების კვლევა

1. მიწის ნაკვეთისა და შენობა-ნაგებობის კვლევა უნდა განხორციელდეს შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების მომზადებამდე, ზოგიერთ შემთხვევაში – შენობა-ნაგებობების დაპროექტების, მშენებლობის და გამოყენების დროს (შენობა-ნაგებობის მშენებლობის პროცესში ან გამოყენების დროს კვლევისათვის აუცილებელი გარემოებების წარმოქმნის შემთხვევაში).

2. კვლევების მიზანია მიწის ნაკვეთის ბუნებრივი და ფიზიკური პირობების და მახასიათებლების, გარემოზე ზემოქმედების ფაქტორების განსაზღვრა და მათი ცვლილებების პროგნოზირება.

3. ცალკეული სახეობების კვლევების განხორციელების აუცილებლობა, მისი შემადგენლობა, მოცულობა და ჩატარების მეთოდი დამოკიდებულია:

ა) შენობა-ნაგებობების დანიშნულებასა და სახეობაზე;

ბ) შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციულ თავისებურებებზე, ტექნიკურ სირთულესა და ისეთ პოტენციურ საშიშროებაზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შენობა-ნაგებობის დეფორმაცია;

გ) ტოპოგრაფიული, საინჟინრო-გეოლოგიური, ეკოლოგიური, კლიმატური პირობების სირთულეებზე, აღნიშნული პირობების შესახებ არსებული კვლევების შედეგების ხარისხსა და ხელმისაწვდომობაზე.

4. ახალი მშენებლობისა და არსებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციისას უნდა მოხდეს იმ არსებულ შენობა-ნაგებობაზე ზემოქმედების შეფასება, რომლის მომიჯნავედაც დაგეგმილია მშენებლობა, და იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილმა სამშენებლო სამუშაოებმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მათ მდგრადობაზე, მაშინ უნდა მოხდეს ამ შენობა-ნაგებობის მდგრადობის გამოკვლევა.

5. ჩამოყალიბებული განაშენიანებით შეზღუდულ პირობებში მშენებლობის განხორციელებისას დამკვეთმა, დამპროექტებელმა და მშენებელმა უნდა უზრუნველყონ ყველა საჭირო ღონისძიების გატარება, რათა გამოირიცხოს მათი მიზეზით მიწის ნაკვეთის მოსაზღვრე შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციების დეფორმაცია და დაზიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამკვეთი ვალდებულია ასეთი ფაქტის დადასტურებისას:

ა) საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს მიწის ნაკვეთის მოსაზღვრე შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციების დეფორმაცია და დაზიანება;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება მიწის ნაკვეთის მოსაზღვრე შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციების დეფორმაციისა და დაზიანების გამოსწორება, მაშინ მოახდინოს შესაბამისი კომპენსირება მოსაზღვრე დაზიანებული შენობა-ნაგებობის მესაკუთრესთან შეთანხმების საფუძველზე.

6. ჩამოყალიბებული განაშენიანებით შეზღუდულ პირობებში მშენებარე შენობა-ნაგებობების დამკვეთებმა წინასაპროექტო სამუშაოების დროს საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩაატარონ მომიჯნავე შენობა ნაგებობების მდგრადობის სათანადო კვლევა მისი მდგომარეობის დაფიქსირებისთვის, განსაზღვრონ არსებულ ობიექტებზე დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი.

7. დაპროექტებისათვის უფლებამოსილმა შესაბამისმა პირმა, თუ ამის საფუძველს იძლევა კვლევების შედეგები, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში უნდა გაითვალისწინოს სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებას.

8. მშენებლობის წარმოების დროს ძირითადმა სპეციალისტებმა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, უნდა უზრუნველყონ მომიჯნავე შენობა-ნაგებობებზე მუდმივი დაკვირვება. დეფორმაციების აღნოჩენის შემთხვევაში, გადაუდებლად აცნობონ ამის შესახებ შენობა-ნაგებობის მესაკუთრეს/მოსარგებლეს და მშენებლობისათვის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმხორციელებელ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

 

თავი VII

სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობები

    მუხლი 30. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობები

1. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებში უნდა აისახოს კანონმდებლობით მათ შორის ამ დადგენილებით განსაზღვრული ის სავალდებულო მოთხოვნები, რომლებიც აუცილებელია მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების შემუშავებისათვის.

2. დაუშვებელია სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებში ისეთი მოთხოვნების ჩართვა, რაც კანონმდებლობით არ არის დადგენილი.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც დაგეგმილი მშენებლობის გამო აუცილებელია არსებული ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების, ასევე არსებული სატრანსპორტო ხაზების გაფართოება, ან ახალი საინჟინრო-კომუნალური ქსელებისა და ხაზების გაყვანა, უნდა გაფორმდეს ხეკშეკრულება დამკვეთსა და ამ ქსელებისა და ხაზების მფლობელებს შორის. ხელშეკრულებაში უნდა იყოს დაკონკრეტებული როგორც საინჟინრო-კომუნალური ქსელების, ისე სატრანსპორტო ხაზების მშენებლობის დაფინანსების საკითხები, ასევე მათი შემდგომი გამოყენება და საკუთრების უფლებები (მშენებლობის დასრულების შემდეგ).

4. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობები არ უნდა მოიცავდეს მოთხოვნას, რომ დამკვეთმა შეაკეთოს, ან რეკონსტრუქცია გაუკეთოს არსებულ ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებს, ასევე არსებულ სატრანსპორტო ხაზებს, თუ განზრახული მშენებლობა არ იწვევს მათი გაფართოების აუცილებლობას ან/და დაზიანებას.

5. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების შედგენისა და დამტკიცების მონაწილეები პასუხისმგებელნი არიან მათ მიერ მომზადებული დოკუმენტების შესაბამისობაზე კანონმდებლობასთან.

    მუხლი 31. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტის შემადგენლობა

1. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტი ამ დადგენილების შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში წარმოადგენს მშენებლობის ნებართვის გაცემის საწყისი პირველი სტადიისათვის აუცილებელი დოკუმენტის პროექტს.

2. ამ მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნები ეხება მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარსადგენ, სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტის შემადგენლობას.

3. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტი მოიცავს:

ა) მიწის ნაკვეთის აღწერას;

ბ) მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ძირითად მოთხოვნებს.

4. მიწის ნაკვეთის აღწერა:

ა) მიწის ნაკვეთის მდებარეობა დასახლებათა ტერიტორიის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

ბ) მიწის ნაკვეთის და საჭიროების შემთხვევაში მისი მიმდებარე ტერიტორიის გრუნტების ზოგადი მახასიათებლები;

გ) მიწის ნაკვეთის სახეობა გამოყენების შესაძლებლობების მიხედვით, ამ დადგენილების მე-5 მუხლის შესაბამისად;

დ) მითითება მიწის ნაკვეთის ზოგად ან/და კონკრეტულ ფუნქციურ ზონაში მდებარეობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) მითითება მიწის ნაკვეთის ტერიტორიულ-სტრუქტურულ ზონაში მდებარეობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) მითითება მიწის ნაკვეთის კულტურული მემკვიდრეობის ან/და გარემოს დაცვის ზონაში მდებარეობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ზ) საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ;

თ) საჭიროების შემთხვევაში კანონმდებლობის შესაბამისად სხვა ინფორმაცია.

5. მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ძირითადი ინფორმაცია/მოთხოვნები:

ა) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტი;

ბ) მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი;

გ) მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი;

დ) მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობათა განთავსების და მათი მაქსიმალური სიმაღლეების განსაზღვრა, “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების“ მოთხოვნათა შესაბამისად;

ე) შენობა-ნაგებობების ფუნქციური დანიშნულება;

ვ) შენობა-ნაგებობების სართულიანობა და გაბარიტები;

ზ) მიწის ნაკვეთის ან მისი ნაწილის კეთილმოწყობა (მაგ.: შემოღობვა, საბავშვო სათამაშო მოედნები, გამწვანება);

თ) სამშენებლო მოედნის მოწყობა;

ი) ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური მომზადება (მაგ.: გრუნტის ზედაპირის ცვლილება, ზედაპირული ან/და გრუნტის წყლის გადაყვანა/მოცილება, დამცავი ნაგებობები);

კ) ავტომანქანების სადგომი ადგილების რაოდენობა;

ლ) შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის დროს საჭიროების შემთხვევაში არსებული მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები ან მათი არარსებობის შემთხვევაში აზომვითი პროექტი, აგრეთვე საექსპერტო დასკვნა შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის შესახებ;

მ) საჭიროების შემთხვევაში ამ დადგენილების შესაბამისად სხვა ინფორმაცია/მოთხოვნები.

6. იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული მიწის ნაკვეთი ხვდება ტერიტორიების სივრცითი მოწყობის ან/და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების მოქმედების არეალში, მაშინ სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტი უნდა დაეყრდნოს ასეთ სივრცითი მოწყობის ან/და ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტებს.

7. იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული მიწის ნაკვეთი არ ხვდება დასახლებათა ტერიტორიების მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების დოკუმენტების საზღვრებში, მაშინ სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტი უნდა დაეყრდნოს “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების“ მოთხოვნებს.

8. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტი, რომელიც მისი შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირების მიერ არის ხელმოწერილი/დამოწმებული, სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებად იქცევა მხოლოდ მშენებლობის ნებართვის გაცემის I სტადიის ადმინისტრაციული წარმოების დასრულების და შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდგომ, შესაბამისად სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების პროექტი – სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებად.

9. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებში მითითებული უნდა იყოს ფურცლების რაოდენობა და ყოველი ფურცელი უნდა იყოს დამოწმებული ისე, რომ იძლეოდეს მისი განმხორციელემელი შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტების იდენტიფიცირების საშუალებას.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

თავი VIII

არქიტექტურული პროექტი, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემა

    მუხლი 32. არქიტექტურული პროექტი, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემა

არქიტექტურული პროექტი, კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემები წარმოადგენენ ამ დადგენილების შესაბამისად მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესის მეორე სტადიის შესათანხმებლად საჭირო პროექტს/სქემებს, შესაბამისად:

ა) შენობებისათვის – არქიტექტურული პროექტი;

ბ) ნაგებობებისათვის – კონსტრუქციული სქემა;

გ) საწარმოო დანიშნულების შენობა-ნაგებობისათვის – ტექნოლოგიური სქემა.

    მუხლი 33. არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობა

1. არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობა მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) მიწის ნაკვეთის გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთზე შენობის განთავსება);

გ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების გეგმას (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);

დ) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ე) შენობის ყველა სართულის გეგმებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის ჩვენებით);

ვ) ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) განშლების სქემატურ ნახაზებს შენობის და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

ზ) საჭიროების შემთხვევაში, ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) ნახაზებს, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობის ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატური ნახაზების ჩვენებით (მაგ.: ქუჩის განშლა);

თ) შენობის ყველა ფასადის ნახაზს მისი მოსაპირკეთებელი მასალის, ფასადზე არსებული არქიტექტურული დეტალებისა და ფასადის ფერების განსაზღვრით;

ი) შენობის მახასიათებელ ჭრილებს (გაჭრის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით).

11. ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით, მისი სამოქმედო ტერიტორიის კონკრეტულ ნაწილ(ებ)ზე არქიტექტურული პროექტი შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს ციფრულ ვიზუალიზაციასა და პროექტის ელექტრონულ ვერსიას.

2. დამკვეთის გადაწყვეტილებით არქიტექტურული პროექტი შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს:

ა) ტერიტორიის ფოტოებს;

ბ) ციფრულ ვიზუალიზაციას და/ან მაკეტს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული არქიტექტურული პროექტის ნაწილები შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი შეთავსებული სახით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 34. კონსტრუქციული სქემის შემადგენლობა

1. ნაგებობების (მათ შორის ხაზობრივი ნაგებობების) მშნებლობის შემთხვევაში კონსტრუქციული სქემა მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) მიწის ნაკვეთის გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე ნეგებობების განთავსება);

გ) ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ე) ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატურ ნახაზებს;

ვ) ნაგებობ(ებ)ის მახასიათებელ ჭრილებს;

ზ) არსებობის შემთხვევაში შენობის ყველა სართულის გეგმას.

11. ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით, მისი სამოქმედო ტერიტორიის კონკრეტულ ნაწილ(ებ)ზე საჭიროების შემთხვევაში კონსტრუქციული სქემა შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს ნაგებობის ციფრულ ვიზუალიზაციას.

2. დამკვეთის გადაწყვეტილებით კონსტრუქციული სქემა შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს:

ა) ტერიტორიის ფოტოებს;

ბ) ციფრულ ვიზუალიზაციას და/ან მაკეტს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული კონსტრუქციული სქემის ნაწილები შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი შეთავსებული სახით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 35. ტექნოლოგიური სქემის შემადგენლობა

1. ტექნოლოგიური სქემის შემადგენლობა მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) მიწის ნაკვეთის გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნეგებობების განთავსება);

გ) ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ე) ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატურ ნახაზებს;

ვ) ნაგებობ(ებ)ის მახასიათებელ ჭრილებს;

ზ) შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ სქემას;

თ) არსებობის შემთხვევაში შენობის ყველა სართულის გეგმას.

