`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 106
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/03/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110304024, 07/03/2011
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.016267
  • Word
106
01/03/2011
ვებგვერდი, 110304024, 07/03/2011
340170000.10.003.016267
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას
`საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 106

2011 წლის 1 მარტი

. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის 426 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საჯარო სა­მართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და სა­ჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქარ­თველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენი­ლებაში (სსმ, 11/01/2011) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ამ დად­გენილებით დამტკიცებული სანებართვო მოწმობების ფორმები (№4, №5 და №6 დანართები) ჩამოყალიბდეს თანდარ­თული რე­დაქ­ციით.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი    ნ. გილაური

 

 

 ,,დანართი №4

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

№ -----------------------                                                                          „-----“ ------------ 201 წ.

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა № 000000

მიეცა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ფიზიკური ან იურიდიული პირის დასახელება)

იმის თაობაზე, რომ უფლება აქვს მას საქართველოს ტერიტორიის გავლით ___________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ადგილები)

––––––––––––––––––––––––––––––– გაიტანოს –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

       (იმპორტიორი ქვეყანა)                                           (ექსპორტიორი ქვეყანა)

 წარმოების სატრანზიტო დანიშნულების საქონელი –––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                          (საქონლის დასახელება, სეს ესნ კოდი,

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

წონა, ადგილების რაოდენობა, შეფუთვის სახე, სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო №)

ძალა აქვს მხოლოდ ნებართვის ორიგინალს ერთი თვის განმავლობაში, შესაბამისი

 ვეტერინარული სერტიფიკატის წარმოდგენისას.

გამცემი ორგანოს დასახელება:

უფლებამოსილი პირი:

ხელმოწერა           /           / ბ.ა.

დამკვეთი:

დამამზადებელი:

სფს-ს რეგისტრაციის №

 

 

დანართი №5

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

 

       №-----------------------                                                                                „-----“ -------------- 201 წ.

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის

 ნებართვა № 000000

მიეცა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ფიზიკური ან იურიდიული პირის დასახელება)

იმის თაობაზე, რომ მას უფლება აქვს საქართველოში –––––––––––––––––

ტრანსპორტით –––––––––––––––––––––––

                        (ტრანსპორტის სახეობა)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          (ექსპორტიორი ქვეყანა)

 სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის ––––––––––––––––––––––––––––– გავლით შემოიტანოს

                                           (სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ადგილი)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საქონლის დასახელება, სეს ესნ კოდი, წონა, ადგილების რაოდენობა, შეფუთვის სახე,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                               სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო ნომერი)

 ვეტერინარული სერტიფიკატის №–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 (რომლის საფუძველზეც გაიცემა ნებართვა)

ძალა აქვს მხოლოდ ნებართვის ორიგინალს ერთი თვის განმავლობაში, შესაბამისი ვეტერინარული სერტიფიკატის წარმოდგენისას.

გამცემი ორგანოს დასახელება:

უფლებამოსილი პირი:  

ხელმოწერა           /                     / ბ.ა.

 დამკვეთი:

დამამზადებელი:

სფს-ს რეგისტრაციის №

                                                                                                    

 

 

დანართი №6

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

 

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის

პროდუქციის იმპორტის ნებართვა N 000000

 

გაცემულია „         “ –––––––––––––201 წ.                   ძალაშია „       “ ––––––––––––––– 201 წ.-მდე

ნებართვა გაიცა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                      (იმპორტიორის დასახელება)

საქართველოში––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                  (შემოტანის ადგილი)

ექსპორტიორი ქვეყნის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კონტროლს დაქვემდებარებული შემდეგი საქონლის შემოტანაზე: –––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(საქონლის დასახელება, სეს ესნ კოდი, წონა, ადგილების რაოდენობა, შეფუთვის სახე, სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო №)

1. შემოსატანი კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი თავისუფალი უნდა იყოს შემდეგი საკარანტინო ორგანიზმებისაგან _______________________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 და პასუხობდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს: ––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანა ნებადართულია შემდეგი სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტიდან: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2. ამ ნებართვით შემოსატანი კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი გადაზიდულ

უნდა იქნეს შემდეგი მარშრუტით: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გამცემი ორგანოს დასახელება:

უფლებამოსილი პირი:

ხელმოწერა                      /           / ბ.ა.

 დამკვეთი:

დამამზადებელი:

სფს-ს რეგისტრაციის № .“.