,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 123
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110317007, 18/03/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 06/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 220020040.10.003.016285
  • Word
123
11/03/2011
ვებგვერდი, 110317007, 18/03/2011
220020040.10.003.016285
,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 123

2011 წლის 1 1 მარტი

. თბილისი

,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  მუხლი 1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კა­ნო­­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ,,საწარ­მოე­ბი­სათ­ვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორცი­ელე­ბელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შე­სა­ხებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის 411 დად­გენილებაში (სსმ III, 2010 წელი, 172) შეტანილ იქნეს დამატება და დად­გენილების 2 დანართით დამტკიცებულ სახელ­მწიფო სა­წარ­­მოთა ნუსხას დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,, ქვეპუნქტი:

,,) შპსსაქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომ ­­პანიას..

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.