2. დამკვეთის გადაწყვეტილებით ტექნოლოგიური სქემა შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს:

ა) ტერიტორიის ფოტოებს;

ბ) ციფრულ ვიზუალიზაციას და/ან მაკეტს.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ტექნოლოგიური სქემის ნაწილები შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი შეთავსებული სახით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

თავი IX

მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები

    მუხლი 36. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შექმნის ვალდებულება და მის მოსამზადებლად საჭირო დოკუმენტები

1. ამ დადგენილებით განსაზღვრული ყველა სახის მშენებლობის განხორციელება, რომლისთვისაც საჭიროა მშენებლობის ნებართვა, დასაშვებია მხოლოდ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების საფუძველზე.

2. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების მომზადებისათვის საჭირო დოკუმენტებია:

ა) სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთ(ებ)ის გამოყენების პირობები ან/და შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების გეგმა;

ბ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტი, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემა;

გ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტები.

    მუხლი 37. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები

1. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებია:

ა) არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტი;

ბ) სამშენებლო დოკუმენტი;

გ) სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტი.

2. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტები, რომლებიც მათი შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირების მიერ არის ხელმოწერილი/დამოწმებული, მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებად იქცევა მხოლოდ მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების დასრულების და შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდგომ.

3. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში მითითებული უნდა იყოს ფურცლების რაოდენობა და ყოველი ფურცელი უნდა იყოს დამოწმებული ისე, რომ იძლეოდეს მისი განმახორციელებელი შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი და მათ შორის პასუხისმგებელი სპეციალისტების იდენტიფიცირების საშუალებას.

    მუხლი 38. არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტი

1. არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტი არის დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც ამ დადგენილების შესაბამისად II კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და მშენებლობის წარმოების საფუძველია.

2. არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) ტექნოლოგიური გადაწყვეტების განმარტებით ბარათს (სამრეწველო დანიშნულების ობიექტებისათვის);

გ) მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობას დასახლების ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

დ) სიტუაციურ გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთის განთავსება) (მასშტაბი 1:2000);

ე) მიწის ნაკვეთის გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნეგებობების განთავსება) (მასშტაბი 1:500);

ვ) მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმას, არსებული საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ჩვენებით;

ზ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის და ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ი) შენობა-ნაგებობის ყველა არსებული სართულის გეგმებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის ჩვენებით);

კ) ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) განშლების სქემატურ ნახაზებს შენობა-ნაგებობის და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

ლ) საჭიროების შემთხვევაში ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატურ ნახაზებს, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატური ნახაზების ჩვენებით (მაგ.: ქუჩის განშლა);

მ) შენობა-ნაგებობის ყველა ფასადის ნახაზს, ფასადის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით, ფერისა და მასალის განსაზღვრით;

ნ) შენობა-ნაგებობის მახასიათებელ ჭრილებს (გაჭრის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით);

ო) შენობა-ნაგებობის სამშენებლო, საერთო და საცხოვრებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფართობების განსაზღვრა;

პ) მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას;

ჟ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II კლასის შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისას, შენობა-ნაგებობის ძირითად კონსტრუქციულ სქემას, საჭირო დეტალიზაციით;

რ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ სქემას;

ს) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II კლასის შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისას, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტს.

3. ხაზობრივი ნაგებობების მშნებლობის შემთხვევაში არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის ადგილმდებარეობას დასახლებ(ებ)ის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

გ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის ტოპოგრაფიულ გეგმას, არსებული საინჟინრო კომუნიკაციების ჩვენებით;

დ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე განთავსების გეგმას;

ე) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის გრუნტის ზედაპირის და ძირითადი საინჟინრო კომუნიკაციების ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ზ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატურ ნახაზებს ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისა და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

თ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის მახასიათებელ ჭრილებს;

ი) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას;

კ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II კლასის შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისას, ხაზობრივი ნაგებობის ძირითად კონსტრუქციულ სქემას, საჭირო დეტალიზაციით;

ლ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ სქემას;

მ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II კლასის შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისას, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტს.

31. კავშირგაბმულობის ხაზების (ქსელების) არსებულ საინჟინრო-საკომუნიკაციო არხებში-ღარებში, შახტებში, გვირაბებში, აგრეთვე არსებულ ბოძებსა და ანძებზე, ასევე სხვა შენობა-ნაგებობებზე გაყვანის (მონტაჟის) შემთხვევაში, თუ კავშირგაბმულობის ხაზის გაყვანა (მონტაჟი) არ საჭიროებს დამატებითი სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას (მაგ.: თხრილების გაყვანა, არხების/ღარების მშენებლობა, საყრდენი ბოძებისა და ანძების მონტაჟი და სხვ.), არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) სამონტაჟო ტერიტორიის, მიწის ნაკვეთის ან/და არსებული საინჟინრო საკომუნიკაციო ნაგებობ(ებ)ის მესაკუთრეებთან შეთანხმების დამადასტურებელ დოკუმენტს;

ბ) კავშირგაბმულობის ხაზების (ქსელების) გაყვანის (მონტაჟის) ტრასის პროექტს;

გ) ტოპოგრაფიულ რუკას არსებული კომუნიკაციების ჩვენებით.

4. დამკვეთის გადაწყვეტილებით არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტი შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს:

ა) ტერიტორიის ფოტოებს;

ბ) ციფრულ ვიზუალიზაციას და/ან მაკეტს.

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის ნაწილები შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი შეთავსებული სახით (ერთ ფორმატში გაერთიანებული ან სხვადასხვა ფორმატში გადანაწილებული).

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

    მუხლი 39. სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი

1. სამშენებლო დოკუმენტი არის დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული III და IV კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გაცემის საფუძველია.

2. სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) ტექნოლოგიური გადაწყვეტების განმარტებით ბარათს (სამრეწველო დანიშნულების ობიექტებისათვის);

გ) მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობას დასახლების ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

დ) სიტუაციურ გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთის განთავსება);

ე) მიწის ნაკვეთის გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნეგებობების განთავსება);

ვ) მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმას, არსებული საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ჩვენებით;

ზ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის და ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ი) შენობა-ნაგებობის ყველა სახის სართულების გეგმებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის ჩვენებით);

კ) ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) განშლების სქემატურ ნახაზებს შენობა-ნაგებობის და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

ლ) საჭიროების შემთხვევაში ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატურ ნახაზებს, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატური ნახაზების ჩვენებით (მაგ.: ქუჩის განშლა);

მ) შენობა-ნაგებობის ყველა ფასადის ნახაზს, ფასადის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით, ფერისა და მასალის განსაზღვრით;

ნ) შენობა-ნაგებობის მახასიათებელ ჭრილებს (გაჭრის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით);

ო) შენობა-ნაგებობის სამშენებლო, საერთო და საცხოვრებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფართობების განსაზღვრას;

პ) მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას;

ჟ) შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციულ პროექტს, რომელიც შედგება შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, მათ შორის ფუძესაძირკვლისაგან;

რ) საჭიროების მიხედვით მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტს;

ს) შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელების სქემებს;

ტ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ სქემას;

უ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული III და IV კლასების შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისას, მშენებლობის ორგანიზების პროექტს.

3. ხაზობრივი ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევაში სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის ადგილმდებარეობას დასახლებ(ებ)ის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

გ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის ტოპოგრაფიულ გეგმას, არსებული საინჟინრო კომუნიკაციების ჩვენებით;

დ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე განთავსების გეგმას;

ე) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის გრუნტის ზედაპირისა და ძირითადი საინჟინრო კომუნიკაციების ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ზ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) ნახაზებს ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

თ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის მახასიათებელ ჭრილებს;

ი) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას;

კ) ხაზობრივი ნაგებობის კონსტრუქციულ პროექტს, რომელიც შედგება ხაზობრივი ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან;

ლ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ სქემას;

მ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული III და IV კლასებს დაქვემდებარებული ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობისას, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტს.

4. დამკვეთის გადაწყვეტილებით სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს:

ა) ტერიტორიის ფოტოებს;

ბ) ციფრულ ვიზუალიზაციას და/ან მაკეტს.

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული სამშენებლო დოკუმენტის ნაწილები შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი შეთავსებული სახით (ერთ ფორმატში გაერთიანებული ან სხვადასხვა ფორმატში გადანაწილებული).

    მუხლი 40. სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტის პროექტი

1. სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტი არის დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული V კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის და III, IV და V კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის წარმოების საფუძველია.

2. სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) ტექნოლოგიური გადაწყვეტების განმარტებით ბარათს (სამრეწველო დანიშნულების ობიექტებისათვის);

გ) მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობას დასახლების ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

დ) სიტუაციურ გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთის განთავსება);

ე) მიწის ნაკვეთის გეგმას (სადაც ფიზიკურ კონტექსტშია ნაჩვენები მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნეგებობების განთავსება);

ვ) მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმას, არსებული საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ჩვენებით;

ზ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის და ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ი) შენობა-ნაგებობის ყველა სახის სართულების გეგმებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის ჩვენებით);

კ) ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) განშლების სქემატურ ნახაზებს შენობა-ნაგებობის და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

ლ) საჭიროების შემთხვევაში ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატურ ნახაზებს, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) სქემატური ნახაზების ჩვენებით (მაგ.: ქუჩის განშლა);

მ) შენობა-ნაგებობის ყველა ფასადის ნახაზს, ფასადის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით, ფერისა და მასალის განსაზღვრით;

ნ) შენობა-ნაგებობის მახასიათებელ ჭრილებს (გაჭრის სიბრტყეში საკადასტრო საზღვრის ჩვენებით);

ო) შენობა-ნაგებობის სამშენებლო, საერთო და საცხოვრებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფართობების განსაზღვრას;

პ) მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას;

ჟ) შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციულ-სამუშაო პროექტს, რომელიც შედგება შენობა-ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემისა და მისი ყველა სხვა კონსტრუქციული ელემენტების დეტალური პროექტისგან;

რ) საჭიროების მიხედვით ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან მიერთების პროექტ(ებ)ს;

ს) შენობა-ნაგებობის ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების პროექტებს;

ტ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ პროექტს;

უ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული III, IV და V კლასების შენობა-ნაგებობათა მშენებლობისას მშენებლობის ორგანიზების პროექტს.

3. ხაზობრივი ნაგებობების მშნებლობის შემთხვევაში სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტის პროექტი მოიცავს:

ა) განმარტებით ბარათს;

ბ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის ადგილმდებარეობას დასახლებ(ებ)ის ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

გ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის ტოპოგრაფიულ გეგმას, არსებული საინჟინრო კომუნიკაციების ჩვენებით;

დ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე განთავსების გეგმას;

ე) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის გრუნტის ზედაპირის და ძირითადი საინჟინრო კომუნიკაციების ცვლილების გეგმას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის ნულოვანი ნიშნულის განსაზღვრას და აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებას;

ზ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) ნახაზებს ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

თ) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ის მახასიათებელ ჭრილებს;

ი) ხაზობრივი ნაგებობ(ებ)ისათვის საჭირო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას;

კ) ხაზობრივი ნაგებობის კონსტრუქციულ-სამუშაო პროექტს, რომელიც შედგება ხაზობრივი ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის და მისი ყველა სხვა კონსტრუქციული ელემენტების დეტალური პროექტისაგან;

ლ) ამ დადგენილების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის ტექნოლოგიურ პროექტს;

მ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული III, IV და V კლასებს დაქვემდებარებული ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობისას, მშენებლობის ორგანიზების პროექტს.

4. დამკვეთის გადაწყვეტილებით სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტის პროექტი შესაძლებელია დამატებით მოიცავდეს:

ა) ტერიტორიის ფოტოებს;

ბ) ციფრულ ვიზუალიზაციას და/ან მაკეტს.

5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტების ნაწილები შესაძლებელია იყოს წარმოდგენილი შეთავსებული სახით (ერთ ფორმატში გაერთიანებული ან სხვადასხვა ფორმატში გადანაწილებული).

    მუხლი 41. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

1. მშენებლობის ორგანიზების პროექტში დეტალურად უნდა იქნეს ასახული მშენებლობის განხორციელების პირობები, მათ შორის:

ა) ამ დადგენილების 74-ე, 75-ე და 76-ე მუხლით განსაზღვრული მშენებლობის ეტაპები და ხანგრძლივობა:

ა.ა) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას – მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 ეტაპი;

ა.ბ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული III კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას – მინიმუმ 5 და მაქსიმუმ 10 ეტაპი;

ა.გ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული IV და V კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობისას – მინიმუმ 10 ეტაპი;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო ტექნიკით მომსახურების პროექტი;

გ) მშენებლობის განხორციელების გრაფიკი;

დ) უსაფრთხოების უზრუნვეყოფის მეთოდები და ღონისძიებები;

ე) დაფარული სამუშაოების, დათვალიერებისა და გამოცდის აქტების ჩამონათვალი, რაც მშენებლობის პროცესის დროს უნდა შედგეს.

2. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა აისახოს სპეციალური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომიჯნავე შენობა-ნაგებობების მდგრადობას/სიმტკიცეს და არ გამოიწვევს მათი მდგრადობის/სიმტკიცის გაუარესებას.

    მუხლი 42. მშენებლობის განხორცილების დოკუმენტების საკუთრება და საავტორო უფლება

1. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტები არის დამკვეთის საკუთრება.

2. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების ნაწილებზე საავტორო უფლებები განისაზღვრება კანონმდებლობით.

თავი X

საექსპერტო შეფასება სამშენებლო საქმიანობაში

    მუხლი 43. სამშენებლო საქმიანობაში საექსპერტო შეფასების მიზანი, სფერო და სახეები

1. სამშენებლო საქმიანობაში საექსპერტო შეფასების მიზანია მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების და შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების ეტაპების შეფასება, საქართველოს ტერიტორიაზე უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი გარემოს უზრუნველყოფისათვის.

2. სამშენებლო საქმიანობაში საექსპერტო შეფასება წარმოადგენს კანონმდებლობასთან, მათ შორის ამ დადგენილებასთან და სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადასტურებას.

3. სამშენებლო საქმიანობაში საექსპერტო შეფასების სფეროს განეკუთვნება:

ა) მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების საექსპერტო შეფასება;

ბ) შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების ეტაპების საექსპერტო შეფასება;

გ) არსებული შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების საექსპერტო შეფასება.

4. სამშენებლო საქმიანობაში სავალდებულო საექსპერტო შეფასება არის ოთხი სახის:

ა) მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების ნაწილების საექსპერტო შეფასება;

ბ) შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წარმოების ეტაპების საექსპერტო შეფასება;

გ) შენობა-ნაგებობების სავალდებულო საექსპერტო შეფასება მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანოსათვის, ამ დადგენილების 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

დ) დამკვეთისათვის უნებართვოდ აშენებული შენობა-ნაგებობების ან მათი ნაწილების ვარგისად აღიარების შემთხვევაში სავალდებულო საექსპერტო შეფასება სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების და სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შესახებ.

5. საჭიროების შემთხვევაში ასევე შესაძლებელია:

ა) სამშენებლო საქმიანობაში ყველა სახის საექსპერტო შეფასება დამკვეთის, მესაკუთრის ან მოსარგებლის ინიციატივით და ხარჯებით და მისი ინტერესების შესაბამისად;

ბ) მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების საექსპერტო შეფასება მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანოს ინიციატივით, ხარჯებით და მისი ინტერესების შესაბამისად.

6. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ჩაატაროს საექსპერტო შეფასება ამ დადგენილების 85-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში.

7. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ ადმინისტრაციულ ორგანოს საკუთარი ხარჯებით ნებაყოფლობითი საექსპერტო შეფასების ჩატარების უფლება აქვს მხოლოდ წარმოდგენილი საექსპერტო შეფასების სისწორეზე საფუძვლიანი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

    მუხლი 44. საექსპერტო შეფასების ჩატარების საფუძვლები

საექსპერტო შეფასების ჩატარების საფუძველია:

ა) მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, ამ დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნა;

ბ) მშენებლობის ეტაპების დასრულებისათვის, ამ დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნა;

გ) დამკვეთის ან მესაკუთრის გადაწყვეტილება;

დ) სასამართლოს გადაწყვეტილება;

ე) მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება.

    მუხლი 45. სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტი. მისი უფლება-მოვალეობანი

სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტად ყოფნის უფლება აქვს:

ა) პირს, რომელიც განისაზღვრება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს № 1-1/823 ბრძანებით “განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“;

ბ) სამშენებლო საქმიანობის ძირითად სპეციალისტს, რომელიც არის ან იქნება დაკავშირებული კონკრეტული ობიექტის დაპროექტებასა და მშენებლობასთან, ასევე წარმოადგენს დაინტერესებულ ან ურთიერთდამოკიდებულ პირს ამ დადგენილებით განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ წარმოებებში, არა აქვს უფლება განახორციელოს იმავე ობიექტთან დაკავშირებული ექსპერტული შეფასება;

გ) სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტს, რომელიც ვალდებულია მის მიერ განხორციელებული საექსპერტო შეფასება ატარებდეს ერთმნიშვნელოვნად დადებით ან უარყოფით ხასიათს;

დ) სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტს, რომელსაც უფლება აქვს განახორციელოს ამ დადგენილებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილება.

    მუხლი 46. სავალდებულო საექსპერტო შეფასებას დაქვემდებარებული მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების ნაწილები და მათი საექსპერტო შეფასების ჩატარების პროცედურა

1. დამკვეთისათვის სავალდებულო საექსპერტო შეფასებას ექვემდებარება ამ დადგენილებით განსაზღვრული:

ა) IV კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების შემდეგი ნაწილები:

ა.ა) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო შეფასება;

ა.ბ) ფუძეების, საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება;

ა.გ) დოკუმენტების პროექტების იმ ნაწილების საექსპერტო შეფასება, რომელებიც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების საერთო სარგებლობის შესასვლელ-გამოსასვლელებთან;

ბ) V კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტების შემდეგი ნაწილები:

ბ.ა) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო შეფასება;

ბ.ბ) ფუძეების, საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო შეფასება;

ბ.გ) დოკუმენტების პროექტების იმ ნაწილების საექსპერტო შეფასება, რომლებიც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების საერთო სარგებლობის შესასვლელ-გამოსასვლელებთან;

ბ.გ) დოკუმენტების პროექტების ტექნოლოგიური ნაწილების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საექსპერტო შეფასება.

2. მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოების შესაბამის სტადიაზე მშენებლობის ნებართვის გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგენს საექსპერტო შეფასებას.

3. საექსპერტო შეფასება უნდა შეიცავდეს ექსპერტიზის ჩატარების მეთოდს, შენიშვნებისა და დადებითი შეფასების დასაბუთებას. საბოლოო შეფასება უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად დადებითი ან უარყოფითი; უარყოფითი შეფასება არის მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი.

4. მშენებლობის ნებართვის გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს აქვს უფლება მიიღოს ახსნა-განმარტებები და დამატებითი ინფორმაცია ექსპერტისგან და გაიაროს მასთან კონსულტაციები.

5. საექსპერტო შეფასების ჩატარების პროცედურა განისაზღვრება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 24 აგვისტოს №1-1/823 ბრძანებით “განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“.

    მუხლი 47. სავალდებულო საექსპერტო შეფასებას დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წარმოების ეტაპები და მათი საექსპერტო შეფასების ჩატარების პროცედურა

1. სავალდებულო საექსპერტო შეფასებას ექვემდებარება ამ დადგენილებით განსაზღვრული V კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ამ დებულების 46-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ნაწილების (გარდა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევისა) მშენებლობის განხორციელებასთან არის დაკავშირებული.

2. ექსპერტი ყოველი ეტაპის დასრულებისას ახდენს მშენებლობის პროცესის მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებთან შესაბამისობის საექსპერტო შეფასებას, რასაც ადასტურებს სათანადო ეტაპის დასრულების ოქმზე ხელმოწერით.

3. საექსპერტო შეფასება უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად დადებითი ან უარყოფითი; უარყოფითი შეფასება არის მშენებლობის წარმოების შესაბამისი ეტაპის დასრულებაზე (ვარგისად აღიარებაზე) უარის თქმის საფუძველი.

4. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო შესაბამისი ეტაპის ვარგისად აღიარებისას ეყრდნობა საექსპერტო შეფასებას, მაგრამ მას აქვს უფლება მიიღოს ახსნა-განმარტებები და დამატებითი ინფორმაცია ექსპერტისაგან და გაიაროს მასთან კონსულტაციები.

თავი XI

მშენებლობის ნებართვა

    მუხლი 48. სამშენებლო საქმიანობის სახეები, რომლებზედაც გაიცემა მშენებლობის ნებართვა

1. მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძველია კანონმდებლობით, მათ შორის ამ დადგენილებით, განსაზღვრულ შემთხვევებში სათანადო წესით მიღებული მშენებლობის ნებართვა.

2. მშენებლობის ნებართვა გაიცემა:

ა) ახალ მშენებლობაზე (მათ შორის მონტაჟზე);

ბ) არსებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციაზე;

გ) არსებული შენობა-ნაგებობის დემონტაჟზე;

დ) კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე.

    მუხლი 49. ნებართვის გაცემის ზოგადი პროცედურა

1. მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამ სტადიად, გარდა 50-ე და 51-ე მუხლებით დადგენილი შემთხვევებისა, რომელთაგან თითოეულზე მიმდინარეობს დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული წარმოება. მხოლოდ წინა სტადიით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების დასრულებისა და დადებითი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემდეგ შეუძლია ნებართვის მაძიებელს მოითხოვოს შემდგომი სტადიის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება. აღნიშნული სტადიების ადმინისტრაციული წარმოების ვადებია:

ა) I სტადია – სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცება – არა უმეტეს 30 დღისა;

ბ) II სტადია – არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება – არა უმეტეს 20 დღისა;

გ) III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა – არა უმეტეს 10 დღისა.

2. ნებართვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების სამივე სტადიას აწარმოებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც გამოსცემს შემდეგი სახის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს:

ა) I სტადია – სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს;

ბ) II სტადია – არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტის შეთანხმების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს;

გ) III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს.

3. ნებართვის გაცემის ეტაპებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით ადმინისტრაციული აქტისათვის დადგენილ მოთხოვნებს.

    მუხლი 50. განაშენიანების რეგულირების გეგმის საფუძველზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა

1. იმ ტერიტორიებზე, სადაც არსებობს განაშენიანების რეგულირების გეგმა, მშენებლობის ნებართვის გასაცემად ამ დადგენილებით განსაზღვრული პირველი სტადიის გავლა (სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცება) საჭირო არ არის და სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებს წარმოადგენს შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების გეგმა. გამონაკლისია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევა.

2. თუ განაშენიანების რეგულირების გეგმით არ არის განსაზღვრული ყველა ის პირობა, რაც ამ დადგენილებით მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველი სტადიით სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცებისათვის არის განსაზღვრული, მაშინ საჭიროა პირველი სტადიის პროცედურით დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარებაც, იმ პირობების დასადგენად, რომლებიც არ არის განსაზღვრული შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების გეგმით.

    მუხლი 51. ნებართვის გაცემის გამარტივებული პროცედურა

1. დამკვეთი უფლებამოსილია მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, მშენებლობის ნებართვის გაცემის ზოგადი პროცედურისაგან განსხვავებით აირჩიოს ორსტადიანი ადმინისტრაციული წარმოება. აღნიშნული სტადიების ადმინისტრაციული წარმოების ვადებია:

ა) I სტადია – სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცება – არა უმეტეს 30 დღისა;

ბ) III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა – არა უმეტეს 20 დღისა (აღნიშნული სტადიით განსაზღვრული მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტები მოიცავს ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული II სტადიისათვის საჭირო პროექტებს/სქემებს).

2. დამკვეთი ან მისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია მშენებლობის ნებართვის გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგინოს მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო ყველა დოკუმენტი ერთად. ამ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო აწარმოებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სტადიების ადმინისტრაციულ პროცედურებს და გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს.

3. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტის სხვა ტერიტორიაზე გამოყენების შემთხვევაში (გარდა კულტურული მემკვიდროების დაცვის ზონების ტერიტორიებისა) მშენებლობის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ I სტადიით და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით გეოლოგიური დასკვნისა და ფუძე-საძირკვლის პროექტის საფუძველზე.

4. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მშენებლობის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ III სტადიით.

4. იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და ქვეყნისათვის სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვან შენობა-ნაგებობებზე ან მათ კომპლექსებზე, რომელთა მშენებლობა უკვე დასრულებულია და არ გააჩნიათ შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი (სათანადო საბუთები და სრულყოფილი მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტაცია) მშენებლობის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე, დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი შესაბამისი სახელმწიფო უწყების შუამდგომლობით, გამარტივებული წესით, მხოლოდ II და III სტადიით (ან მათი გაერთიანებული ადმინისტრაციული წარმოებით). ასეთ შემთხვევაში:

ა) ობიექტის მესაკუთრე სათანადო დასაბუთებით წარადგენს განცხადებას დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელ შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებაში არსებული საპროექტო და სხვა დოკუმენტაციის თანდართვით, რათა აღიძრას შუამდგომლობა საქართველოს მთავრობის წინაშე მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურის დაწყებისათვის საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულების გამოცემის მიზნით;

ბ) ობიექტის მესაკუთრე ვალდებულია უზრუნველყოს აღნიშნული პროცედურის საჯაროობა, კერძოდ ამ დადგენილების მოთხოვნათა დაცვით სამშენებლო ობიექტზე გამოაკრას საინფორმაციო დაფა სამთავრობო დაწესებულებაში მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად განცხადების შეტანის თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტი წარმოადგენს V კლასს დაქვემდებარებულს, აგრეთვე აქვეყნებს ინფორმაციას პრესაში;

გ) დარგში პოლიტიკის განმახორციელებელი სამთავრობო დაწესებულება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან შეთანხმებით განმცხადებელს (მესაკუთრეს) უდგენს დავალებას ობიექტის მდგომარეობის გამოსაკვლევად;

დ) დავალების შესაბამისად ობიექტის მესაკუთრე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფს ობიექტის გამოკვლევის სამუშაოების შესრულებას და გამოკვლევის შედეგებს წარუდგენს შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებას;

ე) ადმინისტრაციული ორგანო გამოკვლევის შედეგებს წარდგენიდან 10 დღეში, მაგრამ განცხადების მიღებიდან არანაკლებ 20 დღისა, იხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობაში შუამდგომლობის შეტანის თაობაზე მიღებული გამოკვლევის შედეგების გათვალისწინებით;

ვ) მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 52. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადა

1. მშენებლობის ნებართვა გაიცემა მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში განსაზღვრული გონივრული ვადით.

2. მშენებლობის დაწყების დროდ მიიჩნევა პირველი დღე, როდესაც სამშენებლო მოედანზე დაიწყო სამუშაო მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტში მშენებლობის ორგანიზების პროექტით განსაზღვრული საწყისი რიგის ან/და ეტაპის შესაბამისად, ამ დადგენილების 74-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 53. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელება

1. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო ობიექტზე არ არის განხორციელებული ისეთი სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც ამ დადგენილების 67-ე მუხლის შესაბამისად საჭიროებენ მშენებლობის ახალ ნებართვას.

2. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელებისათვის დამკვეთმა ან მისმა წარმომადგენელმა მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გასვლამდე წერილობით უნდა მიმართოს მშენებლობის ნებართვის გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ, მიმართვას თან უდა დაურთოს დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზების პროექტი და მშენებლობის დასამთავრებლად მოთხოვნილი გონივრული ვადა.

3. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გაგრძელებისას მშენებლობის ნებართვის გამცემი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას მშენებლობის ნებართვის შესახებ ადმინისტრაციულ აქტში მშენებლობის დასრულების თარიღის შეცვლის შესახებ, რის შესაბამისად ცვლილებები შედის სანებართვო მოწმობაში.

4. მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის გადაცილება, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირობისა არის სანებართვო პირობების დარღვევა და საჭიროებს ახალ მშენებლობის ნებართვას, რისთვისაც, იმ შემთხვევაში, თუ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოები, ამ დადგენილების შესაბამისად არ წარმოადგენს რეკონსტრუქციას, მაშინ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებს უნდა დაემატოს დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზების პროექტი და მშენებლობის დასამთავრებლად მოთხოვნილი გონივრული ვადა.

თავი XII

სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცება

    მუხლი 54. განაცხადი სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ

1. მშენებლობის ნებართვის გაცემის I სტადიაზე დამკვეთი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი მშენებლობის ნებართვის გამცემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგენს კანონმდებლობის, მათ შორის ამ დადგენილების საფუძველზე შედგენილ განაცხადს სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დასამტკიცებლად.

2. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების შესახებ განაცხადის სახეებია:

ა) განაცხადი ახალ მშენებლობაზე;

ბ) განაცხადი რეკონსტრუქციაზე;

გ) განაცხადი მეორედ გამოსაყენებელ პროექტზე;

დ) განაცხადი კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სამშენებლო სამუშაოებზე.

3. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების შესახებ განაცხადის ფორმას ამ დადგენილების 31-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით ადგენს სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის განხორციელებისათვის უფლებამოსილი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება.

    მუხლი 55. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების შესახებ განაცხადის დამტკიცების წესი

1. სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების თაობაზე განაცხადის დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავით დადგენილი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

2. დამკვეთი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში მინიმუმ სამ- და მაქსიმუმ ექვს ეგზემპლარად წარადგენს განაცხადს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დადგენილების 31-ე მუხლით და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

3. განაცხადს უნდა დაერთოს:

ა) მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული გეგმა არსებული მდგომარეობით;

ბ) განმცხადებლის იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლები;

გ) წარმომადგენლის მიერ განცხადების შეტანის შემთხვევაში – სათანადო რწმუნებულება;

დ) მიწის ნაკვეთის სიტუაციური გეგმა სათანადო დეტალიზაციით;

ე) კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონის კვლევის შედეგები;

ვ) კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში – არქეოლოგიული კვლევის შედეგები;

ზ) თვალსაჩინო ადგილას საინფორმაციო დაფის განთავსების დამადასტურებელი ფოტოსურათი;

თ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრები (იმ შემთხვევაში, თუ მშენებლობა დაგეგმილია საცხოვრებელ, საზოგადოებრივ-საქმიან ან საკურორტო-სარეკრეაციო ზონებში, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრებთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს მიწის ნაკვეთის სამეზობლო და საზოგადოებრივი საზღვრის მიმდებარე ნაკვეთების/სივრცეების საზღვრები). საზღვრების ის წერტილები, სადაც იქმნება კუთხეები, აღნიშნული უნდა იქნეს წერტილით, მისი კოორდინატების და აბსოლუტური ნიშნულის მითითებით.

4. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო 3 დღის ვადაში ამოწმებს დამკვეთის ან მისი უფლებამოსილი პირის მიერ წარდგენილი განცხადებისა და თანდართული საბუთების შესაბამისობას ამ დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

5. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია განცხადება და თანდართული საბუთების ასლები წარუდგინოს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს განცხადების განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენიდან არა უგვიანეს 3 დღისა.

6. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია სამართლებრივად განსაზღვრული ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 25 დღისა. თუ ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისათვის არ არის საკმარისი აღნიშნული ვადა, სხვა ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა დასაბუთებული შუამდგომლობით მოითხოვოს ვადის გაგრძელება. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ვალდებულია მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში განცხადების შეტანიდან არა უგვიანეს 27-ე დღისა წარუდგინოს გადაწყვეტილება მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს.

7. განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ, მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო დაუყოვნებლივ აქვეყნებს ცნობას საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ.

8. განცხადების საჯარო გაცნობისათვის წარდგენიდან 20 დღის განმავლობაში ნებისმიერი პირი უფლებამოსილია წერილობით წარადგინოს თავისი მოსაზრებები.

9. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო წერილობითი მოსაზრებების წარდგენის ვადის გასვლიდან არა უგვიანეს 7 დღისა მართავს ზეპირ მოსმენას.

10. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია გადაწყვეტილება სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების ან დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ მიიღოს ამ დადგენილებით განსაზღვრულ ვადაში. უარის შემთხვევაში, მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დასაბუთებული უარი დამკვეთს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს.

11. თუ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ადმინისტრაციული წარმოებისათვის ამ დადგენილებით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი, მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო საკუთარი ინიციატივით ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს შუამდგომლობის საფუძველზე უფლებამოსილია მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების ვადის არა უმეტეს 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღოს განცხადების წარდგენიდან 15 დღის ვადაში.

12. თუ კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული, განაცხადი დამტკიცებულად ჩაითვლება შესაბამისი ობიექტისათვის კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების გათვალისწინებით.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

თავი XIII

არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების წესი

    მუხლი 56. არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება

1. არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება სავალდებულოა:

ა) არქიტექტურული პროექტის – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონებში;

ბ) კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის – მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, ამ დადგენილებით განსაზღვრულ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, ამ დადგენილების 26-ე მუხლის მოთხოვნათა დაცვით.

2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა, ქ. თბილისისა და ქ. ბათუმის თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანო, ხოლო სხვა თვითმმართველობის სამოქმედო ტერიტორიაზე – თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან შეთანხმებით, უფლებამოსილი არიან არქიტექტურული პროექტის ფასადის ნაწილის შეთანხმების სავალდებულოობა განსაზღვრონ კონკრეტულ ქუჩებზე, მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე.

    მუხლი 57. განცხადება არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების თაობაზე

1. დამკვეთი არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შესათანხმებლად მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგენს განცხადებას, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

2. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;

ბ) არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის მინიმუმ სამი და მაქსიმუმ ექვსი ეგზემპლარი;

გ) კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში – გარემოზე ზემოქმედების შეფასება.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

    მუხლი 58. არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების წესი

1. ნებართვის მაძიებელი წერილობით განცხადებას და თანდართულ დოკუმენტებს წარუდგენს ნებართვის გამცემს. ნებართვის გამცემი არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

2. ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების შესაბამისობას ამ დადგენილებისა და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან ამოწმებს 3 დღეში. ხარვეზის შემთხვევაში ნებართვის გამცემი მოქმედებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლით განსაზღვრული წესით.

3. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლოს არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისობა დადგენილ სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებით განსაზღვრულ პარამეტრებთან და გამოიტანოს გადაწყვეტილება პროექტის შეთანხმების ან შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ. სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს ნებართვის გამცემ ორგანოში განცხადების წარდგენიდან არა უგვიანეს 15 დღისა. გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში სხვა ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ნებართვის გამცემ ორგანოში განცხადების შეტანიდან არა უგვიანეს 17 დღისა გადაწყვეტილება წარუდგინოს ნებართვის გამცემს.

4. ნებართვის გამცემი ვალდებულია ამ დადგენილებით განსაზღვრულ ვადაში მიიღოს გადაწყვეტილება არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების ან შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ. შეთანხმებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, ნებართვის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დასაბუთებული უარი ნებართვის მაძიებელს.

5. თუ დადგენილ ვადაში გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული, არქიტექტურული პროექტი, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემა ჩაითვლება შეთანხმებულად. ნებართვის მაძიებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დაცვა მოცემულ ობიექტთან მიმართებაში.

6. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით სამი წლის განმავლობაში არ იქნება გაცემული მშენებლობის ნებართვა და ამ ხნის განმავლობაში მოხდა სივრცით-ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ან/და სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების არსებითი მახასიათებლების (მაგ.: განაშენიანების რეგულირების კოეფიციენტების, შენობათა მაქსიმალურად დასაშვები სიმაღლეების და სხვ.) ისეთი ცვლილება, რაც იწვევს ქალაქთმშენებლობითი პირობების შეცვლას შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოს გადაწყვეტილებით, არქიტექტურული პროექტის კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმება ცხადდება ძალადაკარგულად და ნებართვის მაძიებელს ეძლევა შეთავაზება სათანადო ცვლილებების განსახორციელებლად.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

თავი XIV

მშენებლობის ნებართვის გაცემა

    მუხლი 59. მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები

1. დამკვეთი მშენებლობის ნებართვის მისაღებად მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგენს განცხადებას, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

2. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) მიწის ნაკვეთზე და საჭიროების შემთხვევაში მასზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი საბუთი;

ბ) სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;

გ) არსებობის შემთხვევაში, არქიტექტურული პროექტის, კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;

დ) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

ე) ობიექტის ადგილმდებარეობის მისამართი და საკადასტრო კოდი;

ვ) შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება და გამოყენების მიზანი;

ზ) შენობა-ნაგებობის დამპროექტებლის მონაცემები სახელი/იურიდიული დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, სამეწარმეო რეგისტრაციის კოდი, ამ უკანასკნელის არქონის შემთხვევაში – პირადობის დამადასტურებელი ნომერი და დაბადების თარიღი;

თ) თუ შესრულებულია სამშენებლო მიწის ნაკვეთის (სამშენებლო მოედნის) კვლევა, მკვლევარის მონაცემები სახელი/დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, სამეწარმეო რეგისტრაციის კოდი, ამ უკანასკნელის არქონის შემთხვევაში – პირადობის დამადასტურებელი ნომერი და დაბადების თარიღი;

ი) დროებითი შენობა-ნაგებობის მშენებლობის შემთხვევაში – გამოყენების მოთხოვნილი პერიოდი;

კ) ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის კლასებისა და სამშენებლო საქმიანობის სახეების მიხედვით განცხადებას ნებართვის მიღების თაობაზე აგრეთვე ერთვის მე-60 მუხლში მოცემული ცხრილის მიხედვით დადგენილი მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტები;

ლ) ამ დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში საექსპერტო დასკვნა.

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია არქიტექტურული პროექტის ფასადის ნაწილის შეთანხმება, მშენებლობის ნებართვის მაძიებლის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე ნებართვის გამცემი ორგანო უფლებამოსილია გასცეს მშენებლობის ნებართვა შენობის ფასადების შეთანხმებული პროექტის გარეშე და სანებართვო პირობებით განუსაზღვროს ამ უკანასკნელის წარმოდგენის პირობები და ვადები, თუმცა ფასადების პროექტები წარდგენილ უნდა იქნეს შენობის ნულოვანი ეტაპის დასრულებამდე.

