„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 143
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110328009, 29/03/2011
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.016304
  • Word
143
25/03/2011
ვებგვერდი, 110328009, 29/03/2011
040030000.10.003.016304
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 143

2011 წლის 25 მარტი

ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საჯარო სა­მარ­თლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მი­ერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი გა­ნა­კ­ვ­ე­თე­ბ­ის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, №33, მუხ. 538) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და და­მა­ტე­ბ­ები და დადგენილებით დამტკიცებულ „სსიპ – შემოსავ­ლე­ბ­ის სამ­სა­ხუ­რის მიერ მომსა­ხურების გაწევისათვის საფასურებსა და მა­თ გა­ნაკვეთებში“:

1. მე-20 და 21-ე გრაფები ამოღებულ იქნეს.

2. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 78-ე–მე-80 გრაფები:

 

78

ფიზიკური პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

 

 

10 ლარი

79

მეწარმე ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება

 

 

20 ლარი

80

საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტების განმახორციელებელი პირებისათვის საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის შესახებ ცნობის გაცემა

10 სამუშაო  დღე;

 

 5 სამუშაო დღე;

 

1 სამუშაო დღე

    

         უფასო;

 

1 ცნობა – 20 ლარი;

  

1 ცნობა – 50 ლა­რი..

 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                 ნ.  გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.