,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 123
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110317007, 18/03/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 06/09/2012
სარეგისტრაციო კოდი 220020040.10.003.016285
123
11/03/2011
ვებგვერდი, 110317007, 18/03/2011
220020040.10.003.016285
,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 123

2011 წლის 1 1 მარტი

. თბილისი

,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №411 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

  მუხლი 1. ,, ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კა ­ ნო ­­ ნის მე -20 მუხლის მე -4 პუნქტის შესაბამისად ,, საწარ ­ მოე ­ ბი ­ სათ ­ ვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორცი ­ ელე ­ ბელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შე ­ სა ­ ხებ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის 411 დად ­ გენილებაში ( სსმ III, 2010 წელი , 172) შეტანილ იქნეს დამატება და დად ­ გენილების 2 დანართით დამტკიცებულ სახელ ­ მწიფო სა ­ წარ ­­ მოთა ნუსხას დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,, ქვეპუნქტი :

,, ) შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომ ­­პანიას ..

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .

პრემიერ-მინისტრი ნ. გილაური

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.