4. დამკვეთი მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგენს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების მინიმუმ სამ და მაქსიმუმ ექვს ეგზემპლარს. IV და V კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობისას დამკვეთმა მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში უნდა წარადგინოს დამატებით ერთი ციფრული ეგზემპლარი.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

    მუხლი 60. შენობა-ნაგებობებისათვის მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ვარგისად აღიარების რეგულირება

შენობა-ნაგებობებისათვის მშენებლობის ნებართვის გაცემა და ვარგისად აღიარება რეგულირდება ამ დადგენილების შესაბამისად განსაზღვრული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და ვარგისად აღიარების რეგულირების კლასების მიხედვით, ამ მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

შენობა-ნაგებობების კლასები

ხალი მშენებლობა

რეკონსტრუქცია

დემონტაჟი

სამშენებლო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლზე

1

I კლასი

1

-

2

II კლასი

2

2 1

2 2

-

3

III კლასი

3

3 1

3 2

3 1

4

IV კლასი

4

4 1

4 2

4 1

5

V კლასი

5

5 1

 

ა) 1A – მშენებლობა წარმოებს ნებართვის მიღების გარეშე, კანონმდებლობის, მათ შორის, სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით. მშენებლობის დაწყება შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც შესაბამისი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ან/და მოსარგებლე მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოში აგზავნის შეტყობინებას მშენებლობის განზრახვის თაობაზე, რომელსაც თან ურთავს მიწის ნაკვეთის საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ხოლო მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო 5 დღის ვადაში დაადასტურებს წარდგენილი დოკუმენტ(ებ)ის სისწორეს და პასუხს აცნობებს შემტყობინებელს. იმ შემთხვევაში, თუ ხუთი დღის ვადაში მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო შემტყობინებელს არ აცნობებს პასუხს, მაშინ შემტყობინებელს უფლება აქვს დაიწყოს მშენებლობა;

ბ) 2A – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებისა და არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტის საფუძველზე, გარდა კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) მონტაჟის, გაყვანის მშენებლობის ნებართვისა, რომელიც ამ მუხლის გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გაიცემა. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების მიხედვით.

გ) 2A1 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტის, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების საფუძველზე;

1) 2A2 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა არქიტექტურულ-კონსტრუქციული დოკუმენტის პროექტის საფუძველზე;

დ) 3A – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებისა და სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის საფუძველზე. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების შესაბამისად;

ე) 3A1 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების საფუძველზე. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების შესაბამისად;

ვ) 3A2 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლო დოკუმენტის პროექტის საფუძველზე;

ზ) 4A – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების, სამშენებლო დოკუმენტის პროექტისა და სათანადო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების შესაბამისად;

თ) 4A1 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლო დოკუმენტის პროექტისა და სათანადო საექსპერტო დასკვნის, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების საფუძველზე. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების შესაბამისად;

ი) 4A2 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლო დოკუმენტის პროექტისა და სათანადო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე;

კ) 5A – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების, სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტის პროექტისა და სათანადო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების შესაბამისად;

ლ) 5A1 – მშენებლობის ნებართვა გაიცემა სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტის პროექტისა და სათანადო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება სანებართვო პირობების შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

    მუხლი 61. მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი

1. მშენებლობის ნებართვის გაცემა წარმოებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით დადგენილი მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებითა და “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

2. მშენებლობის ნებართვის გამცემი 3 დღის ვადაში ამოწმებს ნებართვის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადებისა და თანდართული საბუთების შესაბამისობას ამ დადგენილებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან. ხარვეზის შემთხვევაში, ნებართვის გამცემი მოქმედებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლით განსაზღვრული წესით.

3. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ვალდებულია გადაწყვეტილება ნებართვის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიიღოს ამ დადგენილებით განსაზღვრულ ვადაში. უარის შემთხვევაში ნებართვის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დასაბუთებული უარი მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს.

4. თუ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ადმინისტრაციული წარმოებისათვის განსაზღვრულ ვადაზე მეტი, მშენებლობის ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების ვადის არა უმეტეს 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. ნებართვის გამცემი ვალდებულია აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღოს განცხადების წარდგენიდან 7 დღის ვადაში.

5. მშენებლობის ნებართვის გამცემი სავალდებულო საექსპერტო დასკვნას დაქვემდებარებულ ობიექტზე უარყოფითი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე ვალდებულია მიიღოს გადაწყვეტილება ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.

6. მშენებლობის ნებართვის გამცემს სავალდებულო საექსპერტო დასკვნას დაქვემდებარებული ობიექტის მშენებლობისას, საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, უფლება აქვს ხელმეორედ ჩაუტაროს პროექტს საექსპერტო შეფასება. თუ განმეორებითი საექსპერტო დასკვნაც იქნება დადებითი, ისევე როგორც დამკვეთის მხრიდან განხორციელებული საექსპერტო დასკვნა, მაშინ საექსპერტო შეფასების ჩატარების საფასურს გადაიხდის ნებართვის გამცემი, წინააღმდეგ შემთხვევაში – დამკვეთი. არასწორი საექსპერტო დასკვნის შემთხვევაში დგება ექსპერტის პასუხისმგებლობის საკითხი ხელშეკრულებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. თუ კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე, მშენებლობის ნებართვა გაცემულად ჩაითვლება. ამ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი უფლებამოსილია ნებართვის გაცემისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ მოითხოვოს სანებართვო მოწმობა. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გასცეს სანებართვო მოწმობა.

8. მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში და მის საფუძველზე გაცემულ სანებართვო მოწმობაში გაიწერება მშენებლობის ის ეტაპები, რომელთა დასრულება საჭიროებს სამშენებლო საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველის მიერ შემოწმებას და დამკვეთთან ან მის წარმომადგენელთან და სამშენებლო სამუშაოების მწარმოებელ მშენებელთან ერთად სათანადო ოქმის გაფორმებას, რომელშიც დადასტურდება შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისობა მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებთან.

    მუხლი 62. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანოს მოვალეობები მშენებლობის ნებართვის გაცემისას

მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე, ხოლო ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაშვების შემთხვევაში – ნებართვის მაძიებლის მოთხოვნისთანავე “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით:

ა) ნებართვის მაძიებელს გადასცეს მშენებლობის ნებართვის მოწმობა და დამოწმებული მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების მინიმუმ სამი და დამკვეთის მოთხოვნით – მაქსიმუმ ექვსი კომპლექტი;

ბ) 2 დამოწმებული ეგზემპლარი დაიტოვოს თვითონ, საარქივო და საზედამხედველო ფუნქციების შესასრულებლად;

გ) ციფრული ეგზემპლარი, მისი არსებობის შემთხვევაში, დაიტოვოს არქივისათვის.

    მუხლი 63. სანებართვო მოწმობაში შესატანი ინფორმაცია

სანებართვო მოწმობაში შეიტანება შემდეგი ინფორმაცია:

ა) შენობა-ნაგებობის ადგილმდებარეობის მისამართი ან/და ადგილმდებარეობის შეძლებისდაგვარად დაზუსტებული აღწერა მისამართის არარსებობის ან არასრულობის შემთხვევაში;

ბ) მშენებლობის ნებართვის გამცემი მოხელის თანამდებობა და ხელმოწერა;

გ) მშენებლობის ნებართვის გაცემის თარიღი;

დ) მშენებლობის ნებართვის ნომერი;

ე) მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადა;

ვ) შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება და გამოყენების მიზანი;

ზ) მიწის ნაკვეთის სარეგისტრაციო მონაცემები, საკადასტრო კოდი;

თ) დროებითი შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დროს გამოყენების მოთხოვნილი პერიოდი;

ი) მშენებლობის პროცესის განხორციელების (ზედამხედველობის) ეტაპები;

კ) ნებართვის მფლობელის რეკვიზიტები;

ლ) შენობა-ნაგებობის კლასი განსაზღვრული ამ დადგენილების მე-15 მუხლის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 64. მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში ცვლილებების შეტანა

ამ დადგენილების 63-ე მუხლით განსაზღვრული ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში, მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში ცვლილებების შეტანა ხდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით.

    მუხლი 65. გაცემული ნებართვების გასაჩივრება

1. მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემდეგ მშენებლობის ნებართვის გასაჩივრებისათვის აუცილებელია კანონმდებლობის შესაბამისად არგუმენტირებული საჩივარი/სარჩელი, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს სამშენებლო საქმიანობის სათანადო საექსპერტო დასკვნას.

2. მტკიცების ტვირთი აწევს ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორს/მოსარჩელეს.

თავი XV

მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა

    მუხლი 66. ცვლილებები მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში, რომლებიც არ საჭიროებენ მშენებლობის ახალ ნებართვას

1. მშენებლობის ახალ ნებართვას არ საჭიროებს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში შემდეგი ცვლილებების შეტანა:

ა) მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების ძირითადი გაბარიტების უმნიშვნელო შეცვლა, მაგრამ არა უმეტეს 0.1 მეტრისა (გარდა კოლონების ჰორიზონტალური კვეთის, საყრდენი კედლის სიგანის, რიგელების ვერტიკალური კვეთის, სართულშუა გადახურვის ფილებისა და კონსოლების კვეთის სიმაღლეების ცვლილებისა), რამაც არ უნდა გამოიწვიოს შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით სამშენებლო საქმიანობის შესაბამისი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მიხედვით განსაზღვრული კონსტრუქციული სისტემის მდგრადობის დასუსტება;

ბ) თითოეული სართულის მოშენების ფართობის შეცვლა 1მ2 სიზუსტით, რამაც არ უნდა გამოიწვიოს შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით სამშენებლო საქმიანობის შესაბამისი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მიხედვით განსაზღვრული კონსტრუქციული სისტემის მდგრადობის დასუსტება;

გ) სართულის სიმაღლის შეცვლა 0.1 მეტრზე მეტად, რამაც არ უნდა გამოიწვიოს შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით სამშენებლო საქმიანობის შესაბამისი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მიხედვით განსაზღვრული კონსტრუქციული სისტემის მდგრადობის დასუსტება და მისი სიმაღლის 0.1 მეტრზე მეტად შეცვლა;

დ) ექსტერიერის არქიტექტურული ნაწილების/ელემენტების გაბარიტების შეცვლა 2%-მდე, მაგრამ არა უმეტეს 0.1 მეტრისა;

ე) ინტერიერის არამზიდი და თვითმზიდი კონსტრუქციული ელემენტების შეცვლა;

ვ) შენობა-ნაგებობების ცალკეული ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური სისტემების შეცვლა ისე, რომ არ მოხდეს მათი ტიპის, სიმძლავრისა და ადგილმდებარეობის შეცვლა;

ზ) სამშენებლო მასალებისა და პროდუქციის შეცვლა შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებლების მქონე სხვა სამშენებლო მასალებითა და პროდუქციით;

თ) შენობა-ნაგებობების ისეთი ნაწილების შეცვლა, რომლებიც ამ კოდექსის შესაბამისად არ საჭიროებენ მშენებლობის ნებართვას;

ი) შენობა-ნაგებობის მიწისპირა ან/და მიწისქვეშა ნაწილის ჰორიზონტალური გადაადგილება გრუნტის ზედაპირთან მიმართებაში არა უმეტეს 0.5 მეტრისა, რომელიც არ ლახავს მესამე პირთა უფლებებს და არ არღვევს სხვა სანებართვო პირობებს;

კ) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულის ვერტიკალური შეცვლა აბსოლუტურ ნულთან მიმართებაში არა უმეტეს 0.15 მეტრისა, რომელიც არ ლახავს მესამე პირთა უფლებებს და არ არღვევს სხვა სანებართვო პირობებს;

ლ) გრუნტის თვისებებიდან გამომდინარე, შენობა-ნაგებობის საძირკვლის (წერტილოვანი, ლენტური და მონოლითური ფილის შემთხვევაში) დამატებითი ჩაღრმავება არა უმეტეს 0.5 მეტრისა, რომელიც არ ლახავს მესამე პირთა უფლებებს და არ არღვევს სხვა სანებართვო პირობებს;

მ) გრუნტის თვისებებიდან გამომდინარე, შენობა-ნაგებობის ხიმინჯებიანი საძირკვლის დამატებითი ან ნაკლები ჩაღრმავება გრუნტის მყარ ნაწილამდე, რომელიც არ ლახავს მესამე პირთა უფლებებს და არ არღვევს სხვა სანებართვო პირობებს.

2. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ამ მუხლით განსაზღვრული შეტანილი ცვლილებები არ უნდა არღვევდეს სხვა სანებართვო პირობას და არ უნდა ლახავდეს მესამე პირთა უფლებებს.

3. შენობა-ნაგებობების ვარგისად აღიარებამდე მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს ყველა ის ცვლილება, რომლებიც ამ მუხლის შესაბამისად განხორციელებულია შენობა-ნაგებობების მშენებლობის პროცესში.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 67. ცვლილებები მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში, რომლებიც საჭიროებენ მშენებლობის ნებართვის თავიდან აღებას

1. გარდა 66-ე მუხლში განსაზღვრული შემთხვევებისა, მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა საჭიროებს მშენებლობის ნებართვის თავიდან აღებას.

2. მშენებლობის ნებართვის თავიდან აღების საჭიროების შემთხვევაში, მისი აღების პროცედურა უნდა შეეხოს მხოლოდ იმ ნაწილებს, რომლებიც მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში არ არის განსაზღვრული.

    მუხლი 68. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება

1. დამკვეთის მიერ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა უნდა მოხდეს საავტორო უფლებების დაცვით.

2. დამკვეთის დავალებით მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში ცლილებების შეტანის უფლებამოსილება აქვს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების პროექტის განმახორციელებელს საავტორო უფლებების დაცვით ან ამ დადგენილებით განსაზღვრული სხვა სამშენებლო საქმიანობის ძირითად სპეციალისტს (დამპროექტებელს) საავტორო უფლებების დაცვით.

თავი XVI

შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესრულების საჯაროობის უზრუნველყოფა

    მუხლი 69. განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესრულების საჯაროობის უზრუნველყოფა

1. ნებართვის გაცემის საჯაროობა, გარდა ამ დადგენილებით განსაზღვრული ნებართვის გაცემის შესახებ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გადაწყვეტილების მიღებისა, დამატებით უზრუნველყოფილია ამ თავის მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში დაგეგმილი მშენებლობისას, ნებართვის მაძიებელი სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების დადგენის თაობაზე განცხადების შეტანის მომენტისათვის უზრუნველყოფს შესაბამის ობიექტზე (შენობა-ნაგებობაზე), თვალსაჩინო ადგილას საინფორმაციო დაფის განთავსებას, რომელზეც უნდა იყოს აღნიშნული მოსალოდნელი მშენებლობის მონაცემები, კერძოდ:

ა) შენობა-ნაგებობის მისამართი;

ბ) შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება;

გ) მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო და განაცხადის განხილვის ვადები;

დ) შენობა-ნაგებობის სავარაუდო სართულიანობა ან/და გაბარიტები.

3. ნებართვის მაძიებელმა მშენებლობის ნებართვის გაცემის თაობაზე განცხადების შეტანიდან სამ დღეში არსებულ დაფაზე უნდა განათავსოს სამშენებლოდ დამტკიცებული მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობებში ასახული ინფორმაცია, კერძოდ:

ა) შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება;

ბ) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნომერი და თარიღი, რომლითაც დადგინდა სამშენებლოდ მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

გ) შენობა-ნაგებობის სართულიანობა ან/და გაბარიტები.

4. ნებართვის მფლობელმა დადგენილი წესით ნებართვის გაცემის შემდეგ ათი დღის ვადაში არსებულ დაფაზე უნდა განათავსოს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების ძირითადი ასპექტებისა და პარამეტრების ამსახველი ინფორმაცია, კერძოდ:

ა) შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება;

ბ) მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო, ნებართვის ნომერი და მოქმედების ვადა;

გ) მშენებლობის დაწყებისა და დამთავრების ვადები;

დ) შენობის სართულიანობა ან/და გაბარიტები;

ე) დამკვეთის სურვილით, ობიექტის არქიტექტურული სახე.

5. იმ შემთხვევაში, როდესაც მშენებლობის ნებართვის მაძიებელი მშენებლობის ნებართვას იღებს ამ დადგენილების 49-ე მუხლის შესაბამისად სამი ეტაპით, იგი ვალდებულია საინფორმაციო დაფაზე დამატებით განათავსოს არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების თაობაზე განცხადების შეტანისა და არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

6. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ცვლის საინფორმაციო დაფაზე განთავსებული ინფორმაციის არსს, უნდა განთავსდეს საინფორმაციო დაფაზე.

7. საინფორმაციო დაფის გაბარიტები და მასზე ინფორმაციის განთავსების პირობები, საჯაროობისა და თვალსაჩინოების უზრუნველყოფის მიზნით, შეიძლება დააზუსტონ მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ორგანოებმა მინიმალური გაბარიტის ჯერადობის მიხედვით. საინფორმაციო დაფის მინიმალური გაბარიტია A2 ზომის ფორმატი.

8. საინფორმაციო დაფა უნდა არსებობდეს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების მთელ პერიოდში და მოიხსნას შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების შემდგომ.

9. საინფორმაციო დაფაზე უნდა განთავსდეს მხოლოდ ამ მუხლით განსაზღვრული ინფორმაცია და დაუშვებელია მისი სარეკლამო მიზნებისათვის გამოყენება.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 70. განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებს გარეთ შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებერთვო პირობების შესრულების საჯაროობის უზრუნველყოფა

1. განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებს გარეთ დაგეგმილი მშენებლობისას საინფორმაციო დაფა უნდა განთავსდეს იმ თვითმმართველი ერთეულ(ებ)ის ადმინისტრაციული შენობის მახლობლად, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც არის დაგეგმილი მშენებლობა, სპეციალურად ამისთვის გამოყოფილ ადგილზე.

2. განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებს გარეთ დაგეგმილი მშენებლობისას საჯაროობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ამ დადგენილების 69-ე მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, ადგილმდებარეობის მითითების დამატებით.

თავი XVII

მშენებლობის ნებართვით განსაზღვრული სანებართვო პირობების შესრულების პროცესი

    მუხლი 71. მშენებლობის დაწყება

მშენებლობის დაწყების მომენტისათვის ნებართვის მფლობელი, ამ დადგენილების შესაბამისად, III და IV კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის შემთხვევაში ვალდებულია სამშენებლო მოედანზე იქონიოს სანებართვო პირობებით განსაზღვრული სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტები. შესაძლებელია სამშენებლო-სამუშაო დოკუმენტები იქონიოს ეტაპობრივად, სანებართვო პირობების შესაბამისად, კონკრეტული ეტაპით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოების დაწყების წინ.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 72. სამშენებლო მოედანი და მშენებლობის პროცესის უსაფრთხოება

1. ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ამ დადგენილების შესაბამისად უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.

2. სამშენებლო მოედნის ტერიტორია და მისი საზღვრები განისაზღვრება მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით.

3. სამშენებლო მოედნის საზღვრები, როგორც წესი, უნდა მოექცეს მიწის ნაკვეთის საზღვრებში.

4. იმ შემთხვევებში, როდესაც სამშენებლო მოედნის საზღვრები არ არის საკმარისი სამშენებლო საქმიანობის განსახორციელებლად და ამისათვის არსებობს დასაბუთებული აუცილებლობა, მაშინ იმ მოსაზღვრე მიწის ნაკვეთების ან/და საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის გამოყენება, რომელსაც არ ფლობს საკუთრებაში მშენებლობის ნებართვის მფლობელი, განისაზღვრება ხელშეკრულებით, რომელიც მშენებლობის ნებართვის მფლობელსა და ამ მიწის ნაკვეთების ან/და საზოგადოებრივი სივრცეების/ტერიტორიების მესაკუთრეებს შორის არის გაფორმებული. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ადგენენ საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის დროებითი სარგებლობის წესს.

5. დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში მოსაზღვრე მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებს არა აქვთ უფლება შეუზღუდონ მშენებლობის ნებართვის მფლობელს სამშენებლო საქმიანობის განხორციელება.

6. დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში საზოგადოებრივი სივრცეების/ტერიტორიების გამოყენებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მინიმალური შეზღუდვებისა და ზიანის მიყენების პირობები, აგრეთვე მესამე პირთა ინტერესები.

7. სამშენებლო მოედნის მოწყობა უნდა განხორციელდეს სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით.

8. სამშენებლო მოედანზე ყველა ის ადგილი, სადაც მესამე პირები შეიძლება სამშენებლო საქმიანობისგან დაზიანდნენ, უნდა შემოისაზღვროს და აღინიშნოს გამაფრთხილებელი ნიშნებით.

9. ამ დადგენილების შესაბამისად III, IV და V კლასებს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანი უნდა შემოისაზღვროს ღობით და აღიჭურვოს სათანადო განათებით. ღობე მოწყობილი უნდა იყოს ისე, რომ დაიცვას მესამე პირ(ებ)ი ჩამოვარდნილი საგნებისაგან.

10. სამშენებლო მოედანზე გატარებული ღონისძიებები უნდა უზრუნველყოფდნენ შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნებს, მათ შორის:

ა) მის სისუფთავეს და არ დაუშვებენ მიმდებარე მიწის ნაკვეთებისა და ქუჩების დაბინძურებას, აგრეთვე ამ ქუჩების გზის საფარის დაზიანებას;

ბ) სამშენებლო მოედანზე არსებული ძირითადი და საერთო სარგებლობის საინჟინრო კომუნიკაციების/ნაგებობების დაცვას;

გ) ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებას;

დ) სათანადო სამუშაო ჰიგიენური პირობების დაცვას;

ე) უსაფრთხოებას მუშაობის მიმდინარეობისას;

ვ) საწარმოო ნარჩენებით, ჩამდინარე წყლებითა და ჰაერის დამტვერიანებით მიმდებარე გარემოს, მათ შორის ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების დაბინძურების თავიდან აცილებას;

ზ) ხმაურისა და ვიბრაციის დასაშვებ მაჩვენებლებზე მეტად გამოწვევას.

11. სამშენებლო მოედანზე არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის განხორციელებამდე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი გათიშვა ელექტრომომარაგების, ბუნებრივი აირით მომარაგების, წყალმომარაგებისა და სარინებლების ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელებიდან, მაგრამ გათიშვამდე მინიმუმ ათი დღით ადრე დამკვეთმა უნდა შეატყობინოს შესაბამის ძირითად საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელ კომპანიებს გათიშვის შესახებ. ძირითად საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელ კომპანიებს უფლება აქვთ გათიშვის პროცესს გაუწიონ ტექნიკური ზედამხედველობა.

12. სამშენებლო მოედანზე დატანილი შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვის მონაცემები ფუძეებისა და საძირკვლების დასრულებამდე უნდა იყოს დაცული.

13. სამშენებლო მოედანზე უნდა დამაგრდეს საზოგადოებრივი სივრცეებიდან აღქმადი საინფორმაციო დაფა ამ დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად.

    მუხლი 73. სამშენებლო მოედნის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. თუ სამშენებლო მოედანი დაზიანდა, ან შესაძლებელია დაზიანდეს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებიდან გამოწვეული წყლის გაჟონვით, გრუნტის მოცურებითა და სხვა ბუნებრივი ან ხელოვნული ზემოქმედებით, ამ შემთხვევაში ასეთი მომიჯნავე მიწის ნაკვეთ(ებ)ის მესაკუთრე(ებ)ს/მოსარგებლე(ებ)ს არა აქვთ უფლება ხელი შეუშალონ აუცილებელი შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას მათ საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე, ამასთანავე შესაბამისი საჭირო ღონისძიებების განხორციელების შემდგომ ასეთი მომიჯნავე მიწის ნაკვეთ(ებ)ი მოყვანილ უნდა იყოს დაზიანებამდე არსებულ მდგომარეობაში.

2. სამშენებლო მოედანზე მშენებლობის მიმდინარეობის დროს მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებულმა ღონიძიებებმა არ უნდა შეუქმნან საფრთხე მშენებლობას. თუ ასეთი მაინც მოხდა, ამ შემთხვევაში სამშენებლო მოედნის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებმა/მოსარგებლეებმა თავად უნდა გამოასწორონ იგი.

    მუხლი 74. მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგითობა და ეტაპები

1. მშენებლობის განხორციელების პროცესი იყოფა რიგებად, ხოლო რიგები – ეტაპებად.

2. მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგითობა და ეტაპები განისაზღვრება მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით.

3. შენობა-ნაგებობის მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში უნდა განისაზღვროს მშენებლობის განხორციელების პროცესის სულ მცირე ორი რიგი:

ა) I რიგი – მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი სამუშაოები;

ბ) II რიგი – მშენებლობის განხორციელების ძირითადი სამუშაოები.

    მუხლი 75. მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი რიგის სამუშაოები და ეტაპები

1. მშენებლობის განხორციელების მოსამზადებელი რიგის სამუშაოები შედგება ორი, ხოლო გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემთხვევაში სამი ეტაპისაგან:

ა) მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის ამორტიზებული ან სხვა არსებული ნაგებობების დაშლასა და სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან;

ბ) შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება;

გ) მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების შემთხვევაში გრუნტის შეცვლილი ზედაპირის შემდეგ შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება.

2. მოსამზადებელი სამუშაოები მოიცავს როგორც ორგანიზაციულ ღონისძიებებს, ისე სამშენებლო მოედნის გარე და შიდა სამუშაოებს, რომელიც უნდა შესრულდეს მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესაბამისად.

    მუხლი 76. მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის სამუშაოები და ეტაპები

1. მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის სამუშაოები იყოფა შემდეგ ეტაპებად:

ა) შენობა-ნაგებობების მიწის სამუშაოები;

ბ) შენობა-ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები;

გ) შენობა-ნაგებობების საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები;

დ) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე;

ე) შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან მაქსიმუმ ყოველ 7.0 მეტრ სიმაღლეზე, (სართულების შემთხვევაში სართულების ჯერადად) ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის (არამზიდი კონსტრუქციების გამოკლებით) მოწყობა;

ვ) შენობა-ნაგებობების სახურავისა და გადახურვის მოწყობა;

ზ) არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა;

თ) შენობა-ნაგებობების ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა;

ი) ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი;

კ) შენობა-ნაგებობების გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

2. მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით შესაძლებელია მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის ეტაპების გაერთიანება და დაყოფა ამ დადგენილებით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობათა კლასების შესაბამისად.

    მუხლი 77. მშენებლობის კონსერვაცია

1. დამკვეთის მიერ მშენებლობის პროცესის 6 თვეზე მეტ ხანს შეჩერების შემთხვევაში უნდა მოხდეს მშენებარე ობიექტის კონსერვაცია, რის შესახებაც უნდა ეცნობოს მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს.

2. კონსერვაცია გულისხმობს ობიექტის მდგრადობის, უსაფრთხოებისა და სანიტარიული ნორმების დაცვას, მისი კონსტრუქციული ელემენტების დაუზიანებლად შენარჩუნებას, რაც უზრუნველყოფს სამშენებლო ღონისძიებათა შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობას, ამასთან, მოსაზღვრე შენობებისა და ტერიტორიების უსაფრთხოებას.

3. მშენებარე ობიექტის კონსერვაციის პროცესი მოიცავს:

 ა) სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შეჩერებას;

ბ) კონსერვაციის პირობების განსაზღვრას და კონსერვაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას;

გ) დამკვეთის მიერ ობიექტის პერიოდულ დათვალიერებას უსაფრთხოების მიზნით.

4. მშენებარე ობიექტის კონსერვაციის პირობები განისაზღვრება შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით.

5. ობიექტის კონსერვაცია ისე უნდა განხორციელდეს, რომ არ მოხდეს მისი ფიზიკური ცვეთა, კერძოდ:

ა) ობიექტიდან გატანილ უნდა იქნეს ნაგავი და სამშენებლო ნარჩენები;

ბ) ობიექტი უნდა მოწესრიგდეს ისე, რომ არ მოხდეს ლითონის კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და ელემენტების კოროზია; რკინა-ბეტონის კვანძები ბეტონით უნდა დაიფაროს;

გ) საძირკველი და ქვაბული დაცული უნდა იქნეს ფერდების ჩამოქცევის, ასევე ატმოსფრული ნალექებისა და წყლის დაგროვებისაგან;

დ) ობიექტსა და სამშენებლო მოედანზე დაცული უნდა იქნეს უსაფრთხოების მოთხოვნები;

ე) ყოველგვარი მასალა (ფიცრები, ყალიბები, ცემენტი, გაჯი და სხვ.) ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ არ მოხდეს მათი ჩამოვარდნა, ჩამოცვენა, გაფრქვევა, მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურება ან დაზიანება, არ მოჰყვეს სხვა გაუთვალისწინებელი შედეგები;

ვ) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სამშენებლო მოედანზე უცხო პირთა შეუღწევლობა (უსაფრთხოების ღობე, ჩაკეტილი ჭიშკარი);

ზ) მშენებარე ობიექტი არ უნდა იქნეს გამოყენებული საწყობად, სათავსად, დროებით საცხოვრებლად, სხვა დანიშნულებით;

თ) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სამშენებლო მოედანზე დაშვებულ პირთა უსაფრთხოება;

ი) ამწე-მექანიზმები მოყვანილი უნდა იქნეს ისეთ მდგომარეობაში, რაც უზრუნველყოფს უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას ნებისმიერი ამინდის პირობებში;

კ) ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოს მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ადგილებსა და შემთხვევებში ობიექტი უნდა შეიფუთოს დამცავი ბადით. ცვეთის შესაბამისად, პერიოდულად, უნდა მოხდეს დამცავი ბადის განახლება-გამოცვლა, ასევე – უსაფრთხოების ღობის განახლება-გადაღებვა;

ლ) მშენებლობის დამკვეთმა რეგულარულად, დადგენილი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად საჭირო პერიოდულობით უნდა შეამოწმოს დაკონსერვებული ობიექტი.

6. დამკვეთის მიერ მშენებარე ობიექტის კონსერვაციის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაში და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოსადმი შეტყობინებაში უნდა განისაზღვროს მშენებარე ობიექტის კონსერვაციისათვის მოთხოვნილი ვადა და შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით განსაზღვრული ობიექტის კონსერვაციის პირობები.

7. შენობა-ნაგებობის კონსერვაციის რეჟიმში გადაყვანისას დგება კონსერვაციის აქტი, რომელსაც ხელს აწერს დამკვეთი და კონკრეტულ ობიექტზე სახელმწიფო ზედამხედველობის პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმხორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელთა გამოუცხადებლობის შემთხვევაში კონსერვაციის ოქმი დგება დამკვეთის მიერ, რომელიც ძალაშია მისი ასლის მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ შესაბამის ადმინისტრაციული ორგანოში წარდგენისთანავე.

8. კონსერვაციის პირობებში ობიექტი შესაძლებელია იმყოფებოდეს არა უმეტეს სამი წლისა, გარდა ამ მუხლის მე-15 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

9. სამწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ მშენებლობის არგაგრძელება წარმოადგენს სანებართვო პირობების დარღვევას და დამკვეთის/მესაკუთრის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება კანონმდებლობის შესაბამისად.

10. იმ მიზეზების აღმოფხვრის შემდგომ, რომლებმაც გამოიწვიეს ობიექტის კონსერვაცია, მიღებულ უნდა იქნეს გადაწყვეტილება მშენებლობის გაგძელების შესახებ, რომელიც უნდა ეცნობოს მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოს.

11. მშენებარე ობიექტზე კონსერვაციის პირობების მოქმედების დროს მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადა ჩერდება და გრძელდება კონსერვაციის პირობების დასრულების შემდეგ.

12. მშენებლობის პროცესის გაგრძელება უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობის, კერძოდ ამ დადგენილებისა და სამშენებლო საქმიანობის ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნათა დაცვით.

13. ამ მუხლის მოთხოვნები ვრცელდება მხოლოდ ამ დადგენილებით განსაზღვრული III, IV და V კლასებს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობებზე, მათ შორის ისეთ დანგრეულ, დამწვარ და ვარგისად აღიარებისათვის გამოუსადეგარ შენობა-ნაგებობებზე, რომელთა დემონტაჟი არ არის გათვალისწინებული.

14. ამ მუხლით განსაზღვრული კონსერვაციის რეჟიმი არ ვრცელდება მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე განსახორციელებელ დემონტაჟის სამუშაოებზე.

15. განსაკუთრებული სამშენებლო რეგულირების ზონაში ობიექტის კონსერვაცია უნდა განხორციელდეს არა უმეტეს ერთი წლის განმავლობაში.

16. კონსერვაციის წესის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება “არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

თავი XVIII

სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობა

    მუხლი 78. სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობის სახეები

სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობის სახეებია:

ა) მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა;

ბ) მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა;

გ) მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა.

    მუხლი 79. მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა

1. მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა წარმოადგენს არქიტექტორის ან/და ინჟინერ-დამპროექტებლის მიერ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების კონტროლს.

2. თუ კონკრეტული შენობა-ნაგებობის ავტორი ვერ ახორციელებს საავტორო ზედამხედველობას, მაშინ საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების უფლება აქვს მის წარმომადგენელს ან უფლებამოსილ სამართალმემკვიდრეს, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ძირითად სპეციალისტ(ებ)ს (არქიტექტორს ან/და ინჟინერ-დამპროექტებელს). იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ არიან ასეთი სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტები, მაშინ საავტორო ზედამხედველობა მათ უნდა განახორციელონ შესაბამისი სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტების (არქიტექტორის ან/და ინჟინერ-დამპროექტებლის) მეშვეობით.

3. შენობა-ნაგებობების პროექტზე საავტორო უფლება რეგულირდება კანონმდებლობით.

4. ავტორს უფლება აქვს განახორციელოს მშენებლობის საავტორო ზედამხედველობა მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა დამკვეთსა და ავტორს შორის დადებული ხელშეკრულება საავტორო ზედამხედველობაზე. ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია საავტორო ზედამხედველობის განხორციელებაზე დამკვეთის მხრიდან უარის თქმა ან ხელოვნური წინააღმდეგობების შექმნა.

    მუხლი 80. მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

1. მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა წარმოადგენს დამკვეთის მიერ მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შესრულების კონტროლის ნებაყოფლობით მექანიზმს.

2. დამკვეთი მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს ხელშეკრულების საფუძველზე ამ დადგენილებით განსაზღვრული სამშენებლო საქმიანობის ძირითადი სპეციალისტების საშუალებით.

3. ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი არ არის უფლებამოსილი განკარგოს ფინანსური სახსრები და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, რომელიც გამიზნულია მშენებლობის განხორციელებისათვის. მსგავსი უფლებამოსილება მას ენიჭება მხოლოდ დამკვეთთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც ასეთ საკითხებს არეგულირებს.

4. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი არ ახორციელებს მშენებლობის ტექნიკურ ზედამხედველობას, მაშინ იგი წარმოადგენს მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობისათვის პასუხისმგებელ პირს.

    მუხლი 81. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა

1. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა წარმოადგენს მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებულ სანებართვო პირობების შესრულებისა და შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების კონტროლს, ასევე უნებართვო ან კანონმდებლობის დარღვევით განხორციელებული მშენებლობის გამოვლენას და მასზე კანონმდებლობის შესაბამისად რეაგირებას.

2. მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობას არეგულირებს “არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

თავი XIX

შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება (ექსპლუატაციაში მიღება)

    მუხლი 82. ვარგისად აღიარებისათვის მომზადებული შენობა-ნაგებობა

1. ვარგისად აღიარებისათვის მომზადებულია შენობა-ნაგებობა, რომელზედაც სანებართვო პირობების შესაბამისად შესრულებულია ამ მუხლის მე-2 და 22 პუნქტებით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოები.

2. ვარგისად აღიარებისათვის მომზადებულია შენობა-ნაგებობა, რომელზედაც სანებართვო პირობების შესაბამისად შესრულებულია:

ა) ამ დადგენილების შესაბამისად II კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების შემთხვევაში მისი ძირითადი კონსტრუქციული სისტემისა და ექსტერიერის სამშენებლო სამუშაოები;

ბ) ამ დადგენილების შესაბამისად III და IV კლასს დაქვებდებარებული შენობა-ნაგებობების შემთხვევაში მისი ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის, ინტერიერის საერთო ან/და საზოგადოებრივი სარგებლობის ნაწილების, ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელების, ექსტერიერის და მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები;

გ) ამ დადგენილების შესაბამისად V კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების შემთხვევაში მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით განსაზღვრული ყველა სამშენებლო სამუშაო.

21. ვარგისად აღიარებისათვის ასევე მომზადებულია შენობა-ნაგებობა, რომლის მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებიდან განხორციელებულია ისეთი გადაცდომები, რომელიც განსაზღვრულია ამ დადგენილების 66-ე მუხლით.

3. შენობა-ნაგებობათა კომპლექსის მშენებლობის შემთხვევაში მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ნაწილები, რომელთა მშენებლობაც დასრულებულია სანებართვო პირობებისა და ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მითხოვნათა შესაბამისად, შესაძლებელია ვარგისად იქნეს აღიარებული.

4. შენობა-ნაგებობების დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ნაწილები შესაძლებელია აღიარებულ იქნეს ვარგისად იმ შემთხვევაში, თუ იგი განსაზღვრულია შესაბამისი მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებით და რომელთა დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ნაწილების მშენებლობაც დასრულებულია სანებართვო პირობების და ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მითხოვნათა დაცვით.

5. დამკვეთის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ განცხადება შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების თაობაზე შესაბამის მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარდგენილ უნდა იქნეს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირობების შესრულებიდან 6 თვის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში დამკვეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

    მუხლი 83. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება

1. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარება ხდება მხოლოდ მშენებლობის ნებართვით განსაზღვრული სანებართვო პირობებისა და შესაბამისად ამ თავის 82-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში.

2. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებისათვის დაუშვებელია სხვა მოთხოვნების დაწესება, გარდა სანებართვო პირობებით განსაზღვრულისა.

3. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებისათვის გადაწყვეტილებას იღებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანების ან შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების საფუძველზე მათ კომპეტენციას დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარების უფლებამოსილება შეიძლება მიენიჭოს შესაბამის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობისათვის სახელმწიფო ზედამხედველობის უფლებამოსილ ორგანოს. ვარგისად აღიარების პროცედურა იმართება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

4. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებისათვის შესაბამის ორგანოს დამკვეთი მიმართავს განცხადებით. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში შენობა-ნაგებობისათვის განსაზღვრული ყველა ეტაპის დასრულების დამადასტურებელი ოქმი;

ბ) შენობა-ნაგებობის საბოლოო მდგომარეობის ამსახველი ნახაზები;

გ) შენობა-ნაგებობებში, მექანიკური და ტექნოლოგიური მოწყობილობების არსებობის შემთხვევაში, მათ შორის ლიფტებისა და ესკალატორების, ხოლო სამრეწველო და საწარმოო ობიექტების შემთხვევაში დამატებით – დამონტაჟებული ტექნოლოგიური მოწყობილობების ან/და ხაზების გამოცდის აქტები, დამოწმებული შესაბამისი ორგანოს მიერ. ასეთი ორგანოების არარსებობის შემთხვევაში უნდა იქნეს წარდგენილი მოწყობილობათა სამონტაჟო დოკუმენტაციის შესაბამისად განხორციელებული გამოცდის შედეგები, დამოწმებული სამონტაჟო ორგანიზაციისა და დამკვეთის მიერ.

5. სამშენებლო საქმიანობის შესაბამის სახელმწიფო ზედამხედველს შეუძლია მოახდინოს ობიექტის დათვალიერება ან/და აზომვა მისი მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რისთვისაც დამკვეთი ვალდებულია უზრუნველყოს სახელმწიფო ზედამხედველის შეუფერხებელი და უპირობო შესვლა ობიექტზე. შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში სახელმწიფო ზედამხედველი ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. გადაწყვეტილება ამ დადგენილებით განსაზღვრული II და III კლასის შენობა-ნაგებობების ვარგისად აღიარების შესახებ მიღებულ უნდა იქნეს განცხადების წარდგენიდან 15 დღის, ხოლო IV და V კლასის შემთხვევაში – 30 დღის განმავლობაში. თუ ამ პერიოდში არ იქნება გამოცემული შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შენობა-ნაგებობების ვარგისად აღიარების ან აღიარებაზე უარის შესახებ, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ შენობა-ნაგებობა ვარგისად აღიარებულად ჩაითვლება და ნებართვის მფლობელის მოთხოვნისთანავე შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოსცეს შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.

7. თუ დადგენილ ვადაში მშენებლობის ნებართვის გამცემი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ არ იქნება გამოცემული შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შენობა-ნაგებობების ვარგისად აღიარების ან აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ, მაშინ დადგება კონკრეტულ ობიექტზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ზედამხედველ(ებ)ის პასუხისმგებლობის საკითხი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებაზე უარის თქმის საფუძველია:

ა) ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა;

ბ) ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დამკვეთის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ სახელმწიფო ზედამხედველისათვის შენობა-ნაგებობის დათვალიერებაზე უარის თქმა ან ხელის შეშლა;

გ) შენობა-ნაგებობის მისივე მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებთან შეუსაბამობა;

დ) ამ თავის 82-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

9. შენობა-ნაგებობის ვარგისად აღიარებისათვის წარდგენილი დოკუმენტების სისწორისათვის დამკვეთი პასუხს აგებს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

თავი XX

სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და უზრუნველყოფა

    მუხლი 84. სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და უზრუნველყოფა

1. დამკვეთის ან/და მესაკუთრის/მოსარგებლის მოთხოვნის შემთხვევაში სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა გულისხმობს შესაბამისი ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელი კომპანიისაგან ინფორმაციის მიღებას სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის შესაძლებლობაზე.

2. შესაბამისი ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელი კომპანიები საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა შესაბამისად წარმოადგენენ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, ასრულებენ რა საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს, შესაბამისად, სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის შესაძლებლობის თაობაზე ინფორმაცია წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.

3. შესაბამისი ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელი კომპანიები ვალდებული არიან გასცენ ინფორმაცია სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის შესაძლებლობის შესახებ, ხოლო შესაძლებლობის არარსებობის შემთხვევაში – არგუმენტირებული/დასაბუთებული უარის შესახებ.

4. იმ შემთხვევაში, როდესაც ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელი კომპანიების მხრიდან არ არსებობს სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა, მაგრამ არსებობს შესაძლებლობა მათი განვითარებისა, ასეთ შემთხვევაში ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელ კომპანიებს არა აქვთ უარის თქმის უფლება მათით უზრუნველყოფაზე და მიერთების შესაძლებლობაზე.

5. სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით მომარაგების უზრუნველყოფა განისაზღვრება ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელ კომპანიებსა და ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მესაკუთრე(ებ)ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, ამ მუხლის მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტებით განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით.

6. ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელ კომპანიებსა და ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მესაკუთრეს შორის სამშენებლო მოედნისა და შენობა-ნაგებობის წყლით, წყალარინებით, ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების უზრუნველმყოფი ხელშეკრულებით აბონენტად აყვანა ხდება ობიექტის (შენობა-ნაგებობის და/ან მიწის ნაკვეთის) და არა მისი მესაკუთრის. შესაბამისად, აღნიშნული შენობა-ნაგებობის და/ან მიწის ნაკვეთის გასხვისების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობები/სიმძლავრეები ავტომატურად გადაეცემა ახალ მესაკუთრეს.

7. მშენებლობის ნებართვის მფლობელი, რომელსაც გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელ კომპანიებთან, ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან მიერთების თაობაზე, მიერთების სამუშაოების დაწყებამდე მინიმუმ 10 დღით ადრე ახდენს შესაბამისი ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელის წერილობით ინფორმირებას ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან მიერთების სამუშაოების წარმოების შესახებ.

8. სამშენებლო საქმიანობის შესაბამისი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების შესაბამისად განსახორციელებელი ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან მიერთების სამუშაოები წარმოებს მშენებლობის ნებართვის მფლობელსა და სამუშაოების შემსრულებელ ნებისმიერ სამშენებლო ორგანიზაციას ან ინჟინერ-მემონტაჟეს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისი ძირითადი საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მფლობელი უფლებამოსილია მიერთების სამუშაოებს გაუწიოს ტექნიკური ზედამხედველობა.

თავი XXI

შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის საფუძველი

    მუხლი 85. შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

1. დასრულებული ან დაუსრულებელი შენობა-ნაგებობები (გარდა უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა) შესაძლოა დაიშალოს/დაინგრეს შემდეგ შემთხვევებში:

ა) როდესაც ეს სანებართვო პირობებით არის განსაზღვრული;

ბ) მესაკუთრის ნება-სურვილით;

გ) როდესაც ისინი განლაგებულია თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე;

დ) როდესაც ისინი შენდება ან აშენდა მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტების შეუსაბამოდ;

ე) ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების საფუძველზე, რომლებიც მიწის ნაკვეთ(ებ)ის მესაკუთრეებთან შეთანხმებით არის შედგენილი;

ვ) დროებითი შენობა-ნაგებობების შემთხევაში, როდესაც ამოიწურება მათი გამოყენების ვადები;

ზ) როდესაც შენობა-ნაგებობები ან მათი ნაწილები გამოსულია მწყობრიდან, საფრთხეს უქმნის გარემოს ან ადამიანთა ჯანმრთელობას და ვერ ხერხდება მესაკუთრის მიერ მისი გამოსწორება და ეს დადგენილია შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე;

თ) როდესაც შენობა-ნაგებობები შენდება ან უკვე აშენდა ამ დადგენილებით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის “გ“, “დ“, “ვ“ (იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ არ ხდება დროებითი შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი), “ზ“ და “თ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში დემონტაჟის საფუძველია მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული დადგენილება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და მისი აღსრულების უზრუნველყოფა განისაზღვრება ამ დადგენილებითა და „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

3. შენობა-ნაგებობების დემონტაჟს საკუთარი ხარჯებით ახორციელებს მესაკუთრე, ან მისი ხარჯებით სხვა პირ(ებ)ი. გამონაკლისია შემთხვევა, როდესაც შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი ხორციელდება შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც სხვაგვარად არეგულირებს ამ საკითხს.

თავი XXII

პასუხისმგებლობა ამ დადგენილების დარღვევისათვის

    მუხლი 86. პასუხისმგებლობა ამ დადგენილების დარღვევისათვის

პასუხისმგებლობა ნებართვის გამცემი ან სხვა ორგანოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრულ ვადებში ნებართვის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიუღებლობისათვის, აგრეთვე გადაწყვეტილების სისწორისათვის განისაზღვრება “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი XXIII

დადგენილების მოქმედება დროში

    მუხლი 87. ამ დადგენილების ამოქმედებამდე გაცემული ნებართვების სამართლებრივი სტატუსი

1. იმ ობიექტებზე, რომელთა მიმართაც ამ დადგენილების ძალაში შესვლამდე დაწყებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა, ვრცელდება განაცხადის შეტანის მომეტისათვის მოქმედი რეგულირება.

2. მშენებლობის ნებართვის გამცემმა ორგანომ უნდა იმოქმედოს შემდეგი პრინციპით – თუ შენობები აშენებულია ამ დადგენილების ძალაში შესვლამდე, ამ დადგენილების მოთხოვნების შეუსაბამოდ, მათი რეკონსტრუქციისას დაუშვებელია ამ დადგენილების მოთხოვნათა მიმართ არსებული შეუსაბამობის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა. მის შესამცირებლად გამოყენებულ უნდა იქნეს ყველა შესაძლებლობა.

პრემიერ-მინისტრი  ზ.ნოღაიდელი

 

შეტანილი ცვლილებები:

 

1. საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1 სექტემბრის დადგენილება №151-სსმIII,№104,02.09.2005წ.,მუხ.1158

2. საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 1დეკემბრის დადგენილება №214-სსმIII,№141,03.12.2005წ.,მუხ.1552

3. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 იანვრის დადგენილება №16-სსმIII,№9,24.01.2006წ.,მუხ.87

4. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 20 ივნისის დადგენილება №115-სსმIII,№83,21.06.2006წ.,მუხ.1104

5. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 აგვისტოს დადგენილება №160-სსმIII,№118,01.09.2006წ.,მუხ.1601

6. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 30 აგვისტოს დადგენილება №169-სსმIII,№118,01.09.2006წ.,მუხ.1608

7. საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №187-სსმIII,№138,09.10.2006წ.,მუხ.1912

8. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 22 თებერვლის დადგენილება №39-სსმIII,№25,26.02.2007წ.,მუხ.310

9. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის დადგენილება №66-სსმIII,№45,02,04.2007წ.,მუხ.512

10. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 10 მაისის დადგენილება №91-სსმIII,№65,11,05.2007წ.,მუხ.726

11. საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 16 მაისის დადგენილება №102-სსმIII,№70,18,05.2007წ.,მუხ.766

12. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 10 მარტის დადგენილება №53-სსმIII,№39,13,03.2008წ.,მუხ.430

13. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 9 აგვისტოს დადგენილება №174-სსმIII,№116,12.08.2008წ.,მუხ.1246

14. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 12 აგვისტოს დადგენილება №176-სსმIII,№117,14.08.2008წ.,მუხ.1250

15. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №214-სსმIII,№157,29.10.2008წ.,მუხ.1566

16. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 21 ნოემბრის დადგენილება №226-სსმIII,№167,25.11.2008წ.,მუხ.1692

17. საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №261-სსმIII,№186,30.12.2008წ.,მუხ.1938

18. ძალადაკარგულია-საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის დადგენილება №57-სსმIII,№38,27.03. 2009წ.,მუხ.430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 24/03/2009 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 57 - სსმ, 38, 27/03/2009 17. 29/12/2008 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 261 - სსმ, 186, 30/12/2008 16. 21/11/2008 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 226 - სსმ, 167, 25/11/2008 15. 27/10/2008 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 214 - სსმ, 157, 29/10/2008 14. 12/08/2008 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 176 - სსმ, 117, 14/08/2008 13. 09/08/2008 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 174 - სსმ, 116, 12/08/2008 12. 10/03/2008 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 53 - სსმ, 39, 13/03/2008 11. 16/05/2007 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 102 - სსმ, 70, 18/05/2007 10. 10/05/2007 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 91 - სსმ, 65, 11/05/2007 9. 28/03/2007 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 66 - სსმ, 45, 02/04/2007 8. 22/02/2007 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 39 - სსმ, 25, 26/02/2007 7. 07/10/2006 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 187 - სსმ, 138, 09/10/2006 6. 30/08/2006 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 169 - სსმ, 118, 01/09/2006 5. 23/08/2006 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 160 - სსმ, 160, 01/09/2006 4. 20/06/2006 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 115 - სსმ, 83, 21/06/2006 3. 23/01/2006 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 16 - სსმ, 9, 24/01/2006 2. 01/12/2005 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 214 - სსმ, 141, 03/12/2005 1. 01/09/2005 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 151 - სსმ, 104, 02/09/2005
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.